نمونه کار های سندخوانی
مصالحه نامۀ قطعیه با وکالت شرعیه مجری المیاه پنج سرجه از قنات مزرعۀ مسعود آبادمورّخ سال 1303 هجری

خوانش: [رونوشت] وبعد، حسب المصالحة الشرعيّة القطعيّه منتقل نمود عاليشان حاجى عبدالرحيم خلف مرحوم غلامحسين آرانى، بعالى خصال استاد حسن خلف مرحوم حسين تقى شهره من القرية، مقروناً بقبوله منه، بوكالة الشرعيّه از جانب عفّت پناه خانم كوچك بنت مرحوم ابراهيم رزّاق آرانى، مجرى المياه پنجسرجه از جمله مجرى المياه ده سرجه و نيم سرجه ابتياعى از ملّا اسماعيل آرانى از هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد من مزارع قريه آران، بانضمام نصف بالاشاعه از اراضى و اشجار متعلّقه به آن. بمال المصالحه مبلغ چهل تومان و هفت قران و پانصد دينار قران عددى ناصرالدين شاهى 24 نخودى، مقبوض از خود خانم كوچك مصالح لها مزبوره، با اسقاط خيارات سيّما الغبن ولو بلغ الى الضعف من الطرف المصالح، ومن طرف المصالح لها الى النصف حسب الاحتياط. وفى ضمن العقد الخارج اللّازم الشرعى مقرّر شد كه با ظهور فساد در مصالحه مزبوره از تاريخ ذيل السطور الى پنجاه سال قمرى بسوى استحقاق الغير لموردها كلّاً او بعضاً، عيناً او منفعة ، مصالح مرقوم علاوه بر ردّ مثل مال المصالحه بسوى مصالح لها از عهده غرامات شرعيّه او برآيد. و عقد مصالحه و الزام شرعيّين كما هو المعهود فى البين جارى شد، قبض و اقباض شرعيّين من الجانبين بعمل آمد، و هر يك از طرفين متصرّف شدند من انتقل اليه. وكان ذلک وقوعاً في هشتم شهر رمضان المبارک من شهور سنه 1303.

مشاهده جزئیات
تفصیل اراضی مورد اجاره

خوانش: و تفصيل اراضى از قرار ذيل است : 1. قطعه در دشت جوى پائين در بوستان قاضى 3 قفيز. 2. قطعه در دشته، نيم جريب. 3. قطعه جمال آباد جوى پائين برج، نيم جريب. 4. قطعه سرچشمه 2 قفيز. 5. قطعه پاى محراب شهره دو قطعه، 3 قفيز. 6. قطعه دشت دره در محتص آباد،؟ تقريباً 6 قفيز.

مشاهده جزئیات
اجارۀ پنج سرجه از اصل دوازده شبانه مزرعۀ مسعود آباد وهفت قطعه زمین به مدت ده سال مورّخ سال 1332 هجری

خوانش: از جناب علّام فهّام عمدة العلماء الاعلام و زبدة الفضلاء العظام، فخر المجتهدين وبدر المحقّقين مولانا آقاى آميرزا احمد، نجل زكى مرحمت پناه خلد آشيان ملّا محمّد على طاب ثراه، استيجار شرعى نمود عزّت آثار آقا على اكبر بن مرحوم حسين باغبان شهره آرانى، همگى و تمامى مجارى پنجسرجه از اصل دوازده شبانه مزرعه مسعود آباد، بانضمام دو جريب و نيم از جمله هفت قطعه ارض ملسى واقعه در مزرعه مرقومه از قرار تفصيل ظهر ورقه. ابتداء از يوم بيست و چهارم مهرماه هذه السنه بارس ئيل الى مدّت ده سال تمام كامل الايّام شمسى. بمال الاجاره هر سالى مقدار چهل من به وزن شاه جو بوم مزرعه كه هر ساله در تيرماه هر سال رساند، و مبلغ دو تومان روپيه احمد شاهى كه نقد معمولى باشد در عرض مدّت هر ساله در مهرماه هر ساله رساند، و مقدار پنج من بوزن شاه خيار سبز هر ساله در فصل و موعد خود رساند، و ماليات ديوانى همه ساله در عرض مدّت بر عهده مستأجر است، و قنائى و خاك برداشتن از قرار ساير دشت است. و حسب الشرط مقرّر شد كه با نرسانيدن مال الاجاره در موعود خودشان خيار فسخ اجاره از حين تخلّف الى يك سال از براى جناب معظّم اليه مقرّر شد. و ايضاً حسب الشرط با تخلّف آقا على اكبر از اداى مال الاجاره در موعد خود حقّ آقا على اكبر از تصرّف مجارى و اراضى ساقط است، ديگر حقّى ندارد. و صيغه اجاره و الزام شرعى جارى و سارى گرديد. تحريراً في شهر شعبان المعظّم سنه 1332.

مشاهده جزئیات
عریضۀ آقامهدی برای تأیید تولیت و تصرف آقا میرزا احمد آرانی بدون تاریخ

خوانش: الأقل آقا مهدى بشرفعرض عالى مى رساند: چون مرحوم حاجى ارباب آرانى در حين سفر مكّه معظّمه زادها الله شرفاً وكرامة، وصيّت نموده بود كه مبلغ پنجاه سه تومان كه بعد از وضع مخارج عزا و استجار عبادت مانده بود مجارى و املاك خريده باطلاع متولّى آتى ذكره وقف شود كه همه ساله منافع او صرف آش حليم يا حلوا در روز عاشورا براى شاه حسينى حضرت سيّدالشهداء (ع) در ازاء مبلغ مرقوم بشود، يا غير ذلک از مصارفى كه متولّى مصلحت بداند، لهذا عفّت پناه هاجر خاتون بنت مرحوم حاجى قاسم، وقف نمود مجارى چهار سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد، از جمله يكهزار هشتصد سرجه من مزارع قريه آران، بانضمام چهار قطعه زمين بشرح وقف نامه معتبره بر مصارف مذكوره، بتوليت خلد مقام جدّ حق طاب ثراه، و بعد هر كه را صلاح داند بندگان معظم اليه تعيين نمايد. و بندگان معظم اليه بشرح مذكور در وقف نامه واقعه قرارداد كه مادام الحيات عين موقوفه در دست خود باشد، مشروط بر اينكه همه ساله اجاره او را بمصرف مقرّره خود، باستصواب متولّى برساند، اوّلاً اين قرارداد در نظر موصى ابداً نبوده شرعاً اين قرارداد لازم نيست. و ثانياً مال الاجاره بايد بموجب تصريح وقف نامه باستصواب متولّى بمصرف برسد، مال الاجاره سنوات ماضيه را كه باستصواب متولّى بمصارف خود و وقف نرسانيده باشد بدهد مرقوم فرمائید. ثالثاً اينكه متولّى حقّ انتزاع و گرفتن عين موقوفه را دارد، مرقوم فرمائيد كه عند الله ضايع نخواهد شد.   [پاسخ:] هو بملاحظه وقف نامه معتبره و اجاره نامه وقفيّت مجارى مرقومه مع اراضى معيّنه و تعيين متولّى معلوم و محقّق است، و بايد اليوم مجارى مرقومه در تصرّف جناب مستطاب مجتهد الزمان عماد الاسلام آقاى ميرزا احمد سلّمه الله باشد، و مال الاجاره آنچه را كه داده نشده بايد تسليم جناب معظّم اليه نمايد.

مشاهده جزئیات
مصالحه و اجارۀ پنج سالۀ منافع مجاری المیاه چهار سرجه از قنات مسعودآباد مورّخ سال 1330 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود عفّت پناه هاجر خاتون صبيّه مرحوم حاجى قاسم بن حاجى ارباب آرانى، از بندگان حضرت مستطاب شامخ الاركان حجّة الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد مدّ ظلّه. همگى و تمامى منافع مجارى المياه چهار سرجه منجمله يكهزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد من مزارع آران بانضمام منافع قطعات مفصّله ذيل السطر: 1. قطعه واقعه در دشت جمال آباد كه چهار قفيز و نيم قفيز است: ـ حدّى بزمين ورثه حاجى حسين جوب ـ و حدّى بزمين محمّد رضا حاجى قاسم ـ و حدّى بزمين وقفى ـ و حدّى به باره ده. 2. قطعه در چوى پائين دشت جمال آباد دو نيم جريب است: ـ حدّى بورثه حاجى حسين جوب، ـ حدّى بزمين محمّد حسين حاجى حسن ـ حدّى بزمين محمّد رضا قاسم ـ و حدّى بزمين کاشانیها. 3. قطعه در پشت قدمگاه كه هفده قصبه است: ـ حدّى بورثه حاجى سيّد اسماعيل صباغ ـ حدّى بورثه مرحوم آقا محمّد جعفر من الطرفين ـ حدّى بورثه حسين على اكبر كريم كاشى. 4. قطعه در دشت آفتاب روى دشت پائين كه بمساحت دهاقين شش قفيز است محدوده: ـ بزمين حاجى حسين بقّال كاشى و بشارع من الطرفين. ابتداء از 24 مهر ماه سنه ماضيه تنگوزييل الى مدّت پنج سال شمسى تمام كامل الايّام. بمال المصالحه مقدار بيست و چهار من به وزن شاه جو بومى پاك كه در تيرماه هر سال بدهد، و مبلغ شانزده هزار دينار نقد كه در مهرماه هر سال بدهد، و مقدار چهار من بوزن مزبور خيار كه هر ساله در فصل خود بدهد. و عقد مصالحه جارى شد، و مسمّات مرقومه اقرار بر تصرّف در مجارى و قطعات مرقومه نمود. و مقرّر شد ضمن العقد كه رفع ماليات و عوارض ديوانى بر عهده مصالح لها باشد، و قنائى از قرار معمولى ساير دشت، و مخارج خاك برداشتن بر عهده جناب معظّم اليه است، لكن بايد مسمّات مرقومه به استصواب معزى اليه مصالح خاك بردارد. تحريراً في 26 شهر جمادى الآخره مطابق سنه 1330.

مشاهده جزئیات
تقریرنامۀ وقفیت چهار سرجۀ وقفیِ مسعودآباد مورّخ سال 1329 هجری

خوانش: لا يخفى، به تاريخ ذيل السطور حاضر شدند عاليشان كدخدا رجبعلى خلف مرحوم آقا صادقى آرانى، و عاليقدر خير الحاج حاجى عبدالعظيم، خلف مرحوم حاجى صادق من القرية، در باب مجارى چهار سرجه وقفى مسعود آباد كه وقف است بر مصرف مخارج روز عاشوراء، بتوليت حاليه بندگان شامخ الاركان آقاى آقا آميرزا احمد دام ظلّه العالى، در خصوص اجرت آن تصديق نمودند، و تقریرات این دو نفر به این مضمون بوده كه مجارى مرقومه كه از هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد بانضمام چهار قطعه معيّنه ذيل: 1. قطعه در دشت جمال آباد، چهار قفيز و نيم قفيز: ـ حدّى بباره ده ـ حدّى بزمين ورثه حاجى حسين ـ حدّى محمّد بن رضا بن قاسم ـ حدّى بجوى وقفى حاجى ارباب. 2. قطعه در جوى پائين جمال آباد نيم جريب: ـ حدّى بزمين محمّد حسين حاجى حسين ـ حدّى بزمين محمّد بن رضا حاجى قاسم ـ حدّى بزمين حاجى عظيم ـ حدّى بزمين ورثه حسين على اكبر. 3. قطعه در آفتاب روى جوى پائين شش قفيز است: ـ حدّى بجاده از يك طرف ـ حدّى به پشته خاك از طرفى ـ حدّى بزمين ورثه حاجى حسن بقّال كاشى. 4. قطعه پشت قدمگاه هفده قصبه بحدود ذيل: ـ حدّى بزمين آقا سيّد حسين ـ حدّى بزمين ورثه محمّد جعفر از طرفين ـ حدّى بزمين ورثه حسين على اكبر كريم كاشى. وقف است بر مصرف مرقومه و مال الاجاره آن هر سالى بموجب ذيل است كه بايد بمتولى معظّم اليه تسليم دارند: نقد سفيد، هر سالى از سه سال قبل، 1 تومان و 2 قران دو سال بعد كه سنه ايت ئيل و تنگوزييل است هر سالى 1 تومان و 8 قران جو، هر سالى از پنج سال مرقوم 28 من كه جميع اجارۀ آن در اين مدّت پنج سال مقدار هفت خروار جو است، و شش تومان و هشت هزار نقد، آنچه قنائى داده و خاك برداشته در وجه اين اجاره محسوب دارد و بقيّه را بدهد. اين تصديق ما دو نفر است، از قرار معمولى دشت است. تحريراً في شهر رمضان المبارک مطابق مهرماه هذه السنه تنگوزئيل من شهور سنه 1329. [پاسخ:] (ا) از قرار مذكور كدخدا رجبعلى و حاجى عظيم تصديق نمودند كه مقدار يكصد و چهل من به وزنشاه جو، و مبلغ شش تومان و هشت هزار دينار نقد در اين پنج سال گذشته بايد بدهند، و آنچه مخارج خاك برداشتن و قنائى كرده محسوب بدارد. تحريراً في عاشر شهر شوّال المكرّم سنه 1329.

مشاهده جزئیات
رونوشت شرح وقفیت چهار سرجه از قنات مزرعۀ مسعودآباد بر مصرف آش و حلوا شاه حسینی روز عاشورا و غیره] [ و استفتاء در خصوص نحوۀ تصرف و اجارۀ آن مورّخ سال 1329 هجری

خوانش: الاقل احمد: بشرفعرض عالى مى رساند در باب مجارى چهار سرجه از هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد آران كه با اراضى آن وقف است بر مصرف آش و حلوا شاه حسينى روز عاشوراء و غيره آنچه متولّى صلاح داند، در قريه آران، و توليت آن با حضرت فردوس مكان آقاى والد ماجد قدّس سرّه بوده، و بعد بر حسب تعيين آن بندگان خلد مكان توليت با اين داعى است. و شرح مطلب اين است كه مرحوم حاجى قاسم بن حاجى ارباب در سفر حجّ وصيّت كرده كه مبلغ پنجاه و نه تومان فاضل مخارج مرسومى ايّام عزا و غيره را ملكى بخرند، و وقف بر مصرف مرقوم نمايند، به استصواب و توليت بندگان آقاى والد رحمه الله، و بعد هم تعيين متولّى با آن خلد مقام باشد. لهذا المسمّاة عفّت پناه هاجر خواتون صبيّه آن مرحوم مجارى مرقومه را بشرح مذكور وقف نموده، موافق قباله وقفنامه معتبره كه از لحاظ انور گذشت، در همه حال عمل بوصيّت كرده الّا اينكه در مجلس جريان عقد وقف قرارداد می شود كه موقوفه در يد واقفه باشد مادام الحيات، و بعد از وفات در يد وارث باشد، باين عبارت در وقفنامه قلمى مى‌شود كه وقف بر مصارف معيّنه فوق در دست واقفه باشد مادام الحيات، بعد بر ورثه مشروط بر اينكه اجاره او را باستصواب متولّى بمصرف مقرّر برساند، در صورتى كه آن قرارداد منظور حاجى قاسم نبوده لزوم شرعى ندارد، و بر فرض لزوم هم مشروط است كه تمام اجاره را باستصواب داعى بمصرف برساند و حال مدّتى است مال الاجاره را بتمامه بمصرف نرسانيده، و وفا بشرط نكرده، هم اين است كه كم كم وقف از ميان برود پس شرعاً جايز نبايد باشد وقف در تصرف چنین وارثی؟ باشد. استدعا اينكه ثبوت وقفيّت و توليت حاليّه داعى را و انتزاع از يد وارث شارط را، و حكم شرعى اينكه آنچه را ... حسب منظور واقف اصلى معمول شود و اصل اجاره ... [پاسخ:] چون موافق نوشته معتبره وصيّت مرقومه بوقف كردن مجارى و تعيين متولّى ثابت و محقّق است، لهذا بايد مجارى مزبوره را اليوم بتصرّف جناب شريعتمدار عمدة الفقهاء الاعلام مجتهد الزمان آقاى آقا ميرزا احمد سلّمه الله بدهند، و آنچه از مال الاجاره اخذ نشده تسليم مومى اليه نمايد، و چون شرط مرقوم كه بايد مجارى مزبوره در دست مسمّات مرقومه باشد معلوم نشد كه بخواهش موصى بوده لهذا اعتنائى باين شرط و عمل به آن لازم نيست. حرّره في شهر شعبان سنه 1329. محلّ خاتم شريف، بندگان حضرت مستطاب سركار عالى حجّة الاسلام آقاى ملّا حبيب الله مدّ ظلّه العالى

مشاهده جزئیات
مصالحۀ یک سرجه از قنات مسعودآباد به انضمام قطعه زمین پای مصلّی مورّخ سال 1348 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از جناب مستطاب شريعتمدارى آقاى آقا محمّد مهدى آقا زاده ـ زيد افضاله ـ عاملى آرانى، عاليشان سعادت توأمان عمو نصر الله خلف مرحوم عمو اسماعيل سلطان آرانى. همگى و تمامى مجرى المياه يكسرجه منجمله هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد آران، را بانضمام یک قطعه زمين كه چهار قفيز و نيم قفيز و مشهور است بپاى مصلّى محدود: ـ بعبّاس استاد آحسن على ـ و به استاد حسين مطلق و بحاجى على حاجى حسين و بحاجى محمّد صادق كاشانى بانضمام آبار و انهار و صحارى و قفارى متعلّقه بمجارى مرقومه بقدر الحصّه دشتيّه. ابتدا از يوم بیست و چهارم مهرماه هذه السنه ييلان ئيل الى مضىّ مدّت سه (3) سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال المصالحه مقدار نه من بوزنشاه جو و يك من خيار سبز كه در تيرماه هر سال برساند، مع مبلغ شش قران نقداً كه در آبانماه آن سال برساند. حسب الشرط رفع ماليات و عوارض ديوانى در عرض مدّت بر عهده مصالح له مى باشد، و قنائى و خاك بردارى و زياده و نقيصه مال المصالحه از قرار ساير اهالى مزرعه معمول شود. و قبض و اقباض در عين مصالحه بعمل آمد، و در مدّت مصالحه مالك منافع آن خواهد بود. و صيغه جارى شد، و كان تحريراً في شهر شعبان المعظّم من شهور 1348. *** محلّ انگشت عمو نصر الله را كه اين اقلّ الحاج متوسّل آرانى تصديق مى نمايم. (اثر انگشت)

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان