نمونه کار های سندخوانی
صلح نامۀ آقا علی بن حاجی حسن آرانی با میرزا احمد آرانی ده سرجۀ مزرعۀ وقفیِ خرم آباد را مورخ سال 1335 هـ

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود آقا على بن مرحوم حاجى حسن آقا مؤمن آرانى، از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد زید مجده، همگى و تمامى منافع متصوّره مجرى المياه ده سرجه منجمله نصهد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد، من مزارع قريه آران، بانضمام منافع اراضى تابعه و فاضله متعلّقه به آن. ابتداء از 18 مهرماه هذه السنة ييلان ئيل الى مدّت سه سال شمسى تمام. بمال المصالحه هر سالى مقدار يكصد و ده من بوزنشاه جو پاك بى عيب كه در تيرماه بدهد، و موازى دو بار كاه جو كه عبارت است از سى من بوزنشاه كه در تيرماه بدهد، و مقدار بيست من بوزنشاه خربزه آقانبات كه در فصل خود بدهد. و عقد مصالحه جاريشد. و حسب الشرط رفع ماليات بعهده متصالح است نقداً، و قنائى از قرار معمولى ساير دشت است. و ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه با نرسانيدن متصالح مرقوم هر يك از مال المصالحه را در فصل خود الى چهار ماه بعد اختيار فسخ مصالحه با بندگان مصالح است. و قبض و اقباض شرعى بعمل آمد، يعنى مجارى و اراضى بتصرّف متصالح داده شد، و آنهم اقرار بر تصرّف نمود، و مبلغ دو تومان از براى عمل بعنوان مساعده از مال مصالح بر ذمّه متصالح است كه در سال آخر بدهد. تحريراً في شهر ذى حجّة الحرام سنه 1335.

مشاهده جزئیات
صلح محاباتیِ خانم جان آرانی، با ملا محمد علی آرانی پنج سرجه قناتِ خرم آباد را با قطعات مرقومه و اجرای صیغۀ عُمْری] [ مورخ سال 1284 هـ و اجاره به زوجه‌اش در همان سال

خوانش: و بعد، در حال صحّت مشاعر و نفوذ اقرار شرعى هنگام مسافرت بيت الله الحرام صلح لازم شرعى محاباتى نمود عفّت پناه خانم جان، بنت آقا حسن بن عمو كريم آرانى، بجناب مستطاب شريعت مدار، ملاذ الانام، عماد الاسلام، مجتهد الزمانى، آقاى ملّا محمّد على، ولد صدق جناب قدسى القاب علّام فهّام آخوند ملّا مهدى من القرية، مقروناً بقبوله منها على النهج الشرعى. همگى و تمامى مجارى پنجسرجه از جمله نه صد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه مرقومه بانضمام اراضى مفصّله ذيل السطور: قطعه بن درّه بزرگ نه قفيز محدوده: ـ برجبعلى مراد، ـ و حاجى ملّا نقى، ـ و آكوچك، ـ و بورثه حاجى ملّا عبدالهادى. قطعه جنب باغ حاج على اكبر در حسين آباد كه شش قفيز است محدود: ـ بباغ مرقوم، ـ و بحاجى ملّا نقى، ـ و حاجى رمضانعلى آقا مؤمن، ـ و بزمين كاشيها. قطعه زير مبارکه شش قفيز محدود: ـ بزمين زوجه حسين خان، ـ و على آقا جان، ـ و به آكوچك ـ و حاجى اسماعيل صرّاف. قطعه دم چاه فتح آباد سه قفيز محدود: ـ بزمين ورثه حاجى ملّا ابوطالب، ـ و ورثه آقا محمّد حسن، ـ و ورثه حسين احمد، ـ و زمين آقا جان بن حسين استاد محمّد. قطعه دره كوچك يازده قفيز محدوده: ـ بزمين مراد، ـ و ورثه حاجى ملّا ابوطالب، ـ و شارع، ـ و حاجى على اكبر حاجی آبابا. قطعه دشت نو 4 قفيز محدوده: ـ بزمين رمضان محمّد بيك، ـ و حاجى اسماعيل صرّاف، ـ و زمين پسرهای حاج رمضان، ـ و حاج على اكبر بن حاجی آبابا. قطعه ايضاً دشت نو 6 قفيز محدوده: ـ بزمين رجبعلى مراد، ـ و بزمين زوجه حسين خان، ـ و چاه فتح آباد، ـ و زمين كاشيها. *** بمال المصالحه مقدار يكمن نمك سفيد حومه آران كه ابراء نمود و عقد مصالحه صحيحاً واقع شد. بناء عليه مورد مصالحه بر ملكيّت مصالح له معظّم له قرار گرفت و غبّ ذا بعقد عمرى داد جناب معظّم له مورد مصالحه را بمشار اليها و صيغه عمرى بنهج شرعى مطاع لازم الاطاعت و الاتّباع جارى شد، تحريراً في چهارم شهر شعبان المعظم من شهور سنه 1284.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ محمدرضا و علی آرانی با میرزا احمد آرانی ده سرجه از قنات مزرعۀ خرم آباد را مورخ سال 1331 هـ

خوانش: هو قبول مصالحۀ شرعيّه نمودند عاليحضرت آقا محمّد رضا و على، خلفان مرحوم حاجى حسنعلى آقا مؤمن آرانى، از بندگان حجّة الاسلام والمسلمين ظهير الملّة والدين، بندگان آقای آقا میرزا احمد زید عزه. و سركار معزى اليه حسبةً للّه بمصالحۀ شرعيّه بآنها دادند تمام منافع مليّة و حكميّة مجارى المياه ده سرجه دربدار روزنه شش از مزرعۀ خرّم آباد من مزارع آران را، با تمام ملحقات آن از اراضى تابعه و فاضلۀ متعلّقه بآن كه در مدّت سه سال از دوازدهم مهرماه هذه السنة اودئيل بمال المصالحۀ هر سالى مقدار يكصد و چهل من بوزن شاه جو بومى بی عیب، و مقدار بيست من شاه خربوزه آقانبات، و مبلغ دو تومان وجه نقد فضّی روپيه متداولۀ ایران، مورد در نصفۀ تيرماه با خربوزها وجه نقد را در مهرماه تسليم نمايد. و بر مراتب محرّره، صيغۀ مصالحۀ شرعيّه بينهم جارى و سارى گرديد، قبض و اقباض در مورد مصالحه بعمل آمد و ضمن العقد خارج لازم مقرّر شد كه كم و زياد مال المصالحه مبلغاً و مقداراً در هر سالى از قرار ساير مالكين و زارعين بوده باشد. والتحرير في شهر ذي الحجّة الحرام، مطابق شهر آذر ماه جلالى هذه السنه من شهور سنه 1331.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ آقامحمد علی نظر عرب آرانی پنج سرجه قنات خرم آباد را با قطعه ارض مشجر مورخ سال 1254 هـ

خوانش: هو و بعد صلح صحيح شرعى نمودم حقير اقلّ الطلبه عبدالله، با عزّت قرين آقا محمّد على نظر عرب آرانى، و مومى اليه نيز قبول مصالحه از حقير على النهج الشرعى و القانون الملّى همگى و تمامى منافع تمامى مجرى المياه پنج سرجه از جمله نه صد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد، من مزارع قريه مرقومه مع اراضى و صحارى و آبار و انهار و اشجار معيّنه مشخّصه بموجب وقف نامه. بانضمام همگى و تمامى قطعه مقطّعه ارض مشجّر باشجار توت واقعه در مزرعۀ مزبوره در باى كنك در سمت غرب مسجد نو، مع اشجار آن كه دو سرجۀ آن وقف مسجد محلّۀ وشاد است، و يك سرجه وقف حمّام محلّه مزبوره است، و دو سرجه با زمين مزبور وقف ختم قرآن از براى واقف آن ايّوب عرب است. امّا آب مسجد از يوم دوازدهم مهر ماه جلالى هذه السنه ايت ئيل الى يك سال. و امّا آب حمّام از سه سال قبل از فوت نظر علی، و سه سال قبل از تاريخ فوق است الى مدّت فوق. و امّا وقف قرآن از دو سال قبل از تاريخ فوق است. بمال المصالحه معيّنه مقدار يكصد ده من بوزن شاه جو آرانى خوب، باين تفصيل: مسجد12 من، 55 من، حمام 43 من. مصالحۀ صحيحۀ صريحۀ شرعيّه بصيغۀ عربيّه و فارسيّۀ اسلاميّۀ جامعۀ جميع شرائط صحّت و اركان، خاليه از كلّ نواقض و مفاسد و بطلان، محتويه بر اسقاط غبن ولو كان افحش، مشروطه بر آنكه خرج قنات لاروبى از اوّل مدّت الى آخره بموجر رجوعى نباشد، و همچنين ماليات و تحميلات ديوانيّه از اوّل مدّت الى نوروز سنه آتيه سچقان بموجر رجوعى نباشد. تحريراً في شهر ذي الحجّة الحرام سنه 1254.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ ملا محمد علی بن ملاحسن آرانی یکسرجه قنات خرم آباد را مورخ سال 1278 هـ

خوانش: بعد حمد الله سبحانه. غرض اصلى از تحرير اين رقیمه شريفه آنست كه بالطوع والرغبة والاختيار دون الكلفه والكراهه والاجبار، صلح صحيح صريح شرعى فرعى نمودم، حقير اقلّ الخليقة، خادم علماء اعلام، محمّد على ابن مرحمت پناه حاجى ملّا حسن آرانى، با عاليحضرت نيكو خصلت خير الحاج حاجى آقا بابا ولد مرحوم آقا عبدالعظيم من القرية مقروناً بقبوله منّي شرعاً. همگى و تمامى مجرى المياه يكسرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريۀ آران من قرى كاشان، بانضمام يك قطعه زمين املس واقعه در سر كنك مزرعه، مزرعۀ مرقومه كه بمساحت دهاقين هشت قفيز است محدوده: ـ بزمين حسين احمد، ـ و بزمين وقف مسجد قاضى، ـ و بشارع، مع توابع و لواحق مزرعه از آبار و انهار و صحارى و منضمّات ذُكِر أو لا. بمال المصالحه مشخّصه دوازده تومان پول اشرفى 18 نخودى الّا دو ربع ناصر الدين شاهى عددى ...تومان؟ مصالحۀ صحيحۀ صريحۀ اسلاميّه بشرائط مقرّره در شرع انور، مقرونه بصيغۀ عربيّه و فارسيّه ايجاباً و قبولاً، مشتمله بر قبض و اقباض عوضين. و شرط شد كه عوارض تا نوروز آینده با من باشد، و از بيست و چهارم مهرماه هذه السنه آن را تصرّف نمايد، و عمل زمين با من خواهد بود، و به وقع الاشهاد. تحريراً في شهر صفر المظفّر من شهور سنة 1278.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ ملا عبدالهادی و آقا ابوالقاسم آرانی دکان ندافی را مورخ سال 1264 هـ

خوانش: بعاليجناب فضائلمآب عوالى انتساب، حاجى الحرمين الشريفين، كهف الحاج، الحاج ملّا عبدالهادى سلّمه الله تعالى، صلح صحيح صريح شرعى شرطى نمود عزّت شعار، ستوده اطوار، آقا ابوالقاسم، ابن مرحوم خير الحاج حاجى حسن زمان آرانى. و مومى اليه قبول مصالحه نمود على النهج الشرعى والقانون الملّى همگى و تمامى ربع شائع از يكباب دكّان ندّافى، داخله در محلّه در مسجد قاضى من محلّات قريۀ آران، من قرى مدينة المؤمنين كاشان، واقعه در وسط بازارچۀ محلّۀ مرقومه، محدود: ـ بدكان خبّازى ـ و بدكان بقّالى ـ و بحوض خانه ـ و بشارع مع ما يتعلّق به از ابواب و اغلاق، بقدر الحصّه. بمال المصالحه مبلغ پانزده هزار دينار روپيه محمّد شاهى 28 نخودى عددى در يكهزار دينار. مصالحۀ صحيحۀ شرعيّه مقرونه بصيغۀ عربيّۀ اسلاميّه، و فارسيّۀ ملّيۀ مشتمله بر قبض و اقباض، و تسليم و تسلّم كلّ من العوضين، و التزام ضمان الدرک يوم بُروزه مستحقّاً للغير. مورد مشروط بر آنكه هرگاه مصالح مزبور در پنج يوم اوّل ديماه جلالى هذه السنة بيچى ئيل، مثل مال المصالحه را تسليم مصالح له نمايد قادر و مسلّط بر فسخ مصالحه باشد، و الّا فلا. و علاوه بر مصالحه مرقومه مبلغ هفده هزار و پانصد دينار روپيه موصوفه از مال مصالح له بر ذمّه مصالح است كه در يوم اوّل ديماه سنه مرقومه تسليم نمايد. تحريراً في شهر شوّال المكرّم من شهور سنه 1264. *** [ اجارۀ صلح نامۀ مرقوم متن، در سال 1265 هـ ] باجارۀ شرعيّه گرفت مصالح مرقوم متن از مصالح له مرقوم متن تمامى مصالح به مرقوم متن را الى يوم اوّل فروردين ماه جلالى اين سنه تخاقوى ئيل بمال الاجاره مبلغ دو هزار دينار موصوفه كه در آخر مدّت مهمسازى نمايد. بناءً عليه مجموع محاسبۀ مبلغ سه تومان و دو هزار دينار است.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ خانم جان آرانی، پنج سرجۀ خرم آباد و قطعات اراضی را به میرزا احمد آرانی، عقد عُمرای آن مورخ 1293 هـ

خوانش: و بعد، با طيب نفس و جمعيّت حواس و مشاعر و صحّت مزاح، صلح صريح شرعى نمود عفّت پناه عصمت جايگاه خانم جان بنت مرحوم آحسن ابن حاجى كريم آرانى، بجناب فضائل مآب فواضل اكتساب، آقا ميرزا احمد سلّمه الله تعالى، فرزند ارجمند عماد الاسلام، ملاذ الانام، قدوة العلماء الأعلام، الحريّ العلي، آقاى ملّا محمّد علی دام ظلّه العالى مقروناً بقبوله منها، باستصواب والده المعظّم اليه. همگى و تمامى مجرى المياه پنج سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد، من مزارعه قريۀ مرقومه، بانضمام قطعات اراضى متعلّقه بآن، بتصديق پسر او حسين خان بشرح ذيل السطور: قطعه بن درّه بزرگ نُه قفيز محدود بحدود اربعه : ـ حدّى بزمين رجبعلى مراد ـ و بزمين حاجى ملّا تقى ـ و بزمين آكوچك ـ و بزمين ورثه مرحوم حاجى ملّا عبدالهادى. قطعه جنب باغ حاجى على اكبر و حسين آباد شش قفيز محدود بحدود اربعه: ـ حدّى به باغ مرقوم ـ حدّى بزمين حاجى ملّا تقى ـ حدّى بزمين حاجى رمضانعلى ابن آمؤمن ـ حدّى بزمين كاسبها. قطعه دم چاه فتح آباد سه قفيز محدود: ـ بزمين حبسى مسجد قاضى ـ و بورثه آمحمّد حسن ـ و ورثه حسين احمد ـ و زمين آقا خان ابن حسين استاد احمد. قطعه زير ميان كسبه؟ شهره شش قفيز محدود: ـ بزمين زوجه حسين خان ـ و بعلى آقا خان ـ و بزمين آكوچك ـ و بزمين حاجى اسماعيل صرّاف. قطعه درّه كوچك شهره یازده قفيز محدود: ـ بزمين مراد ـ و حبسى مسجد قاضى ـ و بشارع ـ و بزمين حاجى على اكبر بن حاجى آقا بابا. قطعه در دشت نو شهره چهار قفيز محدوده: ـ بزمين رمضان محمّد بيك ـ و بزمين حاجى اسمعيل صرّاف ـ و بزمين پسرهاى حاجى رمضان زه تاب ـ و بزمين حاجى على اكبر ابن حاجى آقا بابا. قطعه ايضاً در دشت نو شهره شش قفيز محدوده : ـ بزمين رجبعلى مراد ـ و بزمين زوجه حسينخان ـ و بچاه فتح آباد ـ و بزمين كاسبها شهره. بمال المصالحه مقدار يكمن بوزن شاه نمك حومه آران كه هبه نمود. و فى ضمن العقد الخارج اللّازم الشرعى مقرّر شد كه از حين وفات مسمّات مرقومه الى مدّت سى سال شمسى هر سالى ده عدد قرآن مجيد در ماه مبارك رمضان جناب مصالح له ختم نمايد يا از شخص امين صحيح القراءة استيجار ختم قرآن مجيد نمايد. و عقد مصالحه و التزام شرعى جاريشد، و اركان و شرايط صحّت مراعات شد. ... و غبّ ذا بعمرى داد جناب مصالح له بمسمّات مرقومه مورد مصالحه را، و صيغۀ عمرى جاريشد، فلها التصرّف في منافع مورد المصالحة كيف تشاء، وله التصرّف في الأصل في حياتها، وفي الأصل والمنافع بعد وفاتها كيف تشاء. وكان ذلک وقوعاً و تحريراً في شهر شعبان المعظّم سنه 1293.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ آخوند ملامحمدرضا آرانی یازده سرجه از مزرعۀ خرم آباد را به تاریخ سال 1298 هـ

خوانش: وبعد، غرض از ترقيم اين ارقام خجسته فرجام اينست كه با كمال طوع و رغبت صلح لازم شرعى نمود عاليجناب قدسى القاب آخوند ملّا محمّد رضا، خلف مرحوم آقا حسين آرانى، بجناب مستطاب شريعتمدار مجتهد العصر والزمان، عماد الاسلام، آقای ملّا محمّد على مجتهد، ولد صدق عاليجنابِ قدّوسى القاب، علّامة العلماء، آخوند ملّا محمّد مهدى سلّمه الله، مقروناً بقبوله منه على وفق الشرع المطاع. همگى تمامى مجرى المياه يازده سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد آران، بانضمام قدر الحصّه از اراضى تابعه و فاضلۀ متعلّقه بمجارى پانزده سرجه مملوكى مصالح كه از جانب حسين خان موافق صلحنامۀ معتبره بايشان منتقل شده، مستغنى از تحديد. بمال المصالحه مبلغ يكصد و ده تومان فضّی ناصرالدين شاهى 26 نخودى كه أخذ و قبض فى المجلس بعمل آمد. مصالحه شرعيّه مشتمله بر ايجاب و قبول شرعىین با اسقاط خيارات متصوره خصوصاً دعوى الغبن اگرچه غبنى نبود چون اهالی مجرّب تقویم نمودند، قيمت آن زياده بر اين نبود، و ضمان الدرك على المصالح ضماناً شرعيّاً. بناءً عليه تمام مورد مصالحه بر ملكيّت جناب مصالح له معظّم اليه قرار گرفت، و له التصرّف فيه حيث شاء. وكان ذا في 14 شهر محرّم الحرام سنه 1298.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان