نمونه کار های سندخوانی
سؤال اهالى محلّۀ مسجد قاضى و غالب اهالى آران مورخ 1297 هجری در خصوص تولیت مجاری قنوات مزارع مختلف آران

خوانش: هو الموفق المعین سؤال اهالى محلّه مسجد قاضى و غالب اهالى آران بشرفعرض اقدس بندگان عالى مىرساند، اهالى قريه آران از مؤمنين و موحّدين و ثقات و مدرّسين و فضلاء و اعيان و اشراف و كدخدايان و ريش سفيدان و نماز گذارندگان بجماعت: در خصوص اينكه سر كار شريعتمدار عالم عامل ربّانى مجتهد العصر والزمانى، حاكم شرع مطاع در اين قريه و توابع آن از اهالى بيدگل و نوشاباد در باب اينكه مسجد جامع آران مشهور بمسجد قاضى كه يك وقت ظهر را آقاى معظّم اليه در آن نماز جماعت بامامت غالب اهالى قريه كه حاضر مىشوند مىنمائيد و بعد از فوت مرحوم ملّا محمّد على والد شيخ محمّد بتوسّط شما بجهت او مجارى پانزده سرجه وقف مسجد مرقوم از مزرعه خرّم آباد كه متولّى او آقاى والد شما است اجاره داديد بشيخ محمّد مفسد بى عقل بى تدين، و دكاكين و نه سرجه شير آباد كه نيز وقف است چون اين دو فقره متولّى خاصى مشخص نبود حاكم شرع متولّى او بود از خرمآباد بتوسط شما از جناب والد و از مابقى دكاكين و آب شير آباد من باب توليت شرعيه واگذار نموديد بشيخ محمّد و در مدّت چهار سال منافع آنها را كه مقدار سى شش خروار جو است و سالى هفتاد من خربوزه آقانبات و از دكاكين مبلغ هفتاد پنج تومان اجاره آنها را اخذ كرده و مجموع را صرف معیشت خود نموده و ميل نموده و بسطور؟ آمدن اهل محلّه بلكه اهالى آران و محصّلى ایشان صرف مسجد نكرده مگر جزئى و اين مرحله اظهر من الشمس است و مسجد خرابه و ويرانه شده و گربه و حيوانات داخل و خارج مىشوند و فضله مىاندازند بعضی موقع آن بى در است و فرش و حصير و بوريا ندارد مگر جزئى، و هرگاه متوجّه تعمیر او کسی نشود صد تومان هم چاره آن را نخواهد نمود، بكرّات و مرّات شهود بسيار بر خيانت او و بردن اجارات و عدم صرف مسجد و خرابى آن اداى شهادت نمودند و مرتبه فسق و خيانت و بى تديّن بودن او واضح و ثابت شد لهذا آن را عزل نموديد از آنچه باو واگذار نموده بوديد و حال مجدّداً در تدليس كارى و دويدن بشهر و اشقیا؟ و كارى است كه من باب العدوان موقوفات را ضبط نمايد از آب خرمآآباد كه رجوعى باو ندارد و از دكاكين و غيرها اين مرحله نزد شما واضح و ثابت است حكم فرمود كه موقوفات را باجاره دادند بعضى ارباب ديانت از محلّه و متديّنين كه آنها تصرّف نمايند در وقف كه مسجد آباد شود و خراب نشود معلوم است شيخ محمّد مرد خائن و خورنده موقوفات كه باكی از مردم ندارد تصرّف نكند و لهذا لازم بر سركار شيرعتمدار من باب خشنودى خداوند حكم آنرا در حاشيه محرّر فرمائيد بر ثوبت خيانت و عدم صرف مسجد از مداخل آن را و اينكه تصرّف در موقوفات نكند بگذارد جمعى كه پيش اجاره را مىدهند بجهت مسجد بعد بردارند و بختم شريف زينت دهيد كه رفع اين بى تديّن را از اين تصرّفات بشود، إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين وأجر من أحسن عملاً، كان في أوائل شهر جمادى الثانية من سنة 1297. (پاسخ): بسم الله خير الأسماء. بلى نظر بناقابلى شيخ محمّد و خيانت او و خرابى مسجد او را از تصرّف در موقوفات مرقومه معزول و بجاى او آقا محمّد باقر بن على خواجه محمود و آقا محمّد باقر بن آقا حسن و كدخدا رجبعلى را نصب كردم كه باستصواب امام مسجد مرقوم غلّات او را صرف مسجد مرقوم نمايند، بايد از اين قرار تخلّف نشود كه مورث هدم مسجد مىشود، حرّره الخاطي في جمادى الأُولى من سنة 1297: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1314 هجری در خصوص تولیت مجاری قنوات مزارع مختلف آران از موقوفات مسجد قاضی، مسجد بالاده، چهارسوق حاجی محمود، مسجد ملاشکر الله، هلال علی (ع)

خوانش: حجّة الاسلاما، غیاث الاناما! بعرض اقدس عالى مىرساند كه چند فقره موقوفات است بر مصارف مشخّصه موافق بعضی از وقفنامههاى معتبره ممهوره به امهار جمعى كثير از اجلّه علماى فحول كاشان و غيرهم و خطّ مرحوم خلد مكان آخوند ملا مهدى آرانى طاب ثراه كه متولّى آنها خود آن مرحوم بوده و بعد هر كه را خود آن مرحوم براى توليت تعيين كرده و خود آن مرحوم بر حسب حقّ التعيين، توليت رقبات مشروحه را مفوض نموده به دو فرزند ارجمند خود و صريحاً در دستک مختصّ خود بخطّ خود نوشته كه متولّى را قرار دادم كه دو نفر ولد آن مرحوم باشد موافق تفصيل ذيل السطور كه بنظر مبارك عالى رسيده و عارف بخطّ آن مرحوم هستيد و جمعى هم شهادت دادند كه دستخطّ آن مرحوم است، مقصود اين است بعد از اينكه مرحوم مغفور آخوند ملا مهدى بر حسب حقّى كه واقفين براى ايشان مقرّر داشتند متولّى را بندگان شريعت بنيان عمدة الفقهاء والمجتهدين آقاى ملّا محمّد على مدّ ظلّه العالى و جناب قدسى القاب حقيقة الفضلاء الأطياب آقاى ملّا محمّد حسين سلّمه الله راقرار داده این فقره لازم است و بايد جنابان معضم اليهما بالاشتراك در اعيان موقوفه تصرّف نمايند و منافع اعيان موقوفه را استيفاء نمايند و بمصارف مقرّره خود برسانند و تصرّف احدهما بدون رضاى ديگری جايز نيست، مستدعى اينكه حكم شرعى آن در صدر سؤال مرقوم و بخاتم گرامى مختوم فرمائيد كه نيز مرعى باشد و صورت خطّ مرحوم آخوند ملّا مهدى كه در دستك خود مرقوم نمودهاند كه بنظر مبارك عالى رسيده از قرار رقوات ذيل السطور است: آب مزرعه سعادت آباد واقف حاجى عبدالله، سى سرجه مصارف روضه و صرف امام حسين(ع) و ختم قرآن بتفصيل وقفنامه متولّى خود و محمّد حسين و محمّد على و بعد بر اولاد ايشان ان شاء الله داخل است در آن باغ سرچشمه كوچك . باغ بزرگ حاجى عبدالله وقف است بر سيّدالشهداء، متولّى خود و ملّا محمّد حسين و ملّا محمّد على و اولاد ايشان. مجارى هجده سرجه و چهار دانگ و نيم مدار قنات فتح آباد وقف مسجد بالا ده، متولّى خود و اولاد خود. دوازده سرجه مدار قنات مباركه وقف بر مسجد بالا ده، واقف عاليشان حاجى محمّد صادق و بعد از آن متولّى آن عاليجنابان ملّا محمّد حسين و ملّا محمّد على و اولاد ايشان والوارث نیز متولّى است. دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد وقف بر مجلس و روضه خوندن، متولّى خود و بعد از آن ملّا محمّد على و ملّا محمّد حسين و اولاد ايشان. مجارى پنج سرجه خرّم آباد وقف است دو سرجه بر مسجد زير ده و يكسرجه حمّام كوچك و دو سرجه و قطعه زمين یک جریب بر ختم قرآن ، متولّى خود هستم. مسجد بالا ده حاجى حسين حاجى محمّد حسين وقف نموده بر هلال على(ع) و مسجد ملّا شكر الله بتفصيل وقفنامه مجارى پانزده سرجه آب خرّم آباد با اراضى آن متولّى خود و ملّا محمّد على و بعد از آن بر اولاد خود داد. مجارى نُه سرجه و دو دانگ و ربع دانگ آب شعیب را على سید على وقف نموده، متولّى آن محمّد على حاجى شفيع و اجاره را تسليم مىنمايد بجهت ختم قرآن در ماه رمضان، متولّى نمودم ملا محمّد حسين و ملا محمّد على و اولاد ايشان را. مجارى ده سرجه آب ابراهيم آباد شيخ واقعه وقف نمود بر چهار سوق حاجى محمود، متولّى جناب ملّا حيدر على، ناظر استصوابى خود و بعد از آن اولاد خود. اين صورت موقوفات است كه مرحوم آخوند ملا مهدى توليت آن را مفوّض داشتهاند به جنابان معظّم اليهما. مقصود اين است كه پس از ملاحظه مرقوم فرمائيد كه چنانچه بعد از تعيين جنابان مومى اليهما هرگاه تغيير بهد و يكى از آن دو فرزند مكرّم خود را براى توليت آن رقبات معین نموده صحيح است یا خیر؟ والتحرير في تاسع شهر صفر المظفّر سنه 1314. (پاسخ): 1. هو. آنچه را مرحوم مغفور آخوند ملّا مهدى رحمه الله از موقوفات مزبوه متولّى بودهاند و تعيين متولّى بعد با ايشان بوده و تعيين نمودهاند دو فرزند خود را موافق خطّ آن مرحوم بايد در تصرّف جناب شريعتمآب عمدة العلماء العظام ملّا محمّد على سلّمه الله و جناب مستطاب ملّا محمّد حسين باشد و تصرّف ايشان بر حسب توليت و بر نهج شرع انور است و بايد بوظائف توليت رفتار نموده منافع آن املاك و مجارى را بمصارفى كه واقفين تعيين نمودهاند برسانند. حرّره الخاطى: [سجع مهرٍ:] الراجی عبده فخرالدین ابن محمد، 1282 2. مجدّداً قلمى مىشود هركه را آن مرحوم بجهت توليت يا نظارت تعيين كردهاند تبديل بديگرى نمىشود كرد و او معيّن است مادامى كه بوظيفه خود رفتار نمايد. حرّره الخاطى: [سجع مهرٍ:] الراجی عبده فخرالدین ابن محمد، 1282 3. باسمه تعالى شأنه. حقير ملاحظه يك طغرى دستك كه خطّ خلد آشيان ملّا محمّد مهدى آرانى را رحمه الله نمودم، موقوفاتى در آن ثبت و ضبط شده که توليت آن موقوفات با خود آن مرحوم است و چون تعيين متولّى با خود آن مرحوم است كه بعد از خود هركه خواهند متولّى نمايند و جنابان شريعت مدار عمدة العلماء العظام آقاى ملّا محمّد على و ملّا محمّد حسين مخدوم زاده خود را متولّى نموده و بعد اولاد جنابان مومى اليهما را لهذا تغيير جايز نيست و چنانچه تغييرى داده شود باطل است اگرچه خود او مرحوم مرقوم تغييرى داده صحيح نيست، حرّره في 5 شهر ربيع الثاني من شهور سنه 1314: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی عبد الغفور بن ابی القاسم

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1265 و1294 هجری در خصوص تولیت موقوفات مسجد قاضی و حسینیۀ آران از مجاری قنات خرم آباد، شیرآباد، ابراهیم آباد دکان بقالی، قصابی، علافی، عصاری و حوض خانۀ مسجد

خوانش: بشرف عرض مقدّس عالى مىرساند كه املاكى چند وقف بر مسجد قاضى جامع قريه آران و بر حسينيّه كه قريب بمسجد مرقوم است بموجب تفصيل ذيل كه بايد بموجب وقف نامه منافع آنها صرف مسجد و حسينيّه بشود: آنچه وقف بر مسجد است: مجرى المياه پانزده سرجه از يكشبانه روز از شبانه روزات معيّنه آب قنات خرّم آباد من توابع آران با اراضى تابعه و متعلّقات آن. مجرى المياه هشت سرجه از آب شير آباد با اراضى تابعه آن. تمامى يكباب دكّان خبّازى. دو جريب زمين املس در دشت طلق آباد. تمامى يكباب دكّان بقّالى. تمامى يكباب دكّان قصّابى. تمامى يكباب دكّان علّافى. تمامى يكباب دكّان عطّارى. جميعاً واقع در جنب مسجد مرقومه. آنچه وقف بر حسينيّه است: تمامى مجرى المياه هفت سرجه از آب قنات ابراهيم آباد شيخ شهره من توابع قريه آران. و موضع جاپاى قازورات حوض خانه مسجد مرقومه كه در جنب دكاكين مىباشد نيز وقف است بر مسجد. و متولّى خاص از براى آنها نمىباشد و از براى ضبط وجه اجارات و بمصارف مقرّره آن رسانيدن وجود شخصى لازم است، شرفياب خدمت شدم و مطلب را بعرض سركار رسانيدم، هركه را معيّن بفرمائيد در ضبط آن بيان بفرمائيد، دام مجدكم. (پاسخ): (1) موافق نوشته مرقومه بايد اين املاك مرقومه در تصرّف جناب فضائل مآب آخوند ملّا محمّد حسن سلّمه الله باشد، حرّره: [سجع مهرٍ:] الراجی عبده محمد صادق بن ابی القاسم؟ (2) بسم الله الرحمن الرحيم. إنّ وليّي الله نزّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين. بلى چون جناب فضايل اكتساب ديانت و شريعت آداب، زبدة الفضلاء الكرام آخوند ملّا محمّد حسن بسمت ورع موصوف و بوصف تقوى و صلاحيّت معروف متولّى شرعى موقوفات مفصّله مىباشند كه باطلاع و استحضار جناب مكرمت آثار زبدة الاطياب حاجى ملّا عبدالباقى تصرّف در آنها نموده بمقتضاى مصلحت وقف اجاره و عمل در آنها نمايند و مستغلّات آنها را صرف تعمير و مصالح مصارف معيّنه آنهانمايند بنهجى وقف بر آن جارى شده ولو بالشياع والاستفاضه، وكان ذلک في 15 شهر رمضان المبارک من شهور 1265: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد مصیر بن احمد (3) بسم الله خير الأسماء. از قرار نوشتهجات جمعى از فضلاء از جمله جناب عليّين آثار حاج آميرزا محمّد نصير كه در صدر اين ورقه مرقوم شده تصرّفات جناب فضائل مآب آخوند ملّا محمّد حسن در موقوفات مسجد قاضى آران معتبر و شرعى است و باذن ايشان بوده و مىباشد و نماز در آن مسجد با ايشان بوده از قديم و ايشان امام در آن بوده و مىباشند ديگرى را نمىرسد مداخله در اين دو فقره و نوشته كه حقير بديگرى دادهام از بابت عدم اطلاع بر اين نوشتهجات بوده، والله المسدّد للصواب، حرّره في شهر جمادى الاوّلی سنه 1294: [سجع مهرٍ:] عبده اسماعیل ابن عبدالرزاق الحسینی

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ بدون تاریخ در باب تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد

خوانش: هو بشرفعرض اقدس عالى مىرساند كه در خصوص مجارى پانزده سرجه آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران معاراضى و آبار و انهار و اشجار و توابع و لواحق كه وقف است بر مسجد جامع قريه آران كه مشهور است بمسجد قاضى و واقف آن مرحوم مغفور خير الحاج حاجى ابوطالب و زوجه وى كه جدّ و جدّه حقير اقلّ الطلبه مهدى بن مرحوم حاجى حسين و عاليجناب ابن عمّى ملّا محمّد على بودند و مرحوم محمّد بيك نام بتفصيل استشهادى كه بنظر اشرف عالى مشرّف شده بودند وقف نموده بودند بر مسجد كه منافع آن صرف اخراجات آن بشود و توليت آن مجارى مادام الحيات با مرحوم مغفور واقف بوده و بعد از آن بر ارشد اولاد او نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب كه بعد از فوت مرحوم مزبور ولد ارشد ايشان خير الحاج حاجى ملّا حسن بود و حال توليت آن مجارى بحقير و ملّا محمّد على منتقل مىشود، و مجارى مرقومه مادام الحيات واقف و ولد ايشان در يد تصرّف ايشان بوده و تصرّف بعنوان توليت در آن مىنمودند و حال هم مجارى در يد تصرّف ما است و بعنوان توليت در آن تصرّف مىنمائيم و احدى تا حال ادّعاى توليت مجارى مرقومه را ننموده و بشهود بسيار كه بسرحدّ شيوع و استفاضه علميّه بلكه غالب ايشان از علماى و فضلاء و ائمّه جماعات و صاحبان ورع و تقوى و بسيار از اهل ديانت و وثاقت بودند بعضى در خدمت سرکار عالى و بعضى در خدمت كسى كه مقرّر فرموده بوديد اقامه شهادت را نمودند، استدعاء از سركار عالى كه محلّ علوم ربّانى و نائب مناب جناب قدس نبوى (ص) است حكم آن را مفصّلاً در حاشيه وريقه محرّر فرموده و بخاتم شريف زيب و زينت نمايند كه عند الله والرسول(ص) مثاب خواهند بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . بسم الله خير الأسماء. نظر باينكه مجارى پانزده سرجه آب قنات خرّم آباد تصرّف وقف بر مسجد جامعآران مشهور بمسجد قاضى در آن مىشده و منازعى هم در اين خصوص نبود و عاليجنابان قدسی القاب آخند ملّا مهدى و ملّا محمّد على كه از احفاد مرحوم حاجى ابوطالب مىباشند مدّعى توليت و منازعى هم در مقابل نبود باين جهت حسب الشرع تصرّفات ايشان در مجارى مرقومه ممضى و بدون اذن ايشان ديگرى را نمىرسد كه تصرّف در آن نمايد بعلاوه بر مراحل مذكوره جمعى كثير از ثقات و موثّقين و صلحاء و مقدّسين بر مراتب مذكوره و توليت ايشان شهادت دادند از قرارى كه در محلّ ديگر ثبت است و بر حقير واضح گرديد و ثابت شد شرعاً كه ايشان متولّى مىباشند لهذا بايد ايشان تصرّف وقفيّت مذكوره نمايند بلكه از قرار جمعى شهادت جمعى از شهود توليت مفوّض به ارشد اولاد مرحوم حاجى ابوطالب است نسلاً بعد نسل و منازعى هم در اين مرحله نيست از اين قرار تصرّف ايشان در هر عصرى ممضى خواهد بود، حرّره العبد. موضع خاتم شريف سركار شريعتمدار عمدة العلماء العظام وصفوة الفقهاء العظام حجّة الاسلام والمسلمين ، نصير الملّة والدين آقاى حاجى ملّا محمّدا ادام الله بقائه العالى

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری بتفصیل، در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد

خوانش: هو بشرفعرض مقدّس عالم مىرساند كه در خصوص تمامى مجارى پانزده سرجه آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران مع اراضى و صحارى و آبار و انهار و اشجار تابعه آن كه معینه و مشخصاند و وقف است بر مسجد مشهور بمسجد قاضى كه مسجد جامع قريه مرقومه است و بايد منافع آن صرف مسجد مرقوم بشود، و مجارى مرقومه را مرحوم مغفور خير الحاج حاجى ابوطالب كه جدّ حقير مهدى بن حاجى حسين و ملّا محمّد على خلف مرحوم حاجى ملّا حسن بود و مرحومه مغفوره فاطمه جهان خانم زوجه او كه جدّه ما باشد و مرحوم محمّد بيك نام وقف نمودند بتفصيل استشهاد كه بنظر اشرف عالى مشرّف شد، و توليت مجارى مرقومه بتمامها مفوّض بود بجدّ مرقوم ما، و بعد از آن مفوّض بود بر اولاد ارشد او نسلاً بعد نسلٍ وعقباً بعد عقبٍ ، و ارشد اولاد بعد از فوت مرحوم جدّ ما مرحوم عموئى حاجى ملّا حسن والد ملّا محمّد على بود، و الحال توليت مجارى مرقومه منتقل بحقير و ملّا محمّد على شده و مادام الحيات جدّ و عم بحسب التوليه در تصرّف ايشان بود، و بعنوان توليت در آن تصرّف مىنمودند، والحال ما متصرّفيم بعنوان توليت، و شهود متكثّره از عدول فضلاء و مؤمنين و موثّقين و مورّعين و مقدّسين قريه مرقومه بر مراتب مزبوره اداى شهادت نموده بفرموده سركار عالى استدعاء از سركار عالى كه منبع علوم ربّانى و مجمع كمالات سبحانى است و نائب مناب جناب خاتم النبيّين و ائمّه طاهرين صلوات الله عليهم اجمعيناند آنكه حكم آن را آنچه بر ايشان ثابت شد در حاشيه وريقه مرقوم فرمايند و بخاتم شريف مزيّن فرمايند كه عند الله والرسول مأجور و مثاب خواهند بود، و چون وقف نامه گمشده بود حكما فرموده است كه در هر عصر از اعصار و زمانى از ازمان بر نهج مرقوم معمول دارند و غير آن در آن تصرّف ننمايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمته ورضوانه. (پاسخ): 1. بسم الله خير الأسماء. بشهادت جمعى كثير از معتمدين و موثّقين كه نزديك بحدّ شيوع و استفاضه مؤيّد و انضمام برخى در اين وقفيّت مجارى مززبوره بر اين حقير واضح و ثابت شد و توليت هم ظاهراً با مرحوم حاجى ابوطالب و اولاد ايشان نسلاً بعد نسلٍ بوده و خواهد بود، شهود هم در خصوص توليت بهمين نهج شهادت دادند معارضى هم در مقابل نبود و نيست، و باين طريق هم تصرّف مىشده لهذا بحسب ظاهر شرع اولاد مرحوم حاجى ابوطالب محكوم بتوليت مىباشند و اولاد آن مرحوم اليوم جنابان مستطابان فضائل مآبان ملّا محمّد مهدى و آخوند ملّا محمّد على مىباشند، مر ايشان راست كه رتق و فتق و نظم و انتظام آنرا بكنند، والله العالم . محلّ خاتم شريف شريعتمدار عمدة الفقهاء والمجتهدين وصفوة العلماء والمحقّقين آقاى بزرگ سلّمه الله تعالى

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1332 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد وقف بر مسجد قاضی، آران

خوانش: هو بشرفعرض مقدّس عالى مىرساند الاقل احمد در باب مجارى پانزده سرجه از نهصد سرجه خرّم آباد كه با اراضى وقف است بر مصارف مشخصه موافق وقفنامه معتبره كه از لحاظ انور گذشت كه بر حسب وصيّت مرحوم حاجى رمضعانلى آرانى برادرش حاجى حسينعلى وقف كرده بشرح وقفنامه و توليت آن اليوم با اين حقير است موافق نوشتجات عديده و احكام معتبره صادره از علماى عرب و عجم كه از آن جمله است حكم محكم مطاع خود بندگان عالى و در ذيل وقفنامه ملحوظه مذكور است كه در تمام مراتب مذكوره بايد باستصواب بندگان فردوس مكان والد ماجد باشد مابعد نسلاً بعد نسلٍ و اين استصواب منتقل شده باين حقير كه مذكور است آنچه مصلحت بداند، والحال مصلحت اين است به پارهاى ملاحظات و صلاح روضه خوانى و غيره را موافق آنچه مرقوم شده تغيير داده شود مقتضاء وقت عمل شود، استدعا آنكه موافق قباله وقفنامه كه ملاحظه فرموديد از استصواب و اينكه مجوز شرعى دارد هر نوع تصرّفى بنمايم در صدر عریضه مرقوم و مختوم فرمائيد. هو. موافق توشيحات معتبره و احكام متعدّده جناب مستطاب شريعتمدار ملاذ الانام آقای ميرزا احمد آرانى دامت افاضاته مختار و مأذون هستند كه منافع موقوفه مزبوره را هر جا صلاح بدانند بمصرف روضه خوانى برسانند و احدى حقّ مزاحمت جناب مستطاب معزى اليه را ندارد، حرّره الخاطى في هفده شهر شعبان المعظّم من شهور سنة 1332. [سجع مهرٍ:] شهاب الدین بن فخر الدین

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ بدون تاریخ در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد از علماء و فضلاء و مؤمنین و مقدسین آران

خوانش: هو الله ربی استشهاد و استخبار و استعلام مى رود از علماء و فضلاء و مؤمنين و مقدّسين و ثقات و عدول و عوام و خواص هر كدام مطلع هستند و ملاحظه صدور احكام از اهالى شرع مطاع نمودهايد كه تمامى مجارى پانزده سرجه آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد قريه آران كه وقف است بر مسجد جامع شهره بمسجد قاضى آران با اراضى و توابع و اشجار مشخصه مفروز آن بر مصارف مسجد مرقوم و متولّى شرعى خاص از قِبَل واقف مرحوم مغفور جنّت مآب حاجى ابوطالب جدّ ابى ما بوده و در تصرّف او بوده و بعد از آن بر ارشد اولاد آن مرحوم توليت بوده نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب و طبقه ثانى آن مرحوم اولاد او بودند و در تصرّف ايشان بود و در طبقه ثالث احفاد و نبائر آن مرحوم متولّى خاصّ آن مجارى هستند موافق حكم شرعى از اهالى شرع، واليوم متولّى خاصّ آن مجارى حقير محمّد مهدى بن حاجى حسين بن حاجى ابوطالب هستم كه از جمله علماء و ارشد و اسّ اهل قريه هستم و در تصرّف من بوده و ديگری از نبائر باذن و رضاى من از نبائر مادام الحياة ايشان تصرّفى مىكردند چون من ارشد ايشان بودم واليوم از نبائر و احفاد كسى بغير از من نيست و مجارى در تصرّف من بوده و هست و توليت خاصّه منحصر بمن است ديگرى را شرعاً جايز نيست در اين تصرّف نمايد اگرچه از اولاد آن مرحوم و ذريّه او در طبقه بعد از من باشند و چون شيخ محمّد ولد مرحوم ملّا محمّد على در طبقه بعد از من است و در آن طبقه اليوم سركار شريعتمدار مجتهد الزمانى آقاى ملّا محمّد على سلّمه الله و جناب ملّا محمّد حسين كه از فضلا و عدول و ثقات و ائمّه جماعات و مقبولة العدالهاند در نزد خواص و عوام و لكن چون در طبقه بعد از من هستند تصرّفى در آن نمىكنند و شيخ محمّد هم در این طبقه است و بعد از من ارشد اولاد غير از شيخ محمّد او هر دو هستند نه شيخ محمّد و اليوم كه منحصر است توليت به من، من مجارى را اجاره دادهام بمستاجر حسين نام بمهر جمعى از اعيان، شيخ محمّد بتدليس و اسباب غرض ظلماً و عدواناً مزاحم مستأجر من شده لوطى بازى نمىگذارد مستأجر زراعت نمايد باغراء بعضى ارباب غرض، استدعاء از مشار اليهم و معترض اليهم قربة الى الله وطلباً لمرضاته در حاشيه محرّر نمايند بملاحظه حكم و اطلاع خود كه متولّى خاصّ اليوم من هستم و تصرّف او غير مشروع است و چون شيخ محمّد بعد از فوت پدر خود از من در حضور اهالى شرع سه ساله اجاره نموده كه همه ساله سالى صد و سى من جو بدهد من اجازه داده صرف مسجد نمايد و اجاره را اصلاً نداده است و خود در مصرف خود عوض مسجد صرف مىنمايد غالب اهالى آران و ائمّه جماعت مسجد اطلاع دارند نه آن را و نه موقوفاتى ديگر كه باذن آقاى حجّة الاسلام در دست اوست بغرر از پدرش بايد بفرموده ايشان باطلاع من صرف نمايد آنها را هم خود تلف مىنمايد مگر جزئى كه اسم تعمیر باشد مىكند و مابقى را خود مىبرد و مسجد جامع با موقوفات بسيار خرابه بى بوريا و حصير و روشنائى افتاده، لازم است شهادت خود را قربة الى الله محرّر نموده و بمهر خود زينت بدهيد كه حق بذى حق و تعمير مسجد موافق شرع بشود، اجركم على الله تعالى. (پاسخ): هو. مراتب مسطوره مطابق واقع و حق و صدق است و اینجانب مراتب مرقومه را استحضار داشته و دارم ، والله العالم بحقائق الأُمور. [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد رضا بن عبد الله

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1328 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزارع نوش آباد و آران

خوانش: بشرفعرض اقدس بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام عاليميرساند در فقره كليّه موقوفات متصرّفى مرحوم والد ماجد قمقام از مجارى و املاك، چه از مزارع نوش آباد و آران و جمله از مستغلّات در آران آنچه را متصرّف بوده و آنچه را اذن به غير داده بودند بالتمام توليت آن را در تاريخ سنه 1325 باين داعى تفويض فرمودهاند كه بصريح خط و مهر شريف خودشان مرقوم فرمودهاند و بلحاظ انور رسيده و در همان تاريخ جمعى از علماء اعلام همان توليت را تفويض و تقرير و مقرّر فرمودهاند، مستدعى از الطاف مبارك آنكه حضرت مستطاب حجّة الاسلام عالي هم بر طبق آن حكمى مرحمت فرمائيد تا لدى الحاجه سند باشد، أمركم العالي الأعلى مطاع مطاع. تحريراً في شهر جمادى الآخرة مطابق هذه السنة ايتئيل من شهور سنة 1328. (پاسخ): بسم الله الرحمن الرحيم. نصب مرحوم خلد مقام والد ماجد طاب ثراه و همچنين نصب بعضى از معتمدين علماى كاشان كه بر طبق آن فرمودهاند متّبع و صحيح است، حرّره الجانى مصطفى الحسينى الكاشانى فى 14 شهر جمادى الاخری 1328. محلّ مهر بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام مروّج الشريعة والاحكام آقاى حاجى سيّد مصطفى مدّ ظلّه العالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحّحه جنابه المستطاب دامت بركاته صحيح لازم الاتّباع، حرّره الاحقر الجانى محمّد كاظم الخراسانى. محلّ مهر بندگان حضرت مستطاب حجّة الاسلام والمسلمين آيت الله فى الارضين آقاى آخوند ملّا محمّد كاظم خراسانى مدّ ظلّه العالى . هو. هذان المكتوبان الشريفان مطابقان لأصلهما الأصيل حرّره: [سجع مهرٍ:] یا حبیب قلوب العارفین هو ما رقّم في الموضعين مطابق لأصلهما الشريفين حرّره في 13 ذيقعدة الحرام 1328: [سجع مهرٍ:] محمدرضا بن اسمعیل الحسینی هو ذا مطابق لأصله الأصيل حرّره الخاطي: [سجع مهرٍ:] شهاب الدین بن فخرالدین مطابق لأصله شرعاً وحكماً حرّره الأحقر في شهر ذي قعده 1328: [سجع مهرٍ:] عبده حسن بن نصرالله الموسوی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان