آموزش سفارش

نحوه سفارش خوانش سند عبارت است از :

  1. ابتدا ثبت نام کنید (منوی سمت چپ بالای سایت):
  2. سپس در همین قسمت از منوی (سفارش دهید) استفاده کنید.
  3. پنل ذیل برای شما گشوده میشود. شما میتوانید سند مورد نظر خود را (با حجم مناسب و اندک) بارگذاری کنید و کلیه روند را به صورت چت و پیامک با ما همراه باشید. هزینه های مربوطه به شما اعلام می گردد. پس از واریز اینترنتی، کار شما در روند اجرا قرار میگیرد.

آموزش سفارش

نحوه سفارش خوانش نسخه عبارت است از :

  1. ابتدا ثبت نام کنید (منوی سمت چپ بالای سایت):
  2. سپس در همین قسمت از منوی (سفارش دهید) استفاده کنید.
  3. پنل ذیل برای شما گشوده میشود. شما میتوانید نسخه یا کتاب مورد نظر خود را (با حجم مناسب و اندک) بارگذاری کنید و کلیه روند را به صورت چت و پیامک با ما همراه باشید. هزینه های مربوطه به شما اعلام می گردد. پس از واریز اینترنتی، کار شما در روند اجرا قرار میگیرد.

آموزش سفارش

نحوه سفارش خوانش مهر عبارت است از :

  1. ابتدا ثبت نام کنید (منوی سمت چپ بالای سایت):
  2. سپس در همین قسمت از منوی (سفارش دهید) استفاده کنید.
  3. پنل ذیل برای شما گشوده میشود. شما میتوانید تصویر مهر مورد نظر خود را (با حجم مناسب و اندک) بارگذاری کنید و کلیه روند را به صورت چت و پیامک با ما همراه باشید. هزینه های مربوطه به شما اعلام می گردد. پس از واریز اینترنتی، کار شما در روند اجرا قرار میگیرد.