نمونه کار های سندخوانی
وقف نامۀ حاجی علی اصغر آرانی دوازده سرجه و نیم از قنات گلچین آباد را بر مصارف مسجد و روضه خوانی مورّخ سال 1268 هجری

خوانش: هو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد للّه الواقف على السرائر والنيّات، المطلع على الضمائر والخفيّات، والصلاة والسلام على محمّد المبعوث على كافّة البريّات، وعلى آله وذريّته الطيّبين الطاهرات. امّا بعد، غرض اصلى و علّت غائى و مقصود كلّى از تحرير اين صحيفۀ مباركه و رقيمه شرعيّه ميمونه آنست كه از روى خواهش و رغبت وقف صحيح شرعى و حبس مخلّد ملّى نمودند عاليشان رفيعمكان، عزّت و رفعت توأمان، سلالة الاشراف والأعيان، ونتيجة أماجد الزمان، الحاجّ الحرمين الشريفين، الطائف لبيت الله الحرام، والزائر لمشاعر العظام، كهف الحاجّ والمعتمرين، سعادت و نجابت قرين، حاجى على اصغر خلف مرحوم مغفور مبرور حاجى على آرانى،، همگى و تمامى مجرى المياه دوازده سرجه و نيمسرجه من جمله هفت شبانه روزات مدار قنات مزرعه گلچين آباد، من مزارع قريه آران مع اراضى تابعه اصليّه مشخّصه معيّنه در قطعات مفروزه ظهر، و فاضله شهيره به آب زده كه فاضل آب است، و آن هم مشخص و معين است، بانضمام اشجار مغروسه، و اراضى آن، بر مسجد [پارگی سند] من مساجد قريه آران من توابع مدينة المؤمنين كاشان، صانها الله عن الحدثان. كه همه ساله بعد از تنقيه قنات، منافع آن را متولّى شرعى آتى ذكره اخذ نموده صرف تعمير مسجد و روشنائى و بوريا و فروش مسجد، و روضه خواندن، و مصالح مسجد، و مصارفى كه صلاح مسجد باشد، و خود متولّى شرعى آن مصلحت داند بترتيب مرقوم يا بر غير ترتيب آنچه را متولّى صلاح داند همه ساله صرف نمايد. وفي الحقيقه وقف است بر مسلمين و مؤمنين و مصلّين از اهل قبله كه در مسجد مرقوم نماز مى گذارند و ايشان موقوف عليهم هستند. و ثواب آن را تفويض نمود به ارواح ائمّه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعين. و توليت آن را مفوّض نمود بر نفس خود كه واقف باشد، و هر كه را واقف اذن بدهد در تصرّف وقف. و الحاصل متولّى خود واقف است و بعد هركه را او اذن بدهد در توليت و متولّى گرداند آن را، و بعد از آن هر كه را متولّى لاحق متولّى گرداند، و هكذا التولية بعد التوليه. و صيغه وقف بر نهج شرع مطاع مشتمله بر شرائط صحّت و لزوم بر قانون فرع لازم الاتباع جارى شد، و قبض و اقباض در وقف بعمل آمد. بعبارة اُخرى از ملكيّت خود اخراج نموده، متولّى كه واقف است و تصرّف و اجاره بعنوان وقف در اين نمود، وقفاً صحيحاً شرعيّاً لازماً بحيث لا يباع ولا يرهن ولا يصلح ولا يورث ولا يتصرّف فيه بنحو من أنحاء الانتقالات الملكيّة، فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه. كان ذلک في شهر شوّال المكرّم من شهور سنة 1268.

مشاهده جزئیات
عریضه در خصوص تولیت سابقه و لاحقه وقفی گلچمن مورّخ سال 1328 هجری

خوانش: هو بشرفعرض اقدس بندگانعالى مىرساند: در فقره موقوفاتيكه در تصرّف مرحوم والد ماجد طاب الله ثراه بوده كه از آنجمله است مجارى بيست سرجه و كسرى از مزرعه گلچين آباد آران كه با اراضى آن وقف است بر قرائت قرآن كه مرحوم حاجى على اصغر آرانى وقف كرده از براى گلچمن جاريهاش، به نظارت مرحوم جدّ اين حقير مرحوم ملّا مهدى كه در زمان حيات مرحوم والد ماجد توليت جميع موقوفه خود را به اين داعى تفويض فرمودهاند، و در همان زمان حيات كه در ذى قعده سنه 1325 باشد سؤالى از بندگانعالى نمودم و استدعاى نصب توليت نمودم، حكم بر نصب توليت حقير فرموده‌اید موافق طغرى حكمى كه در دست است و بلحاظ انور رسيده. در اين ايّام شنيده مىشود كه جناب آقای آسيّد محمّد نوشتهاى بر نصب توليت خود بعد از فوت مرحوم والد صادر كرده، و امر بر بعضى مشتبه شده، غافل از اينكه حضرتعالى در حيات مرحوم والد حكم بر نصب توليت اين داعى فرمودهايد، و ساير علماء اعلام هم در آن زمان حكم دادهاند، و با وجود جناب والد مجوّزى از براى دخالت غير نبوده. مستدعى از الطاف مبارك آنكه حكم شرعى آن را در صدر عريضه مرقوم فرمائيد كه در آن زمان كسى حقّ دخالت نداشته، و خود آن مرحوم تفويض حق خود نمودهاند، و از طرف قرين اشرف هم منصوب شده، و ساير علماء هم نوشتهاند، واليوم توليت حقّ اين اقل است و كسى را حقّ مزاحمت و مداخله نيست، عند الله ضايع نخواهد شد. أمركم العالي مطاع مطاع. [پاسخ] هو. تفويض توليت احقر در موقوفه مزبوره در بيستم ذى قعده سنه 1325 بوده، لهذا توليت لاحقه ضرری ندارد، و اليوم حقّ توليت اختصاص بجناب شريعتمدار مجتهد الزمان آقاى آميرزا احمد دارد. حرّره في 3 صفر سنه 1328. [سجع مهر:] یا حبیب قلوب العارفین راجع به نمره 2354

مشاهده جزئیات
رونوشت تأیید تولیت سابق میرزا احمد آرانی و عدم تولیت لاحقِ میرسید محمد بر مجاری بیست سرجه و کسری از مزرعۀ گلچین آباد ] [ موقوفۀ حاجی علی اصغر آرانی ] [ مورّخ سال 1328 هجری

خوانش: بسم الله الرحمن الرحيم چون مجارى بيست سرجه و كسرى از يكطاق از طاقات مدار مزرعه گلچين آباد من توابع قريه آران، با اراضى تابعه معلومه كه از مرحوم حاجى على اصغر آرانى وقف بر تلاوت قرآن شده بود بر حسب تفصيل مرقوم در وقف نامه، و در سال گذشته از كاشان اظهار نموده بودند كه فعلاً بلا متولّى است و خواسته بودند تعيين متولّى شود، لهذا تعيين جناب سليل العلماء الاعلام آقا مير سيّد محمّد نجل جناب مستطاب شريعتمدار عمدة العلماء الاعلام ومقتدى الانام آقاى آقا مير محمّد علی كلهرى كاشانى سلّمه الله تعالى بخواهش بعضى شد. پس از آن مذكور شد كه اين موقوفه در يد مرحوم خلد مقام آخوند ملّا محمّد على آرانى طاب ثراه بوده، و آن مرحوم فرزند خود جناب مستطاب شريعت مآب عمدة العلماء الاعلام آقا ميرزا احمد سلّمه الله را معيّن نموده، و تفويض توليت اين مجارى و موقوفات ديگر كه در يد ايشان بوده بجناب مشار اليه، و بعضى از معتمدين علماى كاشان هم علاوه بر تنفيذ و امضاء خودشان هم تفويض توليت نمودهاند، لكن اسنادى در اين باب ملاحظه نشده بود. اين اوقات كه جناب آقا ميرزا احمد نجف اشرف شده مستندات خود را ارائه نمود، معلوم شد تفويض توليت موقوفه مزبوره در حال حيات مرحوم والدشان بوده، و بعضى از معتمدين علماى كاشان در همان تاريخ تنفيذ و هم تفويض نمودند. بناء عليه نصب جناب آقا مير سيّد محمّد لاحق بوده، و معتبر نيست، و موقوفه مرقومه بايد در تصرّف جناب آقا ميرزا احمد كما فى السابق بوده باشد، و كسى مزاحمت ننمايد، طرف مقابل هم البته مطلع از ماسبق نبودهاند، و الّا بمقتضاى ديانت كه دارند درصدد و تصرّف اين موقوفه برنمىآمدند. حرّره الاقل الجانى مصطفى الحسينى الكاشاني في الخامس عشرة من شهر جمادى الآخره سنه 1328. محلّ مهر بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى حاجى سيّد مصطفى دام ظلّه العالى

مشاهده جزئیات
مصالحۀ میرزا احمد آرانی و کدخدا علی گرجی آرانی سی و پنج سرجه از قنات گلچین آباد مورّخ سال 1348 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آقا ميرزا احمد مجتهد دام ظلّه العالى، عاليشان كدخدا على ولد مرحوم حاجى اسماعيل گرجى شهره آرانى، منافع همگى و تمامى مجرى المياه سی و پنجسرجه از هزار و پنجاه سرجه مدار قنات مزرعه گلچين آباد من مزارع قريه آران، بانضمام اراضى متعلّقه باو مطابق ذيل السطر مع اشجار و كلّما يتعلّق بها. ابتداء از بيست و يكم مهرماه گذشته هذه السنه ئيلان ئيل الى مدّت سه (3) سال شمسى تمام ديگر. بمال المصالحه هر سالى مقدار دويست من شاه جو پاك در تيرماه تسليم نمايد، و مقدار سى و پنجمن شاه خربوزه آقانبات در فصل خود برساند، ماليات با مصالح له، قنائى قرار ساير دشت همه ساله. و صيغه جاريشد. بناءً على ما رقم، حقّ مصالح له است منافع مجرى المياه فوق و اراضى و اشجار آن، و با او مىباشد رسانيدن مال المصالحه در مدّت مرقومه در اقساط معيّنه. وكان ذا وقوعاً في شهر رمضان المبارك من شهور سنه 1348.

مشاهده جزئیات
استشهادیه از علما و مؤمنین قریۀ آران و عدول و ثقات در وقفیت و تولیت مجاری موقوفۀ علی اصغر آرانی

خوانش: سؤال حقير از عاليجنابان علما و فضلا و طلّاب و اجلّه عدول قريه آران: در باب دو سه سال قبل از اين عاليشان رفيعمكان خير الحاج حاجى على اصغر، همگى و تمامى مجرى المياه دوازده سرجه و نيم مدار قنات مزرعه گلچين آباد با اراضى تابعه آن را كه ملك طلق او بود، و متصرّف بود، وقف نمود بر مسجد بالاده من قريه آران كه صرف روشنائى و حصير و تعمير آن بشود، و تصرّف وقف در آن شده، و خود او متولى او بود، و وكيل نموده ايشان حقير آقا لطفعلى را، و امين نمود مرا كه مجارى مرقومه را اجرت بدهم، و اجرت آن را همه ساله اخذ نموده صرف مسجد نمايم، و او را سه سال اجرت دادم بحسن رمضان عبدل، و او هم تصرّف نموده در آن، و زراعت آن را نموده اجاره او را داد، در سال گذشته فوت شد و مجارى را على اكبر پسر او بعنوان اجاره از جانب حقير زراعت نموده و در تصرّف او است بعنوان وقف، و چون جناب حاجى ملّا عبدالهادى شش سرجه آن را مدّعى است و مزاحم مستأجر وقف مىشود، و آدم مىرساند موجب اخلال زراعت آن مىشود با وجود آنكه شما مجموع را مطلع هستيد، وقف نامه را مهر كردهايد، و مطلع هستيد جميع مراتب آن را که ملك سركار حاجى على اصغر بوده، و در تصرف آن بوده، و وقف نموده، و الحال هم در تصرف وقف است، و تصرف غير در آن بر وجه غصب و عدوان است، شهادات خود را در حاشيه وريقه محرّر فرموده و بخاتم شريف زيب و زينت بخشيد كه مأجور و مثاب خواهيد بود. [شهادات] 1. هو. آنچه را حقير اطلاع دارم آنست كه مجارى مرقومه با اراضى تابعه معيّنه آن كه دوازده سرجه و نيم است از مزرعه مرقومه با اراضى مشخّصه ملك عاليشان رفيعمكان حاجى على اصغر بود و در تصرّف او بود، وقف نمود آن را بر مسجد بالا ده از براى روشنائى و تعمير و حصير و خود ايشان متولّى بودند، ولكن بتصرّف عاليشان آقا لطفعلى دادند كه اجاره بدهد، و مال الاجاره آن را همه ساله صرف مسجد نمايند، و آقا لطفعلى اجاره دادند به آقا حسن ولد آقا رمضان آرانى، و بعد از فوت آن در تصرّف على اكبر ولد آن بود باستيجار از آقا لطفعلى، بجهت وقف و اجاره نامه را من خود نوشتم، و امروز هم تمامى آن را وقف بر مسجد مزبور مىدانم، و هرگاه غير تصرّفى بر نهج ملكيّت نمايد بر سبيل غصب و عدوان است، شكّى در مراتب محرّره ندارم. هذا ما عندي، والله العالم. [سجع مهر:] عبده الراجی محمد مهدی ابن حسین 2. جناب سیادت پناه آقا سيّد محمّد باقر اداى شهادت نمودند كه: من مطلع هستم كه دوازده سرجه و نيم مدار قنات مزرعه گلچين آباد با اراضى آن از مال عاليشان حاجى على اصغر و در تصرّف ايشان بود وقف نمود بر مسجد بالا ده، و بتصرّف وقف داد، و در تصرّف مستاجر وقف بود و هست، و اليوم هم آن را با اراضى تابعه آن وقف مى‌دانم، و تصرّف غير در آن خلاف شرع است. [سجع مهر:] عبده الراجی محمد باقر الحسینی 3. آنچه را حقير مطلعم آن است كه مجارى مرقومه با اراضى مفصّله ظهر، ملك طلق عاليشان رفيع مكان حاجى على اصغر بود، و وقف نمود بر مسجد بالا ده و در تصرّف متولّى وقف است، و الآن هم او را هم وقف مى‌دانم. [سجع مهر:] و هو العلی الاکبر 4. حقير كثير التقصير آنچه را که مطلع مىباشم آنست كه: مجارى مرقومه متن را با اراضى تابعه عاليشان رفيعمكان خير الحاج حاجى على اصغر دو سال قبل از اين وقف نمودند، و در اين مدّت در تصرّف متولّى وقف بوده، و مستأجر آن نيز اقرار بوقفيّت آن داشته و دارد، واليوم هم وقف است. هذا ما عندي والله العالم. [سجع مهر:] عبده الراجی محمد حسین 5. آنچه را حقير مطلعم آنست كه: عاليشان معلّى مكان اشرف الحاج حاجى على اصغر مجارى مرقومه را مع اراضى و توابع بنهج مرقوم وقف نمودند در تاريخ مرقوم، و بتصرف متولّى وقف دادند، و آنهم تصرف وقفیّه نمود، و اليوم هم نيز در تصرّف او هست، و اليوم هم وقف است، والله العالم. [سجع مهر:] افوض امری الی الله محمد رضا 6. آنچه را حقير مى‌دانم آنست كه: دو سه سال قبل ازين عاليشان حاجى على اصغر مجرى المياه دوازده سرجه و نيم از مزرعه گلچين آباد را با اراضى تابعه آن را كه معيّنه است وقف نمود بر مسجد بالاى ده قريه آران، و توليت او را براى خود قرار داد، و بعد از لزوم وقف و استجماع شرايط عاليشان آقا لطفعلى را وكيل نمود كه مجارى مرقومه را اجرت داده اجرت او را اخذ نمايد، و در مصرف وقف رساند، و مشار اليه مجارى را بحسن رمضان عبدل باجاره داد، و در تصرّف او بود، و بعد از فوت او على اكبر پسر وى اقرار نمود كه آب وقف در تصرّف من است، و تصرّف بر وجه وقفيّت در مجارى مزبوره امروز مى‌شود. حرّره الاقل الاحقر؛ و من او را وقف مىدانم. [سجع مهر:] عبده الراجی محمد علی بن محمد حسن 7. آنچه را حقير مطلع مىباشم عاليشان كهف الحاج حاجى على اصغر مجارى مرقوم متن را وقف نمود، و در تصرّف وقف بود و هست، و الحال هم وقف مىباشد، هذا ما عندي، والله العالم. [سجع مهر:] عبده محمد ابن باقر الحسینی 8. آنچه حقير مطلع هستم آنست كه: عاليشان كهف الحاج حاجى على اصغر مجارى مرقومه وقف نمودهاند و بتصرف مستأجر وقف دادهاند، و الحال هم در تصرّف وقف است والله العالم؛ و امروز هم آن را وقف مىدانم. [سجع مهر:] لا اله الا الله الملك الحق المبین عبده محمد حسین 9. آنچه حقير مطلع هستم آنست كه: عاليشان معلّى مكان كهف الحاجّ والمعتمرين مجارى مرقومه را وقف نمود، و بتصرف مستأجر وقف داد، و الحال هم وقف مىدانم و بتصرف واقف است. هذا ما عندي والعلم عند الله. حرّره. [سجع مهر:] محمد علی بن محمد مهدی 10. اقلّ الخلايق مطلعم كه: عاليشان آقا لطفعلى از جانب عاليشان حاجى على اصغر واقع مجارى مرقومه را اجاره دادند بمستأجر مزبور، و مستأجر هم متصرف بود، و حال هم مستأجر اقرار بر استيجار دارد، بهر صورت مجارى مزبوره در تصرّف وقف است. هذا ما عندي. [سجع مهر:] یا صادق الوعد 11. (ثقه امين) جناب سیادت پناه سيّد اسماعيل اداى شهادت نمودند كه: من دوازده سرجه و نيم مدار قنات گلچين آباد را با اراضى كه در وقف نامه ثبت است مال و ملك حاجى على اصغر مىداشتم، و در تصرّف او بود، و وقف بر مسجد بالا ده نمود، و در تصرّف متولّى وقف است، و اجاره آن را هم از براى مسجد گرفتهاند، و امروز آن را وقف مىدانم و تصرّف غير را در اين غصب و عدوان مىدانم. [سجع مهر:] عبده محمد اسمعیل الحسینی، 1245 12. (عدل) جناب ملّا قاسم روضه خوان نيز بمثل جناب آقا سيّد اسماعيل اداى شهادت نمودند كه: امروز وقف مىدانم آن را و تصرّف غير را غصب و عدوان مىدانم، و در تصرّف وقف است. 13. عاليحضرت آقا اسماعيل بيك خلف مرحوم آقا عبدالله خيّاط اداى شهادت نمود كه: من نيز دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد را وقف مىدانم امروز بر مسجد بالا ده، و در تصرّف وقف است، و اجاره آن را گرفتهاند در وقف خرج نمودهاند، و تصرّف غير از وقف غصب است. 14. (ثقه امين) عاليحضرت آقا محمّد على ولد مرحوم آقا صادق ادای شهادت نمود كه: من دوازده سرجه و نيم با اراضى آن را از مزرعه گلچين آباد را اليوم وقف مىدانيم بر مسجد بالا ده، و در تصرّف متولّى وقف است، و اجاره آن را گرفته صرف وقف مىكنند، و تصرّف غير عدوانى است. 15. عاليحضرت آقا حسن ولد مرحوم آقا قربانعلى اداى شهادت نمود كه: من نيز دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد را با اراضى آن وقف مىدانم امروز بر مسجد بالا ده، و در تصرّف متولّى وقف است كه اجاره را گرفته صرف مىنمايد، و تصرّف غير هرگاه باشد عدوانى است. [سجع مهر:] دارد امید شفاعت ز محمد حسن 16. عاليحضرت استاد جعفر بناء اداى شهادت نمود بمثل آقا حسن بدون كم و زياد. [ادامۀ شهادات در ظهر سند: 247b] 17. (ثقه) عاليحضرت آقا محمّد تقى عطّار اداى شهادت نمود كه: من دوازده سرجه و نيم با زمينهاى آن را مال عاليشان حاجى على اصغر بود وقف نمود بر مسجد بالا ده، و در تصرّف مسجد است، و امروز وقف مىدانم و تصرّفِ غير، زور است. 18. حاجى بابا قصّاب نيز بمثل آقا تقی شهادت داد. 19. (ثقه) عاليحضرت آقا حسين بن آقا على متولّى اداى شهادت نمود بمثل آقا تقى عطّار. 20. آقا على ولد آقا محمّد استاد كريم اداى شهادت كه: آب مرقوم با زمينهاى آن را مال حاجی على اصغر مىدانستم، و وقف بر مسجد بالا ده نموده، امروز وقف مىدانم و در تصرّف مسجد است، و غير، خلاف شرع و زور است اگر تصرّف كند. 21. عاليحضرت آقا على اصغر برادر استاد على نيز بمنوال برادر خود اداى شهادت نمود، و مىگويد: آن را وقف مىدانم و غير زور مىگويد. 22. (ثقه) عاليحضرت استاد عابدين اداى شهادت نمود كه: من دوازده سرجه و نیم را وقف مىدانم بر مسجد بالا ده، در تصرّف مسجد است، اجاره دادهاند، و تصرّف غير را بر وجه غصب و عدوان مىدانم. 23. (ثقه) عاليحضرت آقا حسين آقا علی عطّار اداى شهادت نمود كه: من آب را تماماً وقف مىدانم، امروز بر مسجد بالا ده، و در تصرّف مسجد است كه تصرّف نمودن غير، غصب و عدوان است. 24. عاليحضرت آقا مهدى ميرزا محمّد اداى شهادت نمود كه: من دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد را وقف مىدانم بر مسجد بالا ده، و امروز وقف است و در تصرّف وقف است، و تصرّف غير در آن بر وجه غصب و عدوان است. 25. عاليحضرت آقا حسين ولد مرحوم استاد نادعلى اداى شهادت نمود كه: من دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد را وقف مىدانم بر مسجد بالا ده، و در تصرّف وقف بوده و هست، و ادّعايى كه غير مى‌كند اگر تصرّف بكند غصب و عدوان است. 26. عاليحضرت آقا محمّد حسن ولد مرحوم آقا محمّد على هادى، اداى شهادت نمود كه دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد را مال حاجى على اصغر مىدانم، و در دست او بود، وقف نمود بر مسجد بالا ده، و امروز او را وقف مىدانم و در تصرّف وقف است، اجاره داده است آقا لطفعلى به على اكبر ولد آقا حسن، و تصرّف غير در آن اگر بشود غصب است. 27. آقا على اكبر هم ولد آقا كاظم عطّار مثل آقا محمّد حسن اداى شهادت نمود. 28. آقا غلامعلى ولد ابوالحسن عطّار نيز اداى شهادت نمود بمثل آقا محمّد حسن. 29. و آقا مهدى عطّار نيز اداى شهادت نمود بمثل آقا محمّد حسن. [با مداد] دفترچه 12 سرجه گلچين آباد وقف بازار

مشاهده جزئیات
عریضۀ دیگرِ قاریان قریۀ آران در خصوص تولیت وقفی گلچمن مورّخ سال 1327 هجری

خوانش: كمترين قاريان قرآن بشرف عرض مقدّس بندگانعالى مىرساند: در فقره مجارى بيست سرجه و كسرى آب مزرعه گلچين آباد آران كه با اراضى آن وقف است بر مصرف قرائت كلام الله مجيد، و مشهور است بوقفى گلچمن، واقف مرحوم حاجى على اصغر آرانى، و پس از فوت او توليت با مرحوم پسر او مرحوم آقا محمّد حسن بوده، و پس از فوت او توليت با بندگان شامخ الاركان طوبى مكان خلد آشيان آقاى ملّا محمّد على آرانى طاب الله ثراه بوده، و همه ساله منافع آن را بمصرف مقرّره يعنى باين داعيان مى رسيد. و پس از ارتحال آن بندگان طوبى مكان بموجب نوشته جات معتبره و احكام صادره از علماء اعلام و حجج اسلام و صريح نوشته بخطّ شريف و مهر منيف خودِ آن بندگان خلد آشيان توليت با بندگان شامخ الاركان مجتهد العصر والزمان مروّج الاحكام عماد الاسلام آقاى آميرزا احمد دامت افاضاته بوده، و هست. و حال مذكور مى شود كه بعضى در صدد دعوى و انكار وقف يا توليت هستند و اين واضح است كه دعواى بر خلاف مراتب مذكوره عين كذب و بر خلاف شرع مطاع است. مستدعى از الطاف مبارك آنكه آنچه از ملاحظه نوشتجات ثابت و محقّق گشته در صدر عريضه مرقوم، و بمهر مِهرْ لمعان مزيّن فرمائيد تا لدى الحاجه سند باشد. تحريراً في شهر ربيع الثاني سنه 1327. [پاسخ] بسم الله تعالى. بلى، موافق نوشته‌جات معتبره و احكام مطاعه بعضى از اساطين مجتهدين اعلى الله مقامه وقفيّت جارى مرقومه و اراضى محقّق است، و محلّ كلام نيست، و در امر توليت بمقتضاى حكم بعضى از رؤساى علماء اعلام حسب التولية العامّه در تصرّف بندگان خلد مقام حجّة الاسلام آقاى ملّا محمّد على طاب ثراه بعنوان توليت بوده، و بموجب وريقه ملحوظه كه بخط و مهر بندگان معظّم اليه است توليت جميع آنچه در تصرّف ايشان بوده است، بر حسب ولايت عامّه تفويض فرموده بسركار شريعتمدار عمدة العلماء و الفقهاء الابرار مجتهد الزمان آقائی آقاى آقا ميرزا احمد زيد افضاله، و بناء عليه احدى را نمى‌رسد مزاحمت نمايد، و تصرّف غير جناب آقاى معزى اليه در مجارى مرقومه بدون اذن ايشان خلاف شرع اقدس است، و انشاء الله بهمّت جناب آقاى معزى اليه بمصارف مرقومه خاهد رسيد. حرّره الاحقر فى شهر جمادى الاوّل سنه 1327.

مشاهده جزئیات
عریضۀ میرزا احمد آرانی در تولیت خود بر مجاری موقوفۀ علی اصغر آرانی بر کنیزش معروف به گلچمن مورّخ سال 1328 هجری

خوانش: هو بشرف عرض اقدس عالى مى‌رساند، در فقره موقوفاتيكه در تصرّف مرحوم خلد مقام والد ماجد طاب ثراه بوده كه از آنجمله است مجارى بيست سرجه و كسرى آب گلچين آباد آران كه وقف است بر قرائت قرآن كه مرحوم حاجى على اصغر آرانى وقف كرده است از براى گلچمن جاريه‌اش و در سنه 1325 در شهر دى، ذي قعدة الحرام علماء اعلام حكم بر نصب توليت داعى فرموده‌اند، و مرحوم والد ماجد قبل از اينكه از طرف علماء حكمى صادر شود، چون اين داعى را اهل استنباط داشتند و تصديق اجتهاد اين اقل را نموده‌اند، و همچنين حضرتين حجتین خلد مكان آقاى حاجى ميرزا فخرالدين طاب الله ثراه و بندگان شامخ الاركان آقاى ملّا حبيب الله، لهذا توليت تمامى موقوفه متصرفى خود را باين اقل تفويض فرموده‌اند، و اين اقل هم برحسب ولايت عامّه دادن و اذن از علماء اعلام كثّر الله امثالهم در موقوفه مزبوره تصرف نمودم. استدعا آنكه آنچه از ملاحظه نوشتجات داعى بر ملازمان عالى معلوم و محقّق گشته، و حكم شرعى كه اليوم توليت حق كيست در صدر عريضه مرقوم، و بمهر مبارك مختوم فرمائيد تا لدى الحاجه سند حقير باشد. زیاده جسارت است. [پاسخ] بسم الله تعالى وله الحمد على ما هدانا. چون در زمان حيات مرحوم خلد مقام آقاى ملّا محمّد على حجّة الاسلام آرانى جناب مستطاب شريعتمدار النحرير القمقام و ..؟ الفخام آقا ميرزا احمد ادام الله ايّام افاضاته نظر باستحقاق و دارا بودنشان قوّه قدسيّه اجتهاديه را تصرّف در موقوفات مزبوره نموده‌اند، البته فعلاً متولّى موقوفات جناب معظّم مى باشند و توليت بشراشرها با ايشان است، و تصرّف ديگرى در آن خلاف شرع و حرام است، خصوصاً آنكه در همان زمان ايضاً در بعضى حكام شرع مطاع توليت از باب احتياط بجناب ايشان واگذار شده، في الخامس من صفر 1328، وأنا المحتاج إلى الله الغنيّ القوي

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ بیست سرجه و کسری از قنات گلچین آباد وقفیِ گلچمن، وقف بر قرائت کلام الله المجید مورّخ سال 1327 هجری

خوانش: وبعد، قبول اجاره صحيحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار عماد الاسلام شامخ الاركان مجتهد العصر والزمان، آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه، عاليحضرت آقا غلامرضا خلف مرحوم حاجى كدخدا اسماعيل گرجى شهره آرانى، مسبوقاً بالايجار حسب التولية الشرعيّة. همگى و تمامى مجرى المياه بيست سرجه و كسرى منجمله يكهزار و پنجاه سرجه مدار قنات مزرعه گلچين آباد، بانضمام اراضى تابعه و فاضله بتفصيل ظهر. مخفى نماند كه اين مجارى و اراضى، آب وقفى گلچمن است كه وقف است بر قرائت كلام الله المجيد. ابتداء از يوم چهاردهم مهرماه هذه السنه تخاقوى ئيل الى مدّت يكسال شمسى كامل الايّام. بمال الاجاره مقدار يكصد و بيست من بوزن شاه جو پاك بومى كه در اوّل تيرماه تسليم نمايد، و مقدار بيست من بوزنشاه خربوزه آقانبات كه در موعد خود بدهد، و مقدار سى من بوزن مرقوم كاه جو كه در تيرماه تسليم نمايد. و عقد اجاره جارى شد و شرايط صحّت مع قبض و اقباض عين مستأجره مرعى و معمول. و ضمن العقد مقرّر شد كه رفع ماليات بر عهده مستأجر و قنائى از قرار معمولى ساير دشت باشد، و عمل تر و خشك موافق اجاره نامچه عاليشان كدخدا نصرالله اخوى مستأجر مرقوم است. تحريراً في شهر ذي الحجّة الحرام مطابق سنه 1327.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان