نمونه کار های سندخوانی
اجارۀ یکباب دکان عطّاری در بازارچۀ محلۀ وشاد مورّخ سال 1290 هجری با شرط پنجاه سالۀ دو قران در مصارف خیریه

خوانش: وبعد، بموجب مصالحه شرعيّه قطعيّه منتقل نمود عاليحضرت خجسته فطرت آقا محمّد رضا، خلف مرحوم عمو ميرزا آرانى، به بندگان شريعت بنيان آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه، نجل جناب مستطاب عمدة العلماء الأطياب آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى سلّمه الله تعالى، مقروناً بقبول منه. همگى و تمامى يكباب دكّان عطّارى شرقى الجهة غربى الباب در بازارچه خلف خانه آقا محمّد رضاى متصالح، در محلّۀ وشاد من محلّات قريه آران كه محدود است دكّان مرقوم: ـ بخانه خود مصالح من الطرفين ـ وبشارع ايضاً من الطرفين بانضمام جميع متعلّقات آن از ابواب و اغلاق و غيرهما، بانضمام تحتانيّۀ آن و جميع متعلّقات آن. بمال المصالحه مقدار يكمن بوزن شاه نمك حومه سفيد آران كه هبه نمود. *** و فى ضمن العقد مقرّر شد كه بندگان مصالح له در تاريخ تحرير الى پنجاه سال قمرى هر سالى معادل دو تومان قران رايج مملكت ايران صرف كنند در مصارف خيريّه كه صلاح داند از روضه حضرت سيّدالشهداء عليه السلام در مسجد محلّه وشاد و غير ذلک كه صلاح داند. و صيغه شرعيّه با كافّه شرايط لازمه جارى شد. وكان ذلک في دهم شهر رمضان المبارک من شهور قمرى سنه 1290.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ دکان صبّاغی مورّخ سال 1333 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود از بندگان شامخ الاركان شريعت بنيان مجتهد الزمان آقاى آقا ميرزا احمد، خلف خلد مقام طوبى مكان عليّين آشيان آقاى ملّا محمّد على آرانى، عاليعزّت استاد محمّد باقر ولد صدق استاد حسن صبّاغ من القرية، مسبوق بالايجاب. همگى و تمامى يكباب دكّان برسم صبّاغى مع متعلّقات و منضمّات و باب و غلق و ممرّ و مدخل و خمر و تقار و احجار در آن، واقعه در محلّه وشاد من محلّات قريه مرقومه جنوبيّة الباب شماليّة البنا(؟): ـ بدكّان محمّد؟ رمضانعلى ـ و بخانه آقا سيّد على ـ و بخرابه ـ و بشارع. ابتدا از نيمه اردى بهشت ماه جلالى هذه السنه توشقان ئيل الى مضى سه سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره هر سالى مبلغ سه تومان و شش هزار دينار قران جديد الضرب احمد على شاهى 24 نخودی ضرب عددى، و يك هزار دينار كه بقسط الشهر رساند. حسب المقرّر آنچه مخارج لازمه در دكّان باشد بتصديق حاجى رجبعلى و استاد حسن است، مستأجر جزء مال الاجاره محسوب دارد، و تخليه و تصرّف در عين مستأجره بعمل آمد، و در مدّت مرقومه مالك منافع آن خواهد بود و صيغه اجاره بر نهج شرعى جارى و واقع گرديد. و اين چند كلمه حسب اجاره نامچه واقع و مرقوم شد. وكان في شهر جمادى الثانيه من شهور سنه 1333.

مشاهده جزئیات
اجارۀ شرعیه یکباب دکان صبّاغی در محلۀ زیرده بمدت سه سال شمسی، همراه با شروط غرامت مورّخ سال 1355 هجری

خوانش: و بعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار حجّة الاسلام والمسلمين آقاى آميرزا احمد مجتهد مدّ ظلّه العالى، عاليشان آعلى محمّد اعظمى خلف مرحوم آمحمّد آقاء ابن استاد حسن صبّاغ آرانى. همگى و تمامى يكباب دكّان صبّاغى در محلّه زيرده: ـ محاذى قبله جنب دكّان عطّارى ورثه مرحوم شريف السادات ـ و بشارع ـ و بخانه استاد حسن غلامرضا. ابتداء از يوم اوّل ارديبهشت ماه جلالى هزار و سيصد و پانزده شمسى (1315) الى مضی مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره که سالی مبلغ پنجاه (50) ريال كه بقسط الشهور تسليم نمايد، و در مدّت مرقومه مالك منافع آن خواهد بود. و ايضاً از مال آقاى معظّم له بعنوان مساعده دكّان نزد مستأجر است: همگى و تمامى چهار عدد خم، و يكعدد تقار بزرگ، و يكعدد تقار كوچك، و ايضاً يكعدد تقار كوچك، و يك عدد تقار بزرگ، و شش تخته درب خم، و يكعدد چوبه خم، و يك طناب كه در موقع واگذاردن دكّان بايد واگذار نمايد. و قبض و اقباض بعمل آمد. وكان تحريراً وقوعاً في غرّة شهر صفر الخير من شهور سنة 1355.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ یکباب دکان صبّاغی جنب عطّاری در محلۀ وشاد بمدت سه سال شمسی مورّخ سال 1337 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد دام ظلّه العالى، عاليقدر آقا محمّد حسين بن استاد حسن صبّاغ من القرية. همگى و تمامى منافع يكباب دكّان صبّاغى جنب دكّان عطّارى جناب آقاى آقا اسماعيل در محلّه وشاد، من محلّات قريه مرقومه، بانضمام متعلّقات آن. ابتدا از يوم اوّل شهر شوّال الى مضى مدّت سه سال شمسى كامل الايّام. بمال المصالحه مبلغ هفت تومان و دو هزار دينار كه باقساط تسليم بندگان مصالح نمايد. حسب الشرط مخارجات دكّان مرقوم از قبيل اندود كارى و بنّائى و ساير مخارجات ديگر بر عهده بندگان مصالح است، و آنچه مساعده دكّان است كه نزد مصالح له است كه سال آخر بايد متصرف بندگان مصالح بدهد: خمر 4 عدد، تقار كوچك و بزرگ 5 عدد، طناب يك عدد، و جوب كار كوب و جوب خمر. و مخارج ماداب بر عهده بندگان مصالح است، و صيغه مصالحه جارى شد و شرايط لازمه بعمل. وكان ذلک تحريراً وقوعاً في شهر شوّال المكرّم من شهور سنة 1337.

مشاهده جزئیات
وقف احتیاطی، دکان صباغی] [ که ده سال قبل وقف شده بود مورّخ سال 1331 هجری

خوانش: هو وبعد، چونكه در تاريخ ده سال قبل تقريباً مرحوم عليخان، خلف مرحوم استاد محمّد على بن عبدالهادى سلمانى آرانى فوت شد، و جوان فوت شده بود، و اولادى از او باقى نماند يكباب دكّان صبّاغى از او متخلّف شده بود، من باب اينكه عمل خيرى از براى روح آن مرحوم بشود، ورّاث او بالتمام از دكّان مرقوم چشم پوشيدند، و كلّاً وقف نمودند دكّان مرقوم را بر حضرت خامس آل عبا ارواح العالمين له الفدا و بتصرّف وقف هم دادند، و الى زماننا هذا در تصرّف وقف بوده و عمل بوقفيّت مىنمودند. در تاريخ ذيل من باب احتياط و استحكام امر وقف حاضر شد عاليشان سعادت اقتران استاد محمّد حسن صبّاغ خلف مرحوم استاد عبدالهادى عموى آن مرحوم كه ابو الزوجه او هم هست با رضایت و رضاء سایر ورثه، وقف صحيح شرعى ابدى اسلامى نمود مقروناً بالقبول مِن مَن له الولاية على حسب الاحتياط، تمامى و همگى دكّان صبّاغى مرقوم را كه واقع است در محلّه وشاد من محلّات قريه مرقومه بحدود مفصّله ذيل: ـ حدّى غربا بخانه آقا سيّد على بن سید ميرزا اسماعيل ـ حدّى شرقا بدالانخانه آقا سيّد على مرقوم ـ حدّى بشارع عام ـ حدّى بدكّان على بن ملّا رمضانعلى عطار با كافّه ملحقات آن از خمره و تقار كه محلّ پنج خمره است، و موازى چهار تقار، و چرخ چاه و عود و رسن و ساير ادوات و خود [؟] پنج باب و غلق، و ممرّ و مدخل و ساير متفرّقات. كه همه ساله منافع آن را متولّى آتى ذكر استيفاء نموده در مصرف روضه خوانى يا مصرف ديگر از فعلهاى شرعى.. و غيره آنچه صلاح داند صرف نمايد، و ثواب آن را قربت نمايد براى روح مرحوم عليخان مرقوم. و صيغه وقف بالعربيّة والفارسية مع كافّه قواعد و شرايط شرعيّه جاری شد. و توليت موقوفه مرقومه با بندگان شامخ الاركان مجتهد الزمان مولى الممجّد الاوحد، آقا آميرزا احمد مجتهد، دام ظلّه العالى، نجل جليل بندگان حضرت حجّة الاسلام خلد مقام فردوس مكان آقاى ملّا محمّد على اعلى الله تعالى مقامه ودرجته. و بعد از حيات، توليت موقوفه مرقومه با جناب شريعت مآب نخبة الانجاب آقاى آقا مهدى، فرزند ارجمندى بندگان معظّم له معزّى اليه مقرّر شد. و توليت بعد، به تعيين متولّى معزى اليه مقرّر است، بلكه تعيين هر متولّى لاحقی با متولّى سابق مقرّر شد كه هركس را صلاح داند معيّن كند. و قبض و اقباض شرعى صحيح واقعى بعمل آمده، و بتصرّف وقف بوده است، جميع شرايط صحّت كما هو المقرّر في الشرع الانور معمول و مرعى گرديد. وبذلک وقع الاشهاد. تحريراً بتاریخ 2 شهر ذي حجّة الحرام مطابق آبان ماه هذه السنة اودئيل من شهور سنة 1331.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یکباب دکان صبّاغی وقفی در محلۀ وشاد قریۀ آران، بمدت سه سال شمسی مورّخ سال 1327 هجری

خوانش: باجاره شرعيّه قبول نمود اوستاد سليمان، ولد استاد على از جناب بندگان شريعت مدار افقه الفقهاء العظام آقاى حجة الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد دام اجلاله حسبةً للّه باذن جناب آقا مهدى سلّمه الله. همگى و تمامى يكباب دكّان صبّاغى وقفى واقعه در محلّه وشاد من محلّات قريه آران: ـ حدّى بخانه آقا سيّد عبّاس ـ بشارع ـ بدوكّان ملّا رمضانعلى ـ بخانه آقا سيّد على. بانضمام پنج عدد خمر، و دو عدد تقار بزرگ، و يك عدد تقار نيل ساب و چرخ چاه و جميع ما يتعلّق به. از پانزدهم آبانماه هذه السنه اودئيل الى انقضاء مدّت سه سال شمسى تمام. بمال الاجاره هر سالى مبلغ سه تومان و ششهزار دينار فضی روپيه احمد شاهى 24 نخودى. مؤاجره صحيحه صريحه شرعيّه بصيغه عربيّه و فارسيّه جامعه جميع شرايط صحّت و اركان. و ضمن العقد خارج لازم شرط شد كه مال الاجاره را قسط الشهور بجناب موجر كه جناب آقا مهدى است بدهد، ماليّات ديوانيّة بر عهده مستأجر است، مخارج بنّائى دكّان مرقوم از يكهزار دينار الى سه هزار بر عهده مستأجر است، اگر از سه هزار دينار زيادتر بشود بر عهده جناب موجر است. و شرط شد كه هرگاه چنانچه در آخر هر ماهى اجاره را نرساند روز بعد اختيار فسخ با خود موجر است الى سه يوم، صيغه اجاره .............................................. شرط کرد در سال آخر جناب موجر مبلغ هشت هزار دينار .............................................[عکس ناقص است] موجر جناب آقا مهدى باذن و اجازه جناب بندگان شريعت.. آقاى آقا ميرزا احمد دام اقباله به نرسيدن آخر هر ماهى سه روز بعد اختيار با جناب موجر است. فى التاريخ . [سجع مهر:] عبده احمد ابن محمد علی ابن سعید؟

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یکباب دکان صبّاغی در محلۀ سرکوچه بمدت پنج سال شمسی مورّخ سال 1343 هجری

خوانش: وبعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از حضرت مستطاب حجّة الاسلام والمسلمين فخر المحقّقين آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، عزّت نشان استاد ابوالقاسم بن استاد محمّد رضا حلّاج آرانى همگى و تمامى يكباب دكّان صبّاغى جنوبىُّ الجهة شمالىُّ الباب، واقعه در محلّه سركوچه من محلّات قريه آران كه محدود است: ـ بدكّان حلّاجى خود مستأجر، ـ و بدالان شترخانه، ـ و بشارع بانضمام چهار عدد خم منصوب در آن بدون ماداب، و چهار عدد تخته درب خم، و يكعدد آب گردان مس، و يكعدد چوب كاركوب، ويكعدد چوب خم، و دو عدد چوب كينجك با غرغر، و سه عدد تقار بزرگ. ابتدا از يوم اوّل ديماه جلالى هذه السنه سيچقان ئيل الى مضىّ مدّت پنجسال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره هر سالى مبلغ سه تومان قران احمد شاهى. و حسب المقرّر مبلغ پنج تومان از باب مال الاجاره مستاجر مزبور نقداً تقديم حضرت بندگان نمود كه در دو سال اوّل از وجه مال الاجاره كسر گذارده و بقيه را هم تا آخر مدّت برساند. و صيغه شرعيّه جارى و واقع گرديد، و در ضمن العقد شرط شرعى شد كه آنچه مخارج لازمه باشد از بنّائى و مرمّت و اندود كارى و اساسيه و لوازم دكّان، مستأجر مزبور متحمّل شود، و در ازاى مال الاجاره محسوب بدارد. وكان وقوعاً في شهر جمادى الأُولى من شهور سنه 1343.

مشاهده جزئیات
مصالحه نامه دكان علّافى محلّه وشاد مورّخ سال 1275 هجری

خوانش: وبعد، بموجب مصالحه شرعيّه قطعيّه منتقل نمود جناب علم العلماء الاطياب آقاى حاجى ملّا عبد الله مصالح له، به حفيد سعيد رشيد خود محمّد على فرزند جناب شريعتمدار آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى سلّمه الله تعالى مقروناً بقبول وليّه المرقوم، همگى و تمامى مورد مصالحه ظهر را بدون استثناى شيئى از آن. بمال الصلح مقدار يكمن بوزن شاه نمك سفيد حومه آران كه هبه نمود. و فى ضمن العقد قرار شد ولىّ مصالح له با صغر آن و خود مصالح له با كبر آن بمقتضاى ما رُقم فى الظهر رفتار نمايد. وكان ذلک وقوعاً وتحريراً في پانزدهم شهر شعبان المعظّم سنه 1275.

مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
نظرات مشتریان