نمونه کار های سندخوانی
استشهادیۀ بدون تاریخ در باب تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد

خوانش: هو بشرفعرض اقدس عالى مىرساند كه در خصوص مجارى پانزده سرجه آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران معاراضى و آبار و انهار و اشجار و توابع و لواحق كه وقف است بر مسجد جامع قريه آران كه مشهور است بمسجد قاضى و واقف آن مرحوم مغفور خير الحاج حاجى ابوطالب و زوجه وى كه جدّ و جدّه حقير اقلّ الطلبه مهدى بن مرحوم حاجى حسين و عاليجناب ابن عمّى ملّا محمّد على بودند و مرحوم محمّد بيك نام بتفصيل استشهادى كه بنظر اشرف عالى مشرّف شده بودند وقف نموده بودند بر مسجد كه منافع آن صرف اخراجات آن بشود و توليت آن مجارى مادام الحيات با مرحوم مغفور واقف بوده و بعد از آن بر ارشد اولاد او نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب كه بعد از فوت مرحوم مزبور ولد ارشد ايشان خير الحاج حاجى ملّا حسن بود و حال توليت آن مجارى بحقير و ملّا محمّد على منتقل مىشود، و مجارى مرقومه مادام الحيات واقف و ولد ايشان در يد تصرّف ايشان بوده و تصرّف بعنوان توليت در آن مىنمودند و حال هم مجارى در يد تصرّف ما است و بعنوان توليت در آن تصرّف مىنمائيم و احدى تا حال ادّعاى توليت مجارى مرقومه را ننموده و بشهود بسيار كه بسرحدّ شيوع و استفاضه علميّه بلكه غالب ايشان از علماى و فضلاء و ائمّه جماعات و صاحبان ورع و تقوى و بسيار از اهل ديانت و وثاقت بودند بعضى در خدمت سرکار عالى و بعضى در خدمت كسى كه مقرّر فرموده بوديد اقامه شهادت را نمودند، استدعاء از سركار عالى كه محلّ علوم ربّانى و نائب مناب جناب قدس نبوى (ص) است حكم آن را مفصّلاً در حاشيه وريقه محرّر فرموده و بخاتم شريف زيب و زينت نمايند كه عند الله والرسول(ص) مثاب خواهند بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بسم الله خير الأسماء. نظر باينكه مجارى پانزده سرجه آب قنات خرّم آباد تصرّف وقف بر مسجد جامعآران مشهور بمسجد قاضى در آن مىشده و منازعى هم در اين خصوص نبود و عاليجنابان قدسی القاب آخند ملّا مهدى و ملّا محمّد على كه از احفاد مرحوم حاجى ابوطالب مىباشند مدّعى توليت و منازعى هم در مقابل نبود باين جهت حسب الشرع تصرّفات ايشان در مجارى مرقومه ممضى و بدون اذن ايشان ديگرى را نمىرسد كه تصرّف در آن نمايد بعلاوه بر مراحل مذكوره جمعى كثير از ثقات و موثّقين و صلحاء و مقدّسين بر مراتب مذكوره و توليت ايشان شهادت دادند از قرارى كه در محلّ ديگر ثبت است و بر حقير واضح گرديد و ثابت شد شرعاً كه ايشان متولّى مىباشند لهذا بايد ايشان تصرّف وقفيّت مذكوره نمايند بلكه از قرار جمعى شهادت جمعى از شهود توليت مفوّض به ارشد اولاد مرحوم حاجى ابوطالب است نسلاً بعد نسل و منازعى هم در اين مرحله نيست از اين قرار تصرّف ايشان در هر عصرى ممضى خواهد بود، حرّره العبد. موضع خاتم شريف سركار شريعتمدار عمدة العلماء العظام وصفوة الفقهاء العظام حجّة الاسلام والمسلمين ، نصير الملّة والدين آقاى حاجى ملّا محمّدا ادام الله بقائه العالى

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری بتفصیل، در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد

خوانش: هو بشرفعرض مقدّس عالم مىرساند كه در خصوص تمامى مجارى پانزده سرجه آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران مع اراضى و صحارى و آبار و انهار و اشجار تابعه آن كه معینه و مشخصاند و وقف است بر مسجد مشهور بمسجد قاضى كه مسجد جامع قريه مرقومه است و بايد منافع آن صرف مسجد مرقوم بشود، و مجارى مرقومه را مرحوم مغفور خير الحاج حاجى ابوطالب كه جدّ حقير مهدى بن حاجى حسين و ملّا محمّد على خلف مرحوم حاجى ملّا حسن بود و مرحومه مغفوره فاطمه جهان خانم زوجه او كه جدّه ما باشد و مرحوم محمّد بيك نام وقف نمودند بتفصيل استشهاد كه بنظر اشرف عالى مشرّف شد، و توليت مجارى مرقومه بتمامها مفوّض بود بجدّ مرقوم ما، و بعد از آن مفوّض بود بر اولاد ارشد او نسلاً بعد نسلٍ وعقباً بعد عقبٍ ، و ارشد اولاد بعد از فوت مرحوم جدّ ما مرحوم عموئى حاجى ملّا حسن والد ملّا محمّد على بود، و الحال توليت مجارى مرقومه منتقل بحقير و ملّا محمّد على شده و مادام الحيات جدّ و عم بحسب التوليه در تصرّف ايشان بود، و بعنوان توليت در آن تصرّف مىنمودند، والحال ما متصرّفيم بعنوان توليت، و شهود متكثّره از عدول فضلاء و مؤمنين و موثّقين و مورّعين و مقدّسين قريه مرقومه بر مراتب مزبوره اداى شهادت نموده بفرموده سركار عالى استدعاء از سركار عالى كه منبع علوم ربّانى و مجمع كمالات سبحانى است و نائب مناب جناب خاتم النبيّين و ائمّه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعيناند آنكه حكم آن را آنچه بر ايشان ثابت شد در حاشيه وريقه مرقوم فرمايند و بخاتم شريف مزيّن فرمايند كه عند الله والرسول مأجور و مثاب خواهند بود، و چون وقف نامه گمشده بود حكما فرموده است كه در هر عصر از اعصار و زمانى از ازمان بر نهج مرقوم معمول دارند و غير آن در آن تصرّف ننمايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمته ورضوانه. (پاسخ): 1. بسم الله خير الأسماء. بشهادت جمعى كثير از معتمدين و موثّقين كه نزديك بحدّ شيوع و استفاضه مؤيّد و انضمام برخى در اين وقفيّت مجارى مززبوره بر اين حقير واضح و ثابت شد و توليت هم ظاهراً با مرحوم حاجى ابوطالب و اولاد ايشان نسلاً بعد نسلٍ بوده و خواهد بود، شهود هم در خصوص توليت بهمين نهج شهادت دادند معارضى هم در مقابل نبود و نيست، و باين طريق هم تصرّف مىشده لهذا بحسب ظاهر شرع اولاد مرحوم حاجى ابوطالب محكوم بتوليت مىباشند و اولاد آن مرحوم اليوم جنابان مستطابان فضائل مآبان ملّا محمّد مهدى و آخوند ملّا محمّد على مىباشند، مر ايشان راست كه رتق و فتق و نظم و انتظام آنرا بكنند، والله العالم . محلّ خاتم شريف شريعتمدار عمدة الفقهاء والمجتهدين وصفوة العلماء والمحقّقين آقاى بزرگ سلّمه الله تعالى

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1332 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد وقف بر مسجد قاضی، آران

خوانش: هو بشرفعرض مقدّس عالى مىرساند الاقل احمد در باب مجارى پانزده سرجه از نهصد سرجه خرّم آباد كه با اراضى وقف است بر مصارف مشخصه موافق وقفنامه معتبره كه از لحاظ انور گذشت كه بر حسب وصيّت مرحوم حاجى رمضعانلى آرانى برادرش حاجى حسينعلى وقف كرده بشرح وقفنامه و توليت آن اليوم با اين حقير است موافق نوشتجات عديده و احكام معتبره صادره از علماى عرب و عجم كه از آن جمله است حكم محكم مطاع خود بندگان عالى و در ذيل وقفنامه ملحوظه مذكور است كه در تمام مراتب مذكوره بايد باستصواب بندگان فردوس مكان والد ماجد باشد مابعد نسلاً بعد نسلٍ و اين استصواب منتقل شده باين حقير كه مذكور است آنچه مصلحت بداند، والحال مصلحت اين است به پارهاى ملاحظات و صلاح روضه خوانى و غيره را موافق آنچه مرقوم شده تغيير داده شود مقتضاء وقت عمل شود، استدعا آنكه موافق قباله وقفنامه كه ملاحظه فرموديد از استصواب و اينكه مجوز شرعى دارد هر نوع تصرّفى بنمايم در صدر عریضه مرقوم و مختوم فرمائيد. هو. موافق توشيحات معتبره و احكام متعدّده جناب مستطاب شريعتمدار ملاذ الانام آقای ميرزا احمد آرانى دامت افاضاته مختار و مأذون هستند كه منافع موقوفه مزبوره را هر جا صلاح بدانند بمصرف روضه خوانى برسانند و احدى حقّ مزاحمت جناب مستطاب معزى اليه را ندارد، حرّره الخاطى في هفده شهر شعبان المعظّم من شهور سنة 1332. [سجع مهرٍ:] شهاب الدین بن فخر الدین

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ بدون تاریخ در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد از علماء و فضلاء و مؤمنین و مقدسین آران

خوانش: هو الله ربی استشهاد و استخبار و استعلام مى رود از علماء و فضلاء و مؤمنين و مقدّسين و ثقات و عدول و عوام و خواص هر كدام مطلع هستند و ملاحظه صدور احكام از اهالى شرع مطاع نمودهايد كه تمامى مجارى پانزده سرجه آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد قريه آران كه وقف است بر مسجد جامع شهره بمسجد قاضى آران با اراضى و توابع و اشجار مشخصه مفروز آن بر مصارف مسجد مرقوم و متولّى شرعى خاص از قِبَل واقف مرحوم مغفور جنّت مآب حاجى ابوطالب جدّ ابى ما بوده و در تصرّف او بوده و بعد از آن بر ارشد اولاد آن مرحوم توليت بوده نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب و طبقه ثانى آن مرحوم اولاد او بودند و در تصرّف ايشان بود و در طبقه ثالث احفاد و نبائر آن مرحوم متولّى خاصّ آن مجارى هستند موافق حكم شرعى از اهالى شرع، واليوم متولّى خاصّ آن مجارى حقير محمّد مهدى بن حاجى حسين بن حاجى ابوطالب هستم كه از جمله علماء و ارشد و اسّ اهل قريه هستم و در تصرّف من بوده و ديگری از نبائر باذن و رضاى من از نبائر مادام الحياة ايشان تصرّفى مىكردند چون من ارشد ايشان بودم واليوم از نبائر و احفاد كسى بغير از من نيست و مجارى در تصرّف من بوده و هست و توليت خاصّه منحصر بمن است ديگرى را شرعاً جايز نيست در اين تصرّف نمايد اگرچه از اولاد آن مرحوم و ذريّه او در طبقه بعد از من باشند و چون شيخ محمّد ولد مرحوم ملّا محمّد على در طبقه بعد از من است و در آن طبقه اليوم سركار شريعتمدار مجتهد الزمانى آقاى ملّا محمّد على سلّمه الله و جناب ملّا محمّد حسين كه از فضلا و عدول و ثقات و ائمّه جماعات و مقبولة العدالهاند در نزد خواص و عوام و لكن چون در طبقه بعد از من هستند تصرّفى در آن نمىكنند و شيخ محمّد هم در این طبقه است و بعد از من ارشد اولاد غير از شيخ محمّد او هر دو هستند نه شيخ محمّد و اليوم كه منحصر است توليت به من، من مجارى را اجاره دادهام بمستاجر حسين نام بمهر جمعى از اعيان، شيخ محمّد بتدليس و اسباب غرض ظلماً و عدواناً مزاحم مستأجر من شده لوطى بازى نمىگذارد مستأجر زراعت نمايد باغراء بعضى ارباب غرض، استدعاء از مشار اليهم و معترض اليهم قربة الى الله وطلباً لمرضاته در حاشيه محرّر نمايند بملاحظه حكم و اطلاع خود كه متولّى خاصّ اليوم من هستم و تصرّف او غير مشروع است و چون شيخ محمّد بعد از فوت پدر خود از من در حضور اهالى شرع سه ساله اجاره نموده كه همه ساله سالى صد و سى من جو بدهد من اجازه داده صرف مسجد نمايد و اجاره را اصلاً نداده است و خود در مصرف خود عوض مسجد صرف مىنمايد غالب اهالى آران و ائمّه جماعت مسجد اطلاع دارند نه آن را و نه موقوفاتى ديگر كه باذن آقاى حجّة الاسلام در دست اوست بغرر از پدرش بايد بفرموده ايشان باطلاع من صرف نمايد آنها را هم خود تلف مىنمايد مگر جزئى كه اسم تعمیر باشد مىكند و مابقى را خود مىبرد و مسجد جامع با موقوفات بسيار خرابه بى بوريا و حصير و روشنائى افتاده، لازم است شهادت خود را قربة الى الله محرّر نموده و بمهر خود زينت بدهيد كه حق بذى حق و تعمير مسجد موافق شرع بشود، اجركم على الله تعالى. (پاسخ): هو. مراتب مسطوره مطابق واقع و حق و صدق است و اینجانب مراتب مرقومه را استحضار داشته و دارم ، والله العالم بحقائق الأُمور. [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد رضا بن عبد الله

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1328 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزارع نوش آباد و آران

خوانش: بشرفعرض اقدس بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام عاليميرساند در فقره كليّه موقوفات متصرّفى مرحوم والد ماجد قمقام از مجارى و املاك، چه از مزارع نوش آباد و آران و جمله از مستغلّات در آران آنچه را متصرّف بوده و آنچه را اذن به غير داده بودند بالتمام توليت آن را در تاريخ سنه 1325 باين داعى تفويض فرمودهاند كه بصريح خط و مهر شريف خودشان مرقوم فرمودهاند و بلحاظ انور رسيده و در همان تاريخ جمعى از علماء اعلام همان توليت را تفويض و تقرير و مقرّر فرمودهاند، مستدعى از الطاف مبارك آنكه حضرت مستطاب حجّة الاسلام عالي هم بر طبق آن حكمى مرحمت فرمائيد تا لدى الحاجه سند باشد، أمركم العالي الأعلى مطاع مطاع. تحريراً في شهر جمادى الآخرة مطابق هذه السنة ايتئيل من شهور سنة 1328. (پاسخ): بسم الله الرحمن الرحيم. نصب مرحوم خلد مقام والد ماجد طاب ثراه و همچنين نصب بعضى از معتمدين علماى كاشان كه بر طبق آن فرمودهاند متّبع و صحيح است، حرّره الجانى مصطفى الحسينى الكاشانى فى 14 شهر جمادى الاخری 1328. محلّ مهر بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام مروّج الشريعة والاحكام آقاى حاجى سيّد مصطفى مدّ ظلّه العالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحّحه جنابه المستطاب دامت بركاته صحيح لازم الاتّباع، حرّره الاحقر الجانى محمّد كاظم الخراسانى. محلّ مهر بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام والمسلمين آيت الله فى الارضين آقاى آخوند ملّا محمّد كاظم خراسانى مدّ ظلّه العالى . هو. هذان المكتوبان الشريفان مطابقان لأصلهما الأصيل حرّره: [سجع مهرٍ:] یا حبیب قلوب العارفین هو ما رقّم في الموضعين مطابق لأصلهما الشريفين حرّره في 13 ذيقعدة الحرام 1328: [سجع مهرٍ:] محمدرضا بن اسمعیل الحسینی هو ذا مطابق لأصله الأصيل حرّره الخاطي: [سجع مهرٍ:] شهاب الدین بن فخرالدین مطابق لأصله شرعاً وحكماً حرّره الأحقر في شهر ذي قعده 1328: [سجع مهرٍ:] عبده حسن بن نصرالله الموسوی

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1316 هجریدر خصوص تولیت موقوفات مسجد قاضیِ آران از مزارع خرم آباد، سعادت آباد، گلچین آباد، ابراهیم آباد نیز مزرعۀ فتح آباد موقوفة مسجد بالاده و حمام، و دکان عطاری موقوفۀ هال علی (ع) ومسجد ملا شکر الله

خوانش: بندگان ولىّ النعمت و حجّة الاسلاما ! عرضه مىدارد الاحقر احمد: رغبات مفصله ذیل كه وقف مؤبّد شرعى است بر جهات معيّنه مقرّره ذیل كه مرحمت و غفرانمآب جدّ چاكر والد ماجد عالى متولی آنها بوده بتوليت خاصّة مادام الحيات وبعده بهركه خود آن خلدآشیان تعیین و تفویض فرماید موافق شرح دستک ملحوظه و خطّ آن مرحوم توليت آنها را بعد از خود به مرحوم مبرور عمو وخود بندگانعالى و اولاد هردو نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب تفويض نمود و ملخص كلام اين است كه توليت رقبات مرقومه ذيل ما بين مرحوم عمو و بندگانعالى بوده بر حسب تعيين مرحمت پناه والد ماجد عالى بالاشتراك بوده اوّلاً مرقوم فرمائيد در صورت مسئوله مرحوم والد در زمان حيات خود مىنويسد كه تغيير در تعيين متولّى كه خود مقرّر داشته بودند بدهيد (بذمه حقیر باشد؟) ثانیا بعد از فوت مرحوم مبرور عمو طاب ثراه جناب ميرزا صدر الدين عمو زاده تصاحب در كلّ املاك مزبوره نموده و بلوازم توليت عمل ننموده معلوم است كه در اينصورت از توليت جناب مشار اليه منعزل نكرده معزول و در اينصورت بايد از جناب ولاة شرع انور این معنی موصوف شود كه متولّى بايد بلوازم توليت عمل نمايد لهذا مستدعى آن است که هر که را مصلحت مىدانيد متولّى فرمائيد كه خداوند تبارك و تعالى را حاضر و ناظر دانسته بلوازم توليت عمل نمايد و صورت اعيان مرقومه از اين قرار است. در مزرعه سعادت آباد واقف مرحوم حاجى عبدالله سى سرجه صرف امام حسين عليه السلام و ختم قرآن بوده موافق وقفنامه . باغ بزرگ حاجى عبدالله وقف است بر حضرت سيّدالشهداء عليه السلام موافق وقفنامه معتبره مجارى هجده سرجه و چهار دانگ و نيم فتح آباد وقف مسجد بالا ده شهره وقف است موافق وقفنامه على حده. دوازده سرجه مباركه وقف است بر مسجد بالا ده واقف علايشيان حاجى محمّد صادق موافق وقفنامه على حده. دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد وقف است بر مسجد و روضهخوانى موافق وقفنامه معتبره على حده. پنج سرجه خرّم آباد وقف است دو سرجه بر مسجد بالا ده و يكسرجه حمّام كوچك و دو سرجه و يكجريب زمين بر ختم قرآن. پانزده سرجه عطارى وقف است بر هلال على(ع) و مسجد ملّا شكر الله موافق اصل وقفنامه معتبره على حده. 9 سرجه و دو دانگ از پنج دانگ سعيد آباد وقف است بر ختم قرآن اطعامى موافق وقفنامه معتبره. مجارى ده سرجه آب ابراهيم آباد شیخ؟ شهره وقف است بر چهار سوق مجارى هفده سرجه و چهار دانگ و نيم فتح آباد موصل؟ ابراهيم آباد. وكان ذا تحريراً في 28 شهر جميدى الأُولى سنه 1316. (پاسخ): بسم الله خير الأسماء. بلى توليت خاصّه خود را در ورقبات مسطوره بقدر نصف و توليت نصف باقى را چون قرّة العين ميرزا صدر الدين بلوازم آن عمل نمىنمود پس از انعزال آن و نظارت آنچه نظارت آن با حقير بود تفويض بنور چشمى ميرزا احمد نمودم و بعد بر اعقاب او نسلاً بعد نسل با ملاحظه ارشديّت در هر طبقه پس ديگرى را نمىرسد مزاحم آن بشود، فى 28 جمادى الأُولى من شهور سنة 1316. [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزرعۀ خرم آباد از مزارع موقوفه بر مسجد قاضی، آران

خوانش: هو بشرفعرض اقدس عالى مىرساند اقلّ خلق الله ملّا محمّد مهدى آرانى در باب پانزده سرجه خرّم آباد با اراضى تابعه و فاضله كه جدّ حقير وقف نموده بر مسجد قاضى و توليت آنرا بموجب احكام صادره از آستان شريعت مطهّره از براى ارشد اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسلٍ و عقباً بعد عقب قرار داده و امروز بمقتضاى حكم صريح ملّازمان عالی (ملا زمانعلی؟) اختصاص بحقير دارد و بموجب اين توليت حقير بعاليشان حاجى على اكبر اجاره دادم همه روزه شيخ محمّد به اغواى مفسدين سر آب مىرود بناى افساد دارد، مستدعى از الطاف حميده آنكه صراحةً بنويسيد كه بايد بموجب اين اجاره اين مجارى بايد در دست حاجى على اكبر مستأجر حقير باشد، كسى نبايد مزاحم او بشود و شيخ محمّد تسلّطى بر اين ندارد تا سند امناى ديوان باشد رفع اين مفاسد را بنمائيد، زياده عرضى نيست، إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين، حرّره في غرّة ذي الحجّة من شهور سنة 1296. (پاسخ): هو الله تعالى شأنه. موافق بعضى احكام مطاعه كه جناب سائل داشتند واين جانب ملاحظه نمودم توليت مجارى مرقومه با جناب سائل است و بمقتضاى آن بايد در تصرّف آنكسى كه باو اجاره دادهاند باشد و ديگرى مزاحم نشود، حرّره الخاطي في غرّة شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1296. محلّ خاتم شريف سركار شريعتمدار عمدة العلماء الأعلام عماد الإسلام آقاى حاجى ميرزا فخرالدين أدام الله مقامه العالى.

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1325 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزارع خرم آباد، گلچین آباد، خلق آباد، شیرآباد، معین آبادِ نوش آباد از مزارع موقوفه بر مسجد قاضی، آران

خوانش: هو بشرفعرض بندگان عالى مىرساند در خصوص بعضى از موقوفات از مجارى و املاك و اراضى و اشجار و مستغلّات و غيره بر جهات و مصارف معيّنه در قبالهجات وقفنامه كه من باب ولاية الخاصّه او العامّه در تصرّف بندگان شامخ الاركان آقاى والد روحى فداه بوده و هست از مزارع قريه آران از خرّم آباد و گلچين آباد و خلق آباد و شير آباد و غيره و يكثمن طاق از مجارى معين آباد نوش آباد تا اراضى معيّنه در وقفنامهها در اين تاريخ توليت تمامى موقوفهاى كه متصرف بودند بهر جهت و بهر اسم و رسم ذكر أم لم يذكر، كلّاً و طُرّاً را چه من با الولاية الخاصّة أو العامّه به اين احقر مرجوع و مفوّض داشتند و تعيين متولى بعد را نيز بر عهده اين داعى و اخلاف داعى مقرّر داشتهاند در موافقه ورقه عليحده كه ملاحظه فرموديد كه بخطّ آن بندگان معظّم است، استدعاء از مكارم اخلاق آنكه حضرت عالى هم بر طبق آن نوشته اذن و حكمى مرحمت بفرمائيد تا لدى الحاجه سند اين حقير باشد، أمركم العالي مطاع مطاع، في شهر ذى القعده سنه 1325. (پاسخ): هو الله حسبي . ملاحظه مرقومه جناب شريعتمدار عمدة العلماء العظام عماد الاسلام آقاى ملّا محمّد على دام فضله العالى والد امجد جناب سائل را نمودم آنچه مرقوم فرمودهاند متّبع است اينجانب هم بطريق مرقوم جناب سائل را منصوب نمودم، حرّره الخاطى . [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد ابن صادق  

مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
نظرات مشتریان