آخرین سند
عریضه در باب تولیت آمیرزا احمد آرانی بر مجاری بیست سرجه و کسری آب مزرعۀ گلچین آباد مورّخ سال 1327 هجری

خوانش: بشرف عرض مقدّس بندگان عالى مى رساند: در باب مجارى بيست سرجه و كسرى آب مزرعه گلچين آباد من مزارع قريه آران كه با اراضى آن وقف است بر مصرف قرائت كلام الله مجيد، و وقفيّت آن در اعلى درجه ثبوت است موافق اسناد معتبره و احكام عديده مطاعه كه از لحاظ انور گذشت، واقف آن مرحوم حاجى على اصغر آرانى، است، و بعد از آن توليت با پسر آن مرحوم آقا محمّد حسن بوده، و پس از فوت او توليت با بندگان شامخ الاركان حجّة الاسلام حضرت فرودس مكان آقاى ملّا محمّد على اعلى الله تعالى مقامه بوده، و همه ساله از سنوات ماضیه مال الاجاره آن را استيفاء نموده و به اين داعيان مى‌داده. و پس از ارتحال آن بندگان طوبى مكان، موافق حكم خود بندگان عالى و خطّ شريف و مهر آن بندگان عليّين مكان، و احكام صادره از علماء اعلام كه در خصوص مطلق موقومه مرقوم شده است، اليوم توليت با بندگان مروّج الاحكام عماد الاسلام آقاى آميرزا احمد است. حال مسموع مى‌شود بعضى من باب غرض درصدد اخلال وقفيّت یا توليّت برآمده‌اند، و اين بديهى است كه مدّعى بر خلاف مراتب مذكوره كاذب و آثم است و دعواى او باطل و عاطل است. مستدعى از مكارم اخلاق آنكه آنچه در اين باب ثابت و محقق است مرقوم فرمائيد. تحريراً في شهر جمادى الاولى، مطابق خرداد ماه هذه السنه تخاقوى ئيل سنه 1327. [پاسخ] بسم الله الرحمن الرحيم موافق جمله‌اى از نوشتجات ملحوظه و احكام عديده معتبره وقفيّت مجارى مسئوله مزبوره محلّ شکّ و شبهه نيست، و چون توليت مجارى مسطوره با خلد مقام شيخ العلماء الاعلام آقاى ملّا محمّد على آرانى قدّس سرّة الشريف بوده، و زمان توليت خود منافع موقوفه مزبوره را بمصارف مقرّره رسانيده، و بموجب نوشته علیحده تفويض توليت مرقومه را با ساير موقوفات كه تصرّف ايشان بوده به ولد ارشد خود سركار شريعتمدار عمدة العلماء الاعلام مجتهد الزمان ملاذ الاسلام آقا ميرزا احمد سلّمه الله تعالى كه متصف بصفات حميده و داراى ولايت شرعيّة هستند نموده، فبناء عليه اليوم توليت مجارى مزبوره با جناب مومى اليه است، و مزاحمت ديگرى خلاف قانون شريعت مقدّسه است، و شما هم مشغول به امورات مرجوعه خود بوده باشيد در كمال آسودگی، و آنچه از منافع بشماها مى رسد البته جناب مومى اليه خواهند داد. حرّره الاحقر في عاشر من شهر جميدى الاُولى سنه 1327.

مشاهده جزئیات
آخرین نسخه
نمونه ای از متن عربی بدیع اللغة/سید علی میبدی یزدی

خوانش: کتابی است مهم در واژه های غیر عربی که وارد زبان عربی شده اند به ترتیب الفبائی، با ذکر منابعی که مؤلف از آنها لغات را استخراج کرده، و در پاره‌ای از موارد استنتاج شخصی را بیان داشته است. همراه با مقدمه‌ای نسبتا مفصل دربارۀ وضع لغات و تعریب؛ همراه با مقدمه‌ای در شرح حال مؤلف، به قلم علامه محقق سید احمد حسینی اشکوری. این کتاب از سوی مجمع ذخائر اسلامی منتشر شده و در فروشگاه الفهرست فروخته میشود. به لینک ذیل مراجعه کنید. https://alfehrest.com/product/%d8%a8%d8%af%db%8c%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%a9/

مشاهده جزئیات
آخرین مهر
مروّج الاحكام ظهير الاسلام آقاى آميرزا احمد دامت افاضاتهم

خوانش: الراجی محمد ابن علی، 132

مشاهده جزئیات