نمونه کار های سندخوانی
مصالحۀ یک سرجه و نیم از قنات مسعودآباد به انضمام یک قطعه زمین در دشت روبروی بقعۀ شاهزاده هادی سالب المنفعه الی انقضاء هفتاد سال مورّخ سال 1285 هجری

خوانش: فبعد، حسب المصالحة الشرعيّة القطعيّه منتقل نمود عزّت آثار سعادت آثار آحسين ابن مرحوم على اكبر ورامينى شهره آرانى خلف مرحوم آعلى ورامينى شهره آرانى، بجناب مستطاب علم الاعلام من الفقهاء العظام آقاى ملّا محمّد على آرانى دام ظلّه، نجل زكى آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى سلّمه الله تعالى، مقروناً بقبوله منه. همگى و تمامى مجرى المياه يك سرجه و نيم سرجه آب از جمله هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد من مزارع قريه آران، بانضمام يك قطعه زمين در دشت در روبروى بقعه شاه زاده هادى كه پنج قفيز است محدود: ـ بزمين ورثه حاجى ارباب، ورثه مرحوم حاجى ملّا عبدالهادى ـ و به كدخدا رمضانعلى بن حاجى غياث ـ و بزمين ملّا على ابن اسماعيل بيك و بانضمام اراضى فاضله و اشجار مغروسه در آن، سالب المنفعة از تاريخ تحرير ذيل الى غايت هفتاد سال قمرى. و فى ضمن العقد مقرّر شد كه منافع مال الاجاره مورد مصالحه در اين مدّت هفتاد سال را بندگان معظّم اليه صرف نمايد آن را در وجوهات برّ و خيريّه كه صلاح دانند ايشان، از قبيل روضه خواندن و زيارت عاشورا و نماز جعفر و امثال آن. و عقد مصالحه جارى شد با كافّه شرايط لازمه آن. وكان ذلک وقوعاً وتحريراً في دهم ذى حجّة الحرام از شهور قمرى سنه 1285.

مشاهده جزئیات
رونوشت تقریرنامۀ وقفیت چهار سرجه از مزرعۀ مسعودآباد بر مصرف مخارج روز عاشورا مورّخ سال 1329 هجری

خوانش: لا يخفى، بتاريخ ذيل السطور حاضر شدند عاليشان كدخدا رجبعلى خلف مرحوم آقا صادقى آرانى، و عالیقدر خير الحاجّ حاجى عبدالعظيم خلف مرحوم حاجى صادق من القريه، در باب مجارى چهار سرجه مسعود آباد كه وقف است بر مصرف مخارج روز عاشوراء، بتوليت حالیه بندگان شامخ الاركان آقاى آقا ميرزا احمد دام ظلّه العالى، در خصوص اجرت آن تصديق نمودند، و تقريرات اين دو نفر باين مضمون بود كه مجارى مرقومه كه از هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد بانضمام چهار قفيز معيّنه ذيل: 1. قطعه در دشت جمال آباد، چهار قفيز و نيم قفيز: ـ حدّى ببازه ده ـ حدّى بزمين ورثه حاجى حسين ـ حدّى به محمّد بن رضا قاسم ـ حدّى بجوى وقفى حاجى ارباب. 2. قطعه در جوى پائين جمال آباد، نيم جريب است: ـ حدّى بزمين محمّد حسين حاجى حسن ـ حدّى بزمين محمّد بن رضا قاسم ـ حدّى بزمين حاجى عظيم ـ حدّى بزمين ورثه حسين على اكبر. 3. قطعه در آفتاب روى جوى پائين، شش قفيز: ـ حدّى بجاده از يك طرف ـ حدّى به پشته خاك از طرفى ـ حدّى بزمين ورثه حاجى حسن بقّال كاشى. 4. قطعه پشت قدمگاه هفده (17) قصبه، بحدود ذيل: ـ حدّى بزمين آقا سيّد حسين ـ حدّى بزمين ورثه محمّد جعفر من الطرفين ـ حدّى بزمين ورثه حسين على اكبر كريم كاشى. *** وقف است بر مصرف مرقوم، و مال الاجاره آن هر سالى بموجب ذيل ليست كه بايد بمتولى معظم له بردارند: نقد سفيد هر سالى از سه سال قبل، 1 تومان و دو قران دو سال بعد كه سنه ايت ئيل و تنگوزئيل است هر سالى 1 تومان و 6 قران جو هر سالى از پنج سال مرقوم 28 مَن كه جميع اجاره‌هاى در اين مدّت پنج سال مقدار هفت خروار جو است و شش تومان و هشت هزار نقد، آنچه قنائى داده و خاك برداشته در وجه اين اجاره محسوب دارد و بقيّه را بدهد، و اين تصديق ما دو نفر از قرار معمولى دشت است. تحريراً في شهر رمضان المبارک مطابق مهرماه هذه السنه تنگوزئيل من شهور سنه 1329. *** از قرار مذكور كدخدا رجبعلى و حاجى عظيم تصديق نمودند كه مقدار يكصد و چهل من بوزنشاه جو و مبلغ شش تومان و هشت هزار دينار نقد در اين پنج سال گذشته بايد بدهد، و آنچه مخارج خاك برداشتن و قنائى كرده محسوب دارد، تحريراً في عاشر شهر شوّال المكرّم سنه 1329. محلّ مهر جناب قدسى القاب ملّا محمّد حسين سلّمه الله. *** موافق وقفنامه معتبره كه به اعتراف واقفه وقفنامه مجارى و اراضى مرقومه اينجانب مهر كرده بودم، مجارى مسطوره و اراضى مزبوره وقف است بر حضرت خامس آل عبا ارواح العالمين فداه، و توليت آن اليوم مفوّض است موافق تعيين و تصريحات مستطاب شريعتمدار عماد الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد سلّمه الله، و از قرارى كه كدخدا رجبعلى و حاجى عظيم تصديق نمودند، و معلوم شد مال الاجاره پنج ساله مقدار يكصد و چهل من جو، و مبلغ شش تومان و هشت هزار دينار نقد است، بايد مستأجران عزت مآب آقاى معامل آرانى آنچه را در اين مدّت داده است و مخارج خاك برداشته و قنائى نموده وضع نموده، بقيّه را تسليم بندگان معظّم له بدهد كه بمصرف مقرّر آن برسانند، و تخلّف از آن شرعاً جائز نيست. والتحرير في عاشر شهر شوّال المكرّم سنه 1329. محلّ مهر الاحقر راقم الاسطر.

مشاهده جزئیات
وقف نامۀ ملا احمد خلف آقا نوروز آرانی قطعه زمینی در دشت میرزا محمود مشهور به مزرعۀ مسعودآباد را بر جناب ابی عبدالله الحسین (ع) – صرف سنگاب مسجد قاضی مورّخ سال 1273 هجری

خوانش: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه الواقف على سرائر عباده ، والمطّلع على نيّات عبيده وإمائه ، والصلاة والسلام على محمّد الحابس نفسه على إطاعة ربّه، وعلى عليّ الدائم الدائب في مرضاته، وعلى أولاده وآله الذين هم سارعون في قرباته، والسابقون الآمرون بصدقاته. نظر بمضمون آيه وافى هدايه «وما تقدّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله» و «ما تنفقو من خير يوفّ إليكم» و «الباقيات الصالحات خیر لکم» و حديث شريف «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا عن ثلاثة: صدقة جارية و ولد صالح يستغفر له وعلم ينتفع به» وقف صحيح صريح شرعى و حبس مخلّد ملّى نمود عاليجناب مقدّس القاب ملّا احمد، خلف مرحوم آقا نوروز آرانى، همگى و تمامى قطعه مقطّعه ارض ملسا واقع در دشت ميرزا محمود شهره مزرعه مسعود آباد من مزارع قريه آران كه بمساحت چهارده قفيز است؛ ـ حدّى بزمين جناب حاجى ملّا عبدالهادى ـ و بزمين جناب ملّا احمد خلف مرحوم حاجى ملّا باقر ـ و حدّى بزمين حاجى صادق ـ و بزمين على حسين مع ما يتعلّق به از ممر و مدخل و غيره كائناً ما كان بدون استثناء شيئى از آن بر جناب ابى عبدالله الحسين (ع) كه متولّى آتى ذكره همه ساله منافع آن را اخذ نموده بعد از وضع مخارج آن كه ضروريّه باشد مثل خاك برداشتن، ما بقى را صرف سنگاب در مسجد قاضى نمايد كه بشخصى داده يوماً فيوماً سنگابرا آب كنند، و ثوابى از براى واقف باشد و طلب مغفرتى از براى واقف نمايند. و صيغه وقف بر نهج شرع مطاع واقع شد با قبض و اقباض متولّى باذن واقف و بتصرّف متولّى داد. و توليت آن را مفوّض نمود بحقير اقلّ الطلبه محمّد حسن بن مرحمت مآب ملّا غلامرضا اعلى الله مقامه فى الجنّة، و بعد از آن به اصلح و اعلم اولاد حقير كاتب از ذكور و اناس بطناً بعد بطن و عقب بعد عقب، و اگر العياذ باللّه نسل حقير منقرض شود بر اولاد برادر و برادر زادگان هر يك كه اصلح و اعلم باشند، و بعد از ايشان بر علماء و صلحاء محلّه مرقومه كه بنهايت تقوى و صلاح مشهور و معروف بوده باشند تفويض نمايند، و واقف را بفاتحه‌اى ياد و شاد نمايند، و حقيرِ تبه‌روزگار را ياد فرمايند تا از جمله منسيّان نباشم. فصار وقفاً صحيحاً صريحاً شرعيّاً بحيث لا يباع و لا يوهب ، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه والله سميع عليم، وبه وقع الإشهاد. وكان ذلک تحريراً في شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1273.

مشاهده جزئیات
وقف نامۀ چهار سرجه از قنات مسعود آباد بر حسینیۀ محلۀ بالاده تا صرف روضه‌خوانی و غیره شود مورّخ سال 1285 هجری

خوانش: وبعد، وقف مؤبّد شرعى و حبس مخلّد ملّى اسلامى نمود عاليشان شرافت نشان آقا محمّد حسين خيّاط، خلف مرحوم آقا عبدالله آرانى، همگى و تمامى مجرى المياه چهار سرجه از جمله يكهزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد آران، بانضمام جميع اراضى تابعه و فاضله و اشجار متعلّقه به آن را، بر حسينيّه محلّه بالاده مشهوره بمحلّه بازار من محلّات قريه آران كه همه ساله چهار خمس مال الاجاره عين موقوفه را متولّى آتى ذكره صرف روضه خوانى و غيره بنمايد. و توليت آنرا واگذار نمود بجناب شرايع اكتساب معارف انتساب آخوند ملّا محمّد مهدى زيد توفيقه، خلف مرحوم حاجى ملّا محمّد حسين آرانى رحمه الله. وبعد از آن توليت را مقرّر ساخت از براى فرزند ارجمند ايشان عمدة العلماء زبدة الفقهاء آقاى ملّا محمّد على دام تأييده ، و بعد از ايشان توليت عين موقوفه قرار داد از براى ارشد اولاد و احفاد ايشان ذكوراً نسلاً بعد نسل الى أن يرث الله ـ جلّ ذكره ـ العالم. و يك خمس بقيّه مال الاجاره را از براى متولّى مرقوم كه حق و سهم خود او مى‌باشد. و بايد صرف كردن چهار خمس مال الاجاره در حسينيّه مرقومه به رأى و استصواب متولّى مذكور باشد. و صيغه وقف با شرايط آن جارى و واقع شد، و قبض و اقباض شرعيّين در عين موقوفه بعمل آمد، و قد صار وقفاً صحيحاً شرعيّاً. وكان ذلک وقوعاً فى شهر ربيع الاول من شهور قمريّه سنة 1285.

مشاهده جزئیات
وقف نامۀ استادحسن آرانی پنج سرجه از قنات مسعودآباد را به انضمام ده سرجه و نیم مورّخ سال 1304 هجری

خوانش: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّه الواقف على الضمائر والنيّات، المطّلع على السرائر والخفيّات، والصلاة والسلام على أشرف البريّات محمّد وآله شفعاء يوم العرصات، عليهم الصلاة والسلام ما دامت الأرضون والسماوات. وبعد، وقف مؤبّد شرعى و حبس مخلّد ملّى نمود عاليشان سعادت نشان استاد حسن، خلف مرحوم ملّا حسين نقى شهره آرانى قربةً الى الله، مجرى المياه پنجسرجه از هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مسعود آباد من مزارع قريه مرقومه را، بانضمام نصف اراضى و اشجار متعلّقه بمجرى المياه ده سرجه و نيمسرجه كه عاليشان حاجى عبدالرحيم از جناب ملّا محمّد اسماعيل ابتياع نموده بود، و بواقف مرقوم منتقل نموده، و آن هم از پول عفّت پناه خانم كوچيك بنت ابراهيم رزّاق كه بجهت اين مصرف حبس نموده بود آن را خريده بود، بر حسينيّه محلّه بازار آقا سليم من محلّات قريه مرقومه كه منافع آن را بعد از وضع قنائى و ماليات و سائر مخارج لازمه آن صرف بنّائى و روشنائى و روضه خانى و سائر مخارج متعلّقه به آن كه متولّى آتى ذكره مصلحت داند صرف نمايد، و ثواب آن عائد مسمّات مرقومه بشود. و متولّى اين مجارى مادام الحيات خود استاد حسن واقف است، و بعد پسر او استاد عبّاس، و بعد هر كه را متولّى سابق معيّن نمايد، وقفاً صحيحاً لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه. و منافع اين مجارى از حين تحرير الى اوّل تير هذه السنة تنگوزييل با وقف (=واقف) است، و بعد مادام العمر مال مسمّات مرقومه است، و بعد از حيات آن مال وقف است چنانچه قبل از اجراء صيغه وقف بنهج شرع صورت داده شده، و واقف مرقوم تخليه يد از عين مرقومه نمود، و از جانب وقف اجاره نمود. بناءً عليه اين مجارى اليوم محكوم بوقفيّت بر مصارف سيّدالشهداء ارواح العالمين له الفداء است كه در حسينيّه مرقومه بشود. و صيغه وقف با جميع شرائط صحّت و لزوم و قبض و اقباض عين مرقومه و تصرّف متولّى در آن بعنوان وقفيّت جارى شد، و اراضى اين مجارى بتفصيل ظهر است. في نهم شوّال المكرّم سنه 1304.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ پنج سرجه از قنات مسعود آباد سپس عُمری نامه سپس وقف بر حسینیۀ محلۀ بازار آقا سلیم آران سپس اجارۀ موقوفه، مورخ سال 1304 هجری

خوانش: وبعد، صلح صحيح شرعى نمود عاليشان سعادت نشان خير الحاج حاجى عبدالرحيم، خلف مرحوم آقا غلامحسين آرانى، بعاليشان سعادت نشان استاد حسن بن حسين نقى شهره من القريه، مقروناً بقبوله منه على النهج الشرعى، همگى و تمامى مجرى المياه پنجسرجه منجمله هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مسعود آباد من مزارع قريه، مرقومه بانضمام اراضى و اشجار متعلّقه به آن كه نصف اراضى و اشجار متعلّقه به ده سرجه و نيم است كه از جناب ملّا اسماعيل ابتياع نموده بموجب قباله عليحده كه در ذيل السطور قلمى شده، بمبلغ چهل تومان و هفتهزار و پانصد دينار قران ناصرالدين شاهى 24 نخودى عددى در يكهزار دينار نقد مقبوض فى المجلس. و صيغه صلح با جميع شرايط و اسقاط جميع دعاوى و ضمان كاشف الفساد و قبض و اقباض عوضين بعمل آمد. و در ضمن عقد خارج لازم اسقاط دعواى غبن من الطرفين شد، و ملتزم شرعى شد مصالح مومى اليه كه با ظهور مورد مصالحه كلّاً ام بعضاً، عيناً ام منفعةً مستحقّاً للغير الى سى سال قمرى از عهده غرامات شرعيّه و معادل مال المصالحه برآيد مجاناً بلا عوض. پس بناءً عليه مورد مصالحه حقّ صدق و ملك طلق مصالح له است، و احدى را بر آن حقّى نيست، و مدّعى خلاف مراتب محرّره در مجلس قول او باطل است. *** و غبّ ذا مصالح له مومى اليه تمام مورد مصالحه بعُمرىٰ داد بعفّت پناه خانم كوچيك بنت آقا ابراهيم رزّاق آرانى. *** و غبّ ذا اصل اين مجارى را وقف مؤبّد ملّى نمود بر حسينيه محلّه بازار آقا سليم من محلّات قريه مرقومه كه بعد از وضع قنائى و سائر مخارج لازمه آن از ماليات و صادريات آن آنچه از باقى اجاره آن ماند صرف مرمّت و روشنائى و روضه خانى و سائر مصارف متعلّقه به سيّدالشهداء ارواح العالمين له الفداء بهر نحو كه متولّى آتى ذكره مصلحت داند صرف نمايد. و متولّى آن مادام الحيات خود استاد حسن است، و بعد پسر او استاد عبّاس و بعد هركه را متولّى سابق در هر طبقه معيّن نمايد، و حسب الشرط مسمّات مرقومه منافع بقيّه سال را بوقف واگذارد. و استاد حسن خود از وقف اجاره نمود بمبلغ پنجهزار دينار موصوف كه بمصرف وقف مى رساند و صيغه وقف قربة الى الله با قبض و اقباض عين موقوفه بنهج شرع انور جارى شد، پس عين موقوفه وقف است بر حسينيّه مزبوره بطريق مسطور. وكان ذلک في نهم شوّال من سنه 1304. و چون استاد حسن اين مجارى را از پول مسمّات مرقومه خريده بود ثواب اين وقف را هم مفوّض نمود بمسمّات مرقومه في التاريخ .

مشاهده جزئیات
وقف نامۀ سه سرجه از قنات مسعودآباد، به انضمام سه قطعه زمین املس بر خامس آل عبا (ع) مورّخ سال 1308 هجری و استیجار پنج سالۀ آن، سالی پانزده من جو به سنگ شاه، و سه من خیار

خوانش: بسم الله الرحمن الرحيم وقف مؤبّد و حبس مخلّد نمود قربةً الى الله عفّت پناه هاجر خاتون، بنت مرحوم حاجى قاسم آرانى، مجرى المياه سه سرجه از هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مسعود آباد من مزارع قريه مرقومه را، بانضمام سه قطعه زمين املس بتفصيل ذيل را بر خامس آل عبا ارواح العالمين له الفداء: 1. چهار قفيز و نيم در جمال آباد محدوده: ـ به باره ده ـ و بزمين حاجى حسين ـ و بزمين محمّد جعفر آقا اسماعيل ـ و بزمين وقفى حاجى ارباب ميرزا. 2. در جوى پايين باغ آقا جمال، نيم جريب محدوده: ـ بزمين حاجى حسين ـ و بزمين محمّد حسين بن حاجى حسن ـ و بزمين ميرزا بن حاجى على اصغر ـ و بحاجى ابوالقاسم. 3. در آفتاب؟ بروى جوى پايين، شش قفيز تقريباً، محدوده: ـ بزمين حاجى حسين ـ و بشارع من طرفين ـ و بورثه حاجى حسن بقّال. از آش حليم با حلوا يا غير ذلک در يوم عاشورا يا مصارف ديگر كه متولّى آتى ذكره تعيين نمايد، و ثواب او عايد پدر واقفه شود. و متولّى آن راقم الحروف محمّد على بن خلد مقام ملّا محمّد مهدى است مادام الحيات، و بعد هركه را تعيين نمايم، و اين جانب متولّى بعد از خود را نور چشمى ميرزا احمد قرار دادم، و بعد هر كه را او معيّن نمايد. و قرار دادم كه اين مجارى در دست واقفه باشد، و بعد در دست وارث او مشروط بر آنكه اجاره آن را باستصواب متولّى آن بصرف مصرف مذكور برساند. و ايضاً قرار دادم كه اجاره او را مسمّات مرقومه همه ساله در يوم عاشورا آش حليم با حلوا يا هرچه خود خواهد از مصارف شاه حسينى نمايد. صيغه وقف بالعربيّة و الفارسيّة با جميع شرايط صحّت و لزوم و قبض و اقباض عين موقوفه كما هو المقرّر في الشريعة جارى شد. و از بيست و چهارم مهرماه سنه ماضيه بارس ئيل الى پنجسال شمسى مسمّات مرقومه عين موقوفه را استيجار نمود بمال الاجاره هر سالى پانزده من بسنگ شاه جو در تيرماه هر سال بمصرف مذكور برساند، و سه من خيار در فصل خود بمتولّى مرقوم بدهد، و از قرار سرجه دو هزار و پانصد دينار نقد بدهد، باين معنى كه ماليات و خاك برداشتن از قرار معمول مزرعه از نقد آن بدهد، و هرچه فاضل آمد صرف مصرف مذكور نمايد. وكان ذلک في دويّم ذى الحجّة سنه 1308.

مشاهده جزئیات
حبس نامۀ بالمناصفه بر مسجد بالاده آران و بر قاریان مجری المیاه هشت سرجه از قنات مسعود آبادبه مدت هشتاد سال، مورخ سال 1274 هجری

خوانش: وبعد، حبس شرعى نمود اشرف الاعزّة الاطياب، حاجى محمّد صادق زيد عزّه، خلف مرحوم ارباب آقا جانى آرانى رحمة الله تعالى [علیه] بالمناصفه بر مسجد محلّه بالا ده كه الحال معروف است بمحلّه بازار من محلّات آران و بر قاريان، مجرى المياه هشت سرجه از جمله هزار و هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه مسعود آباد من مزارع آران، بانضمام اراضى تابعه و فاضله و اشجار مغروسه در آن بقدر الحصّه از مزارع و شارع و مسجد و ساير مشاعات دشتيّه. از تاريخ ذيل السطور الى غايت هشتاد سال قمرى كه همه ساله الى آخر زمان حبس مرقوم نصف مال الاجاره آن صرف مصارف مسجد بشود از بنّائى و روشنائى و غير ذلک از مسجد مرقوم، و نصف بقيّه مال الاجاره الى آخر مدّت حبس صرف بشود در مصارف قرائت قرآن. باستصواب و نظارت فائق الاقران من العلماء الاعيان آخوند ملّا محمّد مهدى سلّمه الله تعالى، نجل ارجمند خلد مقام آقاى حاجى ملّا محمّد حسين آرانى طاب ثراه با حيات ايشان، و با وفات ايشان متصدّى اين امور و مختاريّت آنها مفوّض مى‌باشد به نخبة العلماء والفقهاء آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه فرزند ايشان، باين معنى كه جناب ايشان مأذون هستند كه در تعيين مصرف در اين دو مصرف بلكه ايشان مختار مى‌باشند در تعيين دو مصرف مسطور كه بالمناصفه يا اثلاثاً يا غير ذلک صرف بكنند، يا اينكه جميع مال الاجاره را در اين مدّت مرقومه در يكى از دو مصرف يعنى مسجد بتنهائى يا قرائت قرآن به تنهائى صرف كنند. و جناب ايشان مختارند در صرف كردن مال الاجاره و اجاره دادن و غير ذلک بهر قسم كه بخواهند در آن مختار است. وبعد ذلک عين محبوسه را حابس مرقوم حسب المصالحة الشرعيّة القطعيّه منتقل نمود بجناب مستطاب عمدة العلماء الانجاب نخبة الفقهاء الاطياب آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه، نتيجه آخوند ملّا محمّد مهدى المرقوم، بمال المصالحه مبلغ دويست تومان قران ناصرالدين شاهى كه در ازاء مظالم عباد محسوب دارند. وكان ذلک في شهر جمادى الأُولى از شهور سنه 1274.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان