نمونه کار های سندخوانی
ظهر سند صورت اراضی شش سرجه

خوانش: صورت اراضى شش سرجه از قرار ذيل است : 1. قطعه زمين دشت بالا در حفره، 30 قفيز، ـ حدّى بزمين نصر الله على اكبر، ـ بزمين على بن حسنعلى، ـ بزمين مصالح له متن، ـ بزمين آقا حسن. 2. قطعه زمين ميانه، 1 قفيز، ـ حدّى بخود بندگان مصالح، ـ بزمين میرزا علی حسین جعفر، ـ بباغ حسن، ـ بزمين نصر الله. 3. قطعه پا مجاور جوى هشت دستك، تقريباً 3 قفيز و نيم، ـ حدّى بجاده شعيب آباد، ـ بزمين وقفى حاجى عبدالله، ـ بزمين آقا كدخدا ابوالقاسم، ـ بزمين نصر الله على اكبر. 4. قطعه آفتاب رو به جوى هشت دستك، تقريباً 3 قفيز، ـ بزمين على بن حسنعلى من الطرفين، ـ بزمين حسنعلى حاجى بابا، ـ بزمين نصر الله على اكبر. 5. قطعه دشت ميان در رود، 6 قفيز تقريباً، ـ بزمين وقفى حاجى عبد الله، ـ بزمين آقا تقی عبّاس حسنعلى، ـ بزمين مصالح له، ـ بزمين سید میرزا. 6. قطعه پا پله سبزه شهره، 4 قفيز، ـ بزمين مصالح له متن، ـ بزمين نصرالله على اكبر. 7. قطعه دشت هشت به سنگ؟ ميرزا فتح الله، 20 قفيز.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ آمیرزا احمد آرانی مجری المیاه شش سرجه از نهصد سرجه مدار قنات مزرعۀ سعادت آباد مورّخ سال 1345 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد آرانى دام ظلّه، عاليشان آقا محمّد خلف مرحوم آقا عبدالرحيم مهدى من القريه، همگى و تمامى مجرى المياه شش سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه سعادت آباد، من مزارع قريه مرقومه بانضمام اراضى متعلّقه بآن كه در ظهر ورقه مرقوم شده. ابتداء از يوم هجدهم مهرماه هذه السنه توشقان ئيل الى مضى مدّت سه سال شمسى. بمال المصالحه مقدار هجده من سنگ شاه جو پاك كه در تيرماه آن سال تسليم نمايد، قنائى از قرار مبلغ يكهزار دينار بر عهده مصالح له است. ماليات هم بر عهده مصالح له است. عقد مصالحه جاريشد، با شرايط لازمه بعمل آمد. وكان ذا تحريراً وقوعاً شهر شوّال المكرّم من شهور سنه 1345.

مشاهده جزئیات
ظهر سند

خوانش: 13. اطلاع اقلّ السادات اين است كه در تقسيم تركه مرحوم حاجى على اصغر حضور داشتم كه بيست سرجه آب مزرعه گلچين آباد را داخل در تقسيم نياورند، گفتند وقف بر جاريه است براى قرائت قرآن، ورثه را هم در آن کلام یا حرفى نبود، ولى وقف نامه نديدم. استحضار اقلّ السادات زياده از اين نيست، والله أعلم. [سجع مهر:] نصرالله طباطبائي 14. حقير هم مجارى مرقوم را وقف مى‌دانم، و در زمان حيات مرحوم آقامحمّد حسن اجاره او را بمصرف وقف مى رسانيدند. [طغری] [سجع مهر:] الراجی الموسوی؟ 15. اقلّ الخليقه حاجى عبدالباقى اقرار مرحوم حاجى على اصغر را بر وقفيّت مجارى مرقومه شنيده‌ام، و اليوم وقف مى‌دانم. در حيات مرحوم آقا محمّد حسن هم عمل بر وقفيّت مى نمودند و اقرار هم داشتند و اليوم وقف مى‌دانم، شكّى در وقف او نيست. حرّره. [سجع مهر:] عبدالباقی 16. وقفيّت مجارى مرقومه بى‌شبهه است، و اليوم وقف مى‌دانم نه حبس، هذا ما عندي حرّره. [سجع مهر:] عبده غلامرضا بن محمد حسن 17. حقير اقرار مرحوم واقف را بر وقفيّت مجارى مرقوم شنيدم، و ورثه هم اقرار داشتند، و اليوم هم وقف مى دانم نه حبس، والسلام. [سجع مهر:] پیرو دین محمد رضا 18. حليله مكرّمه عاليجاه جلالت اكتناه آقاى آميرزا نصر الله اقرار و اعتراف نمودند بر اينكه در زمان تقسيم تركه مرحوم والدم اين مجرى را موضوع نمودند، و داخل در تركه نياوردند، و مذكور نمودند كه مرحوم والدم وقف بر جاريه خود گلچمن نموده بود، كسى را حرفى در اين مطلب نبود، الحال نه مرا در وقفيّت مجارى مذكوره حرفى هست و نه در توليت جناب شريعت مآب علّامة العلماء العظام آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه. هذا ما سمعته منها. حرّره الاقلّ الاحقر. [سجع مهر:] الله المحمود کافی کل فعال 19. [سجع مهر:] عبده مهدی الطباطبائی 20. هو. اقلّ الطلبه مجارى مرقومه را اليوم وقف مى‌دانم و چندين سال هست كه در تصرّف جناب شريعت مدار مجتهد الزمان فخر المحقّقين زبدة المدقّقين آقاى ملّا محمّد علىا دام ظلّه العالى مى‌باشد، و اجاره آن را بر قاريان قرآن مى‌دهند، و در حيات مرحوم آقا محمّد حسن هم آن مرحوم عمل بر وقف مى‌نمودند و اقرار بر وقفيّت آن داشتند. هذا ما عندي. حرّره الخاطي. [سجع مهر:] عبده محمد جعفر بن محمد حسن 21. از قرارى كه بعضى از ورثه نوشته‌اند و از بعضى مسموع شده است مجارى مذكوره را مرحوم حاجى على اصغر وقف نموده است بر جاريه خود گلچمن نام، و ورثه مرحوم حاجى على اصغر حين تقسيم اموال مجارى را داخل قسمت نياوردند در دست مرحوم آقا محمّد حسن بود، و مشار اليه هم عمل بوقفيّت مى نمود و حرفى نيست. حرّره الاقل. [سجع مهر:] المتوکل علی الله عبده محمد علی بن حسین؟ و در وقفيّت آن حرفى نيست اليوم وقف میدانم نه حبس. حرّره الاقلّ في التاریخ. [سجع مهر:] المتوکل علی الله عبده محمد علی بن حسین؟  

مشاهده جزئیات
استشهادیه در خصوص ولایت شرعی ملا محمدمهدی آرانی بر وقفیۀ حاجی علی اصغر آرانی مورّخ سال 1292 هجری

خوانش: هو 110 استشهاد و استعلام مى‌رود از علما و فضلا و مؤمنين موثّقين قريه آران و غيرها كه عليم و خبير و مطلع بوده باشند كه مرحمت پناه رضوان جايگاه حاجى على اصغر آرانى در حال صحّت مزاج، و استقامت طبع، و كمال شعور و عقل كه جميع اقارير شرعيّه و اعمال و افعال فرعيّه او صحيح و نافذ و ممضى بود، تمامى مجارى بيست سرجه نيم سرجه چهار دانگ از جمله يكهزار پنجاه سرجه مدار قنات گلچين من مزارع قريه مرقومه را، بانضمام اراضى مشخصه مفروزه و توابع و لواحق و مرابض و مراتع و آبار و انهار و اشجار بقدر الحصّه را وقف عام شود بر قرّاى آران كه موافق وقف نامه معتبره كه هر سال منافع آن را بعد از خرج قنات و ساير مخارج معمولیّه دشتيّه در ايّام ماه مبارك رمضان، و در دهه ذيحجّه صرف قرائت قرآن نموده، و ثواب آن را بروح كنيز زر خريد او مسمّاة بگل چمن نمايند، و توليت آن را مادام الحياة بجهت خود واقف، و بعد از حيات بمرحوم آقا محمّد حسن پسر او و بعد از او را مشخص ننموده بود، و تا مرحوم واقف حيات داشت كه مدّت خيلى سال بود همه ساله عمل بوقفيّت مىنمود، و بعد از حيات آن مرحوم، مرحوم آقا محمّد حسن نيز باجازه جميع ورّاث ذكوراً و اناثاً مجارى مرقومه را متصرّف شد. مدّت شانزده سال بود كه همه ساله منافع مجارى مرقومه را بقاريان قرآن مشخصاً و علما و فضلا و اطلاع جمعى از موثّقين مى‌داد، و طومارى بجهت ثبت و ضبط نوشته بود، همه ساله بعد از صرف منافع در مصرف معلوم آن طومار را بمهر جمعى از علما مى‌رسانيد، و بعد از فوت مرحوم آقا محمّد حسن جناب شامخ الالقاب شريعت مآب، عمدة العلماء العظام، و نخبة الفضلاء الكرام، مجتهد الزمان، آقاى ملّا محمّد على خلف ارجمند جناب مستعلى الالقاب آخوند ملّا مهدى سلّمهما الله تعالى من باب ولايت شرعيّه متصرّف شدند، و همه ساله عمل بوقفيّت نمودند. مستدعى آنكه هر كس اطلاع بر مراتب مرقومه دارد شهادت خود را درين وريقه مفصّلاً محرّر و مرقوم نموده و بخاتم شريف مزيّن و مختوم نمايد. تحريراً في 12 ذي الحجّة 1292. [پاسخ] 1. هو الله تعالى شأنه. مرحوم حاجى على اصغر در محضر حقير مجارى مرقومه را با اراضى تابعه و فاضله و آنچه را در مزرعه مرقومه از مجارى و اراضى و اشجار مالك بود وقف نمود بر قاريان قرآن آران كه در ماه مبارك رمضان و ذى الحجّة الحرام بعد از تنقيه قنات منافع آن را بقاريان داده ختم قرآن نموده ثواب آن را تفويض بكنيز او گلچمن نمايند. و متولّى نمودند مادام الحياة خود را، و بعد از آن بر ولد خود آقا محمّد حسن، و بعد را تعيين توليت نكردند، و مادام الحیاة خود كه متولّى بوده باستحضار اين خادم علماء به قرّاء مى‌رسانيدند و جميع ورثه آن مرحوم اطلاع و اعتراف داشتند و حرفى اصلاً فيمابين آنها نبوده، و بعد از فوت آن مرحوم در تقسيم تركه او حاضر بودم جميع ورثه اعتراف بوقفيّت آن داشتند، و حال هم منكرى ندارد و وقفيّت آن بطريق مرقوم و صيغه وقف در حضور من و جمعى جارى شد با قبض و اقباض عين موقوفه بطريق شرع مطاع. و آقا محمّد حسن هم بطريق والد خود باستحضار اين جانب عمل مى‌نمودند، و بعد از فوت آن مرحوم چون ولايت آن با حاكم شرع بود و جمعى از قرّاء ملتمس شدند از سركار شريعتمدار ..؟ لهذا متصرّف شده بمقتضاى وقف معمول مى‌دارند، و حسب الولاية شرعيّه معمول مى‌دارند، و اصل وقف نامه بخطّ حقير و مهر جمعى از علماء آران است و احدى منكر اين مطلب نبوده و نيست، والله العالم. حرّره. [سجع مهر:] عبده محمد مهدی بن حسین؟ 2. حقير هم از مرحوم حاجى على اصغر اقرار بر وقفيّت شنيده‌ام، و همه ساله مطلع بودم كه عمل بوقفيّت مى‌نمود، و بعد از حيات مرحوم آقا محمّد حسن نيز مطلعم بعنوان وقفيّت متصرّف شد، و در تقسيم تركه مرحوم حاجى على اصغر حاضر بودم كه جميع ورثه اجازه وقفيّت نمودند، و مجارى مرقومه را متصرّف شدند، و در اين مدّت همه ساله عمل بوقفيّت مى‌نمودند، و در طومار ثبت نموده، و وقف نامه را ملاحظه نموده سوادى بخطّ حقير نوشته شد، و بمهر جمع علماى آران رسيد. علاوه بر آنكه وقف نامه ممهور بمهر جمعى بود هذا ما عندي والله العالم. [سجع مهر:] المتوکل علی الله عبده حسن بن عبدالله؟ 3. حقير اقلّ الخليقه بل لا شيء في الحقيقه محمّد حسن بن مرحمت مآب ملّا غلامرضا اعلى الله مثواه فى الجنّة، وقف نامه را مهر كرده‌ام، و مكرّر اقرار حاجى على اصغر را شنيده‌ام، و زمان حيات مرحوم آقا محمّد حسن هم عمل بوقفيّت مىنمود و تقسيم ارث مرحوم حاجى على اصغر بودم، و مطلع هستم كه داخل تركه نبود بجهت وقف بودن مجارى مرقومه، و الحال هم تصرّف جناب فضائل مآب ملّا محمّد على مى باشد و عمل بوقفيّت بر آن مىنمودند، و طلاب هم .. قرآن مى‌خوانند و اجارۀ آن را هم می‌دهند. [سجع مهر:] عبده محمد حسن بن غلامرضا 4. اقرار مرحوم حاجى اصغر را حقير اقلّ الطلبه بر وقفيّت مجارى مرقومه شنيده ام، و اجاره نامه و وقف نامه آن را مهر نموده ام، و تقريباً مدّت بيست سال است كه عمل بوقف مى شود، و اجاره آن صرف قاريان قرآن مى شود، چه در حيات مرحوم حاجى على اصغر و آقا محمّد حسن ولد ايشان، و چه بعد از حيات ايشان، و حال چند سال است كه جناب شريعت مدار مجتهد الزمان آقاى ملّا محمّد على سلّمه الله ولد عاليجناب فضائل مآب آخوند ملّا محمد مهدى از بابت ولايت شرعيّه متصرّف هستند، و اجاره آن را بمصرف خود برسانند. حرّره العبد. [سجع مهر:] اللهم ارزقنی شفاعة الحسین 5. مراتب محرّره متن اظهر من الشمس است، و مرحوم آقا محمّد حسن در زمان حيات عمل بوقفيّت او مى‌نموده، و اينمطلب در آران شايع، و حال هم جناب شريعت مآب آقاى ملّا محمّد على معظّم اليه بر حسب ولايت عامّه تصرّف نموده، و بعد از فوت مرحوم آقا محمّد حسن عمل بمصرف آن وقف مى نمايند. هذا ما عندي. [سجع مهر:] یا صادق الوعد 6. حقير نيز حاضر بودم در مجلسي که مرحوم حاجى على اصغر مجارى و اراضى مرقوم راوقف نمود، و مادام الحيات حسب التوليه عمل مى‌نمود بمقتضاى وقفيّت، و بعد از فوت آن مرحوم، مرحوم آقا محمّد حسن حسب التوليه متصرف شدند، و نيز عمل بمقتضاى وقفيّت همه ساله مى نمود، و سائر ورثه هم اجازه و تنفيد عمل مرحوم حاجى على اصغر و آقا محمّد حسن را نمودند، و داخل در تركه آن مرحوم ننمودند و بعد از فوت آقا محمّد حسن جناب شريعت مآب مجتهد الزمان آقاى ملّا محمّد علی خلف الصدق جناب آخوند ملّا مهدى بر حسب ولايت عامّه متصرّف شدند، و همه موافق وقفيّت عمل مى‌نمايند، و مجاری مرقومه اليوم وقف است و شبهه در آن نيست. والله العالم. [سجع مهر:] زین العابدین 7. عاليشان خير الحاجّ حاجى على اكبر خلف مرحوم حاجى آقا بابا اداء شهادت نمود كه: من اطلاع از جميع مراتب مرقومه دارم، و وقفيّت مجارى مرقومه اظهر من الشمس است. والله العالم. [سجع مهر:] علی اکبر ابن آقا بابا 8. عاليشان كدخدا محمّد طاهر اداى شهادت نمودند كه: جميع مراتب مرقومه متن را من اطلاع دارم، و اقرار مرحوم حاجى على اصغر را با اقرار جميع ورثه بر وقفيّت آن بطریق متن شنيدم، و در تصرّف مرحوم حاجى على اصغر و آقا محمّد حسن كه متولى بوده و حال در تصرّف آقاى شريعتمدار است و وقف است. حرّره. [سجع مهر:] محمد طاهر 9. عاليشان خير الحاج حاجى ابوالقاسم اداى شهادت نمود كه: وقفيّت مجارى را مطلعم، و حرفى در وقفيّت آن نيست، بيست سال است كه عمل بوقفيّت مى‌شود و شبهه در آن نيست. والله العالم. [سجع مهر:] عبده ابوالقاسم 10. و عاليشان كدخدا اسماعيل نيز بتفصيل كدخدا محمّد طاهر اداى شهادت نمودند بر وقفيّت آن بطريق مرقوم. حرّره. حقير مى‌دانم كه مجارى مرقوم متن وقف است بر جاريه، مرحوم حاجى على اصغر كه از براى آن علماى آران تلاوت قرآن نمايند. هذا ما عندي، خلافى در وقفيّت آن نيست. [سجع مهر:] محمد اسمعیل توضيح آنكه وقف است بر قاريان قرآن و عمل هم از زمان فوت جاريه تا بحال همه ساله نمودند، چه خود حاجى على اصغر و چه خود آقا محمّد حسن مرحوم؛ بتاريخ. [سجع مهر:] محمد اسمعیل 11. عاليشان آقا محمّد باقر خلف مرحوم آقا حسن نيز بطريق آقا محمّد طاهر اداى شهادت بر وقفيّت آن نمودند. هذا ما عندي، والله العالم. [بدون مهر] 12. صبیۀ مرضیۀ مرحوم حاجى على اصغر، حليله جليله سرکار آقا میرزا ابن ...؟ اعتراف نمود بر وقفيّت مجارى مرقومه شهود، و شهادت داد بر آنكه خود از مرحوم والد وقفيّت مجارى مرقومه را شنيدم، لهذا از تركه مرحوم والد خارج نموده‌ام، و اليوم هم وقف است، و مرا هم نه در وقفيّت و نه از توليت جناب شريعت مآب آقاى ملّا محمّد على معزی اليه حرفى و سخنى نيست. و الله العالم. و سائر ورثه هم اعتراف به توليت مرقومه داشتند، و هيچ يك هم حرفى نداشتند. [سجع مهر:] خازن خان؟

مشاهده جزئیات
عریضۀ قاریان آرانی در باب متولی خاص و عام مجاری وقفی مزرعۀ گلچین آباد ] [ مورّخ سال 1292 هجری

خوانش: هو قاريان قرآن آران بشرفعرض اقدس عالى مى رساند بخدمت سركار شريعتمدار: در خصوص همگى و تمامى مجارى بيست سرجه و كسرى مدار قنات مزرعه گلچين آباد قريه آران مع اراضى تابعه و فاضله و اشجار آن كه وقف است بر قاريان قرآن قريه آران كه در ماه مبارك رمضان و ذى الحجّة الحرام ختم قرآن نمايند بجهت مرحومه گلچمن كنيز مرحوم حاجى على اصغر آرانى، و واقف او مرحوم حاجى على اصغر بود، و خود او متولّى، و بعد از آن مرحوم آقا محمّد حسن متولّى بود، و حال مدت بیست سال متجاوز است كه منافع آن صرف قاريان قرآن میشود بجهت آن مرحومه، و وقفيّت آن اظهر من الشمس است، و شهود بر اعتراف مرحوم حاجى على اصغر و اعتراف مرحوم آقا محمّد حسن و ورثه مرحوم حاجى على اصغر را در خدمت شما اقامه شده، و سركار عالى نيز اعتراف آن مرحوم و مرحوم آقا محمّد حسن كه عمل بوقف مى‌نموده، و اعتراف ورثه را اطلاع كامل داريد، و استشهادیه و وقفنامه را مهر نموده‌ايد. چون بعضى ارباب غرض اين ايّام مى‌خواهند وقفيّت آن را از ميان برده مالك شوند، استدعاء از سركار شريعتمدار آنست كه به آنچه شهود در خدمت شما اداى شهادت نموده‌اند، و آنچه خود اطلاع داريد حكم آن را در حاشيه محرّر فرموده، و بخاتم شريف زينت دهيد، با اينكه بعد از مرحوم آقا محمّد حسن توليت خاصّى نبوده، حاكم شرع بود، لهذا سركار شريعتمدار آقاى ملّا محمّد على بن آقاى ملّا محمّد مهدى من باب ولايت عام متصرّف شده عمل بوقفيّت مى‌نمايد. معلوم است التفات خواهيد فرمود، إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين. [پاسخ] هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. علاوه بر شهادت شهود بر وقفيّت مجارى مرقومه بر قاريان مرقوم؟ قرآن و جريان عمل بوقفيّت در آن از زمان حيات آن مرحوم حاجى على اصغر الى الآن اين خادم خدّام شريعت از ..گلچمن شنيدم كه مجارى مزبوره بجهت جاريه خود كه مسمّاة .. وقف قاريان قرآن نموده ام، فبناء على هذا بايد .. وقفيّت آن عمل شود، و چون بعد از فوت مرحوم آقا محمّد حسن .. الاتیاب؟ متولّى خاصّى نبوده و جناب شريعت مآب علّامة العلماء آران؟ آقاى ملّا محمّد على سلّمه الله تعالى من باب الولاية العامّه در آن تصرّف نموده‌اند، و ديگرى را نمى‌رسد، در آن تصرّف نمايد. حرّره العبد الاحقر فی شهر ذى الحجّة الحرام من شهور سنه 1292.

مشاهده جزئیات
عریضۀ قاریان قریۀ آران در تولیت آمیرزا احمد آرانی بر مجاری آب وقفی گلچین آباد مورّخ سال 1327 هجری

خوانش: هو كمترينان قاريان قرآن قريه آران بشرفعرض عالى مى‌رساند در باب مجارى بيست سرجه و كسرى آب گلچين آباد كه با اراضى معيّنه آن وقف است بر مصرف قرائت قرآن، و مشهور است بوقفى گلچمن كه واقف آن مرحوم حاجى على اصغر بوده، و پس از فوت او توليت با مرحوم آقا محمّد حسن پسر آن مرحوم بوده، و پس از فوت آن مرحوم توليت با بندگان شامخ الاركان طوبى مكان آقاى ملّا محمّد على آرانى اعلى الله تعالى مقامه بوده كه همه ساله سنوات ماضيه الى هذه السنه منافع آن به اين داعيان مى‌رسيد، و پس از ارتحال آن بندگان نوّر الله مضجعه توليت مجارى مرقومه بصريح نوشتجات شرعيّه با بندگان شامخ الاركان، مروّج الاحكام، عماد الاسلام، آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى بوده است. و حال مذكور مى‌شود بعضى درصدد دعوى و انكار وقفيّت يا توليت هستند. علاوه بر احكام و نوشته جات معتبره، ذهن محترم مسبوق است بر فقرات مذكوره، و بديهى است مدّعى بر خلاف ما رقم كاذب و دعواى او باطل و عاطل است. مستدعى از سركار آنكه صورت معلوم بر خود را نيز مع آنچه بر جنابعالى محقّق گشته بيان فرمائيد تا لدى الحاجه سند باشد. تحريراً في شهر ربيع الثاني مطابق اردى بهشت ماه جلالى سنه 1327. [پاسخ] بسم الله خير الأسماء. بر حقير معلوم و محقّق است كه مجارى و اراضى مرقومه وقف است بر مصرف قرائت كلام الله مجيد، چنانچه خود مطّلعم كه بندگان طوبى مكان حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على طاب ثراه تولية همه ساله استيفاء منافع عين موقوفه را مى‌نمود، و بمصرف مقرّر خود مى رساند، و مى‌فرمودند اين اواخر كه توليت اين مجارى و اراضى موافق آنچه نوشته‌ام با بندگان شريعت مدار آقای آقا ميرزا احمد است. علاوه بر اين، خود اين حقير از خود حليله آقا ... كه از اولاد مرحوم حاجى على اصغر بوده مكرّر شنيدم كه اگر همين موقوفه ... و از جانب والد وقف مى‌شده بر قرائت كلام الله ... ملاحظه ... برّد الله مضجعه، و آنچه خود از بعضى ورثه مرحم حاجى على اصغر استماع نموده‌ام و قرائن خارجه و داخله ...، و محقّق است كه مجارى و اراضى مرقومه وقف است بر قرائت كلام الله مجيد، و توليت آن بعد از مرحوم آقا محمّد حسن ولد مرحوم حاجى على اصغر با بندگان حجّة الاسلام خلد مقام آقا بوده، و همه ساله ايصال منافع آن بعد الاستيفاء بمصرف مقرّر آن رسيده، و اليوم توليت با بندگان آقاى آميرزا احمد آقازاده اعظم آن خلد مقام است، و چنانچه بر خلاف ما رقم كسى ادّعائى كند كفر و باطل است، حرّره الخاطي في 28 شهر ربيع الثاني سنه 1327.

مشاهده جزئیات
استفتائیۀ حاجی میرزا نصیر در وقفیت دوازده سرجه و نیم از مجاری قنات مزرعۀ گلچین آباد و کیفیت عمل و تصرفات اسماعیل بیک

خوانش: هو صورت سؤال و حكم سركار شريعت مدار شمس العلماء العظام، و بدر الفقهاء الكرام، و قطب الافاضل الفخام، حجّة الاسلام و المسلمين، ظهير الملّة والدين، زبدة المجتهدين، وعمدة المحقّقين، نصير شريعة سيّد المرسلين، مولانا الاجل، وسيّدنا الاكمل، خير الحاجّ والمعتمرين، حاجى ميرزا نصيرا ادام الله بقائه العالى، در باب دوازده سرجه و نيم مدار قنات مزرعه گلچين آباد قريه آران بر مسجد بالا ده، من مساجد قريه مرقومه مع اراضى مفصّله آن. بشرفعرض اقدس بندگانعالى مى‌رساند در خصوص همگى و تمامى مجرى المياه دوازده سرجه و نيم سرجه مدار قنات مزرعه گلچين آباد من مزارع قريه آران بانضمام هشت قطعه اراضى و اشجار مغروسه در بعضى اراضى كه تابعه مجارى مرقومه است آن قطعات، بتفصيل وقفنامه و اجاره نامه كه ملك حقير بوده و در تصرّف خود بود، وقف نمودم آن را بر مسجد بالا ده قريه آران كه صرف حصير و روشنائى و تعمير آن بشود، و بتصرّف اهل محلّه دادم، تخميناً سه چهار سال مى شود، و اهالى محلّه آن را باجاره داده بحسن رمضان عبدل، و بعد از آن كه فوت شد او در يد تصرّف پسر او على اكبر نام بود، و از اوّل مهرماه هذه السنه بارس ئيل اجرت داده‌اند آن را با اراضى تابعه آن به اسماعيل بيك آرانى، و او نيز زراعت آن را نموده بتمامها، و چون عاليجناب حاجى ملّا عبدالهادى مدّعى شش سرجه آن بود كه ملك من است و بيّنه نداشت امر بتوافق بمحكمه سركار شريعت مدار حجّة الاسلام والمسلمين نصير الملّة والدين مولانا الاجل افتاد، و سركار عالى حكمى صادر فرموديد بر وقفيّت مجارى مرقومه و توابع آن. و با وجود حكم سركار عالى امساله جناب مشار اليه آدم فرستاده تخميناً هشت قفيز علف خوب آن را كه زرع اسماعيل بيك بود و مستأجر وقف است چيده، و الحال كه وقت حصاد زرع است فرستاده دو سه قطعه زارع آن را حصادى نموده و برده موضعى ديگر خرمن نموده، مرافعه آن نيز در محضر بندگان اقدس عالى شده، شهودى و بيّنه در اين باب خواسته‌اند، و بيّنه عدول در اين باب اقامه نمودم. استدعاء آنكه در باب وقفيّت مجارى مرقومه با قطعات اراضى تابعه آن و اشجار آن و زرعى كه از آقا اسماعيل بيك برده آنچه بر سركار عالى ثابت شده و واضح گرديده حكم آن را در حاشيه صحيفه محرّر فرمايند، و بخاتم شريف زيب وزينت بخشند كه سند و تمسّك وقف باشد كه ضايع نشود، اجركم على الله وعلى رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم. [پاسخ] بسم الله خير الأسماء. وقفيّت 12 سرجه و نيم مزرعه مزبوره بر مسجد مسطور بانضمام اراضى مفصّله در اجاره نامه محلّ شبهه نيست، چندى قبل از اين كه قريب بدو سال باشد وقفنامه معتبره آن ملاحظه شد، مقرون باعتراف واقف مالك و ثبوت يد وقفى و صرف منافع در مصالح مسجد و انفاذ شرعى واقع گرديد در آن سال، لهذا سخن مدّعى ملك باطل و غير مسموع، و اشخاصى كه اين روزها داخل وقف شده و قدرى از محصول و منافع را برده لازم است بر كافّه متديّنين آران كه حسبة للّه محصول را يا قيمت آن را استرداد نموده، و متعرّض اينگونه اعمال را تهديد و منع شديد نموده تا آنكه صدقات جاريه و قربات عامّه برقرار، و از دست بُرد نااهلان روزگار پاينده و بر استمرار بوده باشد. حرّره العبد. محلّ خاتم شريف سركار حجّة الاسلام والمسلمين.

مشاهده جزئیات
تفصيل اراضى مجارى مرقومه ظهر

خوانش: كه وقف است، باين تفصیل است: 1. قطعه واقعه در سر پلّه خرّم آباد سه (3) قفيز است،: ـ حدّى بزمين آقا صادق فخّار ـ حدّى ورثه حاجى آقا قربان ـ حدّى بقنات ظفر آهنگ ـ حدّى بزمين آقا محمّد صادق كاشانى 2. قطعه واقعه در سر پلّه خرّم آباد هشت (8) قفيز است. 3. نصف مشجّر باشجار توت و نصف غير مشجّر: ـ حدّى بزمين على اكبر آرانى ـ حدّى بزمين عبدالباقى آقا حسين ـ حدّى بزمين محمّد بن عظيم ـ حدّى بزمين اكبر ميرزا كريم. 4. قطعه در كشه دولاب شهره هشت (8) قفيز در پاى زمين: ـ حدّى بزمين ابراهيم آباد شیخ ـ حدّى بزمين احمد قربانعلى ـ حدّى بزمين حسين ابوالحسن 5. قطعه در دشت سرخ شش (6) قفيز است پاى چاه غياث آباد: ـ حدّى بزمين محمّد عظيم ـ حدّى بزمين حاجى عبدالهادى ـ حدّى بزمين ميرزا محمّد مراد ـ حدّى بزمين جعفر شاه مراد 6. قطعه در پاى چاه غياث آباد ايضاً سه (3) قفيز است: ـ حدّى بزمين احمد ـ حدّى بزمين محمّد عظيم ـ حدّى بزمين حاجى حسن حاجى اصغر. 7. قطعه در پاى برج مزرعه پنج (5) جريب است: ـ حدّى ببرج ـ حدّى بزمين احمد ـ حدّى بزمين على يار. 8. قطعه سر جاده كبير سراب شيرآباد شش (6) قفيز است، معروفة الحدود. 9. سر پلّه خرّم آباد چهار (4) قفيز است: ـ حدّى بزمين آقا صادق ـ حدّى بزمين احمد قربانعلى مختلف فيه.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان