نمونه کار های سندخوانی
نسخۀ دوم از وقف نامۀ چهار و نیم سرجه قنات شیرآباد به تاریخ سال 1304 هـ

خوانش: (نسخة ثانیة) فبعد، غرض از تحرير اين كلمات شرعيّة الدلالات اينكه با طوع و رغبت قربة الى الله سبحانه وتعالى شأنه وقف مؤبّد شرعى و حبس مخلّد ملّى نمود عاليحضرت آقا عبدالقدير ولد مرحوم حاجى قربانعلى آرانى، همگى و تمامى مجرى المياه چهار سرجه و نصف از يكسرجه از جمله يكهزار و دويست سرجه مدار قنات مزرعه شيرآباد من مزارع قريه مسطوره، با جميع توابع و لواحق از آبار و انهار و اراضى و صحارى بايره مشتركه بين ملک المزرعه بقدر الحصّه، بانضمام قطعات اراضى مفروزه مشخصه واقعه در مزرعه مزبوره بموجب مساحت و بحدود ذيل السطر كه مفصلاً مرقوم مىشود: قطعه ارض ملسا كه بموجب مساحت دهاقين قريه مسطوره شش قفيز است واقعه در دشت گل خطمى بالا محدود: ـ حدّی بزمين حاجى رمضانعلى، ـ و حدّی بزمين آقا محمّد على ملّا محمّد، ـ و حدّی بزمين محمّد حسين آقا غلامرضا، ـ و حدّی بزمين عليخان. قطعه ارض ملسا كه من حيث المساحه يك جريب است در دشت گل خطمى پائين، محدوده بحدود ذيل: ـ حدّی بزمين آقاى ملّا محمّد على، ـ حدّی بزمين على اكبر عبدالحسين، ـ حدّی بزمين ابراهيم بناء، ـ و حدّی بشارع عام. قطعه زمین املس كه من حيث المساحه دو قفيز و نيم است، جنب باغ عبدالحسين ، محدود بحدود اربعه: ـ حدّی بحصار باغ عبدالحسين، ـ حدّی بباغ حاجى احمد، ـ حدّی بزمين حاجى ابوالقاسم، ـ حدّی بزمين وقفى. و قطعه ديگر هم دو قفيز و نيم است محدود بحدود اربعه: ـ حدّى بزمين ورثه حسن عابدين، ـ و حدّى بورثه حاجى على اكبر حاجى على اصغر، ـ و بزمين حسن محمّد على، ـ و بزمين كاشيها، بر زایرین جناب خامس آل عبا اعنى حضرت سيّدالشهداء عليه آلاف التحيّة والثناء كه منافع مجارى و اراضى مسطوره را همه ساله متولّى آتى الذكر دريافت نموده، بعد از وضع مخارجات در عشر اوّل شهر محرّم الحرام در حسينيّه سر در شهره صرف روضه خوانى نمايد. و صيغه وقف با تحقّق كافّه شرائط صحّت و لزوم سمت جريان يافت و قبض و اقباض شرعی معمول و مرعى شد. و توليت آن را مادام الحيات با خود واقف موفق است، و بعد از آن با ارشد اولاد ذكور واقف است هرگاه متعدّد باشند در هر طبقه، و با تساوى بقرعه عمل نمايند، و با انقراض اولاد ذكور متولّى ذكور اولاد اناث است الارشد فالارشد، و با تعدّد و تساوى عمل بقرعه نمايند، و با انقراض اولاد يا عدم رشد در ميانه اولاد اصلح و اعلم علماى قريه مسطوره متولّى است. و بايد متولّى هركه باشد همه ساله بنظارت استصوابى جناب مستطاب قدسى نصاب علّام فهّام نتیجة العلماء الاطیاب آقاى آقا سيّد احمد، فرزند ارجمند بندگان شامخ الاركان عمدة العلماء العاملين وزبدة الفقهاء والمجتهدين عماد الاسلام ملجأ الانام آقاى ملّا محمّد على مدّ ظلّه العالى بلوازم توليت عمل نمايد. بر حسب مشروحات مذكوره مجارى و اراضى مزبوره وقف مؤبّد شرعى است بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يرهن و لایملك، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه. وكان ذا وقوعاً وتحريراً في 21 شهر شوّال المكرّم سنه 1306. [سجع مهر:] الله المحمود کافی کل فعال

مشاهده جزئیات
مزارعه نامۀ 161 سرجه از مجاری مزرعۀ شیرآباد به تاریخ سال 1348 هـ

خوانش: وبعد، قبول مزارعه شرعيّه نمود از جناب مستطاب شرائع آداب آقاى آقا مهدى آقا زاده آرانى عاليشان آمحمّد حسين ولد آحبيب استاد حسن آحسن آرانى، همگى اراضى متعلقه بمجارى يكصد و شصت و يكسرجه مجارى مزرعه شير آباد من مزارع قريه آران بانضمام مجارى مرقومه. ابتداء از شانزدهم مهرماه آتيه هذه السنه ئيلان ئيل شمسى الى مدّت يكسال شمسى تمام كه مخارجات كليّه با زارع مرقوم باشد آنچه خداوند عنايت فرمود بالمناصفه باشد. و ماليات كليّه با زارع است و مقدار هشتاد و شش سرجه از مجارى مرقومه را در صيفى روى باغ آقاى آقا مهدى باشد و ماليات صيفى هشتاد و شش سرجه را همه آقاى مزارع؟ بنمايد. و صيغه جاريشد. و در ضمن العقد مقرّر شد كه تمام زحمات باغ شيرآباد و احمد آباد كه آقاى آقا مهدى زراعت مىنمايد از هر قبيل عمله و شخم و آب يارى كليّه با آمحمّد حسين زارع باشد، مقدار بيست من شاه جو دريافت نمايد. و صيغه بر مراتب مندرجه واقع شد. ضمناً ملتزم شد آمحمّد حسين مرقوم با تخلّف از قرارداد كليّه مرقومات مبلغ سى تومان قران نقد مجّاناً بآقاى آقا مهدى بدهد، و صيغه جاريشد. وقوعاً في بيستم شهر ربيع المولود من شهور سنه 1348.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ 155 سرجه از قنات شیرآباد و یک در باغ واقع در آن به تاریخ سال 1350 هـ

خوانش: وبعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از حضرت مستطاب شريعتمدار ملاذ الانام آقاى آقا مهدى آرانى سلّمه الله، عاليشان آحسين بن عمو حبيب ابن استاد حسن آحسن شهره آرانى. همگى و تمامى مجرى المياه يكصد و پنجاه وپنج سرجه از اصل هشت شبانه روزات مدار قنات مزرعه شيرآباد بانضمام اراضى متعلّقه مجارى مرقومه از آبار و انهار و صحارى و قفارى و برارى متعلقه بمجارى بقدر الحصّه الدشتیه، و بانضمام يكدر باغ محاط عليه پنج جريب واقعه در سرچشمه مزرعه مزبوره. ابتدا از يوم شانزدهم مهرماه هذه السنه قوى ئيل الى مضى مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره هر سالى سيصد و ده من بوزنشاه جو بومى پاك و مقدار هفت خركى كاه جو، خركى چهارده من شاه و بيست من بوزن مزبوره خربزه، و مبلغ چهل تومان وجه رايج كه ده تومان آنرا در تيرماه و سى تومان آن را در مهرماه هر سال برساند، و مقدار شصت من انار و چهل من بوزن مزبور هيزم باغى. حسب الشرط رفع ماليات و عوارض ديوانيّه در عرض مدت بر عهده مستأجر است، و قنائى هم سرجه پنجشاهى با مستأجر و مبلغ يكصد و سى تومان از بابت عمل اشجار و خشك از مال آقای معظّم اليه نزد مستأجر است كه عمل باغ و خارج باغ كه هر قدر زياد بشود بعد از مبلغ مزبور بالمناصفه تقسيم خواهد شد. و مقرّر شد كه يك جريب زمين بى اشجار باغ را هم مشجّر نمايد كه باز هم بالمناصفه و برگ سر رونگ در باغ با سه اصله درخت از اصل و ترقى و نموّ آن مال خود آقاى موجر است. و عقد مؤاجره با شرائط لازمه ملحوظ شد، و قبض و اقباض بعمل و اقرار بتصرف آن نمود، و در مدت مرقومه مالك منافع آن خواهد [بود] و صيغه جارى شد.

مشاهده جزئیات
استشهادیه از علما و اشراف و کدخدایان و رعایای آران دربارۀ وضعیت باغ سرچشمۀ شیرآباد و اختلافات مرزی با باغ گلچین آباد] [ به تاریخ سال 1327 هـ

خوانش: استشهاد و استعلام مىشود از حضرات علما و اشراف و واعزّه و كدخدايان و رعاياى آران و غيره هر كدام علم داريد و خبير باشيد باغى است در سرچشمه شير آباد كه مرحوم خلد مقام والد ماجد احداث نموده كه قدرى زمين او بايره بوده و قرص او را برداشته، و قدری هم بموجب مصالحه شرعيّه ابتياع نموده از حاجى حسين بن باقر آرانى، و محمّد شريف بن حسن بن محمّد على حاجى شفیع آرانى. حاليه جناب آقا سيّد محمّد پسر آقا مير محمّد على كلهرى مدّعى شده كه زمين وقفى گلچين جزء باغ شده، استشهادى نوشته اشخاصى كه مغرض هستند و عداوت آنها اظهر من الشمس است از روى غرض براى آقا سيّد محمّد نوشته‌اند كه زمين وقفى گلچين جزء باغ شده. هر كدام عليم خبير هستيد و مىدانيد زمين سرچشمه قدرى بايره بوده قدرى هم ابتياع نموده و اينكه دخلى بزمين وقفى ندارد و از روى عداوت نوشته‌اند، معلومات خود را در صدر اين ورقه مرقوم داريد تا فساد و بطلان دعواى او معلوم شود، إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين . [ مکتوبات شاهدان ] (1). حقير اطلاع دارم باغى كه در سرچشمه شيرآباد واقع است ملكى جناب مستطاب بندگان شريعتمدار حجة الاسلام آقاى آميرزا احمد است و بندگان خلد مكان والد ماجدشان احداث نموده، و باغ از شير آباد است دخلى بگلچين آباد ندارد، و اشخاصى كه شهادت از براى آقاى آقاسيّد محمّد دادند محض غرض و عنادى است با بندگان معظّم دارند. صح. هذا ما عندي والله أعلم .

مشاهده جزئیات
استیجار آقا رمضانعلی آرانی، پنج سرجه قنات شیرآباد را به تاریخ سال 1299 هـ

خوانش: وبعد، استيجار شرعى نمود آقا رمضانعلى بن على اكبر بن حاجى رمضانعلى آرانى از اقلّ الانام محمّد على بن جناب مستطاب آخوند ملّا مهدى سلّمه الله مقروناً بايجاري منه تولية عليه. همگى و تمامى مجرى المياه پنجسرجه منجمله هزار و دويست سرجه مدار قنات شير آباد كه مرحوم حسن بن عابدین وقف نموده بر مسجد زير ده، بانضمام يك قطعه زمين در ميان دشت كه هفت قفيز است. بمدّت سه سال شمسى ابتداء از شانزدهم مهر ماه هذه السنه يونت ئيل. بمال الاجاره هر سالى چهارده من سنگ شاه جو كه در تيرماه هر سال بدهد، و رفع ماليات و ديوانى بر عهده مستأجر باشد. و صيغه اجاره بر نهج شرع انور جارى شد، و قبض و اقباض عين مستأجره بعمل آمد، و جميع شرائط صحّت و لزوم مرعى شد، و منافع عين مستأجره در مدّت مرقومه متعلّق بمستأجر مرقوم است، و ضامن اجاره مرقومه استاد حسن صبّاغ است. و اين چند كلمه حسب التمسّک قلمى گرديد تا عند الحاجه حجّت بوده باشد. وكان ذلک تحريراً في الثاني من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنه 1299.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ چهار سرجه از یکهزار و دویست سرجه قنات مزرعۀ شیرآباد آران مورخ سال 1316 هـ

خوانش: وبعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از بندگان شامخ الاركان حجّة الاسلام والمسلمين آقاى ملّا محمّد على آرانى مدّ ظلّه العالى عزّت مآب آقا محمّد شريف ولد مرحوم حاجی؟ آقا محمّد على حاجى شفيع آرانى مسبوقاً بالايجاب على وفق الشرع المستطاب. همگى و تمامى مجرى المياه چهار سرجه از جمله يكهزار و دويست سرجه مدار قنات مزرعه شیر آباد آران با كافّه اراضى مجارى مرقومه، بضميمه قطعات اراضى معلومه كه هشت قفيز است، و بمساحت دهاقین بست و دو قفيز تقريباً. ابتداء از يوم منتصف مهرماه جلالى هذه السنه ايت ئيل الى انقضاء مدّت سه سال شمسى تمام. بمال الاجاره سالى مقدار بيست من بوزن شاه جو بومى پاك كه در منتصف تيرماه آن را بدهد. و صيغه اجاره با كافّه شرايط لزوم و صحّت واقع شد مشروط بر اينكه ماليات و عوارضات ديوانى بر عهده مستأجر باشد، و بتصرّف نمودن عين مستأجره اقرار نمود. و عين مستأجره وقف است بر تعزيه دارى حضرت سيّدالشهداء عليه السلام كه بر حسب ولايت و توليت اجاره داده شد. تحريراً في 27 شهر ربيع الثاني سنه 1316.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ 14 سرجه از قنات شیرآباد، با اراضی تابعه به تاریخ سال 1279 هـ

خوانش: وبعد، با كمال طوع و رغبت و اختيار بدون كلفت و كراهت و اجبار صلح صحيح جازم شرعى نمود سُلالة الاطياب آقا محمّد صادق خلف مرحوم آقا جونى آرانى، به عاليجناب سلالة الاطياب فضائل مآب آخوند ملّا محمّد على سلّمه الله تعالى، ولد عاليجناب كمالات اكتساب آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى سلّمه الله تعالى مقروناً بالقبول من جناب المصالح له. همگى و تمامى مجرى المياه چهارده سرجه از جمله شانزده طاق مدار قنات مزرعه شير آباد من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى تابعه و فاضله و اشجار و مشاعات دشتيّه بقدر الحصّه مقدار يكمن بوزن شاه نمك حومه آران كه ابراء شد. و فى ضمن العقد الخارج اللّازم مقرّر شد كه از حين وقوع مصالحه الى پنجاه سال شمسى هر سالى عاليجناب مصالح له مقدار پنجاه من بوزن شاه جو صرف وجوه خيريّه كه مصالح له صلاح داند نمايد. و عقد مصالحه شرعيّه جارى شد و شرايط صحّت و لزوم مرعى شد، و مورد صلح بجناب مصالح له داده شد، پس مورد مصالحه ملك طلق و حقّ صدق مصالح له است و بر عهده ايشان است عمل بالزام مزبور. وكان ذا في يوم الخامس من شهر جمادى الأُخرى سنه 1279. [سجع مهر:] صادق ابن آقا جان

مشاهده جزئیات
مصالحه نامۀ دو سرجه از قنات مزرعۀ شعیب آبادمورّخ سال 1312 هجری

خوانش: [سند ناقص] ]قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حجّة الاسلام [والمسلمين آقاى ملّا محمّد على آرانى دام ظلّه العالى عاليشان خير الحاجّ حاجى حسين [..] على وفق الشرع المطاع تمامى و همگى مجرى المياه دو سرجه من جمله نه صد سرجه مدار قنات مزرعه شعيب آباد من مزارع قريه مرقومه با اراضى تابعه و فاضله كه حاج مزبور ابتياع نموده بود از رحيم دروازهبان آرانى بمال المصالحه مقدار يكمن بوزنشاه نمك آران موهوب فى المجلس و صيغه شرعيّه با كلّ شرايط صحّت بينهما جارى و واقع گرديد، فعلى هذا تمامى مورد مصالحه ملك طلق و حقّ صدق مصالح له است و محکوم بر ملكيّت بندگان معظّم مىباشد و له التصرّف حيث يشاء. تحريراً في شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنه 1312. [سجلات افتادگی دارد].

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان