نمونه کار های سندخوانی
رونوشت عریضۀ میرزا احمد آرانی در خصوص تولیت بر موقوفات مزارع آران مورّخ سال 1332 هجری

خوانش: الأقل أحمد بشرفعرض مقدّس بندگان عالى مى‌رساند، در باب بعضى رقبات املاك موافق وقفنامه‌هاى عديده كه وقف است بر مصارف مشخّصه كه از لحاظ انور گذشت توليت آنها مادام الحيات با مرحوم جدّ حقير مرحوم خلد مقام آخوند ملّا مهدى (ره) بوده، و بنصّ وقفنامه تعيين متولّى بعد با متولّى سابق است، لهذا تعيين خلد مقام والد ماجد قمقام و مرحوم علییین ایاب آقای عمّ مكرّم را بالاشتراك نموده‌اند، پس از فوت مرحوم عمو جمله‌اى از موقوفات را به عمو زاده جناب آميرزا صدر الدين بدون سند شرعى تصاحب نموده، و مرحوم والد طاب الله ثراه چون كه ديد منافع موقوفه را حيف و ميل مى‌كند و اهليّت توليت ندارد و بمصارف مقرّره نمى‌رساند، لذا مشارٌ اليه را در آنچه خود را متولّى مى‌دانست معزول، و اين داعى را منصوب نمود. و بر طبق الحكم مرحوم جمعى از علماء اعلام كثّر الله امثالهم حكم فرمودند كه از آن جمله است حكم محكم مطاع بندگان حضرت مستطاب عالى از لحاظ انور گذشت، استدعا از مكارم اخلاق آنكه مجدد حكمى بر تصريح توليت اين حقير و استرداد اصل و اجرت المثل سنوات تصرّف در صدر عريضه مرقوم فرماييد تا بتأييدات حضرت مستطاب عالى داخل صورت موقوفه و اجرت آن مأخوذ شود. املاك موقوفه باين تفصيل است: 1. مجارى سى سرجه از مزرعه مسعود آباد آران و باغ كوچك سرچشمه كه مشجّر است وقف است، وقف است بر امام حسين عليه السلام و ختم قرآن. 2. باغ بزرگ حاجى عبدالله كه وقف است بر حضرت سيّد الشهداء عليه السلام موافق وقفنامه معتبره عليحده. 3. مجارى هيجده سرجه و چهار دنگ و نيم دنگ آب فتح آباد آران كه وقف است بر مسجد بالاده موافق وقفنامه عليحدّه معتبره. 4. مجارى دوازده سرجه آب مباركه از مزارع آران كه وقف بر مسجد بالا ده و اين فقره را عاليجاه حاجى آقا محمّد از او اخذ نموده. 5. و مجارى دوازده سرجه و نيم سرجه آب گلچين آباد آران با اراضى كه وقف است بر مسجد و روضه خواندن موافق وقفنامه عليحده. 6. و مجارى نه (9) سرجه و دو دنگ ربع دنگ آب شعيب آباد آران با اراضى كه وقف است بر ختم قرآنِ اطعامى، موافق وقفنامه معتبره. اين صورت موقوفه‌اى است كه جناب ميرزا صدرالدين تصاحب نمود، تحريراً في شهر ربيع الثاني مطابق اسفند ماه سنه 1332.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ موقوفۀ مجری المیاه شش سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعۀ سعادت آباد مورّخ سال 1342 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود عاليشان كدخدا غلامرضا آرانى خلف مرحوم آقا مهدى از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، مقروناً بالايجار حسب التولية الشرعيّه تمامى مجرى المياه شش سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه سعادت آباد من مزارع قريه آران، بانضمام كافّه توابع و اراضى تابعه و فاضله متعلّقه به آن. ابتداء از دوازدهم مهرماه هذه السنه تنگوزئيل الى مدّت سه سال شمسى تمام. مال الاجاره هر سالى مقدار دوازده من بوزنشاه جو بومى بى‌عيب پاك كه در تيرماه هر سال كارسازى نمايد و حسب الشرط زياده و نقصان مال المصالحه الاجاره هر سالى از قرار معمولى ساير دشت است، و مالیات به عهده مستاجر است و قنائی از قرار معمولی سایر دشت است. و صيغه جارى شد و مُوجَرٌ بِه، به تصرّف مستأجر داده شد و مشار اليه اقرار بر تصرّف نمود. وكان ذلک التحرير و الوقوع في دهم شهر صفر المظفّر من شهور سنه 1342.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ تمامی منافع متصوّره از حوضخانه جنب مسجد میدان بزرگ و بیت الخلای آن مورّخ سال 1339 هجری

خوانش: قبول مصالحه شرعيّه نمود عاليشان عزّت نشان كدخدا رمضانعلى بن مرحوم غلامرضا از جناب مستطاب شريعتمدار آقاى ملّا غلامرضا سلّمه الله مقروناً بالإيجاب حسبة للّه تعالى تمامى منافع متصوّره از حوضخانه واقع در جنب مسجد در ميدان بزرگ بانضمام منافع متصوّره از بيت الخلای آن. ابتدا از اوّل فروردين ماه سنه تخاقوى ئيل الى مدّت سه سال شمسى تمام. بمال المصالحه هر سالى مبلغ هيجده تومان قران احمد شاهى رايج المعامله بقسط الشهور كارسازى نمايد. و صيغه مصالحه جارى شد، و متصالح اقرار بر تصرّف رقبات مرقومه نمود. تحريراً في شهر رجب المرجّب من شهور سنة 1339.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ چهار سرجه از جمله شش شبانه روزات مدار قنات مزرعۀ منصوره به انضمام هفت قطعه زمین و سیزده ساقه درخت برگ توتی مورّخ سال 1353 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار حجّة الاسلام و المسلمين آقای آميرزا احمد مجتهد عاملى آرانى مدّ ظلّه العالى، عاليشان آعبّاسعلى بن مرحوم استاد محمّد باقر حلّاج من القرية، همگى و تمامى مجرى المياه چهار سرجه از جمله شش شبانه روزات مدار قنات مزرعه منصوره، بانضمام هفت قطعه زمين متعلّقه به مجارى مرقومه، و بانضمام سيزده ساقه درخت برگ توتى: الاولى: قطعه پشت بام ميراب دو قفيز تقريباً، ـ حدّى بورثه فروغى، ـ حدّى ورثه غلامحسين. الثانيه: قطعه پى شهره دو قفيز، ـ حدّى حاجى آقا محمّد، ـ حدّى غلامحسين ـ [حدی] ورثه استاد محمّد باقر. الثالث: قطعه سرلت، حدّى ورثه استاد محمّد باقر، حدّى حاجى آقا مهدى، ـ حدی عبّاس حکمران. الرابع: قطعه چهار قفيز بالا كنگ، ـ حدّى ميرزا على حسین جعفر، ـ حدّى ورثه فروغى و سيّد جلال. الخامس: قطعه درّه كدره پای مير شهره دو قفيز، ـ حدّى جوى دشتى، ـ حدى رضا حسن رضا، ـ حدی بالای خاك من الطرفين. السادس: قطعه درب مسجد يك قفيز تقريباً، ـ حدّى حاجى محمّد صادق، ـ حدّی ورثه فروغى من الطرفين. السابع: قطعه سر كنگ بين دشت دو قفيز، ـ حدّى ورثه حاجى حسين، ـ حدّى ورثه ميرزا على اكبر حاجى عبدالوهاب. و بانضمام متعلّقات و منضمّات و آبار و انهار و صحارى و قفارى بقدر الحصّة الدشتيّه. ابتدا از يوم هجدهم مهر ماه هذه السنه هزار و سيصد و سيزده شمسى الى مضى مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال المصالحه هر سالى مقدار شصت من بوزنشاه جو، و مقدار پنج من بوزن مزبور خربزه. مقرّر آنكه هر ساله جو را در تيرماه، و خربزه را در فصل خود برساند، حسب الشرط رفع ماليات و عوارض ديوانيّه در عرض مدّت بر عهده مصالح له است، و قنائى و خاك بردارى از قرار ساير اهالى مزرعه معمول خواهد شد، و قبض و اقباض بعمل آمد، و مصالح له اقرار بتصرّف مورد مصالحه نمود، و عقد مصالحه با شرايط لازمه معمول گرديد. وكان تحريراً في شهر رجب المرجب من شهور سنه 1353. محلّ انگشت عبّاسعلى استاد محمّد باقر را تصديق مى‌نمايد، اقلّ الحاجّ محمّد متوسّل. (اثر انگشت)

مشاهده جزئیات
اجارۀ چهار سرجه منجمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعۀ منصوره از مزارع آران، به مدت سه سال مورّخ سال 1349 هجری

خوانش: وبعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از حضرت مستطاب بندگان شريعتمدار حجّة الاسلام و المسلمين آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، عزّت و سعادت نشان، آعبّاسعلى بن مرحوم استاد محمّد باقر حلّاج آرانى، همگى و تمامى مجرى المياه چهار سرجه منجمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه منصوره بانضمام اراضى تابعه و فاضله و آبار و انهار و صحارى و قفارى و برارى بقدر الحصّة الدشتيّه. ابتدا از يوم هجدهم مهرماه هذه السنة يونت ئيل الى مضى مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره هر سالى مقدار شانزده من بوزنشاه جو، و چهار من بوزن مزبور خربزه، و يك من تنباکو. مقرّر آنكه جو را در سر ماه هر سال و خربزه و تنباکو را در فصل خود رساند، حسب الشرط رفع ماليات و عوارض ديوانيّه در عرض مدّت به عهده مستأجر است، و قنائى و خاك بردارى و زياده و نقيصه مال الاجاره از قرار سائر اهالى مزرعه معمول خواهد شد، و اشجار برگ توتى مال حضرت بندگان است. و صيغه جارى شد و قبض و اقباض بعمل آمد، و اقرار بتصرّف آن نمود. وكان تحريراً وقوعاً في شهر صفر الخير من شهور سنة 1349.

مشاهده جزئیات
اجارۀ یکسالۀ دوازده سرجه قنات مزرعۀ موقوفۀ مبارکه و اراضی تابعه و توتستان وپسته و سنجد مورّخ سال 1271 هجری

خوانش: هو امّا بعد، استيجار شرعى نمود عاليحضرت نيكو فطرت آقا على ولد عاليحضرت آقا رمضانعلى حمامی آرانى، از حقير خادم علماء مهدى بن حاجى حسين آرانى. و حقير نيز باجاره دادم حسبةً للّه باو بر وفق شرع مطاع، همگى و تمامى مجرى المياه دوازده سرجه من جمله ده شبانه روزات مدار قنات مزرعه مباركه من مزارع قريه آران، مع اراضى تابعه مفروزۀ معيّنه آن، و توابع و لواحق و انهار و جداول و مراتع دشتيّه بقدر الحصّه از تمامى دشت، و مع اشجار مغروسه در اراضى از توتستان و غيره آنچه در قديم بوده و آنچه را خود آقا على غرس نموده از توتستان، چون اشجارى كه غرس نموده بجهت فروخت بجهت وقف بموازى دوازده روپيه مقبوضه و اشجار پسته 3 ساقه و سنجد 2 ساقه. و الحاصل جميع متعلّقات مجارى با خود مجارى را اجاره نمود از حقير، و حقير هم حسبةً للّه حسب التوليتى كه داشتم از قبل عاليشان رفعت مكان آقا محمّد صادق سلّمه الله كه واقف مجارى مزبوره ... علیحده. بمدّت يكسال تمام شمسى ابتداء از يوم پانزدهم مهرماه جلالى هذه السنة پارس ئيل. بمال الاجاره موازى پانزده روپيه ناصرالدين شاهى بيست وهشت نخودى و مقدار دوازده من الور ـ چهار من باقلاى سبز، و چهار من خيار، و دو من كدو، و دو من بادنجان ـ. و صيغه مؤاجره بعقد مصالحه متعلّقه بمنافع مجارى جارى شد بجهت دخول اشجار، و قبض و اقباض عين مستأجره بعمل آمد، و اسقاط دعواى غبن فاحش و افحش شد. و شرط شد چهار روپيه از اجاره را نقداً بدهد و يازده روپيه آن را بالمناصفه نصف در اوّل تيرماه و نصف در اوّل آبانماه سنه آتيه توشقان ئيل بدهد بحقير، و عوارضات و ماليات الى نوروز سال آخر رجوعى بوقف ندارد بر عهده مستأجر است، و لاروبى از قرار سرجه يك عبّاسى رايج بايد مستأجر خرج قنات نمايد، و در آخر سال بكم و زياد رجوع شود، و هرگاه اخراجات نكند دوازده عبّاسى دادنى است بوقف، پس اشجار تماماً ملك وقف است با وجود نقص در اشجار جديد و قديم بايد مستأجر از عهده برآيد، و زياده رجوعى به او ندارد. كان ذلک في شهر محرّم الحرام من سنه 1271.

مشاهده جزئیات
اجارۀ دوازده سرجه از قنات مزرعۀ مبارکه موقوفۀ مسجد بالاده، حسب التولیه محمدمهدی آرانی مورّخ سال 1372 هجری

خوانش: هو امّا بعد، استيجار شرعى نمود عاليحضرت آقا محمّد حسن خلف مرحوم استاد آقا رجبعلى بن حاجى ابوالحسن آرانى از حقير اقلّ الطلّاب محمّد مهدى بن حاجى حسين آرانى، و حقير هم اجرت دادم به او حسب التوليتى كه داشتم حسبةً للّه تعالى بر وفق شرع مطاع همگى و تمامى مجرى المياه دوازده سرجه من جمله ده شبانه روزات مدار قنات مزرعه مباركه كه وقف است بر مسجد بالا ده، بانضمام اراضى تابعه آن و اشجار مغروسه در اراضى و سرجوبه را، بمدّت سه سال تمام شمسى. ابتداء از يوم پانزدهم مهرماه جلالى هذه السنة توشقان ئيل. بمال الاجاره هر سالى موازى دوازده روپيه ناصرالدين شاهى بيست و هشت نخودى. و صيغه مؤاجره بموجب عقد مصالحه جارى شد، و قبض [و] اقباض عين مستأجره نيز بعمل آمد، و اسقاط دعاوى غبن و غيره شد. و شرط شد كه عوارضات و ماليات الى نوروز سال آخر رجوعى بوقف نداشته باشد، و هر سالى هم لاروبى از قرار سرجه يكعبّاسى رايج كاشان خرج قنات نمايد، و مقدار دوازده من الورات هر سالى كه بايد بموجر بدهد از خيار و باقلا بالمناصفه، و نقد را بايد اوّل تيرماه هر سالى برساند، و الور را در فصل خود، و موازى شانزده روپيه موصوف از بابت عمل تر كه قیمت اشجار باشد از مال وقف در نزد مستأجر است باعتراف او بايد در سال آخر بدهد، و كم و زياد رجوع شود، و اراضى مجارى مرقومه بايد در سال آخر زير صيف نباشد چنانچه سال آخر مستأجر گرد و برگ؟ بالمناصفه است سال آخر. كان في شهر محرّم الحرام من سنه 1372.

مشاهده جزئیات
اجارۀ پنج سرجه من جمله 1500 سرجه مدار قنات مزرعۀ مبارکه مورّخ سال 1327 هجری

خوانش: وبعد، قبول اجاره صحيحه شرعيّه نمود عاليقدر محمّد رضا خلف مرحوم ارباب حسن نورآرانى، از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار عماد الاسلام ملجأ الانام، مجتهد العصر والزمان، آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، همگى و تمامى مجارى المياه پنجسرجه (5) منجمله يكهزار و پانصد سرجه مدار قنات مزرعه مباركه، من مزارع قريه مرقومه مع توابع و لواحق از آبار و انهار و صحارى و برارى و اراضى فاضله، و بانضمام يك قطعه زمين تابعه متصله ذيل: واقع در نوگيره مزرعه مرقومه كه تقريباً سيزده قفيز است، محدود بحدود ذيل: ـ حدّى بزمين جناب شامخ الاركان آقاى شيخ الاسلام مدّ ظلّه ـ حدّى بزمين ميرزا على اكبر بن حاجى ملّا عبدالوهّاب ـ حدّى بورثه آسيّد عبّاس ـ حدّى به پلّه ابتدا از اوّل مهرماه هذه السنه تخاقوى ئيل الى مدّت سه (3) سال شمسى كامل الايّام بمال الاجاره مقدار بيست و پنجمن بوزن شاه جو كه در اوّل تيرماه هر سال كارسازى نمايد، و مقدار پنجمن بوزن شاه خيار كه در هر سال در موعد خود بدهد، و موازى پنج نفر عمله كه در هر سال مصارف خاك برداشتن نمايد، و اگر چنانچه احتياج بخاك برداشتن نباشد مبلغ پنجهزار دينار در هر سال تسليم جناب معزى اليه نمايد. و عقد اجاره جارى شد و قبض [و] اقباض عين مستأجره بعمل آمد. مقرّر آنكه رفع ماليات بعهده مستأجر باشد، و قنائى از قرار معمولى سائر دشت است. تحريراً في شهر رجب المرجّب مطابق سنه 1327.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان