نمونه کار های سندخوانی
صورت عایدات و مخارجِ مسجد میدانِ آران مورّخ سال 1351 هجری

خوانش: ... يدان سنه 1350 صورت عايدات مسجد ميدان سنه 1351 • 700 دینار ـ اجاره خرجی خانه 10 تومان جو: 50 من 6 تومان و 600دینار [6 قران] نقداً 5 تومان و 700 دینار [7 قران] اجاره خرجی خانه: 10 تومان جمعاً 99 تومان و 1550 دینار مخارجات 1351 و پنجاه خاك جو (فی:) صد و ده خروار 3 تومان و 3000 دینار [3قران] كاه گندم 4 تومان و 5 قران عمله (5 عدد) 1 تومان بناء و سقاء 5 عدد 2 تومان و 1000 دینار [1قران] گچ 40 من 1 تومان و 2 قران ناب دان 7 عدد 2 قران قند چائی یک طوج و 10 نار 5 قران ذغال 6 من گوشت یک سیر 2500 دینار [2 قران و نیم] گلابی [40 مثقال یا] یک طوج 900 دینار پنير 1 طوج [40 مثقال] و 12 درم [برابر با 24 مثقال] 1 تومان نان 3 من 7 قران برف روبی 1 تومان و 3000 دینار [3 قران] چائى 1 تومان • براى حصار باغچه ميدان: خرج عمل و بناء 1 تومان و 1500 دینار آجر و گچ استاد محمد حجّار 10 تومان بنائی 2 تومان آنچه خرج شده است: گچ 5 خروار 1 تومان باب یراق عدد 1500 دینار عمله چهارده نفر 3 تومان و 5 قران بناء و شاگرد 5 روز 6 تومان برف روبی 2 تومان و 4300 دینار باغچه دو روز 1 تومان و 2 قران عمله 6 عدد 1 تومان و 2 قران بناء 3 قران حمالی 3 تومان ناودان چوبی 6 عدد 6 قران کد خدا حسین خانی... جمعاً 52 تومان و 6500 دینار [سجلات] اثر انگشت كدخدا حسين حاجى ميرزا... [سجع مهر:]محمد حسن [سجع مهر:]حبیب ابن غلامعلی 1341 [سجع مهر:]حسین (ناخوانا) [سجع مهر:]میر ابراهیم صورت عايدات مسجد ميدان سنه 1350: ... 50 من 6 تومان و 2500 دینار نقداً 5 تومان و 7 قران ... 10 تومان ... 10 من 6 تومان و 4 قران نقداً 5 تومان و 7 قران اجاره خرجی خانه 10 تومان جمعاً 44 تومان و 2 قران صورت مخارجات: خاك جو (فی:) صد و ده خروار 3 تومان و 3 قران كاه گندم 4 تومان و 5 قران عمله 5 عدد 1 تومان بناء و سقاء 5 عدد 1 تومان و 1000 دینار [قران] گچ حمل شده 1 تومان و 2 قران ناو دان 2 عدد 2 قران قند چائی 5 قران ذغال 6 من رو... 1500 دینار کلا.. 900 دینار پنير 1 قران نان 7200 دینار برف روبی 2 تومان و 3 قران چائی 2 تومان و 3 قران • براى حصار باغچه ميدان آنچه خرج شده است : بناء دو روز 1 تومان و 2 قران عمله ... 1 تومان و 2 قران خرج عمله 1 تومان و 1500 دینار گچ خریدار ناب دان 1500 دینار بناء 6 قران چائی 3 تومان آجر و گچ استاد احمد 10 تومان عمله [چـ]هارده نفر ...؟ بناء و شاگرد 5 روز 6 تومان ناب دان چوبی 6 عدد 6 قران قبائی..؟ 2 تومان برف روبی 2 تومان و 4800 دینار جمعاً 52 تومان و 6500 دینار

مشاهده جزئیات
رونوشت ظَهرِ سند پیشین؛ انتقال جمیع حقوق وصیت نامه به داماد برادر وصی مورّخ سال 1250 هجری

خوانش: فبعد، بتاريخ ذيل الشرع العقد انتقال شرعى منتقل نمود جناب ملّا مؤمن موصى له جميع حقوق خود را در مورد وصيّت ظهر بداماد برادر خود جناب شريعت مآب آخوند ملّا محمّد مهدى زيد توفيقه، بمقدار يك من بوزن شاه نمك سفيد حومه آران كه آن را بخشيد. بصيغه شرعيّه با شرايط آن را واقع ساخت. فى شهر ذى حجّة الحرام يكهزار و دويست و پنجاه سنه (1250).

مشاهده جزئیات
رونوشت سند پیشین؛ وصیت تبدیل زمینی که دکان عطّاری و خرّاتی بوده به بیت الخلا و کود انداز و حوض و دستک آب برای تطهیر نمازگزاران مورّخ سال 1241 هجری

خوانش: مخفى نماناد حسب الوصيّت شرعيّه قرار داد عزّت قرين آقا عبدالله ولد مرحوم آقا عبدالرزّاق آرانى كه يك قطعه زمين كه سابقاً دكّان عطّارى و خرّاتى بوده خراب شده، جنب مسجد ميدان بزرگ آران كه جناب شريعتمدارى آخوند ملّا مؤمن فرزند سعادتمند آقاى حاجى ملّا عبدالرحيم آرانى قطعه زمين مرقوم را خود چشمه بيت الخلا و كودانداز و حوض خانه و دستك آب بجهت تطهير نمازگذارندگان در اين مسجد و غيرهم بنا كند، و عائدات آن چشمه‌هاى بيت الخلا و كودانداز آن را صرف مخارج اين محل كند، و هرچه فاضل آيد از خود مخارج آن صرف كند در مقاصد خود يا در مسجد، هريك ازين دو راه كه صلاح داند يا در بنّائى مسجد مرقوم، اختيار با خود آخوند ملّا مؤمن مى‌باشد. و كان هذا الوصيّت في يوم الجمعه عاشر من شهر رمضان المبارک از شهور يكهزار و دويست و چهل و يك هجرى نبوى صلّى الله عليه وآله سنة 1241.

مشاهده جزئیات
انتقال جمیع حقوق وصیت نامه به داماد برادر وصی مورّخ سال 1250 هجری

خوانش: فبعد بتاريخ ذيل الشرح بعقد انتقال شرعى منتقل نمود جناب ملّامؤمن موصى له جميع حقوق خود را در مورد وصيّت ظهر بداماد برادر خود جناب شريعت مآب آخوند ملّا محمّد مهدى زيد توفيقه، به مقدار يمكن بوزن شاه نمك سفيد حومه آران كه آن را بخشيد. بصيغه شرعيّه با شرايط آن كه واقع ساخت، فى شهر ذي حجّه الحرام يكهزار دويست پنجاه سنه 1250.

مشاهده جزئیات
وصیّت تبدیل زمینی که دکان عطّاری و خرّاتی بوده به چند چشمه بیت الخلا و کود انداز و حوض خانه و دستک آب مورّخ سال 1241 هجری

خوانش: مخفى نماناد حسب الوصيّة شرعيّه قرار داد عزّت قرين آقا عبدالله ولد مرحوم آقا عبدالرزّاق آرانى كه يكقطعه زمين كه سابقاً دكّان عطّارى و خرّاتى بوده خراب شده جنب مسجد ميدان بزرگ آران كه جناب شريعتمدارى آخوند ملّا مؤمن فرزند سعادت مند آقاى حاجى ملّا عبدالرحيم آرانى قطعه زمين مرقوم را چند چشمه بيت الخلاء و كوت انداز و حوض خانه و دستك آب بجهت تطهير نمازگذارندگان در اين مسجد و غيرهم بنا كند، و عائدات آن چشمه هاى آن بيت الخلا و كود انداز آن را صرف مخارج اين محل كند، و هرچه فاضل آيد از مخارج آن صرف كند در مقاصد خود يا در مسجد هريك از اين دو راه كه صلاح داند يا در بنائى مسجد مرقوم، اختيار با خود آخوند ملّا مؤمن مىباشد. و كان هذا الوصيّة في يوم جمعه عاشر من شهر رمضان المبارك از شهور يكهزار دويست و چهل و يك هجرى نبوى صلّى الله عليه وآله سنه 1241.

مشاهده جزئیات
اجارۀ ده سالۀ دو باب دکان مخروبه در بازارچۀ محلۀ وشاد مورّخ سال 1315 شمسی، و 1355 هجری

خوانش: و بعد، باجاره شرعيّه قبول نمود از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار حجّة الاسلام والمسلمين آقاى آميرزا احمد مجتهد مدّ ظلّه العالى، آقا حسين بن على اصغر (نورانيان) عمو حسن آرانى دارنده ورقه هويّت نمره (3943). همگى و تمامى بناى دو باب دكّان مخروبه كه در جنب همديگر واقع و محدود است: ـ ببازارچه محلّه وشاد ـ و بشارع ـ و بمسجد وشاد من الطرفين. ابتدا از یوم اوّل خرداد ماه سيچقان ئيل هزار و سيصد و پانزده شمسى (1315) الى مضىّ مدّت ده سال تمام شمسى كامل الايّام والشهور. بمال الاجاره مبلغ بيست تومان ريال رايج تمام مدّت مرقومه را. حسب الشرط آنكه مبلغ را اوّل خرج دكّان و محلّ مزبور از بنائى و تعمير و ساختمان نمايد با نظارت و اطّلاع محمّد على سلطانى گماشته آقاى معظّم له، و چنانچه مخارج از بيست تومان اضافه گرديد باز دكّان مزبور در تصرّف مستأجر مرقوم بوده باشد تا مطابق زيادتى خرج بهمان مال الاجاره سالى دو تومان، و چنانچه خرج كمتر شد آن كمترى را بعداً نقداً تسليم گماشتگان آقاى معظّم له نمايد. و عقد مؤاجره جارى و واقع گرديد، و بشرائط لازمه بعمل آمد، و در مدّت مرقومه مالك منافع آن خواهد بود، و صيغه جارى شد. وكان تحريراً وقوعاً في شهر ربيع المولود من شهور سنه 1355.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یکباب دکان صبّاغی در محلۀ وشاد، به مدت 10 سال شمسی مورّخ سال 1342 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود عاليقدر استاد حسن بن مرحوم استاد حبيب صبّاغ آرانى، از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام ملاذ الانام آقاى آميرزا احمد مدّ ظلّه، تمامى يكباب دكّان صبّاغى واقع در محلّه وشاد من محلّات آران شمالى الجهة جنب خانه استاد حسن علّاف. ابتداء از 15 آبانماه هذه السنه تنگوزئيل الى مدّت ده سال شمسى تمام. بمال المصالحه مبلغ بيست و چهار تومان قران احمد شاهى رايج المعامله. مقرّر آنكه آنچه در مدّت مرقومه مخارجات لازمه از قبيل بنّائى و مرمّت كارى و غيره داشته باشد متصالح مرقوم باستحضار حضرت مصالح مزبور متحمّل شود، و از بابت مال المصالحه محسوب دارد، و پس از وضع مخارجات بقيّه مال المصالحه را مقرّر شد بسقط الشهور تسليم نمايد. و صيغه جاريشد، و دكّان مرقوم با متعلّقات آن بشرح ذيل بتصرّف مصالح له داده شد، و مشار اليه اقرار بتصرّف نمود. و متعلّات و افزار دكّان مرقوم بتفصيل ذيل است : سه عدد خمره درست، و دو خمره شكسته، و دو تقار بزرگ، و دو تقار كوچك، و يك چرخ چاه. تحريراً في 18 شهر ربيع المولود من شهور سنه 1342.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یکباب دکّان در غرب میدان وشاد مورّخ سال 1354 هجری

خوانش: قبول اجاره شرعيّة نمود از بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام والمسلمين آقاى آميرزا احمد عاملى مجتهد مدّ ظلّه العالى عاليشان آميرزا عبّاسقلى شارقى، خلف مرحوم على على اكبر قصّاب آرانى. همگى و تمامى يكباب دكّان واقعه در غرب ميدان محلّه وشاد كه شرقى الباب است و محدود است به: - بقعه حضرت اسحاق و سليمان (ع) - و بمسجد وشاد - و بحسينيّه وشاد. ابتدا از يوم اوّل آبانماه جلالى هذه السنه هزار و سيصد و چهارده شمسى (1314) الى مضىّ مدّت سه سال تمام شمسى كامل الايّام. بمال الاجاره مبلغ پنجاه و پنج (55) تومان رايج كه مندرجاً در مدّت مرقومه تسليم نمايد، و در مدّت مرقومه مالك منافع آن خواهد بود. و قبض و اقباض بعمل آمد، و عين مستأجره در تصرّف مستأجر میباشد، و عقد مؤاجره واقع شد. وكان تحريراً في شهر رجب المرجّب من شهور سنه 1354.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان