نمونه کار های سندخوانی
اجاره نامۀ یک ربع از یکطاق قنات مزرعۀ شمس آباد به مدت سه سال شمسی شروع از مهرماه سال 1310 شمسی/ 1350 هجری

خوانش: و بعد، قبول اجاره شرعيّه نمود آقا رضا ابن مرحوم اسماعيل بيك آرانى از بندگان حضرت مستطاب عمدة التجّار آقاى حاج سيّد ابراهيم تاجر كاشانى، ولد مرحمت و غفران مآب آقا مير عبدالوهّاب، و سيادت نصابان آقا عبّاس و آقا محمّد جعفر ولدان آقا نصرالله عطّار كاشانى؛ همگى و تمامى منافع نصف از يكربع از يكطاق از جمله دوازده طاق مدار قنات مزرعه شمس آباد پيره (؟) به انضمام كافّه توابع و لواحق و قطعات اراضى مفصّله ذيل السطر. ابتداء از 18 مهرماه قوى ائيل 1310 شمسى الی مدّت سه سال تمام. بمال الاجاره هر سالى مقدار بيست و يك من و صد درم بوزنشاه جو كه در تيرماه بدهد، و مبلغ پنج تومان نقد كه در مهرماه بدهد، و حسب الشرط رفع ماليات و عوارضات ديوانى بعهده مستأجر و قنايى از قرار ساير دشت. و مقرّر شد كه مستأجر همه ساله مال الاجاره را در شهر تحويل بدهد و مطالبه كرايه نكند. و مبلغ شش تومان از مال موجرين بر ذمّۀ مستأجر است بابت عمل اشجار كه در آخر مدّت بزياده و نقصان رجوع نمايند. و صيغه اجاره با جميع شرايط صحّت جارى شد، و قبض و اقباض بعمل آمد، و مورد اجاره بتصرّف مستأجر داده شد، في 27 ذى قعده 1350. (صورت قطعات) 1. قطعه نصف از يكقطعه جلو باغ عبدالله خان تقريباً هشت قفيز است، حدّى بوالده آقا حسين، حدّى بشارع. 2. قطعه نصف از دو قطعه جلو مسجد كه هر دو قطعه تقريباً هشت قفيز است، حدّى بزمين آقاى كليمى، حدّى افتخار الاسلام آرانى. 3. قطعۀ نصف قطعه از قطعۀ ميان دشت 6 قفيز است، حدّى حليليه آقاى امام، حدّى استاد كاظم. 4. قطعۀ نصف از قطعه درگه برآب معين آباد كه تقريباً نه (9) قفيز است، حدّى استاد كاظم صبّاغ، حدّى بوالده مرحوم آقا حسين. 5. قطعۀ نصف از قطعه دره شيرآباد كه تقريباً شانزده قفيز است، حدّى حليلۀ امام جمعه، حدّى آقا محمّد حسين كاشانى. 6. قطعۀ نصف از قطعه بر پله شير آباد كه 13 قفيز، حدّى زوجه سيّد مهدى، حدّی حاجى على اكبر. 7. قطعۀ نصف از يك قطعه سرچاله منصوره تقريباً سه قفيز است، حدّى بحاجى سيّد رضا، حدّى بحاجى سيّد ابراهيم. 8. قطعۀ نصف از قطعه چاله منصوره تقريباً شش قفيز است، حدّى والده آقا حسين، حدّى رضا ابن اسماعيل بيك. 9. قطعۀ نصف از قطعه دم جاده خار شش قفيز است، حدّى رضا، حدّی زوجه سيّد مهدى. 10. قطعۀ نصف از قطعه ميان دشت تقريباً 5 قفيز است، حدّى رضا، حدّى والده آقا حسين. 11. قطعۀ نصف از يك قطعه دم جاده پاى خوره 8 قفيز است، حدّى حليله آقاى امام جمعه، حدّى رضا ابن اسماعيل بيك. 12. قطعه ندارد.

مشاهده جزئیات
صورت اراضی مجاری مرقومه در مزرعۀ دولت آباد

خوانش: صورت اراضى متعلّقه بمجارى مرقومه ظهر كه مستأجر معترف شد بتصرّف آنها: 1. قطعه دم اسطلخ، 3 قفيز، حدّى بزمين امام، حدّى بزمين حاجى ملّا زين العابدين، حدّی بزمين حسن حاجى حسين، حدّى بشارع. 2. قطعه زمين پل شيخ شهره، يك جريب، حدّى بزمين مستأجر مزبور من الطرفين، حدّى بزمين على اصغر حاجی رضا، حدّى بزمين ورثه محمّد حسن حاجى على اصغر. 3. قطعه در كنار، يك جريب، حدّی بشارع، حدّى بزمين على اكبر نوروز خاتون، حدّى بزمين حاجى ملّا محمّد صادق، حدّى بزمين شين آباد. 4. قطعه زمين دركه، نه (9) قفيز، حدّى بزمين شرف آباد، حدّى بزمين حسن حاجى حسين، حدّى بزمين حاجى ملّا زين العابدين، حدّى بزمين حاجى ملّا محمّد صادق.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ شرعیه سه ربع از نصف یکطاق قنات مزرعۀ دولت آباد به مدت سه سال مورّخ سال 1307 هجری

خوانش: از بندگان شامخ الاركان مجتهد العصر والزمان، وحيد الدهر، عماد الاسلام، آقاى ملّا محمّد على خلف مرحمت و غفران پناه جنّت مكان ملّا محمّد مهدى آرانى، باجاره شرعيّه قبول نمود عزّت انتساب آقا رجبعلى، خلف مرحوم محمّد رضا خواجه شهره من القريه على وفق الشرعى والقانون الملّى. تمامى و همگى مجرى المياه سه ربع از نصف از يكطاق من جمله شانزده طاقات مدار قنات مزرعه دولت آباد من مزارع قريه مسطوره، مع جميع توابع و لواحق از اراضى و صحارى و آبار و ا نهار و اطراف، بقدر الحصّه. ابتداء از يوم شانزدهم مهرماه جلالى هذه السنه اودئيل الى انقضاء مدّت سه سال شمسى تمام. بمال الاجاره هر سالى بمقدار چهل من بوزن شاه جو بومى بى عيب. مقرّر و معيّن آنكه مال الاجاره را در يوم آخر تيرماه جلالى هر ساله در سنوات آتيه تسليم بندگان شامخ الاركان نمايد. و صيغه اجاره شرعيّه بر مراتب مسطوره مشتمله بر جميع شرايط صحّت جارى و واقع گرديد، و ماليات ديوانى مجارى مرقومه بهر اسمى و رسمى كه بوده باشد رفعش بر عهده مستأجر بوده باشد، و رجوعى ببندگان شامخ الاركان نداشته باشد. تحريراً فى شهر صفر المظفّر، مطابق آبانماه جلالى هذه السنة المرقومه من شهور سنه (1307=) 137.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ سه سالۀ دیگر از قنات دولت آباد مورّخ سال 1354 هجری/1314 باستانی

خوانش: و بعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود آقا على باغبان زاده آرانى دارنده ورقه هويّت نمره (3915) صادره از دفتر آران، ولد مرحوم على جان آرانى، از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام مروّج الاحكام آقاى آميرزا احمد عاملى آرانى دامت افاضاته مقروناً بالايجاب. همگى و تمامى منافع مجارى المياه بيست و هشت سرجه و سه ربع دانگ از يكسرجه از جمله يكهزار و دويست سرجه مدار قنات مزرعه دولت آباد من مزارع آران، بانضمام منافع اراضى تابعه و فاضله متعلّقه بآن و ساير توابعها الشرعيّه. ابتداء از نصفه مهرماه جلالى تنگوزئيل يكهزار و سيصد و چهارده باستانى الى مدّت سه سال شمسى تمام. بمال المصالحه هر سالى مقدار چهل و پنج من شاه جو بومى بی‌عيب پاك كه در تيرماه بدهد، و مقدار يكبار معمولى كاه جو كه در تيرماه بدهد، و مقدار پنج من مزبور چقندر خوب كه در فصل خود بدهد، و مبلغ بيست و پنج ريال وجه نقد كه در نصفه مهرماه بدهد. و عقد مصالحه جاريشد و شرايط صحّت و لزوم مرعى گرديد، و رقبات مرقومه بتصرّف متصالح داده شد، و مشار اليه اقرار بر تصرّف نمود. و حسب الشرط ماليات كلّاً و قنائى و زياده و نقيصه مال المصالحه هر سال از قرار معمولى ساير طاقات اين مزرعه است، و عمل اشجار قائم در اراضى متعلّقه بمجارى مرقومه هرچه هست، و هرچه الى آخر مدّت زياد شود مال مصالح معظّم است. وكان ذلک التحرير والوقوع في چهارده (14) مهرماه باستانى (1314) هشتم رجب المرجّب من شهور يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار قمرى.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ سه ساله 28 سرجه و سه ربع از یکدنگ قنات دولت آبادمورّخ سال 1336 هجری

خوانش: وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد دام ظلّه العالى، عاليشان محمّد رضا ولد صدق آقا رجبعلى خواجه شهره من القريه، همگى و تمامى مجرى المياه بيست و هشت سرجه و سه ربع از يكدنگ از جمله هزار دويست سرجه مدار قنات مزرعه دولت آباد، من مزارع قريه مرقومه، بانضمام منافع (و منافع مهرماه گذشته) اراضى تابعه و فاضله متعلّقه بمجارى مرقومه. ابتدا از يوم شانزدهم مهر ماه جلالى هذه السنه ئيلان ئيل الى مضى مدّت سه سال شمسى كامل الايّام. بمال المصالحه هر سالى مقدار چهل و پنج من بسنگ شاه جو پاك كه در تير ماه آن سال برساند. و حسب الشرط مقرّر شد كه با ندادن مال المصالحه در رأس موعد، بقيّه مدّت اختيار فسخ مصالحه با بندگان مصالح باشد، و قنّائى از قرار ساير دشت، و ماليات ديوانى بر عهده مصالح له است و كم و زياد اجاره مطابق ساير دشت بايد معمول دارد. عقد مصالحه جارى شد و شرائط لازمه بعمل آمد. وكان ذلک تحريراً وقوعاً في شهر جمادى الأولى سنه 1336.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ استاد حسین حمامی با آمیرزا احمد آرانی مجاری بیست و هفت سرجه از قنات دولت آبادمورّخ سال 1350 هجری

خوانش: وبعد، قبول صلح منافع نمود عاليشان استاد حسين حمامی ولد مرحوم استاد حسن آرانى از حضرت بندگان حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، مسبوقاً بالايجاب، همگى و تمامى مجارى بيست هفت سرجه دو دنگ از يكسرجه از جمله يكهزار دويست سرجه مدار قنات مزرعه مدعوّه دولت آباد من مزارع قريه آران، با جميع توابع و لواحق و آبار و انهار و صحارى و اراضى تابعه آن، مطابق اجاره نامه معتبره سابقه. ابتدا از نصفه مهر ماه جلالى هذه السنه قوى ئيل الى مدّت سه سال شمسى تمام. بمال المصالحه هر سالى از سنوات ثلث مقدار و موازى چهل و پنج من بوزن شاه جو بومى بى عيب قريه مرقومه، و مبلغ سه تومان نقد وجه رايج خزانه ايران. و عقد مصالحه بالفارسيّة والعربيّه جارى شد، مشروط آنكه جو مرقومه را همه ساله اوّل تير ماه سال لاحق و نقد مزبور را در اوّل آبان بدون مطالبه بدهد، و ماليات دیوانی كلّاً بر عهده مصالح له است، و قنائى از قرار ساير دشت مرقومه معمول شود، و عمل اشجار آنچه باشد موافق اجاره نامه سابقه از خود استاد حسين متصالح و غيره از مستاجرين. و متصالح اقرار بتصرف نمودند اعيان مصالحه نمود بتاريخ يوم سيزدهم شهر جمادى الاولى من شهور سنه 1350.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ استیجاری منافع بیست و هشت سرجه و سه ربع دانگ قنات مزرعۀ دولت آباد، به مدت سه سال شمسی مورّخ سال 1351 هجری

خوانش: هو وبعد، قبول مصالحه شرعيّه نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام، ملاذ الانام، مرجع الاحكام، المولى الاعظم الامجد، آقاى آميرزا احمد آرانى مدّ ظلّه، عاليشان سعادت نشان استاد حسين ولد مرحوم استاد حسن حمّامى آرانى مقروناً بقبوله منه، على وفق الشرع المطاع. همگى و تمامى منافع مجارى المياه بيست و هشت سرجه و سه ربع دانگ من جمله يكهزار و دويست سرجه مدار قنات مزرعه دولت آباد، من مزارع قريه مرقومه، بانضمام منافع قطعات اراضى متعلّقه بمجارى مرقومه بانضمام منافع اشجار مغروسه و اراضى مرقومه. ابتداء از نصفه مهرماه جلالى هذه السنه ماضيه بيچى ئيل الى مدّت سه سال شمسى تمام. بمال المصالحه هر سالى بقرار شرح آتى الذكر: جو بومى بى عيب 54 خروار، كاه جو يك بار، وجه نقد 800 تومان و 5000 دینار، و چقندر 150 من. مقرّر آنكه همه ساله جو را در اوّل تير ماه، و ايضاً كاه و وجه نقد در نصفه مهرماه بپردازد. و عقد صلح منافع واقع و تسليم و تسلّم بعمل آمد و اعترف المصالح له بالتصرّف. توضيح آنكه كم و زياد در مال المصالحه همه ساله بقرار ساير دشت خواهد بود و در مدّت مرقوم رفع ماليات كلّاً و قنائى مثل ساير دشت خواهد بود. وكان ذلک تحريراً في 25 شهر ذي الحجّة الحرام من شهور سنة 1351.

مشاهده جزئیات
استیجارنامۀ ثلث نیم طاق از جمله شانزده طاق قنات دولت آباد به مدت سه سال شمسی، با مال الاجاره 33 من جو مورّخ سال 1299 هجری

خوانش: وبعد، استيجار شرعى نمود از جناب شريعت مآب مجتهد الزمان آقاى ملّا محمّد على ابن جناب مقدّس القاب آخوند ملّا مهدى آرانى، از عاليشان استاد حسين خلف مرحوم استاد محمّد مقنّى. و جناب مومى اليه اجاره داد باو على النهج الشرع الانور، همگى و تمامى ثلث نيم طاق از جمله شانزده طاق مدار قنات دولت آباد من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى و اشجار بقدر الثلث از نيم طاق بمدّت سه سال شمسى. ابتدا از شانزدهم مهرماه هذه السنه ئيت ايل. بمال الاجاره هر سالى مقدار سى و سه من بوزن شاه جو كه در تيرماه بدهد، و رفع ديوانى و قنائى از قرار معمول دشت الى نوروز سال آخر بر عهده مستأجر است. و صيغه شرعيّه بر نهج شرع انور جارى شد، و قبض و اقباض عين مستأجره بعمل آمد، و شرايط صحّت و لوازم مرعى گرديد. فبناء عليه عين موجره در مدّت مرقومه مال مستأجر است وله التصرّف معها كيف شاء. حرّر ذا في نوزدهم شهر ذى القعدة الحرام سنه 1299.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان