نمونه کار های سندخوانی
انتقال جمیع حقوق وصیت نامه به داماد برادر وصی مورّخ سال 1250 هجری

خوانش: فبعد بتاريخ ذيل الشرح بعقد انتقال شرعى منتقل نمود جناب ملّامؤمن موصى له جميع حقوق خود را در مورد وصيّت ظهر بداماد برادر خود جناب شريعت مآب آخوند ملّا محمّد مهدى زيد توفيقه، به مقدار يمكن بوزن شاه نمك سفيد حومه آران كه آن را بخشيد. بصيغه شرعيّه با شرايط آن كه واقع ساخت، فى شهر ذي حجّه الحرام يكهزار دويست پنجاه سنه 1250.

مشاهده جزئیات
وصیّت تبدیل زمینی که دکان عطّاری و خرّاتی بوده به چند چشمه بیت الخلا و کود انداز و حوض خانه و دستک آب مورّخ سال 1241 هجری

خوانش: مخفى نماناد حسب الوصيّة شرعيّه قرار داد عزّت قرين آقا عبدالله ولد مرحوم آقا عبدالرزّاق آرانى كه يكقطعه زمين كه سابقاً دكّان عطّارى و خرّاتى بوده خراب شده جنب مسجد ميدان بزرگ آران كه جناب شريعتمدارى آخوند ملّا مؤمن فرزند سعادت مند آقاى حاجى ملّا عبدالرحيم آرانى قطعه زمين مرقوم را چند چشمه بيت الخلاء و كوت انداز و حوض خانه و دستك آب بجهت تطهير نمازگذارندگان در اين مسجد و غيرهم بنا كند، و عائدات آن چشمه هاى آن بيت الخلا و كود انداز آن را صرف مخارج اين محل كند، و هرچه فاضل آيد از مخارج آن صرف كند در مقاصد خود يا در مسجد هريك از اين دو راه كه صلاح داند يا در بنائى مسجد مرقوم، اختيار با خود آخوند ملّا مؤمن مىباشد. و كان هذا الوصيّة في يوم جمعه عاشر من شهر رمضان المبارك از شهور يكهزار دويست و چهل و يك هجرى نبوى صلّى الله عليه وآله سنه 1241.

مشاهده جزئیات
اجارۀ ده سالۀ دو باب دکان مخروبه در بازارچۀ محلۀ وشاد مورّخ سال 1315 شمسی، و 1355 هجری

خوانش: و بعد، باجاره شرعيّه قبول نمود از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار حجّة الاسلام والمسلمين آقاى آميرزا احمد مجتهد مدّ ظلّه العالى، آقا حسين بن على اصغر (نورانيان) عمو حسن آرانى دارنده ورقه هويّت نمره (3943). همگى و تمامى بناى دو باب دكّان مخروبه كه در جنب همديگر واقع و محدود است: ـ ببازارچه محلّه وشاد ـ و بشارع ـ و بمسجد وشاد من الطرفين. ابتدا از یوم اوّل خرداد ماه سيچقان ئيل هزار و سيصد و پانزده شمسى (1315) الى مضىّ مدّت ده سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره مبلغ بيست تومان ريال رايج تمام مدّت مرقومه را. حسب الشرط آنكه مبلغ را اوّل خرج دكّان و محلّ مزبور از بنائى و تعمير و ساختمان نمايد با نظارت و اطّلاع محمّد على سلطانى گماشته آقاى معظّم له، و چنانچه مخارج از بيست تومان اضافه گرديد باز دكّان مزبور در تصرّف مستأجر مرقوم بوده باشد تا مطابق زيادتى خرج بهمان مال الاجاره سالى دو تومان، و چنانچه خرج كمتر شد آن كمترى را بعداً نقداً تسليم گماشتگان آقاى معظّم له نمايد. و عقد مؤاجره جارى و واقع گرديد، و بشرائط لازمه بعمل آمد، و در مدّت مرقومه مالك منافع آن خواهد بود، و صيغه جارى شد. وكان تحريراً وقوعاً في شهر ربيع المولود من شهور سنه 1355.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یکباب دکان صبّاغی در محلۀ وشاد، به مدت 10 سال شمسی مورّخ سال 1342 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود عاليقدر استاد حسن بن مرحوم استاد حبيب صبّاغ آرانى، از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام ملاذ الانام آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه، تمامى يكباب دكّان صبّاغى واقع در محلّه وشاد من محلّات آران شمالى الجهة جنب خانه استاد حسن علّاف. ابتداء از 15 آبانماه هذه السنه تنگوزئيل الى مدّت ده سال شمسى تمام. بمال المصالحه مبلغ بيست و چهار تومان قران احمد شاهى رايج المعامله. مقرّر آنكه آنچه در مدّت مرقومه مخارجات لازمه از قبيل بنّائى و مرمّت كارى و غيره داشته باشد متصالح مرقوم باستحضار حضرت مصالح مزبور متحمّل شود، و از بابت مال المصالحه محسوب دارد، و پس از وضع مخارجات بقيّه مال المصالحه را مقرّر شد بسقط الشهور تسليم نمايد. و صيغه جاريشد، و دكّان مرقوم با متعلّقات آن بشرح ذيل بتصرّف مصالح له داده شد، و مشار اليه اقرار بتصرّف نمود. و متعلّات و افزار دكّان مرقوم بتفصيل ذيل است : سه عدد خمره درست، و دو خمره شكسته، و دو تقار بزرگ، و دو تقار كوچك، و يك چرخ چاه. تحريراً في 18 شهر ربيع المولود من شهور سنه 1342.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یکباب دکّان در غرب میدان وشاد مورّخ سال 1354 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّة نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام والمسلمين آقاى آميرزا احمد عاملى مجتهد مدّ ظلّه العالى عاليشان آميرزا عبّاسقلى شارقى، خلف مرحوم على على اكبر قصّاب آرانى. همگى و تمامى يكباب دكّان واقعه در غرب ميدان محلّه وشاد كه شرقى الباب است و محدود است به: - بقعه حضرت اسحاق و سليمان (ع) - و بمسجد وشاد - و بحسينيّه وشاد. ابتدا از يوم اوّل آبانماه جلالى هذه السنه هزار و سيصد و چهارده شمسى (1314) الى مضىّ مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام. بمال الاجاره مبلغ پنجاه و پنج (55) تومان رايج كه مندرجاً در مدّت مرقومه تسليم نمايد، و در مدّت مرقومه مالك منافع آن خواهد بود. و قبض و اقباض بعمل آمد، و عين مستأجره در تصرّف مستأجر میباشد، و عقد مؤاجره واقع شد. وكان تحريراً في شهر رجب المرجّب من شهور سنه 1354.

مشاهده جزئیات
اجارۀ یکباب دکّان صبّاغی در کوچۀ آب انبار همراه با تقار و خم و چرخ چاه مورّخ سال 1311 شمسی و 1351هجری

خوانش: وبعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از حضرت مستطاب بندگان شريعتمدار حجّة الاسلام والمسلمين و آية الله فى العالمين آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، عاليشان عزّت نشان استاد حبيب الله اكرمى، خلف مرحوم محمّد حسين بن على اكبر عبدالحسين آرانى. همگى و تمامى يكباب دكّان صبّاغى جنوبى الباب شمالى الجهة، واقعه در كوچه آب انبار حاجى على در محلّه وشاد محدود: ـ بخانه استاد حسن علّاف ـ و بدكّان آقاى شريف السادات ـ و بشارع ـ و بخرابه بانضمام ابواب و اغلاق و ممرّ و مدخل، و يك عدد تقار بزرگ و دو عدد كوچك، و چهار عدد خم و چرخ چاه، و كلّما يتعلّق بها. ابتدا از يوم اوّل تيرماه هذه السنه ایچی ایل 1311 شمسى الى مضىّ مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره سالى مبلغ چهار تومان وجه رايج كه هر قدر صرف و خرج مرمّت و بنّائى و طناب چاه و اندود كارى بشود باطلاع گماشتگان حضرت بندگان كسر گذارده و بقيّه را تسليم نمايد. و عقد مؤاجره جارى شد، و قبض و اقباض بعمل آمد، و دكّان مذبور در تصرّف مستأجر است، و شرائط لازمه ملحوظ. وكان تحريراً في شهر صفر الخير من شهور سنه 1351.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ یکباب دکان صبّاغی از مرحوم علی خان آرانی انتقالی از ورثه، ده سال پس از وفات او مورّخ سال 1331 هجری

خوانش: وبعد، مرحوم على خان ابن محمّد على استاد عبدالهادى آرانى در مدّت ده سال قبل از تاريخ ذيل السطور تقريباً وفات يافته، و عمّ آن ابو الزوجه على خان هم بود، عاليشان استاد محمّد حسن صبّاغ عمّ مرقوم آن حسب الوصايه از آن مرحوم بامضاء جميع ورثه آن مرحوم بموجب مصالحه شرعيّه قطعيّه منتقل نمود بجناب مستطاب ملاذ الانام آقاى آميرزا احمد مدّ ظله نجل خلد مقام فردوس مكان آقاى ملّا محمّد على آرانى طاب ثراه مقروناً بقبول منه. همگى و تمامى يكباب دكّان معيّن صبّاغى كه واقع است در محلّه وشاد من محلّات قريه آران، محدود بحدود اربعه ذيل السطور: ـ الاوّل خانه سيّد على ابن سيّد ميرزا ـ الثانى دالانخانه مرقوم ـ الثالث شارع عام ـ الرابع دكّان عاليجناب ملّا رمضانعلى بانضمام كافّه ملحقات از خمره و تقار كه پنج خمره و چهار تقار مىباشد، و چرخ چاه و طناب آن و غير ذلک بهر اسم و رسم كائناً ما كان. بمال المصالحه مقدار يك من بوزن شاه نمك سفيد خوب آران كه هبه نمود. و فى ضمن العقد مقرّر شد كه بندگان مصالح له از تاريخ ذيل السطور الى تمامه سی سال قمرى معادل مال الاجاره آن را بعد از دريافت نمودن آن را صرف روضه خانى يا زيارت عاشورا يا غير ذلک از اعمال خيريّه كه صلاح دانند بكند. چون آن با قائم مقام آن جناب مستطاب شريعت مدار آقاى آقا مهدى آقا زاده ايشان سلّمه الله تعالى و قائم مقام آن الى آخر مدّت رفتار. و عقد مصالحه با جميع شرايط آن جارى شد، مورد مصالحه بتصرّف بندگان مصالحه له داده شد. وكان ذلک في شهر ذي حجّة الحرام يكهزار و سى صد سى و يك هجرى شهور سنه 1331.

مشاهده جزئیات
اجارۀ پنج سالۀ یکباب دکان صبّاغی به انضمام چهار خمر و چهار تقار مورّخ سال 1345 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود از بندگان مروّج الاحكام حجّة الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد مجتهد دام ظلّه، عاليشان استاد حبيب صبّاغ، ولد مرحوم آمحمّد حسين آرانى. تمامى يكباب دكّان صبّاغى بانضمام 4 خمر و 4 تقار، و كلّما يتعلّق بها، واقعه در محلّه وشاد جنب دكّان حلّاجى استاد جنب قنادى غنيه از تحديد. ابتداء از تاريخ ذيل الى مدّت پنجسال قمرى. بمال الاجاره مبلغ نه تومان قران رائج المعامله كه سالى پنجاه قران باشد تسليم نمايد. و صيغه اجاره واقع شد. مقرّر آنكه خورده بنائى و برف روبى با مستأجر و اندود كارى و بنّائى عمده با بندگان موجر است. و صيغه شرعيّه بر مراتب مرقومه واقع شد، و شرائط لازمه بعمل آمد. وكان ذا فى بيست و يكم (21) شهر ذى الحجّة الحرام سنه 1345.

مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
نظرات مشتریان