نمونه کار های سندخوانی
استیجار ملا محمدعلی آرانی بجهت حاجی بابا / 1300 هجری قمری

خوانش: هو ابتداءً از يوم بيست و چهارم مهرماه جلالى هذه السنة يونت ئيل الى مدّت سه سال تمام شمسى از بندگان شامخ الأركان شريعت بنيان، عمدة العلماء الأعلام ونخبة الفقهاء الكرام، مجتهد الزمان آقاى ملّا محمّد على خلف ارجمند جناب فضائل مآب آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى سلّمه الله تعالى؛ استيجار شرعى فرعى نمود بجهت آقاى حاجى بابا ابن مرحوم آقا عبدالله من المقر به مقرونة بايجاره به على النهج الشرع الأنور: همگى و تمامى مجرى المياه پنجاه يكسرجه و نيمسرجه من جمله يکهزار هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه احمدآباد من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى تابعه و فاضله و اشجار مشخصه مفروزه و صحارى و آبار و انهار و جميع توابع دشتيّه بقدر الحصّه. و همگى و تمامى يک در باغ محاط عليه واقعه در مزرعه مرقومه محدوده بحدود ذيل، با تمام توابع و لواحق از اشجار و حريم و لوازم و حصار و باب و غلق؟ و جدار. بمال الاجاره معيّنه هر سالى مقدار دويست و بيست من بوزن شاه جو پوست پاك مزرعه مرقومه، و مبلغ چهار تومان پنج هزار دينار رايج خزانه عامره قران ناصر الدين شاهی يكمثقالى عددى در يكصد دينار. كه هر سال جو را در تيرماه و نقد را در آبانماه تسليم نمايد. و مقدار بيست من بوزن شاه كاه جو كه همه ساله در تيرماه تسليم نمايد. و مقدار پنج من بوزن مرقوم انجير تر در شهريور ماه تسليم نمايد. و مقدار پنجاه يك من و نيم من بوزن مرقوم امورات ثلاث (هندوانه، خربوزه، باقلى) از قرار تفصيل هريك را در فصل خود تسليم نمايد حسب الشرط خرج قنات كاريز و لايه روب و رفع ماليات سواى صادريّات در عرض مدّت فى موجر مومى اليه است. و تحميلات و صادريات دیوانی از نوروز سال اوّل الى نوروز سال آخر با مستأجر است. و مبلغ دو تومان ششصد دينار موصوف بابت قيمت عمل خشك برسم مساعده در مدّت مرقومه بر ذمّه مستأجر است، بايد تسليم نمايد. و عمل موقوف به بازديد است حسب الشرط، در دو سال آخر هر سال از اوّل آب بست الى مدّت يكماه اختيار فسخ اجاره در بقيه مدّت با موجر است. *‌ *‌ * چون مجارى مرقومه چهل يكسرجه و نيمسرجه با باغ مرقومه وقف بود موافق وقف نامه معتبره، و توليت آن با بندگان متولّى بوده، و مجارى ده سرجه به آقاى استاد حسن دلّال ولد مرحوم آقا حسين بوده، بندگان مؤمى اليه عين موقوفه را ولاية و مجارى دو سرجه را وكالة از جانب استاد حسن از حين الى آخر مدّت اجاره دادند بمال الاجاره اشياء مفصّله، مشروطه بر آنكه مطالبه اجرت مدّت گذشته را ننمايند. و بر وفق مراتب محرّره و شرائط مقرّره عقد اجاره شرعيّه معتبره فارسيّة و عربيّه با جميع شرائط و آداب و قبض و اقباض عين مستأجره و اقرار مستأجر بر قبض عين مستأجره و اسقاط كافّه خيارات متصوّره و دعاوى محتمله سیّما دعوى الغبن فاحشاً بل أفحش جارى و واقع شد، تحريراً فى 27 شهر ربيع الثانى من شهور سنة 1300. توضيح آنكه مجارى ده سرجه بالمناصفه ملك طلق بندگان مومى اليه و استاد حسن بوده هريك پنج سرجه، فعلى هذا وكالت در پنج سرجه استاد حسن و اصالت در پنج سرجه خود عقد اجاره واقع گرديد، تحريراً فى التاريخ. *‌ *‌ * اين اجاره فسخ شد باز تجديد شد اجاره الى بيست و چهارم مهرماه سنهبیچی ئيل بمقدار مرقوم متن بعلاوه بيست من سنگ شاه هندوانه و پنج من انار و انجير خوب بالمناصفه، فى ذى الحجّه من سنة 1300.

مشاهده جزئیات
صورت اراضى آب احمد آباد

خوانش: به اين تفصيل: اراضى متعلّقه بسيزده سرجه انتقالى رمضان سياه و ورثه آن: پاى پشته 8 قفيز تقريباً محدوده بخود ما كه متعلق است به آب حاجى على اكبر و به استاد ابراهيم بنّاء و به محمّد رضا فخّار و بشارع. قطعه دم راه نوشاباد 4 قفيز تقريباً محدوده بشارع و به حسين بن على اكبر كريم كاشى و بعلى بن رمضان سياه و بمحمّد جعفر بن حاجى ملّا عبدالهادى. دم سلخ و قصبه تقريباً محدود بعلى اكبر حاجى عبدالوهّاب من الطرفين و بحاجى ابوالقاسم و بحسين زين العابدين. پاى تالار 24 قصبه تقريباً محدوده بملّا محمّد جعفر و بمحمّد جعفر بن حاجى ملّا عبدالهادى و بحاجى ابوالقاسم و خود ما و بملّا محمّد رضا. قطعه خلف باغ حاجى ابوالقاسم سه قفيز تقريباً محدوده بقربانعلى بن عمو ابراهيم و بوقفى حاجى عبدالباقى و بحسين بن على اكبر كريم كاشى و بمحمّد على بن محمّد حسين. قطعه سر پشته كرم خورده خورد بخش شهره دو قفيز تقريباً محدوده بمحمّد جعفر بن حاجى محمّد باقر من الطرفين و بحاجى محمّد حسن بن ملّا محمّد رضا و بورثه حسين زين العابدين. دشت شاد خورد بخش 8 قفيز تقريباً محدوده بمحمّد جعفر بن حاجى ملّا عبدالهادى من الطرفين و بشارع و بورثه حسين بن زين العابدين. زمين كناره آنچه قسمت شده دم جاده ابراهيم آباد سه قفيز تقريباً محدوده بشارع و بحاجى ابوالقاسم و بملّا محمّد جعفر و بحاجى محمّد حسن بن ملّا محمّد رضا. آن اله دشت نو شهره 2 قفيز تقريباً محدوده بحاجى حسينعلى و بعلى اكبر بن حاجى عبدالوهّاب و بحاجى ملّا عبّاس و بحاجى ابوالقاسم توتستان محاذى باغ حاجى ابوالقاسم سه قفيز محدوده بزمين محمّد جعفر بن حاجى ملّا عبدالهادى من الطرفين و بورثه حسين بن زين العابدين و بمحمّد على بن ملّا اسماعيل. دو طرف سرجوبه پاشور شهره پاى تالار ورثه حسين بن زين العابدين كه يك درخت ونو و ده درخت توت تقريباً در او مغروس است. *** اراضى يازده سرجه وقفى حاجى اسماعيل بيك باين تفصيل است : در دروازه 2 قفيز تقريباً محدوده بحاجى ابوالقاسم من الطرفين و باستاد عبدالرحيم شيلان گر كاشى و بشارع. پاى تالار 18 قصبه محدوده بحاجى ابوالقاسم من الطرفين و بحسين بن على اكبر كريم كاشى و به آقا ميرزا آقا جانى. پاى تالار أيضاً 12 قصبه تقريباً محدوده بحاجى ابوالقاسم من الطرفين وبقربانعلى بن عمو ابراهيم و بخود ما. خلف باغ حاجى ابوالقاسم 6 قفيز تقريباً محدوده بحاجى ابوالقاسم و بعلى بن استاد على اكبر و بمحمّد بن حسين آقا بابا قاسم و بكناره دشت. پاى جوزه ابراهيم آباد يك جريب و نيم تقرباً محدوده بحاجى ابوالقاسم و باستاد ابراهيم بنّاء و بحاجى محمّد حسن بن ملّا محمّد رضا و بكناره دشت. كرم خورده 3 قفيز و 4 قصبه محدده بحاجى ابوالقاسم من الطرفين و بعلى بن استاد على اكبر و بورثه حسين بن زين العابدين. دشت وشاد 4 قفيز تقريباً محدوده بملّا محمّد رضا و بحاجى ابوالقاسم و بسيّد حسين بن حاجى سيّد اسماعيل جرّاح و بحاجى حسين على. اراضى پنجاه و يك سرجه و نيم سرجه حاجى على اكبر باين تفصيل است : پاى پشته پيش باغ حسن بن على سیاه شهره دو جريب تقريباً كه قدرى از آن را حسن بن على سیاه گرفته محدوده بباغ حسن بن على سياه و بعلى بن رمضان سياه شهره من الطرفين و بحاجى ابوالقاسم. دم سلخ نيم جريب تقريباً محدوده بچوزه و بعلى اكبر بن حاجى عبدالوهّاب و بشارع من الطرفين. پاى پشته زير سلخ سه جريب تقريباً محدوده بشارع و بزمين سيزده سرجه رمضان سياه مملوكى خود ما و بحاجى محمّد باغبان و به آقا ميرزا آقا جانى. خلف باغ حاجى على اكبر كه متعلّق بخود ما است واقع دم جاده نوشاباد سه قفيز تقريباً محدوده بمحمّد بن آقا بابا قاسم و بعلی بن رمضان سياه و بمحمّد جعفر بن حاجى ملّا عبدالهادى و بعلى اكبر بن حاجى ملّا عبدالوهّاب. كرم خورده سه قفيز تقريباً محدوده به آقا بابا حاجى شفيع و بحاجى ابوالقاسم و بوقفى مسجد ملّا شكر الله و بمحمّد على بن ملّا اسماعيل. دم جاده طلق آباد سر پشته كرم خوردها نه قفيز تقريباً محدوده بحسين بن على اكبر كريم كاشى و بملّا محمّد رضا و بورثه حسين بن آقا بابا قاسم و بشارع. سر پل راه طلق آباد 13 قفيز تقريباً محدوده بشارع و بعلى اكبر بن حاجى عبدالوهّاب و بحاجى ابوالقاسم و بملّا محمّد رضا. دم جاده نوشاباد پاى درخت ونو حاجى ابوالقاسم سه قفيز تقريباً محدوده بشارع و بورثه حسين بن زين العابدين و بعلى بن استاد على اكبر من الطرفين. خورد بخش در دروازه دشت وشاد سه قفيز تقريباً محدوده بحاجى ابوالقاسم من الطرفين و باستاد ابراهيم بنّاء و بحاجى على عطّار. دشت وشاد هفت قفيز تقريباً محدوده بحاجى محمّد باغبان و بعلى اكبر حاجى عبدالوهّاب و به آقا بابا حاجى شفيع و بملّا محمّد رضا ته چاله دشت وشاد نه قفيز تقريباً محدوده بحاجى ابوالقاسم و بحسين بن على اكبر كريم كاشى و بعلى بن رمضان و بحاجى محمّد باغبان . دم جاده طلق آباد چال كنه شهره على اكبر بن حاجى حسن يك جريب و نيم تقريباً محدوده بشارع و بحسين بن على اكبر كريم كاشى و باستاد ابراهيم بنّاء و بعلى اكبر شورحال؟ شهره. آن آله دشت نو سه جريب تقريباً محدوده بشارع و بوقفى مسجد ملّا شكر الله و باستاد ابراهيم بناء و بحاجى حسينعلى. دشت نو با چال كنه او 11 قفيز تقريباً محدوده بحسين بن على اكبر كريم كاشى و من الطرفين باستاد عبد الرحيم شيدان‌گر كاشي و بشارع. باغ ده جريب تقريباً محدود بشارع من الطرفين و بباغ جناب ملّا محمّد جعفر و باغ علی اصغر و بباغ محمد جعفر بن حاجى محمّد باقر.  

مشاهده جزئیات
مزارعه نامۀ آحسین آرانی با آقازاده

خوانش: قبول مزارعه شرعيّه نمود عاليشان آحسين بن مرحوم عمو حبيب استاد حسن آرانى در حضور مستطاب شريعتمدارى آقا مهدى آرانى سلّمه الله؛ همگى و تمامى مجرى المياه نود و يكسرجه و نيمسرجه آب مدار قناة مزرعه احمدآباد، بانضمام اراضى متعلّقه و همگى نصف اوّل از پلاک باغ ده جريبى در مزرعه مرقومه، ابتدا از يوم بيست و چهارم مهر ماه هذه السنه قوى ئيل الى مضى مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام. مقرّر و مشروط آنكه هرچه حق سبحانه و تعالى كرامت فرمايد از محصولات شتوى بالمناصفه فيمابين تقسيم شود و محصولات صيفى در سه قسمت؛ دو قسمت مال آقازاده و يكى سهم آحسين، و شخم هرچه كاشتنى بايد و باشد بر عهده آحسين، و كليه مخارجات و كود را هم آحسين بايد متحمّل شود، و چانوايى با آقازاده ، و تغربلى و دروگيرى با حسين ، و دشتبانى از ميان و حاصل يونجه مخصوص مال آقا زاده. و اگر يونجه را كندند اشجار بنشاند و يونجه را سه بسه آب نمايد، و حاصل اشجار كليه مخصوص آقازاده، و عمل اشجار كليه از اصل و ترقى و نمو و برگ توى بهارى و خزانى چه در باغ و چه در غير باغ مخصوص آقازاده، و آب مخصوص اشجار باغ و اشجار غير باغ است، و زيادى از اشجار مخصوص ساير محصولات است. و رفع ماليات كلية با آقازاده است، و زحمت كشى؟ كرم گيرى آقازاده بر عهده آحسين است ، و اثمار باغ هم سه قسمتى است، و لهذاً كلیة مخصوص آقازاده ، قلمى شده است. و صيغه جاريشده. و كان تحريرا فى شهر ربيع الثانی(ع2) / 1350. أقرّ الطرفان بما فيه لدي. حرّره [سجع مهرٍ] عبده..؟ وقّع ما فيه لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] نجات خواه ز قائم، محمد متوسل، 1345

مشاهده جزئیات
تنفیذ صلح نامۀ رمضانعلی و ملا محمدعلی آرانی و وصیت نقل نعش والدۀ رمضانعلی به عتبات عالیات

خوانش: نظر باينكه رمضانعلى بن على اسماعيل بيك شبان؟ آرانى در حيات خود مجارى المياه ده سرجه از ده شبانه روز مزرعه احمد آباد آران را بانضمام اراضى تابعه و فاضله بقدر الحصّه از چهل و سه سرجه و نيم مصالحه نموده بود به بندگان شامخ الأركان، ملاذ الأنام، عماد الإسلام ، آقای ملا محمد علی مدّ ظلّه العالى، خلف خلد مقام ملّا محمّد مهدى طاب ثراه. بر مصارف معيّنه؛ بتاريخ ذيل حاضر شدند اولاد خمسه او، هم المسمّون برضا وعلى وحسن وحسين وسكينه خواتون، تنفیذ مصالحه را نمودند كه ما در مورد مصالحه حرفى نيست. *‌ *‌ * و ايضاً مصالحه نمودند بمعظّم اليه همگى و تمامى مجرى المياه سه سرجه بانضمام اراضى متعلّقه به آن از مزرعه مرقومه را بمال المصالحه يكمن نمک موهوب آران. مشروط بر آنكه نعش والده مشار اليهم كه امانت است و اين مجارى وصيّتى اوست بامر معظّم اليه حمل بعتبات عاليات در جوار حضرت خامس آل عبا (ع) وقف نموده، و مخارج آنرا معظّم اليه متحمّل شوند. صيغه جارى، و كان ذا فى 24 شهر شوّال المكرّم سنه 1313. [سجلات] اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] محمد حسین ابن صدرالدین الحاضرين : كدخدا رجبعلى آقا سيّد رضا مير معصوم استاد حسن عبدالهادى استاد حسن شیره پز آقا سيّد محمّد حاجى سيّد اسماعيل على اكبر سيّد على حمّال حسينعلى حمّال

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ احمد بن ملامحمدعلی آرانی با فرزندش آقا مهدی

خوانش: و بعد، بموجب مصالحه شرعيّه منتقل نمود و انتقال اسلامى واقع ساخت اقلّ خدّام مذهب جعفرى احمد بن خلدمقام آقاى ملّا محمّد على آرانى طاب ثراه، بفرزند ارجمند خود نور چشمى آقا مهدى حفظه الله تعالى مقروناً بقبوله منه على وفق الشرع المطاع مسلوب المنفعه؛ از تاريخ ذيل السطور الى غايت چهل سال قمرى با جناب اين مصالح راقم الحروف احمد، به اين معنى كه منافع اصل موروثی؟ اين مدّت مرقومه مال خود ابن مصالح است، و با وفات آن منافع مى‌گردد ابن مصالح مثل اصل آن مال مصالح له است. همگى و تمامى جميع مجارى احمد آباد اراضى متعلّقه به آن و يكدر باغ محاط عليه، و همه مزرعه مرقومه، و همگى و تمامى جميع مجارى و اراضى معین آباد؟ و اشجار متعلّقه به آن باستثناء يكدر باغ محاط عليه، و مزرعه مرقومه مع اشجار و حصار و حريم وشارع و طرق الذكر؟ باقى بر ملك خودش مى‌باشد، و باستثناء مجرى المياه چهار سرجه در مزرعه معین آباد؟ مسطوره، بانضمام اشجار و اراضى متعلّقه به آن كه به آن والده نور چشمى آقای مهدى صبيّه مرحوم ميرزا آقا معین كاشانى مى‌باشد. بمال المصالحه مقدار يك من بوزن شاه سفيد حومه آران كه هبه شد. *** و فى ضمن العقد، تحرير شد از براى راقم الحروف، خيار فسخ معامله در مدّت چهل سال مرقوم با جناب راقم الحروف به اين معنى كه با جناب راقم الأسطر خيار فسخ و الغبن؟ بالكلّيّه ساقط است و مورد؟این عقد..؟ جارى شد و.. ملحوظ شد. مخفى نماند كه مجرى المياه سى و هفت سرجه و نيم سرجه احمد آباد آران مع اراضى و اشجار آن كه ابن مرحوم ملّا محمّد طاهر رحمه الله تعالى براقم الحروف منتقل شده بود، و مجرى المياه پنج سرجه ديگر از احمد آباد با اراضى آن كه به جمیع آن چهل و دو سرجه و نيم سرجه آن احمد آباد آران باشد. بانضمام اراضى متعلّقه آن اصل آن و منافع آن جميعاً مال نور چشمى آقا مهدى حرسه الله تعالى مى‌باشد، براقم اين مصالحه متعلّق. و بقيّه مجارى و اراضى و اشجار و باغ هر دو مزرعه يعنى معین آباد؟ و احمد آباد بشرح مسطور در متن است. و كان ذا واقعاً في شهر رجب المرجّب يك هزار و سيصد و چهل و چهار هجرى، سنه 1344. أوقعه الأمر کما رقم. حرّره [سجع مهرٍ] عبده محمد مهدی بن محمد علی

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ اولاد رمضانعلی آرانی با ملا محمدعلی آرانی

خوانش: وبعد، صلح صحيح شرعى نموده‌اند آقا على و آقا حسين و آقا حسن اولاد رمضانعلى بن على اسماعيل بيك آرانى الشهير سياه، به بندگان شامخ الأركان ، وجيه الزمان ، ملاذ الأنام ، عماد الإسلام والمسلمين ، آقاى ملّا محمّد على مُدّ ظلّه العالى، خَلف خلد مقام ملّا محمّد مهدى طاب ثراه: همگى و تمامى مجرى المياه سه سرجه از جمله دوازده شبانه روز مدار قنات مزرعه احمد آباد من مزارع قريه آران، بانضمام اراضى تابعه و فاصله بقدر الحصّة الشائعه از 43 سرجه كه اين مجارى از والده ايشان بوده حسب الوصيّه او بايد صرف مخارج حمل نعش آن مرحومه بسفر عتبات، و در جوار حضرت خامس آل عبا (ع) دفن شود. مصالحه شد بمعظّم اليه. و ضمن العقد ملتزم شدند كه نعش والده آنها را امر نموده حمل نمايند و مخارج آن را خود بندگان معظّم متحمّل شوند. و صيغه جارى گرديد. وكان ذا فى 28 شهر شوّال المكرّم سنه 1313. [سجلات] اراضى اين مجارى مفروز است؛ سه سرجه ابتياعى از جناب ملّا محمّد جعفرى است، و مال المصالحه مقدار يكمن نمك موهوب است. 1- [سجع مهر] الله محمد علی 2- [سجع مهر] الله المحمود کافی کل فعال 3- [سجع مهرٍ] محمد حسین ابن صدرالدين اعترفوا بما رقم لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] عبده الراجی محمود بن احمد وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] الله المحمود کافی کل فعال اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] عبده محمد حسين اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] الراجی غلامرضا بن محمد حسن اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره [سجع مهرٍ] یا مهدی ادرکنی اعترفوا بما فيه لديّ. [سجع مهرٍ] الله محمد علی اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره الأقل [سجع مهرٍ] محمد حسین ابن صدرالدین من الحضور : آقا سيّد رضا استاد حسن صبّاغ استاد حسن شیره پز كدخدا رجبعلى [سجع مهرٍ] عبده رجبعلی استاد عبدالرحيم بزاز آقا سيّد صادق قصّاب استاد ابراهيم آقا باقر آقا خلیفه؟ حيدر آقا سيّد محمّد حاجی سيّد اسماعيل جرّاح على اكبر حمّال حسنعلى حمّال *‌ *‌ * و حاضر شد آقا رضا ولد اكبر آقا رمضان مرحوم و نيز مصالحه نمود فى التاريخ . [سجع مهر] الله المحمود کافی کل فعال

مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
نظرات مشتریان