نمونه کار های سندخوانی
عریضه آقا مهدی در خصوص تولیت آب عبدالعظیمی (شعیب آباد) مورّخ سال 1335 هجری

خوانش: حجّة الاسلاما! حقیر آقا مهدی، بشرف عرض اقدس مقدّس بندگان عالی مىرساند: در باب اينكه مجارى نُه سرجه آب شعيب آباد بانضمام اراضى آن مشهور به آب عبدالعظيمى وقف است بر قرائت قرآن و بلا متولّى است مستدعى هستم كه توليت آن را به احقر واگذار نمائيد تا همه ساله منافع آن بمصرف مقرّره اش برسانم كه موجب الطاف عميمه و بذل عنايت بندگان عالى خواهم بود، إنّ الله لا يضيع اجر المحسنين، أمركم العالي مطاع مطاع است . (پاسخ عریضه) 1.از قراريكه مرقوم فرموديد صحيح و مطاع و بايد معمول شود: *.. زین العابدین؟ 2.بسم الله خير الأسماء. جناب شريعت مآب نور چشمى آقا مهدى حفظه الله تعالى را منصوب نمودم بتوليت وقف مرقوم كه بلوازم وقف و رسانيدن مال الاجاره آن را بمصرف وقف و هر قسم تصرفى كه صلاح باشد در وقف بكند. حرّره في سلخ شهر صفر المظفّر سنه 1335: *عبده .. محمد .. علی  

مشاهده جزئیات
قطعات اراضی متعلقه به هفت سرجه مورد اجاره

خوانش: قطعات اراضى متعلّقه بهفت سرجه از اين قرار است : قطعه زمين درخت 7 قفيز، حدّى جوب دشتى ، حدّى زمين يدالله. قطعه زمين پشت اون 4 قفيز 5 قطعه؟ ، حدّى جوب دشتى ، حدّى زمين حاجى ابراهيم . قطعه زمين زير برج 2 قفيز، حدّى جاده ، حدّى آقا زمان . قطعه بن دركه شش قفيز، حدّى حاجى حسین آنقى (تقی؟)، حدّى جوب على خیری. قطعه ميان دركه پهلو چاه فرح آباد 6 قفيز، حدّى چوزه فرح آباد، حدّى دشت جو على خيرى . قطعه پا دواره دركه آخرين 2 قفيز 7 قصبه ، حدّى زمين آقا تراب نراقى، حدّى زمين يداله . قطعه جوب على خيرى شش قفيز، حدّى بزمين حاجى عبّاس ، حدّى ورثه حاجى ابراهيم . و مجارى و اراضى نه سرجه از چهل و چهار سرجه است از مجارى حاجى ابراهيم كه مفروض نشده في التاريخ . *الواثق بالله المجید محمد حسن بن محمد *الواثق بالله الغنی محمد حسن ابن محمد علی *شریف السادات اسماعیل (توضیح افزوده) اجاره نامه شعيب آباد حسن بن حاجى حسين .  

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ شانزده سرجه از مدار قنات شعیب آباد و اجارۀ آن به مدت سه سال شمسی مورّخ سال 1339 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان مروّج الاحكام حجّة الاسلام آقاى ميرزا احمد دام ظلّه، نيكو خصال ارباب حسن ولد مرحوم حاجى حسين ابو الحسن آرانى منافع همگى و تمامى شانزده سرجه از نهصد سرجه از مدار قنات مزرعه شعيب آباد كه هفت سرجه آن در يد حاجى حسين اب مصالح له بوده با هفت قطعه زمين و نه سرجه آن در يد مرحوم حاجی ابراهيم بود و اراضى آن از چهل و چهار سرجه و چهار دنگ است چه مجارى و اراضى آن بقدر الحصّه. ابتداء از 18 هجدهم مهرماه گذشته الى مدّت سه سال شمسى تمام بمال المصالحه مقدار شصت من بوزن شاه جو كه در تيرماه آن سال تسلیم نمايد و مقدار ده من شاه خربوزه آقا قنات در فصل خود همه ساله برساند، و عقد اجاره واقع شد. مقرّر آنكه ماليات و قنائى و مخارجات دشتيّه با مصالح له است و آنچه مرقوم شده بنا بر وقوع است. تحريراً في شهر ربيع المولود من شهور سنه 1339.

مشاهده جزئیات
عریضه در خصوص تولیت املاک مجاری سعادت آباد و فتح آبادو آب مبارکه و گلچین آباد و شعیب آباد، از مزارع آران مورّخ سال 1332 هجری

خوانش: بشرفعرض مقدّس بندگان عالى مىرساند در باب رقبات املاك موقوفه موافق وقفنامه هاى عديده معتبره كه از لحاظ انور گذشت و در زمان حيات توليت آنها با مرحوم جدّ اين احقر مرحوم خلد مقام ملّا مهدى بود و پس از فوت جدّ حقير بنصّ خود آن مرحوم توليت با والد ماجد قمقام طاب ثراه و مرحوم خلد مقام عمّ مكرّم اين حقير آقاى ملّا محمّد حسين (ره)؛ بالاشتراك بوده و پس از فوت مرحوم عمّ مكرّم جمله از موقوفه را عمو زاده جناب آقا ميرزا صدرالدين بدون سند شرعى تصرّف و تصاحب نمود و بعد چون اهليّت نداشت و بمضمون وقفنامه عمل نكرد. مرحوم والد برحسب ولايت عامّه او را معزول و اين داعى را منصوب فرمودند و بر طبق آن حكم جمعى از علماء اعلام حكم بر توليت اين داعى فرمودند و از زمان صدور حكم و نصب داعى الى حال مدّت شانزده سال شمسى است موافق احكام عديده معتبره كه از لحاظ انور گذشت و در اين مدّت بقدر حبّه و دينارى در مصارف مقرره در وقفنامه صرف نكرده و املاك را هم بتصرف داعى نداده. مستدعى از مكارم اخلاق آنكه مطابق حكم بندگان حضرت حجّة الاسلام فردوس مكان آقاى والد ماجد اعلى الله تعالی مقامه حكمى بر استرداد اصل و منافع املاك در اين مدّت كه متصرف بوده و تصريح بر ثبوت توليت اين احقر دارد اجرت المثل به اين داعى را در صدر عريضه مرقوم و مختوم فرمائيد، صورت املاك .   صورت املاك تمام مجارى سى سرجه سعادت آباد با اراضى آن و يكدر باغ كوچك سرچشمه كه وقف است بر سيّدالشهداء عليه السلام و ختم قرآن محرّر موافق وقفنامه: تمامى يكدر باغ بزرگ حاجى عبدالله در مزرعه سعادت آباد كه وقف است بر حضرت سيّدالشهداء عليه السلام موافق وفقنامه. مجارى هجده سرجه و چهار دنگ و نيم دنگ آب فتح آباد آران با اراضى كه وقف است بر مسجد بالاى ده موافق وقفنامه معتبره . مجارى دوازده سرجه آب مباركه از مزارع آران كه وقف است بر مسجد بالا ده با اراضى آن موافق وقفنامه معتبره كه عاليجاه حاجى آقا محمّد از او انتزاع كرده . و مجارى دوازده سرجه و نيم سرجه گلچين آباد با اراضى تابعه و فاضله كه وقف است بر مسجد و روضه خواندن موافق وقفنامه عليحده . و مجارى نه سرجه و دو دنگ و ربع دنگ آب شعيب آباد آران كه وقف است بر ختم قرآن اطعامى موافق وقفنامه معتبره . اين رقبات املاكى است كه من غيرِ حق در تصرّف جناب آقاى ميرزا صدر الدين است و بايد اصل و منافع سنوات تصرّف او استرداد شود، أمركم العالي مطاع مطاع. تحريراً في 3 شهر ربيع الثاني مطابق اسفندماه اود ئيل من شهور سنه 1332.   (پاسخ عریضه) هو بلى موافق بعض وقفنامه هاى معتبره و احكام عديده از حجج اسلام من جمله از بندگان خلد مقام حجج المسلمين والاسلام عمّ معظّم و والد ماجد قمقام قدّس سرّهما الشريف توليت مجارى شش فقره مسطوره ذيل السؤال با جناب مستطاب عالى دامت بركاتكم میباشد و البته بآنچه لازمه توليت است از اخذ اجرت المسمّى والمثل وغيره بايد رفتار فرمائيد و بر هركه در مدّت توليت جناب مستطاب عالى بدون اذن جنابعالى استيفاى منفعت نموده لازم است تسليم جناب مستطاب عالى نمايد، حرّره الآثم في 1332. *عبده الراجی مجدالدین بن ابی القاسم، (؟)132

مشاهده جزئیات
وصیت واقرار حاجی ابراهیم بن میرزا آرانی در خصوص اموالش از جمله وقف نه سرجه از (شعیب آباد) معروف به آب عظیم آباد مورّخ سال 1332 هجری

خوانش: هو بعد الحمد والصلاة ، صورت اقرار و وصيّت مرحوم حاجى ابراهيم بن ميرزا بن عمو باقر آرانى موافق خطّ بندگان حجّة الاسلام حضرت فردوس مكان آقاى ملّا محمّد على اعلى الله مقامه العالى فى دارالسلام در حين مسافرت بيت الله العظام بموجب ذيل است : اوّلاً: بيست تومان از حاجى ابوالقاسم قرض كرده ام بدهيد، و ده تومان هم از او بگیرید كه عيالم می داند قرض الحسن است گرفته ام ، و اگر واقعه ای رخ نمود از براى من در اين سفر مدّت سه سال صوم و صلاة استيجار از براى من نماييد، و مجارى نُه سرجه شعيب آباد بموجب قباله عليحده كه عيالم بمن منتقل نموده باز به او رد كنيد يعنى باينجانب وصيّت نمود كه به او منتقل نمايم. و نُه سرجه ديگر از شعيب آباد مشهور به آب عبدالعظيم با اراضى مفروزه وقف است چهار سرجه و نيم آن را پدرم وقف كرده بر تلاوت قرآن ، چهار سرجه و نيم حده من وقف كردم بر تلاوت قرآن خوان ، يكدنگ آب بصحرى و مازاد بر شش دنگ همه ساله مقدار بيست من بسنگ شاه جو بدهند در ماه رمضان قرائت قرآن نمايند و هر مخارجى را در دشت بشود خواه قنائى خواه غير آن رجوعى بوقف نداشته حسب الوصيّة پدر من و اكبر علوى؟ شوهر همشيره در باب ارث صحرى و غيره حتى مزيد حق خود را برده هيچ حقى ندارد مگر يك ساقه درخت توت در باغچه خانه و ربع درخت ديگر كه حسب الارث همشيره متوفات به او رسيده و اصطبلى كه در انتهاى خانه اوست كه حسب الارث باو رسيده بود بمن فروخته و مبلغ او را گرفته حقى در او ندارد، و يك باب لورب؟ زنده شهره در خانه پدرم هشت يك از تمام آن حسب الارث از همشيره متوفّات من باو مىرسد چون نصف آن مال همشيره ديگرم است و ربع نصف ديگر حسب الارث بآن همشيره رسيده پس پنج ثُمن مال از همشيره است و يكثُمن مال عيال علوى و دو ثُمن آن مال من است و از باغچه خانه همشيره بزرگ مسمّات به نرجس خواتون سهم خود را بايد ببرد، و نيز اين همشيره از ملك صحرى هشت سرجه و دو دنگ و نيم از يكسرجه شعيب آباد اراضى بقدر الحصّه از اراضى بيست و سه سرجه و نيم مال اوست بايد ببرد ديگر حقّى ندارد، تمّت ، و اراضى وقف تقسيم شده موافق ثبت عليحده كه در دست است . [سجلات] بلى اين جانب خطّ و مهر بندگان خلد مقام عليّين جايگاه آقاى ملّا محمّد على طاب ثراه را مىشناسم مطابق است با آنچه مرقوم نموده اند، حرّره الخاطي: *عبده محمد جعفر بن محمد حسن لقد لاحظت الكتاب المستطاب بخطّه الشريف أعلى الله تعالى مقامه ذلک الکتاب مطابق له ، حرّره في 21 شهر ربيع الثاني من شهور سنه 1332: * عبده محمد حسین آنچه در اين ورقه مرقوم شده مطابق است با آنچه بندگان حضرت مستطاب عليّين مكان حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على اعلى الله مقامه مرقوم فرمودند در دستك. حرّره الاحقر: *حسین ابن عباس لاحظت هذه الكتاب فكان موافقاً للكتاب المكتوب بخطّ العالم الربّاني آقاى ملّا محمّد علي أعلى الله تعالى مقامه خلف ملّا محمّد مهدي طاب ثراه: *با جان و دل غلام رضا هستم  

مشاهده جزئیات
حبس نامۀ دو سرجه قنات شعیب آباد به انضمام شش سرجه ابتیاعی بر مصارف خیر مثل تلاوت قرآن یا زیارت عاشورا ] [ مورّخ سال 1312 هجری

خوانش: بسم الله خير الأسماء وقف صحيح شرعى نمود اقلّ العباد محمّد على بن خلد مقام ملّا محمّد مهدى طاب ثراه آرانى حسبةً للّه همگى و تمامى مجرى المياه دو سرجه منجمله نهصد سرجه مدار قنات شعيب آباد من مزارع قريه مرقومه بانضمام اراضى متعلّقه بآن بقدر الحصّه از شش سرجه ابتياعى حاجى حسين از رحيم دوداره بان بر مصارف خير از تلاوت قرآن در ماه رمضان با قرائت باذن متولّى آتى ذكره يا روضه خانى يا زيارت عاشورا يا غير آن كه متولّى مصلحت داند و ثواب آن عائد روح مرحومه شهربانو بنت طالب من القرية خاله حاجى حسين باشد و توليت آن مفوّض بخود اين جانب است مادام الحيات و بعد به نور چشمى ميرزا احمد و بعد هركه را آن معيّن نمايد و با انقراض نسل اين جانب العياذ باللّه متولّى قرّة العين صدرالدين و بعد هركه را او معيّن نمايد و با انقراض آن العياذ باللّه بر اعلم و اتقى اهل قريه، و صيغه جارى شد و قبض و اقباض بعمل آمد. *** و اين مجارى را حسب التوليه المکلفه اجاره دادم بعاليشان حاجى حسين بن مرحوم ابو الحسن از پنجاهم نوروز هذه السنه قوی ئيل لغايت ده سال شمسى بمال الاجاره هر سالى شش من بسنگ شاه جو كه در تيرماه هر سال به متولى مذكور يا قائم مقام آن بدهد و حسب الشرط قنائى هرچه شود حسب الشرط بر عهده مستأجر مرقوم است. و صيغه جارى شد و شرائط صحّت و لزوم وقف و اجاره مرعى شد فصار وقفاً صحيحاً شرعيّاً لا يباع ولا يوهب ولا يرهن ، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما اثمه على الذين يبدّلونه. في تاسع ذي الحجّة سنه 1312.

مشاهده جزئیات
استشهادیه از علما و مؤمنین و موثقین آران در خصوص باغ وقفیِ غلامرضا آرانی بر قاریان کلام الله مجید و توتستان مزرعۀ سعادت آباد

خوانش: استشهاد و استعلام و استخبار میرود از حضرات علما و مؤمنين و موثّقين قريه آران كه هر كدام عليم و خبير مى‌باشند بر اينكه مرحوم غلامرضا ولد مرحوم حاجى رجبعلى آرانى در حال حيات خود وقف مؤبّد نموده بر قاريان كلام الله ربّانى. همگى و تمامى يكدر باغ محاط عليه، مشجّر باشجار مختلفه كه بمساحت دهاقين هشت قفيز است، بانضمام حصار و اشجار. و همگى و تمامى يك قطعه توتستان مع اشجار مغروسه در آن، واقعتان در مزرعه سعادت آباد من مزارع قريه آران من قرى كاشان، كه هر ساله منافع آنها را گرفته بعد از وضع خرج آنچه باقى بماند در وجه قرائت قرآن بدهد به كسان صحيح القراءة موقوف بهم كه همه ساله از منافع آنها تلاوت قرآن نمايند. استدعا از جماعت مؤمنين است كه هر كدام از واقف مرحوم شنيده‌اند مراتب مرقومه را يا از ورثه آن شنيده اند وقفيّت آن را يا آنكه ديده‌اند همه ساله منافع آنها در وجه تلاوت قرآن داده مىشود و در اين سنوات عمل بوقفيّت آن نموده‌اند، شهادت خود را در حاشيه اين وريقه ثبت نمايند، و بخاتم خويش مختوم نمايند كه عند المحاجّة حجّت اين بندگان بوده باشد، والله اعلم. (پاسخ استشهادیه) (1) توتستان مرقوم را خود [..] بتوليت محمّدعلى و باغ را هم بعضى ور[..] وقفيّت آن را داشتند، هذا ما عندي، والله العـ[ـالم]. (مهر پاره شده) (2) [اطـ]لاع دارم آنست كه مكرّراً از ورثه و اولاد حاجى رجبعلى [..] و محمّد صالح و زوجه حاجى رجبعلى اقرار بر وقفيّت [..] را شنيدم بنهج مسطور و عمل بوقفيّت او را [..] نيز اقرار برين داشت، و من او را وقف مى دانم [..] وقف نمودند توليت آن را بمحمدعلى واگذار كردند .  

مشاهده جزئیات
قضایای وصیت نامۀ حاجی بابا آرانی در مرض الموت برای وقف مجاری قنات سعادت آباد و اشجار آن مورّخ سال 1323 هجری

خوانش: بسم الله الرحمن الرحيم چون مرحوم حاجى بابا بن مرحوم حسين بن جعفر على آرانى در مرض الموت وصيّت نموده بود كه مجارى چهار سرجه از نهصد سرجه سعادت آباد با اراضى و اشجار آن، بقدر الحصّه از بيست و هفت سرجه الّا دو دنگ وقف كنند بر مصارف خيرى كه اين جانب مصلحت دانم، و سالى بيست من جو بدهند باين جانب بمصرف خيرى كه بدانم صرف كنم، و بعد از فوت آن، عيال آن مسمّات به صاحب جان مجارى هفت سرجه آن را فروخته بود بجهت طلبكارها، با وجود آنكه اجناس ديگر داشت از غلّه و جوزق و گاو و غير ذلك، و اين جانب عمل او را بمصالحه گذرانيده بودم بدون اطلاع از اين وصيّت، و بعضی گفتگوها پيدا شد. لهذا قرار داديم كه مسمّات مرقومه دو سرجه با اراضى و اشجار بقدر الحصّه، و دو سرجه از مال خود هم از مال صغيره آن مرحوم كه مسمّات است بخاتون حسب الوصيّه وقف نمايند بر مصرف مذكور با تولیت اين جانب در اجراء عمل مرقوم، و اين مجارى هم در دست خود مسمّات مرقومه باشد. بشرط عمل نمودم بمقتضاى وقف، و عملهائى كه كرده در فروش آب و صرف غلّه و جوزق و الورات؟ در اداء ديون بموجب مصالحه نامه اى بخطّ اين جانب كه در دست او است جمعى مى‌ماند. لهذا وقف نمود بوقف مؤبّد ملّى مسمّات مرقومه اصالةً از خود و قيمومةً از صغيره و وصايةً از مرحوم حاجى بابا مجارى چهار سرجه از نهصد سرجه مدار قنات سعادت آباد را با اراضى و اشجار بقدر الحصّة از بيست و هفت سرجه الّا دو دنگ بر مصارف خيرى كه اين جانب مصلحت دانم، با توليت خود اين جانب. و صيغه وقف با شرائط صحّت و لزوم و قبض و اقباض عين موقوفه جارى شد، و بعد از تخليه يد از عين موقوفه عفت پناه صاحب جان از اين جانب اجاره نمود اين مجارى و اراضى و اشجار آن را بقدر الحصّه از 27 سرجه الّا دو دنگ، بمدّت بيست سال شمسى، ابتداء از بيستم فروردين ييلان ئيل، بمال الاجاره هر سالى بيست من سنگ شاه جو كه در تيرماه هر سال بدهد. و صيغه اجاره جارى شد، و قبض و اقباض عين مستأجره بعمل آمد. فمن بدلّه بعد ما سمعه فإنّما اثمه على الذين يبدّلونه. في 3 صفر سنه 1323.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان