نمونه کار های سندخوانی
مصالحۀ نه سرجه آب عبدالعظیمی قنات شعیب آباد مورّخ سال 1270 هجری

خوانش: وبعد، بموجب مصالحه شرعيّه قطعيّه منتقل نمود عاليشان آميرزا خلف مرحوم محمّد باقر آرانى بجناب مستطاب عمدة العلماء الاطياب آقاى ملّا محمّد على آرانى سلّمه الله تعالى فرزند آخوند ملّا محمّد مهدى طال عمره مقروناً بقبول منه همگى و تمامى مجرى المياه نه سرجه آب شعيب آباد مشهور به آب عبدالعظيم از جمله نه صد سرجه آب مدار قنات مرقومه بانضمام اراضى تابعه و فاضله و اشجار متعلّقه به آن بمال المصالحه مقدار يكمن بوزن شاه نمك سفيد آران كه هبه نمود كه نصف مورد مصالحه را آميرزا مصالح حسب الوصيّة پدر خود عمو باقر جزء مورد مصالحه نموده و نصف بقيّه را آميرزا باقر مال خود را جزء مورد مصالحه قرار داده و فى ضمن العقد الخارج مقرّر ساخت كه از تاريخ ذيل السطور با وفات مصالح الى هشتاد سال قمرى هر سالى مقدار بيست من جو جناب مصالح له صرف هديه تلاوت كلام الله مجيد نمايد و غبّ ذلک مورد مصالحه را جناب مصالح له بعمرى داد بخود مصالح و عقد مصالحه و عمرى جارى گرديد و لوازم شرعيّه ملحوظ شد. وكان ذلک في هفتم شهر رجب المرجّب من شهور سنه 1270.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ ده سالۀ نُه سرجه آب عبدالعظیمی مزرعۀ شعیب آباد مورّخ سال 1291 هجری

خوانش: وبعد، قبول اجاره نمود خير الحاج حاجى ابراهيم خلف مرحوم آميرزا ابن محمّد باقر آرانى از بندگان شريعت بنیان آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه ولد ارجمند جناب مستطاب ملّا محمّد مهدى سلّمه الله آرانى مسبوق بالايجاب تمامى و همگى نه سرجه آب عبدالعظيمى شهره از جمله نه صد سرجه مدار قنات مزرعه شعيب آباد من مزارع قريه آران بانضمام اراضى تابعه و فاضله و اشجار آن ابتداء از يوم هيجدهم مهرماه هذه السنه تنگوزئيل الى انقضاء ده سال شمسى تمام بمال الاجاره هر سالى مقدار چهل من بوزن شاه جو و مقدار سه من خربوزه آقانبات مقرّر آنكه در تيرماه هر ساله تسليم نمايد كه جميع مجار ی مرقومه با اراضى آن انتقالى پدر مستأجر آميرزا ابن محمّد باقر است كه بجناب موجر بوده است و حسب الشرط در ضمن عقد رفع ماليات بر عهده حاجى ابراهيم مقرّر شد و قنائى در مدّت مسطور از قرار ساير اهل مزرعه مقرّر شد و صيغه اجاره بينهما جارى گرديد و ساير شرايط ملحوظ شد، و عين مجارى و اراضى بتصرّف مستأجر داده شد و اقرار تصرف نمود. وكان ذلک في شهر ذي قعده سنه 1291.

مشاهده جزئیات
استشهادیه از علماء و رؤساء و اهالی آران و بیدگل و نوش آباد در خصوص وصیت حاجی ابراهیم آرانی نسبت به اراضیِ وقفی(آب عبدالعظیم) شعیب آباد] [ مورخ سال 1332 هجری

خوانش: خدمت ذى رفعت علماء اعلام و رؤساء فخام از اهالى آران و بيدگل و نوش آباد مزاحمت آنكه هريك از شماها دستك بندگان حضرت فردوس مكان حجّة الاسلام والد ماجد قمقام اعلى الله تعالى مقامه فى دار السلام را ملاحظه كرديد كه بخطّ شريف خود صورت وصيّت و اقراریه مرحوم حاجى ابراهيم بن ميرزا حاجى عمو باقر آرانى را در حين عزم بمسافرت بيت الله الحروم مرقوم فرموده اند كه در واقع سؤالى است از آقايان كه از جمله اقرارات اوست فقره يكمن بلكه نُه سرجه آب شعيب آباد وقفى بر قرائت قرآن و مخصوصاً صورت اقرار آن را در ورقه آخر؟ ناتمام بعد از ملاحظه و مطابقه آنچه معلوم شد که در اين ورقه مرقوم و مختوم داريد تا لدى الحاجة سند باشد، صورت تقريرات مرحوم حاجى ابراهيم بدين صورت است بعد از عرض تقريرات و وصايا كه به آن مرحوم خلد مكان كرده است اقرار بر وقفيّت مجارى يك ثمن شعيب آباد نموده است، به اين تقرير كه: نُه سرجه آب شعيب آباد كه مشهور است به آب عبدالعظيم با اراضى مفروزه وقف است چهار سرجه و نيم آن را پدرم وقف كرده بر تلاوت قرآن و چهار سرجه و نيم جدّه من وقف كرده بر تلاوت قرآن ، خود يكدنگ آب بايد بصحرى با زیاده بر شش دنگ همه ساله مقدار بيست من بسنگ شاه جو بدهند در ماه رمضان قرائت قرآن نمايند و هر مخارجى در دشت بشود خواهاً قنائی خواهاً غير آن رجوعى بوقف نداشته حسب الوصيّه پدر من و در اين اقرار بعضى تقريرات ديگر هم نموده است و خط مبارك را ملاحظه و مطالعه فرموديد مستدعى آنكه آنچه معلوم شده در اين ورقه مرقوم و مختوم فرمائيد تا لدى الحاجه سند و قطع طمع طامعين بشود، إنّ الله لا يضيع اجر المحسنين. تحريراً في شهر جمادى الأُولى سنه 1332. (پاسخ عریضه) (1) هو بلى، اين احقر خطّ مبارك بندگان خلد مقام عليّين جايگاه حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على اعليالله مقامه فى الجنّة را مىشناسم و اين مجارى نُه سرجه شعيب آباد حسب الاقرار حاجى ابراهيم وقف است و چندين سال است كه عمل بوقفيّت كرده و آنچه در متن مرقوم شده مطابق واقع است و شبهه در وقفيّت آن نيست، حرّره الخاطى: *عبده محمد جعفر بن محمد حسن (2) بلى، آنچه در اين ورقه مرقوم است مطابق با خط مبارك بندگان خلد مقام عليّين جايگاه حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على طاب ثراه بر وقفيّت مجارى مرقومه بر تلاوت قرآن و شبهه اى در وقفيّت آن نيست سالها عمل بوقفيّت شده است اطلاع دارم ، هذا ما عندي ، حرّره الأحقر: *الراجی غلامرضا بن محمد حسن (3) اين احقر خطّ مبارك بندگان خلد مقام عليّين جايگاه حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على اعلى الله مقامه مىشناسم و اين مجارى نُه سرجه آب مزرعه شعيب آباد که مرقوم شده وقف است بتفصيل ذيل مطابق است با آن دستيكه بخطّ مبارك مرحوم حجّة الاسلام است پس بنابراين مجارى مرقومه در متن حسب الاقرار حاجى ابراهيم وقف است بلا شبهه ، حرّره الاحقر الخاطى ، مقصود آنكه مجارى مرقومه را قطع دارم كه وقف است *حسین ابن عباس، 1331. (4) بلى ملاحظه خطّ شريف بندگان حضرت فردوس مكان حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على اعلى الله تعالى مقامه في دار السلام نمودم ، حاجى ابراهيم مرحوم اقرار بوقفيّت مجارى مرقومه نموده و مطابق آنچه در متن قلمى شده اقرار كرد همه ساله عمل بوقفيّت شده و مىشود. *ابوتراب بن محمد حسن (5) اقرار حاجى ابراهيم در دستك حضرت مستطاب فردوس مكان حجّة الاسلام آقاى معظّم له بخطّ مبارك خود در باب وقفيّت مجارى نُه سرجه و اراضى آن مرقوم داشته اند و شبهه در وقفيّت آن نيست و آنچه در اين ورقه مرقوم شده مطابق است با دستك كه در ذيل وصاياى خود در حين مسافرت بيت الله اقرار كرده، هذا ما عندي: *عبده محمد حسین  

مشاهده جزئیات
ظهر سند سابق

خوانش: هو بنظر جناب مستطاب علّام فهّام مخدوم والا مقام آخوند ملّا محمد علی؟ 8642؟ مخارج كربلا (سیاق) اسب حاجى اسماعيل بيك حاجى عبدالكريم داده (جو سیاق) باقر على محمّد داده (سیاق) جواب آقا لطفعلى سيّد باقر داده (سیاق) وجه آقا لطفعلى: ملّا على خان (سیاق)، محمّد على آقا باقر (سیاق)، ملّا محمّد حسين ملّا رمضانعلى (سیاق)، والده (سیاق) حاجى اسماعيل بيك: المنبر؟ شيخ محمّد (سیاق)، ديگرى خونده (سیاق)، ایضاً (سیاق)، تتمۀ طلب حاجى اسماعيل بيك (سیاق) از آقا لطفعلى تتمّه طلب (سیاق) *عبده الراجی نصرالله ابن احمد، 1283؟

مشاهده جزئیات
نامه ای عریضه گونه برای مشخص شدنِ وضعیت آب شعیب آباد بدون تاریخ

خوانش: [ بدون تاریخ ] مكرّم مخدوما، حفظكم الله تعالى ، اگرچه خيال مزاحمت نداشتم ولى از بس اين ضعيفه ابرام و اصرار كرد زحمت دادم ، ضمناً هم بشما مىگويم اينطريقه نيست كه شما پيش نهاد خود کرده اید: ترسم نرسى بكعبه اى اعرابى كاين ره كه تو مىروى بتركستان است پاس میفرمایید. در فقره ضعيفه مىگويد آب شعیب آباد دارم عيالم گرسنه هستند از تفصيل كه مستحضر هستم شما بهتر مىدانيد توجهى و التفاتی در حقّ او بکنید البته صواب عظيم خواهد داشت و هرگاه اشكالى هم داشته باشد فرمائید سركار حجّة الاسلام هم بنويسند اعلام بفرمائيد معلوم است محبت خواهند فرمود. زیاده زحمتی نیست والسلام . (یک مشت سیاق خوانده شده، باید از من نوشته اش را بگیرید و در این جا ثبت کنید)

مشاهده جزئیات
ظهر سند قبل اراضى متعلّقه به نه سرجه

خوانش: جوى درخی؟ دركنگ 3 قفيز 9 قصبه ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى بورثه مرحوم مرزا حسين . قطعه آفتاب رو 3 قفيز يكقصبه ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى باستاد اسماعيل بناء. در دركان 3 قفيز 5 قصبه ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى به استاد اسماعيل بناء. قطعه پشت روبه ، 4 قفيز، حدّى بحاجى عبّاس ، حدّى به محمّد شريف ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم . قطعه زير سلخ ، يك قفيز و 4 قصبه ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى به استاد اسماعيل بناء. بالا سلخ يك قفيز و 6 قصبه ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى بحاجى عبّاس . اوّل جوى على خيرى 3 قفيز، حدّث بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى بحاجى عبّاس . ايضاً جوى على خيرى ، 2 قفيز، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، حدّى بحاجى عبّاس . قطعه بن ايابه؟ 3 قفيز و نيم ، حدّى بورثه حاجى ابراهيم ، به استاد اسماعيل بناء. در مزارع؟ مو شهره 2 قفيز و نيم ، حدّ بورثه حاجى ابراهيم ، حدّ بورثه حاجى على اكبر. جوى پاى دوواره بين دره 2 قفيز و 8 قصبه ، حدّى به استاد اسماعيل بناء، حدّى به محمّد شريف . دم جاده كله 4 قفيز تقريباً، حدّى به استاد اسماعيل بناء، حدّى به استاد محمّد هاشم .

مشاهده جزئیات
مصالحۀ آمیرزا احمد آرانی منافع شانزده سرجه از قنات مزرعۀ شعیب آباد را مورّخ سال 1340 هجری

خوانش: و بعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد دام ظلّه العالى ، عاليقدر آقا يداله خلف مرحوم حاجى حسين ابوالحسن من القريه و همگى و تمامى منافع مجرى المياه شانزده سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه شعيب آباد من مزارع قريه مرقومه بانضمام اراضى متعلّقه به آن كه در ظهر ورقه مرقوم شده ابتدا از يوم هجدهم مهرماه گذشته تخاقوى ئيل الى مضى مدّت پنج سال شمسى كامل الايّام بمال المصالحه هر سالى مقدار هفتاد من بسنگ شاه جو پاك كه در تيرماه آن سال تسليم نمايد، و مقدار شانزده من بسنگ شاه خربوزه آقانبات در فصل خود برساند، و ماليات ديوانى بر عهده مصالح له است ، و مبلغ دو تومان عمل اشجار بعنوان مساعده نزد مصالح له است كه سال آخر به كم و زياد رجوع شود، قنائى مجارى مرقومه مطابق ساير دشت بايد رفتار شود. مخفى نماند مجارى نه سرجه آن بانضمام اراضى متعلّقه به آن مخصوص خود بندگان مصالح است از ورثه مرحوم حاجى ابراهيم و هفت سرجه آن به انضمام اراضى آن كه سابقاً متصرّفات بندگان مصالح بود عقد مصالحه جارى شد و شرايط لازمه بعمل آمد. وكان ذا في شهر شعبان من شهور سنه 1340.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ دو سرجه از قنات شعیب آباد با اراضی تابعه و فاضله مورّخ سال 1312 هجری

خوانش: وبعد، صلح صحيح شرعى قطعى نمود به بندگان شامخ الاركان عماد الاسلام حجّة الاسلام والمسلمين آقاى ملّا محمّد على آرانى عاليشان خير الحاج حاجى حسين ابول شهره آرانى مقروناً بقبول منه على وفق الشرعى والقانون الملّى تمامى وهمگى مجرى المياه دو سرجه من جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه شعيب آباد من مزارع قريه مرقومه با اراضى تابعه و فاضله كه حاج مزبور ابتياع [نموده] بود از رحيم دروازه بان آرانى بمال المصالحه مقدار يكمن بوزن شاه نمك آران موهوب فى المجلس و صيغه شرعيّه با كلّ شرايط صحّت بينهما جارى و واقع گرديد فعلى هذا تمامى مورد مصالحه ملك طلق و حقّ صدق مصالح له است و محكوم بر ملكيّت بندگان معظّم اليه مقرّر است وله التصرّف حيث يشاء. تحريراً في شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنه 1312.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان