نمونه کار های سندخوانی
صورت موقوفات متصرفی آقا میرزا احمد مجتهد آرانی مورّخ سال 1330 هجری

خوانش: 20 شعبان 1333 موقوفات متصرفى بندگان آقاى آقا ميرزا احمد مجتهد آرانى مدّ ظلّه العالى موافق شرح آتى كه در دفتر ثبت است: *نمرۀ 22: دكّان خبّازى واقعه در گذر سر كوچه دراز آران، يك باب وقف بر روضه خوانى در حسينيه سر كوچه دراز. * نمرۀ 60 90: آب طلق آباد آران 3 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر روضه خواندن حسينيه ميدان حاجى امین. *نمرۀ 67: دكّان بقالى سر كوچه دراز، يك باب، وقف بر روضه خوانى در حسينيه سر كوچه دراز. *نمرۀ 70: دكّان عطارى گذر سر كوچه دراز، يك باب، وقف بر روضه خوانى در حسينيه محلّ مرقوم. *نمرۀ 72: آب مسعود آباد 4 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر روضه خوانى در حسينيه بازار آران. *نمرۀ 74 ـ آب مسعود آباد 5 سرجه با اراضى تابعه، وقف روضه خوانى در حسينيه بازار. *نمرۀ 89 ـ آب طلق آباد 5 سرجه با اراضى تابعه وقف بر بقعه هلال بن على (ع) كه در آران است. *نمرۀ 92 ـ آب احمد آباد آران نيم طاق با راضی تابعه وقف بر مسجد ملّا شكر الله. *نمرۀ 9 97 ـ آب خرّم آباد 15 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر مسجد قاضى. *نمرۀ 9 998 9 ـ دكّان خبّازى واقعه در درب مسجد قاضى، وقف بر مسجد مرقوم. *نمرۀ 999 ـ دكّان بقّالى واقعه در بازارچه درب مسجد قاضى، وقف بر مسجد مرقوم يك باب. *نمرۀ 1009 ـ دكّان قصّابى واقعه در گذر درب مسجد قاضى، وقف بر مسجد مرقوم يك باب. *نمرۀ 1109 ـ آب شير آباد 9 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر مسجد قاضى. *نمرۀ 1119 ـ آب شير آباد 3 سرجه مع اراضى تابعه، وقف بر حسينيه حاجى امين آران. *نمرۀ 1359 ـ آب شير آباد 5 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر حسينيه ميدان حاجى امين. *نمرۀ 1369 ـ آب شير آباد 4 سرجه با اراضى تابع،ه وقف بر حسينيه حاجى امين آران. *نمرۀ 137 ـ آب مسعود آباد 8 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر مسجد بازار آران. *نمرۀ 138 ـ آب سعادت آباد 3 سرجه با اراضى، وقف بر حسينيه سر گنگه آران. *نمرۀ 139 ـ آب طلق آباد ده سرجه با اراضى تابعه، وقف بر مسجد ملّا شكر الله. *نمرۀ 140 ـ آب گلچين آباد بيست (20) سرجه و كسرى با اراضى تابعه، وقف بر قرائت قرآن براى گلچمن كنيز واقف. *نمرۀ 141 ـ آب مسعود آباد 4 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر طبخ آش و حلواى روز عاشورا. *نمرۀ 142 ـ آب حسين آباد آران 17 سرجه با اراضى تابعه، وقف بر مسجد وشاد آران. *نمرۀ 73 ـ آب شين آباد 28 سرجه و چهار دنگ و نيم، وقف بر روضه خوانى در حسينيه بازار. *دوازده سرجه خرّم آباد، روضه خانى و آش و حلواى روز عاشورا. *يك باب دكان حلّاجی مصرف روضه خانى حسينيه وشاد. و يك باب دكان علّافى مصرف تولیت مسجد وشاد. *** حسب الحكم رياست جليله اوقاف كاشان دام اقباله العالى اينجانب كه از طرف جناب معزى اليه بسمت رياست شعبه اوقاف قراء ثلاثه آران و بيدگل و نوش آباد منصوب بودم در خصوص موقوفات متصرفى بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار عالى آقاى آقا ميرزا احمد مجتهد آرانى مدّ ظلّه العالى تحقيقات لازمه نمودم، بيش از بيست و سه فقره مجارى و املاك و دكاكين مرقومه در فوق كه عبارت از يكصد و هشتاد و يك سرجه و يك دانگ نيم از يك سرجه آب از مزارع مرقومه در فوق مع اراضى تابعه آنها و شش باب دكاكين كه نيز در فوق مرقوم شده بدست اينجانب نيامد، و از ملاحظه بعضى نوشتجات معلوم شد كه ساير املاكى كه در تصرّف جناب معظّم له مى‌باشد و بعضى از راه عدم اطلاع از اسناد مرقومه القاء شبهه كرده بودند ملك است و راپورت آنها از راه بىاطلاعى بوده است، فى يوم شهر شعبان المعظّم سنه 1333. حسين بن محمّد الرضوي صحيح [سجع مهر:] شعبۀ معارف و اوقاف کاشان *** هو. پس از مداقّه و رسيدهگى کما ینبغی برات مرقومه در فوق صحيح درباره ميراثى بيست و سه فقره اخيره فراموش شده بود اظهار فرمودند ثبت گرديده شد. كلّاً صحيح است از طرف اداره جليله اوقاف. حرّره الاقلّ حسين شمس زاده هراتی: [سجع مهر:] محمد حسین

مشاهده جزئیات
استفتاء دربارۀ خیانت مستأجر در موقوفه و وضعیت زرع مستأجر بدون تاریخ

خوانش: هو بشرفعرض اقدس بندگان حجّة الاسلام عالى مى‌رساند، آب موقوفه در دست مستأجر است و زرع هم كرده و بعضى از مال الاجاره را در موعد نمی‌دهد، و در بين مدّت در مستأجرى خود خيانت بوقف مىكند، آيا متولّى بر حسب خيار اشتراطى حق دارد كه بقيّه مدّت را فسخ نمايد و به ديگرى بسپارد يا خیر؟ و در خصوص زرع مستأجر لااقل تكليف چيست؟ حكم شرعى هر دو مسأله را در صدر عريضه مرقوم و به مُهر مِهر لَمَعان مزيّن فرمائيد تا لدى الحاجة سند باشد. أمركم العالى مُطاعٌ مُطاع. [پاسخ] اگر متولّى مصلحت وقف را در فسخ می‌داند، مى‌تواند فسخ نمايد و لكن زرع را باقى بگذارد تا هنگام درو و اخذ اجرة المثل نمايد.

مشاهده جزئیات
صلح قطعی آقا میرزا احمد آرانی به فرزند خوددو سرجه آب احمدآباد را با اراضی تابعه مورّخ سال 1322 هجری

خوانش: بعد، بموجب صلح قطعى منتقل نمود بندگان شامخ الاركان مجتهد العصر والزمان آقاى آقا ميرزا احمد مدّ ظلّه العالى بنور چشمى خود آقا مهدى همگى و تمامى مجرى المياه دو سرجه آب احمد آباد مع اراضى تابعه بقدر الحصّه. بمال المصالحه مقدار يكصد درم نمك آران. و صيغه مصالحه جارى شد، اين مجارى مرقوم محكوم بملكيّت آقاى مهدى است. وكان ذلک تحريراً وقوعاً في شهر رمضان المبارک سنه 1322.  

مشاهده جزئیات
وصیت به ثلث اموال از سوی آقا علی اکبر آرانی و تقویم و تقسیم نامۀ اموال مورّخ سال 1279 هجری

خوانش: هو 110 امّا بعد، چون مرحوم آقا على اكبر آقا صالح آرانى داعى حق را لبّيك اجابت گفت، و در حين حياة خود در كمال شعور وصيّت بثلث نموده بود، و جناب شريعت مآب عمدة العلماء العظام و نخبة الفضلاء الكرام جناب ملّا محمّد على سلّمه الله تعالى را وصى نموده بود و تركه عيناً و منفعة و منقولاً و غير منقول مبلغ دويست بيست تومان كسرى بود، و ورثه آن منحصر بود در يك برادر ابى مسمّى بصالح، و يك خواهر مسمّى بحاجيه، و زوجه دائمه او مسمّات بشهربانو، و خمس و زكات و حج تعلّق به او داشت، بعد از اخراج ثلث و حجّ ميقاتى حاضر شدند برادر و خواهر متوفّاى مرقوم، و از روى طوع و رغبت و رضا بدون اكراه و اجبار صلح صحيح صريح شرعى لازم جازم نمود به جناب معظّم اليه، و زوجه مرقومه مقروناً بقبولهما منهما همگى و تمامى حقوق و دعاوى ارثيه خود را كائناً ما كان به هر اسم و رسم بود نيز عيناً و منفعةً و منقولاً و غير منقول. بمال المصالحه سواى حقّ خود ايشان از اشياء مفصّله ذيل از قرار تقويم ذيل: صالح : مجارى نه سرجه الّا نيم دنگ مزرعه شير آباد بانضمام منافع (43 تومان) ميل نو (2500 دینار) كافه نو و كهنه (2500 دینار) صاره؟(1 قران) جوال كهنه و نو 2 خروار(5 قران)جو (20 من 1 تومان)عبا (2500 دینار) - زیر جامه ( 500 دینار) زیر جوزق؟ (1500 دینار) مقدار سهم‌ هزار طاق چهارده تومان شش هزار دنار حاجه؟: كاه دانه و حصار (3 تومان و 5 قران) ربع هفت طاق (2 تومان و 5 قران)وصی؟(3500 دینار)جو(15 من ، 7500 دینار) مس 3 پارچه(8500 دینار)اره در سفاله؟ (500 دینار)نقداً (22 تومان و 1 قران) *** مصالحه صحيحه صريحه شرعيّه بصيغه عربيّه و فارسيّه اسلاميّه جامعه جميع شرائط صحّت و اركان خاليه از كلّ نواقض و مفاسد و بطلان، محتويه بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم عوضين فى المجلس لا برسم القباله، مشتمله بر اسقاط كافّه دعاوى محتمله سيّما دعوى الغبن ولو كان فاحشاً بل افحش و بر ضمان الدرک يوم بروزه وخروجه مستحقّاً للغير ضماناً دركاً شرعيّاً، و بر اقرار و اعتراف جميع ورثه بر مراتب محرّره از وصيّت بر ثلث و انحصار تركه در اشياء مرقومه و مبلغ مزبور. و غبّ ذلک مصالحه نمودند مصالحين جميع دعاوى غبن خود را در مورد مصالحه الى مبلغ نود تومان پناباد ناصرالدين شاهى 13 نخودى از قرار عددى در پانصد دينار. بمال المصالحه مقدار يكصد درم بوزن شاه نمك سفيد آرانى مقبوض فى المجلس، و بعد ذلک مصالحه نمودند غبن در غبن مصالحه مرقومه را الى معادل مبلغ يكصد تومان بموصوف بمال المصالحه مبلغ پنج تومان موصوف كه نقد فى المجلس اخذ نمودند للذكر ضعف الاُنثى. و داخل در مصالحه است جميع دعاوى بر زوجه مرقومه داشتند الى مبلغ دويست تومان موصوف. و در ضمن العقد خارج لازم شرط شرعى شد كه هرگاه از حال تحرير الى پنجاه سال تمام هلالى بر سر همين ادعاى ارث برآيند يا آنكه كلّاً ام بعضاً مورد مصالحه مستحقّاً للغير بروز نمايد مبلغ پنجاه تومان موصوف كه صالح به مصالح لها بدهد مجاناً و مطالبه عوض ننمايد. تحريراً في 21 شهر شوّال المكرّم من شهور سنه 1279: [سجع مهر:] عبده فخرالدین ابن محمد

مشاهده جزئیات
تقسیم نامۀ ما ترک از مزرعۀ گلچین آباد با ملاحظۀ غبطۀ صغیرین مورّخ سال 1288 هجری

خوانش: هو المالک بالاستحقاق امّا بعد حمد الله سبحانه، مخفى نماند كه بعد از فوت مرحوم حاجى محمّد ولد مرحوم حاجى على آرانى و تقسيم تركه او مرحوم، فيما بين ورثه كبار و متصرّف شدن كبار سهم خود را، صغار آن مرحوم منحصر بودند در محمّد هاشم و محمّد صادق و محمّد باقر و معصومه خانم، سهام ايشان از كبار مفروز شده، لكن فيما بين خود ايشان بالاشاعه بود، و در تاريخ ذيل چون آقا محمّد هاشم و آقا محمّد صادق كبير بودند و محمّد باقر و معصومه صغير و ولىّ شرعى ايشان اهالى شرع مجتهد جامع شرايط بود، بعد از رجوع به حكم حاكم شرع در قريه مرقومه و اذن حاكم شرع مطاع در تقسيم فيمابين دو كبير و دو صغير و ملاحظه صرفه و غبطه صغيرين، و تقسيم نمودن املاك صحراى آن مرحوم را از سهم ايشان اهالى خبرت و ارباب بصيرت جميع ما يملك سهم اين چهار نفر در مزارع مفصّله معادل مبلغ هشتصد و چهل و هشت تومان پول روپيه ناصر الدين شاهى بيست و شش نخودى از قرار عددى يكهزار دينار بود. و چون با ملاحظه صرفه صغيرين كسانى كه از قِبَل حاكم شرع امين بودند در تقسيم چنان مصلحت ديدند كه غلام بخش؟ نمايند، و لهذا بعد از تقسيم و تقويم و ملاحظه صرفه و غبطه صغيرين سهم دو صغير معادل مبلغ سيصد و شصت و سه تومان و چهار هزار يكعبّاسى تقريباً مى‌شد از قرار تقويم اهالى خبرت، و لكن نظر بملاحظه صرفه ايشان و تقویم اهل خبرت آنچه منتقل شد به صغیرین مرقومین معادل مبلغ سیصد و هفتاد و دو تومان شد، علاوه را آقا محمد هاشم و آقا محمد صادق که کبیر بودند گذشت نمودند به ایشان. و آنچه معيّن شد در سهم هر دو بتفصيل ذيل است: همگى تمامى مجرى المياه سى سرجه من جمله يكهزار و پنجاه سرجه مدار قنات مزرعه گلچين آباد بانضمام اراضى مفصّله بقيمتها: 1. مجارى سى سرجه شرقى (نقد 54 تومان) 2. توستان در باغ حاجى محمّد، 3 قفيز (4 تومان و 5 قران) 3. توستان پای شيخ، 2 جريب و 1 قصبه (30 تومان و 7500 دینار) 4. توتستان پای شيخ، 5 قفيز، (7 تومان و 5 قران) 5. سر پله خرم آباد، 1 جريب، (5 تومان) 6. پاى نى، 13 قفيز، (10 تومان و 3 قران) 7. پاى نى، 8 قفيز، (6 تومان و 2 قران) 8. پاى برج، 7 قفيز، (5 تومان و 6 قران) 9. لب ميراب، 7 قفيز، (6 تومان و6 قران) 10. كريجى، 17 قفيز، (21 تومان و 3 قران) 11. كريجى سر فرهنگ شیر آباد، 9 قفيز،(5 تومان و 2 قران) 12. باغ حاجى قاسمى، 2 جريب 5 قفيز و نيم، (25 تومان و 5 قران) 13. نزديك؟ باغ شیر آباد، 12 قفيز، (5قران) 14. شتر خواب، 5 قفيز، (2 تومان و 5 قران) 15. لب جاده كبير، 2 قفيز. ( تومان ) جمع (190 تومان و 9500 دینار) و همگى و تمامى مجرى المياه نه سرجه و دو دانگ و ربع دانگ از سرجه مدار قنات مزرعه معين آباد كلانتر مع اراضى تابعه آن و اشجار. ( نقد 6 تومان و 5 قران) و همگى و تمامى مجرى المياه بيست و شش سرجه و يك دنگ و نيم دانگ از سرجه من جمله يك هزار و پانصد سرجه مدار قنات مزرعه مباركه من مزارع قريه آران بانضمام اراضى متصله آن: 1. وقفی؟ 26 سرجه آب شربى دار کرونی؟ (78 تومان و 7500 دینار) 2. چاله اسماعيل 9 قفيز،(9 تومان) 3. در مسجد مباركه 3 جريب(15 تومان)، 4. فيروز آباد 1 قفيز و نيم(1 تومان و 2 قران)، 5. سهم اراضى ملكى كه داخل ذيل بيست و دو سرجه عبدالحسین است بعد از وضع 5 سرجه وقفی این است (65 تومان و 7 قران 6. جمع (169 تومان و 8 قران)، 7. و همگى و تمامى چاله نمك زار مشخص(قیمت 5 تومان). تفصيل اراضى بيست و دو سرجه مباركه در يد تصرّف عبدالحسين نوزر است و پنج سرجه آن وقفى اولاد مرحوم حاجى على است داخل در اراضى ذيل است بالاشتراك قسمت وقفی وضع؟ شده در سهم صغيرين آنچه از خود ایشان است محسوب داشته شده: 1. نوگير مباركه، 2 قفيز و نيم است (7 تومان و 5 قران) 2. زمين ملّا قطب، 1 جريب (30 تومان) 3. زمين در مسجد، 6 قفيز. (18 تومان) 4. روح آباد، 4 قفيز (8 تومان) 5. چاله اسماعيل، نيم جريب (3 تومان) 6. چاله عبدالله آباد، دو قفيز (9 تومان) 7. فيروز آباد، 1 جريب (6 تومان) 8. دشت درّه، 7؟ قصبه (5 قران) اراضى بیست و دو سرجه این است كه مرقوم شد و از باقى در متن محرّر شده. حرّره فى التاريخ. [سجع مهر:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی *** و اين املاك مفصّله للذَكَر ضعف الأُنثى در سهم محمّد باقر و معصومه خانم تعيين شد، و آقا محمّد هاشم و آقا محمّد صادق هر حقّى و سهمى كه در مجارى و املاك مفصّله صدر داشتند صلح صحيح شرعى نمودند با دو برادر و خواهر خود، و اهالى شرع نيز حسبةً للّه قبول مصالحه نمودند از قِبَل ايشان بمال المصالحه هر حقی و سهمى كه اين دو صغير داشتند در املاك مختصّه به ايشان كه در قباله معلومه مفصّله ذكر و سهم ايشان شده. و صيغه مصالحه معتبره مشتمله بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم هر يك سهم خود را جارى شد، و غبّ ذلک ادّعاى غبن خود را در مورد مصالحه اگرچه غبن ایشان، مبلغ يكصد تومان باشد صلح نمودند به ايشان و اهالى شرع قبول مصالحه نمود بمال المصالحه مقدار يك من بوزن شاه نمك آرانى خوب. فبناءً على ما رقم و سطر تمامى املاك مفصّله صدر للذَكَر ضعف الأُنثى ملك طلق و حقّ صدق محمّد باقر و معصومه خانم است، و مدّعى خلاف مراتب محرّره كاذب و آثم و قول او از درجه اعتبار ساقط و هابط خواهد بود. وكان ذلک في 2 شهر رجب المرجّب من سنة 1288

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ هشت سرجه از بیست و چهار طاق قنات مسعودآباد و شرط ضمن العقد به مدت شصت سال مورّخ سال 1275 هجری

خوانش: وبعد، صلح (صحيح شرعى) نمود خلاصة الأعزّة الأنجاب آقا محمّد صادق، خلف مرحوم آقا جانى آرانى، به جناب مستطاب خلاصة العلماء الاطياب آقا ملّا محمّد على، ولد عاليجناب قدسى القاب آخوند ملّا محمّد مهدى من القريه. همگى و تمامى مجرى المياه هشت سرجه از جمله بيست و چهار طاق مدار قنات مزرعه مسعود آباد من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى معيّنه مشخّصه بمقدار يك من بوزن شاه نمك حومه آران كه هبه نمود. و فى ضمن العقد قرار شد كه از حال مصالحه الى شصت سال شمسى هر سالى معادل مال الاجاره آن سال را و عائدى آن را صرف روشنائى و بنائى و مصالح مسجد بالا ده نمايد. و عقد مصالحه جارى شد، و شرايط لزوم و صحّت مصالحه ملحوظ شد، و قبض و اقباض بعمل آمد، و كان ذلک في پنجم شهر جمادى الثانيه من شهور سنه 1275.

مشاهده جزئیات
اجاره نامه بر حسب تولیت ربع طاق از قنات مزرعۀ فتح آباد، از جمله دوازده طاق مورّخ سال 1279 هجری

خوانش: هو امّا بعد، استيجار شرعى نمود عاليحضرت سعادت فطرت آقا جعفر ولد مرحوم حاجى حسين بن حاجى كاظم آرانى، از حقير خادم علماء محمّد مهدى بن حاجى محمّد حسين آرانى، و من باب توليتى كه داشتم اجاره دادم به او بر وفق شرع مطاع همگى و تمامى مجرى المياه ربع طاق كه عبارت است از هجده سرجه و چهار دانگ و نيم دانگ از سرجه مدار قنات مزرعه فتح آباد من مزارع قريه آران، از جمله دوازده طاق كه مدار قنات مرقومه است، بانضمام اراضى و صحاری و آبار و انهار و اشجار مغروسه در اراضى از انار و غيرها بقدر الحصّه از نيم طاق. بمدّت سه سال تمام شمسى. ابتداء از يوم دوازدهم مهر ماه جلالى هذه السنه ايت ئيل خیریت دليل. بمال الاجاره هر سالى مقدار چهل و پنج من بوزنشاه جو بومى خوب، و مقدار ده من خربوزه آقا نبات خوب. مؤاجره صحيحه شرعيّه و معاهده صريحه مليّه جامعه جمیع شرايط صحّت و اركان، مشتمله بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم عين مستأجره بعقد مصالحه متعلّقه بمنافع مجارى مرقومه و اشجار آن جارى شد. و ضمن العقد شرط شد كه مال الاجاره همه ساله را در اوّل تيرماه آن سال تسليم متولّى مشار اليه او نمايد و خربوزه را در فصل خود نيز تسليم نمايد، و عوارضات و ماليات تا نوروز سال آخر رجوعى به موجر و وقف ندارد و لاروبى قنات و زیادت اجاره؟ نيز رجوعى بوقف ندارد، و اين ممالك؟ وقف است بر مسجد بالا ده قريه آران كه منافع آن بعد از وضع اخراجات قنائى مابقى صرف تعمير و روشنائى و حصير مسجد مرقوم نمايد، متولّى مزبور و اصول اشجار از وقف و منافع آنها در مدّت اجاره از مستأجر است بعقد مصالحه متعلّقه منافع آنها. كان ذلک في شهر ربيع الأوّل من شهور سنه 1279.

مشاهده جزئیات
اجارۀ یکدنگ از شش دنگ مجاری و اراضی مزرعۀ جدیدۀ فخرآباد در پایین مهدی آباد مورّخ سال 1269 هجری

خوانش: هو امّا بعد، غرض از تحرير اين حروف خاليه از ريب و قصور آن است كه بالطوع والرغبة والاختيار دون الكلفة والكراهية والاجبار، صلح صحيح صريح شرعى نمود عاليحضرت استاد عبدالله (سجع مهر: یا ابا‌عبدالله) ولد مرحمت پناه آقا رمضانعلى آرانى بعاليجناب فضايل مآب قدسى القاب ملّا محمّد مهدى ولد مرحمت پناه حاجى حسين من القرية، و مومى اليه نيز قبول مصالحه نمود از وى على النهج الشرع الانور و القانون الازهر، همگى و تمامى يكدنگ شايعه از شش دنگ مجارى و اراضى مزرعه جديده موسومه بفخر آباد، واقعه در پايين مهدى آباد قريه مرقومه مشهوره بشق، مع اراضى تحجيريّه و احيائيّه و توابع و لواحق كه اراضى آن محدود بحدود ذيل: ـ حدّى به مهدى آباد جنوباً و نمك استان ـ و حدّى به پشته‌هاى شق و چهار طاقى شمالاً ـ حدّى به پشته‌هاى چاه شيرين و سبحان آباد بيدگل شرقاً ـ حدّى بجاده چهار طاقى غرباً بمال المصالحه معيّنه مقدار يكصد درهم جو بومى بى‌عيب آرانى، مقبوض مصالحه صحيحه شرعيّه مقرونه بصيغه عربيّه و فارسيّه اسلاميّه، جامعه جميع شرايط صحّت و آداب، خاليه از كلّ نواقص و مفاسد و بطلان، حاويه بر قبض و اقباض عوضين فى المجلس لا برسم القباله. بناءً على ذلک، مورد مصالحه حق مال جناب مشار اليه است، و احدى را در آن حقّى و ادّعائى نيست، پس هرگاه احدى بر خلاف مراتب محرّره ادّعا نمايد آن دعوى باطل، و از درجه اعتبار ساقط و هابط خواهد بود، تحريراً في شهر محرّم الحرام من شهور سنه 1269.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان