نمونه کار های سندخوانی
مصالحۀ حق العبور از خانۀ جدید البناء در محلۀ میدان حاجی امین آران مورّخ سال 1330 هجری

خوانش: بموجب صلح قطعى منتقل نمود عفّت پناه معصومه بنت مرحوم حسينعلى سلطان آرانى به بندگان شامخ الاركان مروّج الاحكام مجتهد العصر والزمان آقاى آميرزا احمد دام ظلّه العالى همگى و تمامى حقّ العبور از خانه جديد البناء جناب مصالح له معظّم اليه كه واقع است در جنب مسجد قاضى من محلّات قريه آران بخانه حاجى على حاجى حسين در محلّه ميدان حاجى امين من محلّات قريه مرقومه كه خودشان و گماشتگان آنها در خانه حاجى على عبور بكنند و کسی ممانعت و مزاحمت ايشان را نكند. بمال المصالحه مقدار يك من سنگ شاه نمك آران كه در مجلس هبه نمود و عقد مصالحه شرعيّه جارى شد و شرايط صحّت و لزوم مرعى گرديد. و كان ذلک تحريراً وقوعاً في بيست و يكم شهر رجب المرجّب سنه 1330. توضيح اينكه معصومه بنت مرحوم حسن بن على سلطان است و بنت حسينعلى در متن سهواً قلمى شده فى التاريخ .

مشاهده جزئیات
مصالحۀ نیم دنگ بالاشاعه از شش دانگ مبال مورّخ سال 1335 هجری

خوانش: حسب المصالحه اللازمه الشرعيّه منتقل ساخت جناب مستطاب شريعتمدار عمده العلماء الأبرار مقتدى الانام عماد الاسلام بندگان آقاى آقا ميرزا احمد سلّمه الله تعالى بعزّت مآب آقا محمّد على بن مرحوم حاجى على حاجى حسين آرانى مقروناً بقبوله منه دامت بركاته على وفق الشريعه المطهّره همگى و تمامى نيم دانگ بالاشاعه از شش دانگ مبال خانه جديد البناء مسكونى جناب معظّم له واقع در درب مسجد قاضى شهره. بمال المصالحه مبلغ بيست و پنجهزار دینار فضّی سلطان احمد شاهى كه اخذ نمود و حقّ العبور در خانه مسكونى مصالح له واقع در ميدان حاجى امين شهره كه مصالح مومى اليه حق داشته باشند كه مأمورين ايشان را بجهت رفتن به آن خانه مصالح له جهت داشتن خاك روبه و خاشاك حق شرعى باشد و عقد مصالحه بالعربيّه والفارسيّه سمت وقوع پذیرفت و اسقاط غبن من الطرفين بالغاً ما بلغ معمول شد. و یجب العمل بمضمون؟ ما سطر و ليس لأحد التعرّض بخلاف ذلک تحريراً في حادي عشر شهر رجب الاصم سنه 1335.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ محاباتیِ دو دنگ خانۀ جدید البناء مورّخ سال 1346 هجری

خوانش: وبعد حاضر شد جناب مستطاب سلاله دودمان احمدی آقاى شريف السادات خلف مرحوم آقاى آقا سيّد حسين آرانى، بموجب صلح شرعى قطعى منتقل نمود به حليله جليله خود عليا جاه خدارت دستگاه صبيّه مرضيّه بزرگ بندگان حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد دام ظلّه العالى همگى و تمامى دو دنگ از يك باب خانه جديد البناء از خانه حاجى هادى شهره و خانه ملّا آبائی ابتیاعی از جناب ملّا غلامرضا از بیوتات و سرداب و اصطبل و حوض ابواب و اغلاق و كلّما يتعلّق به از دو سمت خانه مرقومه بالجمله آنچه متعلّق است از دو سمت خانه مرقومه بمال المصالحه مقدار يك من سنگ شاه نمك حومه سفيد آران الموهوب و صيغه مصالحه با جميع شرائط صحّت جارى شد و شرائط لازمه بعمل آمد بناء على ما رقم مورد صلح ملك طلق عالی جاه مسمّات مسطوره است احدى را در آن حقّى نيست و چون صلح محاباتى است باب غبن در آن مسدود است. وكان ذلک تحرير[اً] وقوعاً في سیم شهر جمادى الثانيه من شهور سنه 1346.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ بیست تومان قران احمد شاهی تا پس از فوت صرف در اموری شود مورّخ سال 1335 هجری

خوانش: مخفى نماند كه عفّت و عصمت پناه سكينه خاتون بنت مرحوم عمو عبّاس آرانى قبل از وفات خود بموجب مصالحه صحيحه شرعيّه منتقل نمود با بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه العالى از مال خود مبلغ بيست تومان قران احمد شاهى را به مال المصالحه مقدار يك من نمك سفيد حومه آران موهوب فى المجلس. و ضمن عقد خارج لازم مشار اليها متمنّيه شد از بندگان معظّم اليه كه مبلغ فوق را بشرح مفصّله ذيل صرف نمايند: اوّلاً بعد از فوت مسمّات مرقومه نعش آن را در آستانه مقدّسه حضرت محمّد هلال بن علىّ بن ابى طالب عليهما السلام دفن كنند و هر مبلغ كه از بابت قيمت زمين صلاح بدانند از وجه مرقوم بدهند. و ثانياً روز ختم براى مستخدمين مجلس ترحيم مقدار نيم من بوزن شاه نان و مبلغ يك قران حلوا از وجه مرقوم بدهند. و ثالثاً از براى مشار اليها هركس را كه صلاح بدانند استيجار نمايند كه يك سال صوم و صلوات نمايند و بقيّه وجه مذكور را به مصارف خيريّه به هر نحو كه صلاح بدانند برسانند. و ضمن عقد خارج مذكور مسمّات مرقومه معيّن نمود كه بعد از فوت او بندگان معظّم الیه وجه مرقوم را از قيمت املاك خانه كه عبارت است از يك باب اطاق و يك باب بالا خانه و يك باب اصطبل كه واقع است در خانه اسماعيل شيخ زوج مسمّات مرقومه در محلّه چهار سوق راعيان؟ من محلّات قريه آران كه رقبات مرقومه را اسماعيل مرقوم داخل در صداق مشار اليها نموده بود انتزاع نمايند و به مصارف مذكوره برسانند و عقدين مذكورين على النهج الشرعى جارى شد و بر مراتب مسطوره استاد حسن صبّاغ ولد مرحوم عبدالهادى و محمّد بن مرحوم عمو رضا خال مسمّات مرقوم اداى شهادت نمودند و آقا على اكبر برادر زوجه مسمّات مرقومه تصديق مراتب مسطوره را نمود. وكان ذلک تحريراً في شهر جمیدى الآخره 1335. [لاحقه] حاضر شدند استاد حسن صبّاغ و محمّد بن عمو رضا و آقا على اكبر پسر برادر مسمّات مرقومه در متن و نزد اين احقر شهادت و تصديق مراتب مسطوره در متن را نمودند و شبهه‌اى در صحّت آن نيست. حرّره الاحقر حسين بن مرحوم ملّا عبّاس آرانى في شهر جميدى الآخره 1335.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ یک باب اطاق که الحال دکان ندّافی است بای الحاق به حسینیه مورّخ سال 1283 هجری

خوانش: وبعد بموجب مصالحه شرعيّه قطعيّه منتقل ساخت خير الحاجّ والمعتمرين حاجى محمّد صادق بقّال آرانى خلف مرحوم عبدالباقى به جناب مستطاب عمدة العلماء الاطياب آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه نجل حفى صفى آخوند ملّا محمّد مهدى طاب ثراه مقروناً بقوله منه همگى و تمامى مبناى يك باب اطاق جنوبى الجهة شمالى الباب واقع در خانه علىّ ابن عمو حسن آرانى در محلّه وشاد خلف فزاى (=فضائی) كه اهل محلّه مى‌خواهند جزء حسينيّه كنند و الحال اطاق مرقوم دكّان ندّاف شده به مال المصالحه مقدار يك من بوزن شاه نمك سفيد آران كه هبه نمود و فى ضمن العقد مقرّر ساخت كه منافع آن را بعد از حبس نمودن آن صرف مخارج حسينيّه وشاد از بنائى و روضه خانى كه بندگان مصالح له صلاح دانند ايشان رفتار كنند و عقد مصالحه با شرايط اللّازمه المراعات في الصحّه واللزوم جارى شد، غبّ ذلک بندگان مصالح له دكّان مرقومه را حبس نمود در مصارف مزبوره حسينيّه اين محل الى غايت مدّت هشتاد سال قمرى كه منافع آن به مصارف مسطوره بشود به استصواب و صواب ديده ايشان و صيغه حبس با شرايط آن جارى شد. و كان ذلک المرقوم في پنجم شهر شعبان المعظّم من شهور القمرى سنه 1283.

مشاهده جزئیات
بیع نامۀ چندین نفر، املاک و اراضی مفصّله را به آمیرزا احمد آرانی مورّخ سال 1330 هجری

خوانش: هو وبعد، با كافّه شرايط صحّت و قواعد شرعيّت به مصالحه لازمه قطعيّه منتقل نمودند اشخاص مفصّله ذيل: فاطمه خوانم بنت حاجى جعفر ـ معصومه خواتون بنت حاجى على سلطان ـ و زوجه آقا حسين بنت رحيم محمّد بيك شهره گرجى ـ و زوجه آقا عبّاس بنام زليخا دختر حسن على مهدى ـ و زوجه قاسم المسمّات مرضيّه بنت على اصغر حمّال ـ اخلاف مرحوم حاجى على ـ حاجى شكر با امضاء بر زوج آنها ـ زوجه محمّد عمو جعفر بنت ابراهيم مسمّات خانم جوبى؟ ـ زوجه على اصغر بن حسين بن جعفر بنت على مهدى مرغ گير مسمّات خانم ـ خود آقا على اكبر بن حاجى جعفر ـ زوجه حسين استاد بابا مسمّات هاجر ـ صبيّه سلطان بقّال ـ محمّد على بن حاجى على حاجى شكر و زوجه‌اش هر يك بقدر سهام موافق ثبت عليحده و على وفق شريعه المقدّسه به بندگان حضرت مستطاب شامخ الاركان مجتهد الزمان الحبر الحجّه الاوحد آ قا آميرزا احمد دام ظلّه العالى تمامى و همگى حقّى كه داشتند در تمامى دو قطعه زمين واقعه در بستان سراى خانه حاجى على حاجى حسين شهره به توصيف ذيل : 1. قطعه واقعه در پشت مطبخ خانه كه بناى مبال در او نهاده‌اند مع نصف بناى پايه مبال كه تقريباً زمين مرقوم به مساحت طولاً شش ذرع است و عرضاً سه ذرع و چهار يك واقعه در خلف مطبخ خانه بندگان معظّم محدود به مبال خانه خانه حاجى على مرقوم مع محلّ كوت انداز كه در پشت مبال از طرف جنوب متصرف خواهند بود و شرط شد كه چنانچه بنائى در خلف خانه مبال خودشان بنمايند و بخواهند به اين پايه مبال حمل نمايند بندگان منع نمايند و حق داشته باشند. 2. و قطعه دويّم از طرف شمال متصل به اين قطعه است در خلف مهمانخانه بندگان معظّم از محاذى پايه قديم كه ساخته‌اند الى ديوار اصطبل ورثه حسين جعفر و از طرف غربى سه شبر به درگاه اصطبل ورثه آقا حسين مرقوم مانده محدود به مهمانخانه و به فضاى خانه مرقوم و به اصطبل خود بندگان آقا و اصطبل ورثه آقا حسين مرقوم كه در جهت كوت انداز مبال خانه خواهند نمود مع ممرّ و مدخل و ساير متفرّعات بقدر الحصّه بمال المصالحه مبلغ نوزده تومان از قرار رايج المعامله دولت محروسه ايران كه در مجلس هريك بقدر سهم خود اخذ نمودند و صيغه صلح با كلّ شرايط جاريشد و هر يك بقدر سهم خود ضامن كاشف الفساد گردیدند و اسقاط كافّه دعاوى محتمله و خسارات متصوّره سيّما اعلى مراتب دعوى الغبن عن الطرفين شد. و بر نحو لزوم ضمن عقدى از عقود لازمه و تمام مصالحين التزام شرعی شد از حين تحرير لغايت پنجاه سال قمرى تا ظهور فساد از مال المصالحه سبق دعوى الى غير ذلک علاوه بر ردّ مثل مال المصالحه بقدر سهام خود از عهده غرامات شرعيّه آن برآيند و جميع شرايط شرعى معمول و مرعى گرديد. تحريراً في شهر رجب المرجّب مطابق تيرماه جلالى هذه السنه سیچقان ئيل من شهور سنه 1330.

مشاهده جزئیات
مصالحۀ یک سدس بالاشاعه از یک باب اطاق طنابی مورّخ سال 1282 هجری با دو عقد لاحق، یکی به ازاء مهریه در سال 1283 هجری

خوانش: هو امّا بعد حمد الله سبحانه، به عاليجناب فضائل مآب سعادت اكتساب مستغنى الالقاب علّامى فهّامى جناب ملّا محمّد على خلف عاليجناب مستغنى الالقاب آخوند ملّا محمّد مهدى آرانى، صلح صحيح صريح شرعى نمود عفّت و عصمت پناه حاجيه شگرف خانم بنت مرحوم حاجى حسين آرانى، و مومى اليه نيز قبول مصالحه نمودند از او بر وفق شرع همگى تمامى يك سدس بالاشاعه از همگى تمامى يك باب اطاق طنابى شماليّه المبنى وجنوبيّه الابواب داخله در خانه مرحوم حاجى ابوطالب در محلّه در مسجد قاضى محدوده به: - خانه محمّد على - و به خانه ملّا احمد - و به خانه ملّا محمّد على - و به شارع به انضمام تمامى متعلّقات و منضمّات ، و پسِ اطاق و بالا خانه فوق غلاتگذار و سهم دو غلّاتگذار و تمامى سردابه تحتانيّه آن و خلوت و ابواب و اغلاق و مشاعات از باغچه خانه و بيت الخلاء و مطبح سراى كلّ اينها بحق سدس و مشاعات من كلّ ما يسمّى مشاعاً في عرف أهله بقدر الحصّه. بمال المصالحه مبلغ ده تومان پول تم؟ روپيه ناصرالدين شاهى سيزده نخودى از قرار عددى ده شاهى مصالحه صحيحه شرعيّه و معاقده صريحه مليّه جامعه جميع شرائط صحّت و اركان، خاليه از كلّ نواقض و مفاسد و بطلان ، محتويه بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم عوض فى المجلس جارى شد و ضامن درك و كاشف الفساد مصالحه مرقومه شد و مال المصالحه را فى المجلس اخذ نمود و اعتراف به اخذ آن نمود و تخليه يد تصرّف از تمامى مورد مصالحه نمود و بتصرّف مصالح له داد، و ايشان هم تصرّف مالكانه كتصّرف الملّاک في املاكهم نمود، و قرار و استقرار بر ملكيّـت ايشان گرفت. و از تاريخ ذيل الى پنجاه سال هلالى در ضمن عقد لازم خارج شرط شد كه هرگاه مستحقّاً للغير بروز نمايد و حكم شرع بر آن صادر شود از عهده مال المصالحه و جميع غرامات شرعيّه آن و تعمير آن برآيد، بناء على هذا تمامى مورد مصالحه حق صدق و ملك طلق جناب مصالح له است و احدى را در آن حقّ و تسلّطی نيست، و مدّعى خلاف مراتب محرّره كاذب و آثم است ، و در ضمن عقد لازم شرعی خارج شرط شد كه علاوه بر غرامات شرعيّه هرگاه حكم شرع در مدّت مرقومه مستحقّاً للغير صادر شود[...] مجاناً نیز بدهد به مصالح له. كان ذلک في 26 شهر ذى الحجّة الحرام من سنه 1282.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ یک باب اصطبل محقّر مورّخ سال 1330 هجری

خوانش: فبعد، صلح صحيح شرعى قطعى نمود به بندگان حجّة الاسلام آقا ميرزا احمد آرانى دام ظلّه العالى عفّت و خدارت پناه معصومه خانم بنت مرحوم آقا حسن بن على سلطان من القريه مقروناً بقبوله دام ظلّه نهجاً على النهج الشرعى و القانون الملّى. همگى و تمامى يك باب اصطبل محقّر جنوبى المبناء شمالى الباب واقع در جنب مضيف خانه بندگان مصالح له دام ظلّه ، واز جانبى به اصطبل مصالحه ، و حدّى به بالوعه مسجد، حدّى به فضاء ملكى بندگان معظّم اليه بانضمام توابع شرعيّه و لواحق عرفيّه و ممر و باب و غلق و كلّما يتعلّق به بدون استثناء شيئى از آن. بمال المصالحه مبلغ هفت تومان از قرار قران جديد الضرب بيست و چهار (24) نخودى سلطان احمد شاهى نقد مقبوض فى المجلس و صيغه صلح جارى شد و قبض و اقباض و تخليه و تصرّف بعمل آمد، و اسقاط غبن على فرض ثبوته فى الصلح شد ولو كان فاحشاً بل أفحش ، و ضمان درك شرعى معمول و مرعى گرديد، فعلى هذا تمامى مورد مصالحه و صلح يعنى اصطبل و ملزومات ملك طلق بندگان حجّة الاسلام است فله دام ظلّه العالى التصرّف فيه كيف شاء و متى شاء و ما شاء، وبه وقع الاشهاد والله رؤوف بالعباد. وكان ذا وقوعاً و تحريراً في يوم الخميس الحادي عشر من شهر الله الاصبّ الرجب المرجّب سنه 1330.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان