نمونه کار های سندخوانی
استشهادیۀ بدون تاریخ در خصوص تولیت مجاری و املاک آران از جمله مزرعۀ معین آباد مبنی بر تأیید حکم چهل سال قبل

خوانش: هو بشرفعرض بندگان عالى مىرساند الأقل احمد در خصوص بعضى موقوفات از مجارى و املاك و غيره از مزارع آران و يك ثمن طاق از مزرعه معين آباد مع اراضى و اشجار كه بندگان عماد الاسلام والد روحى فداه چه من باب الولاية الخاصّة و چه من باب الولاية العامّة متصرّف بود بهر نحو و بهر اسم و رسم بهر جهت و بهر مصرف تمام آنچه را متصرف بوده در اين تاريخ باين احقر و مرجوع و مفوّض داشتند موافق ورقه عليحده كه ملاحظه فرموديد كه بيان فرمودهاند تعيين متولّى بعد از حيات با خود اين داعى و اخلاف واولاد داعى است طبقاً عن طبقٍ، استدعا از مكارم اخلاق عالى آنكه حضرت عالى هم در اين باب بر طبق آن نوشته ملحوظه حكمى مرحمت بفرمائيد تا لدى الحاجه سند باشد، أمركم العالي مطاع مطاع . بسم الله الرحمن الرحيم. بلى ملاحظه يكطغرا نوشته سركار شريعتمدار مجتهد الزمان عماد الاسلام آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه العالى را نمودم كه توليت كليّه موقوفات كه متصرف بودهاند چه من باب الولاية الخاصّة أو العامّة تفويض بجناب مستطاب عمدة العلماء مجتهد الزمان آقاى آقا شيخ احمد دامت بركاته قرّة العين خودشان نمودهاند با آنكه خود آنجناب داراى ولايت عامّه و منصب اجتهاد هستند البته آنچه هم مرقوم فرمودهاند صحيح و مطاع و لازم الاتّباع است اميدوارم خداوند هر دو وجود مقدّس را در ترويج شريعت مؤيّد و منصور فرمايد، و با آن نوشته مباركه ملحوظه كسى را حقّ مزاحمت نيست . حرّره الأحقر في يط من غش کهـ : [سجع مهرٍ:] الواثق بالله الغنی عبده احمد الموسوی [مهر تکرار شده است]

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1297 هجری در خصوص تولیت رقبات مجاری و املاک و دکاکین موقوفۀ مسجد قاضی آران

خوانش: هو بعرض اقدس بندگان حضرت والا مىرساند اقلّ دعاگويان محمّد مهدى آرانى كه رقبات مجارى و املاك و دكاكين چند است در قريه آران كه وقف است بر مسجد معروف بمسجد قاضى كه موافق وقف نامچه و احكام معتبره از حكّام شرع مطاع از قبيل بندگان خلد آشيان حجّة الاسلام آقاى حاجى ملّا مهدى رحمه الله و مرحوم رضوان جايگاه آقاى بزرگ و چند نفر ديگر اين خادم العلماء توليت خاص بر املاك مرقومه داشته و تصرّف در آنها سالها مىنمودم چون فى الجمله ضعف بجهت كثرت سن در مزاج پيدا شده سه سال قبل املاك مرقومه را كه از جمله مجارى پانزده سرجه آب خرّم آباد است و چند باب دكّان بشيخ محمّد نام كه از اقوام اين دعاگو بود سپردم كه اجارات آنها را اخذ و ضبط نموده بمصارف وقف برساند، شيطان او را فريب داده تقريباً دويست تومان اجارات سه ساله را خورده و اصلاً بمصارف وقف سواى ده دوازده تومان چيزی صرف نكرده و چند نفر از اهل فساد او را اغوا مىنمايند و مخالفت مىكنند از آنكه املاك مرقومه را از يد او انتزاع نمايند و رسيدگى در حساب او نشود، مستدعى آنكه رقمى مبارك از مصدر جلال بندگان حضرت والا صادر شود مشتمل بر قدغن اكيد كه آقا شيخ محمّد بعد از اين مداخله در املاك موقوفه ننمايد و محاسبه سه ساله او رسيدهگى شده هر قدر از اجارات در نزد شيخ محمّد باقى ماده از او گرفته بمصارف وقف برسانند كه اسباب دعاگوئى اين داعى خواهد شود، باقی أمركم العالى مطاع . (پاسخ): جناب اعتضاد الدوله قدغن نمائيد كاملاً بعرض عارض رسيدگى بعمل آمده بطور حقّانيّت احقاق حقّ عارض شود، في شهر جمادى الأُولى 1297.

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد مبنی بر تأیید حکم چهل سال قبل

خوانش: هو بشرفعرض اقدس بندگان عالى مىرساند اقلّ العلماء محمّد مهدى در باب مجارى پانزده سرجه خرّم آباد مع اراضى تابعه آن و فاضله كه جدّ حقير مرحوم حاجى ابوطالب بر مسجد قاضى وقف نموده و توليت آنرا از براى ارشد اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب قرار داده و آن حال تعلّق باين جان نثار و حسب التوليه الحال در تصرّف مستأجر حقير است اين روزها شيخ محمّد مدّعى توليت خاص شده ميخواهد مجارى مرقومه را متصرّف شود و آنرا خدمت بندگانعالى آورديم موافق حكمى كه قريب بچهل سال قبل مرحمت فرموده بوديد او را جواب فرموديد مستدعى از الطاف عميمه كه آنچه بر سر كار عالى محقّق شده در صدر عريضه مرقوم و بخاتم شريف مختوم فرمائيد تا عند الله وعند الرسول مأجور و مثاب باشند، إنّ الله لا يضيع اجر المحسنين ، في نوزدهم ذي القعده من شهور سنه 1296. (پاسخ): هو نظر باينكه عبارت نسلاً بعد نسلٍ على الظاهر قيد اولاد است نه توليت. پس قرار توليت بيشريك است در اختيار ارشد فيما بين اولاد و اولاد اولاد و چون عاليجناب آخوند ملّا مهدى حال ارشد است على الظاهر با او خواهد بود توليت و ملاحظه وراثت را نبايد كرد در اين باب. و بشيخ محمّد پاره امور را رجوع كنند باستحضار خودت سابق هم من همين مطلب را نوشته بودم ، حرّره فى 1296. موضع خاتم شريف حجّة الاسلام والمسلمين دام ظلّه العالى آقاى حاجى ملّا محمّدا سلّمه الله تعالى هذا السواد سؤالاً وحكماً مطابقان حرّره: [سجع مهرٍ:] العبد المذنب مهدی السواد مطابق لأصله: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی السواد مطابق لأصله حرّره: [سجع مهرٍ:] اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1328 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزارع آران، از جمله قنات نوش آباد وقف بر مسجد قاضی، آران

خوانش: لاقل احمد بشرفعرض اقدس بندگان حضرت مستطاب آية الله ارواحنا فداه مى رساند در فقره پاره از موقوفات از مجارى و املاك و اراضى و مستغلات و غيره چه در آران و مزارع آن و چه در نوش آباد كه توليت آن با مرحوم خلد مقام والد ماجد بوده بصريح خط و مهر مباركشان توليت كلّ موقوفات كه خود متصرف بوده یا کسی از قبل ايشان به اين داعى تفويض فرمودهاند و جمعى از علماء اعلام آن توليت را تنفيذ و تقرير فرمودهاند و امضاء داشتهاند و تمام نوشتجات و احكام را بلحاظ انور رسانيدم استدعا از مكارم اخلاق آنكه حضرت مستطاب آية الاسلام در اين باب حكمى مرحمت كنند تا لدى الحاجة سند باشد، أمركم العالي الأعلى مطاع مطاع، تحريراً في شهر جمادى الآخره مطابق ايت ئيل من شهور سنة 1328. بسم الله تعالى. علاوه بر شايستگى و اهليّت جنابعالى براى امور شرعيّه كه از جمله آنها تصرّف در موقوفاتيكه متولّى جعلى در واقف معدوم و يا غير معلوم باشد مرحوم خلد قرار والد قدّس سرّه تفويض فرمودهاند و جمعى از علماء اعلام امضاء و تصويب نمودهاند محلّ اشكال نيست البته بايد در تصرّف جنابعالى باشد و بذلک حكمتُ، والله العالم، حرّره عبدالله المازندراني محل مهر حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى معظّم دام ظلّه العالى هو. ذا مطابق لأصله الشريف المبارک حرّره الأحقر فی 13 ذیقعدة الحرام 1328: [سجع مهرٍ:] محمدرضا بن اسمعیل الحسینی هو. ذا مطابق لأصله الأصیل حرّره: [سجع مهرٍ:] إنا فتحنا لک فتحا مبینا؟ هو. مطابق لأصله الأصیل حرّره: [سجع مهرٍ:] یا حبیب قلوب العارفین مطابق لأصله حرّره الأحقر في شهر ذی قعدة 1328: [سجع مهرٍ:] عبده حسن بن نصر الله

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1309 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد وقف بر مسجد قاضی، آران

خوانش: بشرفعرض اقدس بندگان مى رساند در باب اينكه مجارى پانزده سرجه خرّم آباد وقفى مسجد قاضى شهره آران كه واقف آن مرحوم حاجى ابوطالب جدّ ابی حقير بوده آخوند محمّد على بن مرحمت پناه ملا محمّد مهدى آرانى غفر له موافق نوشته جات معتبره اسلاف توليت مجارى موقوفه با ارشد اولاد آن مرحوم نسلاً بعد نسل مىباشد چنانچه اين مطلب به مشاجره کشید و در اين باب شيخ محمّد ما مرحوم مغفور والد خدمت بندگان طوبى مكان خلد مقام آقاى حجّة الاسلام طاب ثراه مرافعه شرعيّه كرد مدّعى توليت شد بندگان خلد مقام معظّم اليه بعد از تحقيقات لازمه حكم فرمودند بر متولّى بودن مرحوم والد چنانچه بندگان عالى مطلع هستند و حکم بندگان معظّم اليه بنظر عالى رسيد و سابقاً خود بندگان عالى هم حكم بر اينمطلب فرمودند بعد اللُّتَيّا والتى و فوت مرحوم والد، شيخ محمّد واسطه انگيخت كه مجارى مسطوره را تصاحب نمايد چون مرا در این باب عرض نمود الّا اينكه منافع موقوفه صرف مصالح مسجد مزبور بود اذن دادم كه شيخ محمّد تصرّف نمايد چند سال است كه تصرّف كرده استیفاء اجاره مجارى مرقومه را كرده و بمصرف مقرّر خود نرساند چنانچه اينفقره اظهر من الشمس است به این جهت او را از تصاحب و تصرّف منع كردم باز خدمت بندگان عالى مدّعى توليت خاص نمود اوّلاً اينفقره محقّق است موافق احكام شرعيّه علماى اعلام طاب ثراهم كه توليت مجارى مزبوره با ارشد اولاد حاجی ابوطالب است و حقير و شيخ محمّد در يكطبقه هستيم بيان فرماييد كه ارشد حقير هستم یا شيخ محمّد. و ثانياً بر فرض اينكه متولّى خاص باشد و حال اينكه نيست در صورتيكه خيانت او بر جنابعالى ثابت شد كه حقّ مداخله دارد یا حقیر مستدعى اينكه آنچه در اين باب بر بندگان عالى محقّق و ثابت شده است در صدر سؤال مرقوم و بخاتم گرامى مزيّن و مختوم فرمايند که سند شرعی باشد برفع شيخ محمّد از تصرف در مجارى مسطوره بلكه ان شاء الله از اين به بعد منافع مجارى مسطوره صرف تعمير مسجد مرقوم شود، زياده عرضى نيست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكان ذا في 3 شهر صفر المظفّر مطابق سنه توشقان ئيل سنه 1309. (پاسخ): بسم الله خير الأسماء. موافق حكمى كه از بندگان عليا مكان حجّة الاسلام اعلى الله مقامه حقير ملاحظه نمودم توليت مجارى و اراضى مزبوره با مرحوم مغفور والد جناب مستطاب شما بوده و بمقتضاى آن بعد از وفات ايشان بايد مجارى و اراضى موقوفه در تصرّف آن جناب باشد و بلوازم توليت عمل نمايند، حرّره الخاطى فى ثالث شهر صفر سنه 1309: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی فخر الدین بن محمد (یا ابن فخر الدین محمد)

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد وقف بر تعمیر و حصیر و روشنایی مسجد قاضی، آران

خوانش: هو شريعتمدارا، سلّمه الله تعالى! در خصوص مجارى پانزده سرجه مدار خرّم آباد قريه آران كه وقف است بر تعمير و حصير و روشنائى مسجد قاضى آران كه مسجد جامع است و متولّى خاصّ آن مرحوم جدّ ما حاجى ابوطالب بوده و متصرّف بوده منافع آن را در صرف مخارج مسجد مرحوم مى نمود و بعد از فوت او مرحوم متولّى از قِبَل واقف اولاد ارشد آنمرحوم بوده نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقبٍ، و چون اولاد ارشد آنمرحوم حقير خادم علماء اخيار بودم و بموجب ثبوت توليت آن بطريق مرحوم متعلّق باين حقير بوده و در تصرّف من بوده با ملّا محمّد على پسر عموى من كه او نيز در مرتبه من بود لكن ارشد من بودم و بمقتضاى وقت معمول مى داشتيم و حكم بر مراتب محرّره از آقاى حجّة الاسلام والمسلمين، نصير الملّة والدين، شريعتمدار، آقاى حاجى ملّا محمّد ادام مجده العالى و مرحوم مغفور شريعتمدار آقاى بزرگ غفر الله له بر توليت خاصّه ما بوده و چون در تصرّف من بود مرحوم ملّا محمّد علی خواهش نمود كه من مى خواهم زراعت آنرا بكنم لهذا ايشان باذن من در آن تصرّف مىنمود و بعد از فوت آن مرحم خواستم كه بديگرى اجاره بدهم شيخ محمّد ولد او التماس نمود بوساطتت شما و جمعى بمدّت سه سال به او اجاره دادم و در مدّت اجاره موافق شريعت و اذن من مساهله نمود و منافع آن را در مسجد صرف نكرد و از من اذن مقتضى نگرفت و مسجد خرابه افتاده اجارهها را تلف نموده چون خلاف شرع را معمول داشت و مدّت اجاره سرآمده امساله سال آخر بود تمام شد لهذا من آنرا اجاره دادم به حسين اسماعيل بيك زارع بمحر سركار شما و جمعى از فضلا و چون مستأجر در قم بود شيخ محمّد عدواناً در ملك او تصرّف مىنمايد و كار بجائى رسيده است كه بموجب صدور دو حكم از اعظم علماء و حكّام شرع كاشان و اطلاع شما مراتب محرّره خلاف شريعت مىنمايد و بنظر شما مجموع رسيده و اطلاع كامل داريد، استدعاء آنكه حكم بر توليت من و بر اينكه در اجاره آقا حسين مرقوم است حرام است در آن شيخ محمّد تصرّف بنمايد و تسلّطى ندارد در حاشيه محرّر فرماييد با اينكه بايد در تصرّف حسين زارع باشد تصرّف ديگرى جايز نيست و بخاتم شريف زينت بخشيد كه در اين باب خلاف شرع نشود و اجاره آن تماماً صرف مسجد مرقوم شود، معلوم است التفاتی خواهد فرمود اجرکم علی الله تعالی. *** (پاسخ): بسم الله خير الاسماء. بلى بمقتضاى نوشتهجات معتبره و احكام صادره از اجلّه حكّام شريعت مطهّره سيّما بندگان حجّة الاسلام والمسلمين زيد اجلاله و مرحوم خلد آشيان فردوس جايگاه عمّ افخم ايشان و نوشتهجات ديگران و اطلاع كامل توليت خاصّ اين مجارى با شما است و تصرّف شيخ محمّد بر خلاف شرع است و تصرّف سه سال گذشته بموجب استيجار از جانب شما بوساطت اينجانب و تصرّف مرحوم والد ايشان باذن و اجازه شما بود بناء عليه مراد لازم است، تخليه يد از او و تصرّف شما در آن ، في شهر ذي القعدة من سنة 1296: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
مزارعــه نامــۀ حجة الاسلام احمد عاملی آرانی با علی اکبر بن حسن آرانی

خوانش: قبول مزارعه شرعيّه نمود از حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى احمد عاملى آرانى دام ظلّه العالى عاليشان على اكبر ولد مرحوم حسن استاد على آرانى، هويت شكوهى، دارنده شناسنامه 1305 صادره از دفتر آران؛ تمامى اراضى مجرى المياه هفتاد سرجه از جمله يكصد و پنجاه سرجه كه يكشبانه روز است من جمله دوازده شبانه روز مدار قنات مزرعه احمد آباد آران، بانضمام نصف از يكدر باغ ره [محدوده] به: سی؟ جنب باغ ورثه مرحوم ملّا محمّد جعفر. و بشارع نوشاباد. بانضمام مجارى مرقومه، ابتداء از 23 مهر ماه هذا السنة 1315 شمسى الى مدّت سه سال شمسى تمام كه مزارع مرقوم مشغول زراعت باشد و كوتاهى نكند آنچه را خداوند عنايت فرمود شتوى، بيست من جو و گندم بالمناصفه از شتوى به آقاى معزى اليه داده شود، و مابقى بالمناصفه تقسيم شود، و صيفى مع سردر باغ اثلاثا تقسيم شود؛ دو ثلث از بندگان معزى اليه ، و يك ثلث از زارع. و سه قفيز زمين يونجه‌كارى شود بالخصوص از مالك و تمامى برگ گيرى بالخصوص از مالک، و عمل اشجار اگر باشد آخر مدت از مالک است ربطی به زارع ندارد، قنائی با مالک است. و صیغه بر مراتب مندرجه واقع شد. *‌ *‌ * و نیز مقرر شد همه ساله زحمات برگ گیری با زارع باشد، از بريدن و آوردن درب خانه مالك، چون خودش سهمى ندارد. و شرائط لازمه ملحوظ گرديد. وكان ذا في 14/7/ 15 مطابق شهر رجب المرجّب من شهور قمريّه عربيّه سنه 1355. توضيح آنكه كليّه شخم و تخم و مخارجات زمين با زارع است، و ماليّات صد سه هريك بقدر سهم خود بايد بدهند. في التاریخ.

مشاهده جزئیات
رونوشت صلح نامــۀ ملا محمدعلی آرانی

خوانش: وبعد، غرض از ترقيم ارقام خجسته فرجام شرعيّة المبدأ والاختتام آنست كه با كمال طوع و رغبت، و كافّه تحقّق كافّه شرائط لزوم و صحّت، حسب المصالحه لازمه الشرعيّه منتقل ساخت مصالح له ظهر به بندگان شامخ الأركان، عمدة العلماء العاملين، قدوة الفقهاء والمجتهدين، عماد الإسلام والمسلمين، آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه العالى، خلف مرحمت و غفران مآب، جنّت اياب، المرحوم السعيد آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى ـ برّد الله مضجعه ـ مقروناً بقبوله مدّ ظلّه منه على وفق الشرع الشريف؛ همگى و تمامى مورد مصالحه ظهر را بدون استثناء شيء از آن بمال المصالحه معلوم القدر والوصف مع دويست و بيست و سه تومان پنجهزار دينار فضي ناصرالدين شاهى كه فى المجلس اخذ و قبض نمود. *** و عقد مصالحه بالعربيّة والفارسيّه با جميع شرائط و ضوابط لزوم و صحّت واقع شد، و اسقاط كافّه دعاوى متصوّره سيّما دعوى الغبن بالغاً ما بلغ من الطرفين معمول شد. بناء عليه، تمام مورد مصالحه ملكيّت بندگان مصالحه قرار گرفت. *** فى ضمن العقد الخارج اللّازم الشرعى ملتزم شد مصالح مزبور كه چنانچه من هذا التاريخ الى انقضاء مدّت پنجاه سال هلالى تمام فسادى در مصالحه مزرعه ظاهر شود، و مورد مصالحه كلّاً او بعضاً، عيناً أم منفعةً از يد بندگان مصالح له معظّم انتزاع شود ولى فساد مستند بمصالح باشد علاوه بر ردّ مثل مال المصالحه و غرامات شرعيّه معادل وجه مصالحه را مجاناً بمعظّم له بدهد. بما سطر جرت الصيغة الشرعيّة، وكان ذا في 17 شهر رجب المرجّب سنه 1315.

مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
نظرات مشتریان