نمونه کار های سندخوانی
استشهادیۀ مورخ 1316 هجریدر خصوص تولیت موقوفات مسجد قاضیِ آران از مزارع خرم آباد، سعادت آباد، گلچین آباد، ابراهیم آباد نیز مزرعۀ فتح آباد موقوفة مسجد بالاده و حمام، و دکان عطاری موقوفۀ هال علی (ع) ومسجد ملا شکر الله

خوانش: بندگان ولىّ النعمت و حجّة الاسلاما ! عرضه مىدارد الاحقر احمد: رغبات مفصله ذیل كه وقف مؤبّد شرعى است بر جهات معيّنه مقرّره ذیل كه مرحمت و غفرانمآب جدّ چاكر والد ماجد عالى متولی آنها بوده بتوليت خاصّة مادام الحيات وبعده بهركه خود آن خلدآشیان تعیین و تفویض فرماید موافق شرح دستک ملحوظه و خطّ آن مرحوم توليت آنها را بعد از خود به مرحوم مبرور عمو وخود بندگانعالى و اولاد هردو نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب تفويض نمود و ملخص كلام اين است كه توليت رقبات مرقومه ذيل ما بين مرحوم عمو و بندگانعالى بوده بر حسب تعيين مرحمت پناه والد ماجد عالى بالاشتراك بوده اوّلاً مرقوم فرمائيد در صورت مسئوله مرحوم والد در زمان حيات خود مىنويسد كه تغيير در تعيين متولّى كه خود مقرّر داشته بودند بدهيد (بذمه حقیر باشد؟) ثانیا بعد از فوت مرحوم مبرور عمو طاب ثراه جناب ميرزا صدر الدين عمو زاده تصاحب در كلّ املاك مزبوره نموده و بلوازم توليت عمل ننموده معلوم است كه در اينصورت از توليت جناب مشار اليه منعزل نكرده معزول و در اينصورت بايد از جناب ولاة شرع انور این معنی موصوف شود كه متولّى بايد بلوازم توليت عمل نمايد لهذا مستدعى آن است که هر که را مصلحت مىدانيد متولّى فرمائيد كه خداوند تبارك و تعالى را حاضر و ناظر دانسته بلوازم توليت عمل نمايد و صورت اعيان مرقومه از اين قرار است. در مزرعه سعادت آباد واقف مرحوم حاجى عبدالله سى سرجه صرف امام حسين عليه السلام و ختم قرآن بوده موافق وقفنامه . باغ بزرگ حاجى عبدالله وقف است بر حضرت سيّدالشهداء عليه السلام موافق وقفنامه معتبره مجارى هجده سرجه و چهار دانگ و نيم فتح آباد وقف مسجد بالا ده شهره وقف است موافق وقفنامه على حده. دوازده سرجه مباركه وقف است بر مسجد بالا ده واقف علايشيان حاجى محمّد صادق موافق وقفنامه على حده. دوازده سرجه و نيم آب گلچين آباد وقف است بر مسجد و روضهخوانى موافق وقفنامه معتبره على حده. پنج سرجه خرّم آباد وقف است دو سرجه بر مسجد بالا ده و يكسرجه حمّام كوچك و دو سرجه و يكجريب زمين بر ختم قرآن. پانزده سرجه عطارى وقف است بر هلال على(ع) و مسجد ملّا شكر الله موافق اصل وقفنامه معتبره على حده. 9 سرجه و دو دانگ از پنج دانگ سعيد آباد وقف است بر ختم قرآن اطعامى موافق وقفنامه معتبره. مجارى ده سرجه آب ابراهيم آباد شیخ؟ شهره وقف است بر چهار سوق مجارى هفده سرجه و چهار دانگ و نيم فتح آباد موصل؟ ابراهيم آباد. وكان ذا تحريراً في 28 شهر جميدى الأُولى سنه 1316. (پاسخ): بسم الله خير الأسماء. بلى توليت خاصّه خود را در ورقبات مسطوره بقدر نصف و توليت نصف باقى را چون قرّة العين ميرزا صدر الدين بلوازم آن عمل نمىنمود پس از انعزال آن و نظارت آنچه نظارت آن با حقير بود تفويض بنور چشمى ميرزا احمد نمودم و بعد بر اعقاب او نسلاً بعد نسل با ملاحظه ارشديّت در هر طبقه پس ديگرى را نمىرسد مزاحم آن بشود، فى 28 جمادى الأُولى من شهور سنة 1316. [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزرعۀ خرم آباد از مزارع موقوفه بر مسجد قاضی، آران

خوانش: هو بشرفعرض اقدس عالى مىرساند اقلّ خلق الله ملّا محمّد مهدى آرانى در باب پانزده سرجه خرّم آباد با اراضى تابعه و فاضله كه جدّ حقير وقف نموده بر مسجد قاضى و توليت آنرا بموجب احكام صادره از آستان شريعت مطهّره از براى ارشد اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسلٍ و عقباً بعد عقب قرار داده و امروز بمقتضاى حكم صريح ملّازمان عالی (ملا زمانعلی؟) اختصاص بحقير دارد و بموجب اين توليت حقير بعاليشان حاجى على اكبر اجاره دادم همه روزه شيخ محمّد به اغواى مفسدين سر آب مىرود بناى افساد دارد، مستدعى از الطاف حميده آنكه صراحةً بنويسيد كه بايد بموجب اين اجاره اين مجارى بايد در دست حاجى على اكبر مستأجر حقير باشد، كسى نبايد مزاحم او بشود و شيخ محمّد تسلّطى بر اين ندارد تا سند امناى ديوان باشد رفع اين مفاسد را بنمائيد، زياده عرضى نيست، إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين، حرّره في غرّة ذي الحجّة من شهور سنة 1296. (پاسخ): هو الله تعالى شأنه. موافق بعضى احكام مطاعه كه جناب سائل داشتند واين جانب ملاحظه نمودم توليت مجارى مرقومه با جناب سائل است و بمقتضاى آن بايد در تصرّف آنكسى كه باو اجاره دادهاند باشد و ديگرى مزاحم نشود، حرّره الخاطي في غرّة شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1296. محلّ خاتم شريف سركار شريعتمدار عمدة العلماء الأعلام عماد الإسلام آقاى حاجى ميرزا فخرالدين أدام الله مقامه العالى.

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1325 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزارع خرم آباد، گلچین آباد، خلق آباد، شیرآباد، معین آبادِ نوش آباد از مزارع موقوفه بر مسجد قاضی، آران

خوانش: هو بشرفعرض بندگان عالى مىرساند در خصوص بعضى از موقوفات از مجارى و املاك و اراضى و اشجار و مستغلّات و غيره بر جهات و مصارف معيّنه در قبالهجات وقفنامه كه من باب ولاية الخاصّه او العامّه در تصرّف بندگان شامخ الاركان آقاى والد روحى فداه بوده و هست از مزارع قريه آران از خرّم آباد و گلچين آباد و خلق آباد و شير آباد و غيره و يكثمن طاق از مجارى معين آباد نوش آباد تا اراضى معيّنه در وقفنامهها در اين تاريخ توليت تمامى موقوفهاى كه متصرف بودند بهر جهت و بهر اسم و رسم ذكر أم لم يذكر، كلّاً و طُرّاً را چه من با الولاية الخاصّة أو العامّه به اين احقر مرجوع و مفوّض داشتند و تعيين متولى بعد را نيز بر عهده اين داعى و اخلاف داعى مقرّر داشتهاند در موافقه ورقه عليحده كه ملاحظه فرموديد كه بخطّ آن بندگان معظّم است، استدعاء از مكارم اخلاق آنكه حضرت عالى هم بر طبق آن نوشته اذن و حكمى مرحمت بفرمائيد تا لدى الحاجه سند اين حقير باشد، أمركم العالي مطاع مطاع، في شهر ذى القعده سنه 1325. (پاسخ): هو الله حسبي . ملاحظه مرقومه جناب شريعتمدار عمدة العلماء العظام عماد الاسلام آقاى ملّا محمّد على دام فضله العالى والد امجد جناب سائل را نمودم آنچه مرقوم فرمودهاند متّبع است اينجانب هم بطريق مرقوم جناب سائل را منصوب نمودم، حرّره الخاطى . [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد ابن صادق  

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ بدون تاریخ در خصوص تولیت مجاری و املاک آران از جمله مزرعۀ معین آباد مبنی بر تأیید حکم چهل سال قبل

خوانش: هو بشرفعرض بندگان عالى مىرساند الأقل احمد در خصوص بعضى موقوفات از مجارى و املاك و غيره از مزارع آران و يك ثمن طاق از مزرعه معين آباد مع اراضى و اشجار كه بندگان عماد الاسلام والد روحى فداه چه من باب الولاية الخاصّة و چه من باب الولاية العامّة متصرّف بود بهر نحو و بهر اسم و رسم بهر جهت و بهر مصرف تمام آنچه را متصرف بوده در اين تاريخ باين احقر و مرجوع و مفوّض داشتند موافق ورقه عليحده كه ملاحظه فرموديد كه بيان فرمودهاند تعيين متولّى بعد از حيات با خود اين داعى و اخلاف واولاد داعى است طبقاً عن طبقٍ، استدعا از مكارم اخلاق عالى آنكه حضرت عالى هم در اين باب بر طبق آن نوشته ملحوظه حكمى مرحمت بفرمائيد تا لدى الحاجه سند باشد، أمركم العالي مطاع مطاع . بسم الله الرحمن الرحيم. بلى ملاحظه يكطغرا نوشته سركار شريعتمدار مجتهد الزمان عماد الاسلام آقاى ملّا محمّد على دام ظلّه العالى را نمودم كه توليت كليّه موقوفات كه متصرف بودهاند چه من باب الولاية الخاصّة أو العامّة تفويض بجناب مستطاب عمدة العلماء مجتهد الزمان آقاى آقا شيخ احمد دامت بركاته قرّة العين خودشان نمودهاند با آنكه خود آنجناب داراى ولايت عامّه و منصب اجتهاد هستند البته آنچه هم مرقوم فرمودهاند صحيح و مطاع و لازم الاتّباع است اميدوارم خداوند هر دو وجود مقدّس را در ترويج شريعت مؤيّد و منصور فرمايد، و با آن نوشته مباركه ملحوظه كسى را حقّ مزاحمت نيست . حرّره الأحقر في يط من غش کهـ : [سجع مهرٍ:] الواثق بالله الغنی عبده احمد الموسوی [مهر تکرار شده است]

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1297 هجری در خصوص تولیت رقبات مجاری و املاک و دکاکین موقوفۀ مسجد قاضی آران

خوانش: هو بعرض اقدس بندگان حضرت والا مىرساند اقلّ دعاگويان محمّد مهدى آرانى كه رقبات مجارى و املاك و دكاكين چند است در قريه آران كه وقف است بر مسجد معروف بمسجد قاضى كه موافق وقف نامچه و احكام معتبره از حكّام شرع مطاع از قبيل بندگان خلد آشيان حجّة الاسلام آقاى حاجى ملّا مهدى رحمه الله و مرحوم رضوان جايگاه آقاى بزرگ و چند نفر ديگر اين خادم العلماء توليت خاص بر املاك مرقومه داشته و تصرّف در آنها سالها مىنمودم چون فى الجمله ضعف بجهت كثرت سن در مزاج پيدا شده سه سال قبل املاك مرقومه را كه از جمله مجارى پانزده سرجه آب خرّم آباد است و چند باب دكّان بشيخ محمّد نام كه از اقوام اين دعاگو بود سپردم كه اجارات آنها را اخذ و ضبط نموده بمصارف وقف برساند، شيطان او را فريب داده تقريباً دويست تومان اجارات سه ساله را خورده و اصلاً بمصارف وقف سواى ده دوازده تومان چيزی صرف نكرده و چند نفر از اهل فساد او را اغوا مىنمايند و مخالفت مىكنند از آنكه املاك مرقومه را از يد او انتزاع نمايند و رسيدگى در حساب او نشود، مستدعى آنكه رقمى مبارك از مصدر جلال بندگان حضرت والا صادر شود مشتمل بر قدغن اكيد كه آقا شيخ محمّد بعد از اين مداخله در املاك موقوفه ننمايد و محاسبه سه ساله او رسيدهگى شده هر قدر از اجارات در نزد شيخ محمّد باقى ماده از او گرفته بمصارف وقف برسانند كه اسباب دعاگوئى اين داعى خواهد شود، باقی أمركم العالى مطاع . (پاسخ): جناب اعتضاد الدوله قدغن نمائيد كاملاً بعرض عارض رسيدگى بعمل آمده بطور حقّانيّت احقاق حقّ عارض شود، في شهر جمادى الأُولى 1297.

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1296 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد مبنی بر تأیید حکم چهل سال قبل

خوانش: هو بشرفعرض اقدس بندگان عالى مىرساند اقلّ العلماء محمّد مهدى در باب مجارى پانزده سرجه خرّم آباد مع اراضى تابعه آن و فاضله كه جدّ حقير مرحوم حاجى ابوطالب بر مسجد قاضى وقف نموده و توليت آنرا از براى ارشد اولاد ذكور خود نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب قرار داده و آن حال تعلّق باين جان نثار و حسب التوليه الحال در تصرّف مستأجر حقير است اين روزها شيخ محمّد مدّعى توليت خاص شده ميخواهد مجارى مرقومه را متصرّف شود و آنرا خدمت بندگانعالى آورديم موافق حكمى كه قريب بچهل سال قبل مرحمت فرموده بوديد او را جواب فرموديد مستدعى از الطاف عميمه كه آنچه بر سر كار عالى محقّق شده در صدر عريضه مرقوم و بخاتم شريف مختوم فرمائيد تا عند الله وعند الرسول مأجور و مثاب باشند، إنّ الله لا يضيع اجر المحسنين ، في نوزدهم ذي القعده من شهور سنه 1296. (پاسخ): هو نظر باينكه عبارت نسلاً بعد نسلٍ على الظاهر قيد اولاد است نه توليت. پس قرار توليت بيشريك است در اختيار ارشد فيما بين اولاد و اولاد اولاد و چون عاليجناب آخوند ملّا مهدى حال ارشد است على الظاهر با او خواهد بود توليت و ملاحظه وراثت را نبايد كرد در اين باب. و بشيخ محمّد پاره امور را رجوع كنند باستحضار خودت سابق هم من همين مطلب را نوشته بودم ، حرّره فى 1296. موضع خاتم شريف حجّة الاسلام والمسلمين دام ظلّه العالى آقاى حاجى ملّا محمّدا سلّمه الله تعالى هذا السواد سؤالاً وحكماً مطابقان حرّره: [سجع مهرٍ:] العبد المذنب مهدی السواد مطابق لأصله: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی محمد علی ابن مهدی السواد مطابق لأصله حرّره: [سجع مهرٍ:] اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1328 هجری در خصوص تولیت موقوفات مزارع آران، از جمله قنات نوش آباد وقف بر مسجد قاضی، آران

خوانش: لاقل احمد بشرفعرض اقدس بندگان حضرت مستطاب آية الله ارواحنا فداه مى رساند در فقره پاره از موقوفات از مجارى و املاك و اراضى و مستغلات و غيره چه در آران و مزارع آن و چه در نوش آباد كه توليت آن با مرحوم خلد مقام والد ماجد بوده بصريح خط و مهر مباركشان توليت كلّ موقوفات كه خود متصرف بوده یا کسی از قبل ايشان به اين داعى تفويض فرمودهاند و جمعى از علماء اعلام آن توليت را تنفيذ و تقرير فرمودهاند و امضاء داشتهاند و تمام نوشتجات و احكام را بلحاظ انور رسانيدم استدعا از مكارم اخلاق آنكه حضرت مستطاب آية الاسلام در اين باب حكمى مرحمت كنند تا لدى الحاجة سند باشد، أمركم العالي الأعلى مطاع مطاع، تحريراً في شهر جمادى الآخره مطابق ايت ئيل من شهور سنة 1328. بسم الله تعالى. علاوه بر شايستگى و اهليّت جنابعالى براى امور شرعيّه كه از جمله آنها تصرّف در موقوفاتيكه متولّى جعلى در واقف معدوم و يا غير معلوم باشد مرحوم خلد قرار والد قدّس سرّه تفويض فرمودهاند و جمعى از علماء اعلام امضاء و تصويب نمودهاند محلّ اشكال نيست البته بايد در تصرّف جنابعالى باشد و بذلک حكمتُ، والله العالم، حرّره عبدالله المازندراني محل مهر حضرت مستطاب حجّة الاسلام آقاى معظّم دام ظلّه العالى هو. ذا مطابق لأصله الشريف المبارک حرّره الأحقر فی 13 ذیقعدة الحرام 1328: [سجع مهرٍ:] محمدرضا بن اسمعیل الحسینی هو. ذا مطابق لأصله الأصیل حرّره: [سجع مهرٍ:] إنا فتحنا لک فتحا مبینا؟ هو. مطابق لأصله الأصیل حرّره: [سجع مهرٍ:] یا حبیب قلوب العارفین مطابق لأصله حرّره الأحقر في شهر ذی قعدة 1328: [سجع مهرٍ:] عبده حسن بن نصر الله

مشاهده جزئیات
استشهادیۀ مورخ 1309 هجری در خصوص تولیت مجاری 15 سرجه مدار قنات خرم آباد وقف بر مسجد قاضی، آران

خوانش: بشرفعرض اقدس بندگان مى رساند در باب اينكه مجارى پانزده سرجه خرّم آباد وقفى مسجد قاضى شهره آران كه واقف آن مرحوم حاجى ابوطالب جدّ ابی حقير بوده آخوند محمّد على بن مرحمت پناه ملا محمّد مهدى آرانى غفر له موافق نوشته جات معتبره اسلاف توليت مجارى موقوفه با ارشد اولاد آن مرحوم نسلاً بعد نسل مىباشد چنانچه اين مطلب به مشاجره کشید و در اين باب شيخ محمّد ما مرحوم مغفور والد خدمت بندگان طوبى مكان خلد مقام آقاى حجّة الاسلام طاب ثراه مرافعه شرعيّه كرد مدّعى توليت شد بندگان خلد مقام معظّم اليه بعد از تحقيقات لازمه حكم فرمودند بر متولّى بودن مرحوم والد چنانچه بندگان عالى مطلع هستند و حکم بندگان معظّم اليه بنظر عالى رسيد و سابقاً خود بندگان عالى هم حكم بر اينمطلب فرمودند بعد اللُّتَيّا والتى و فوت مرحوم والد، شيخ محمّد واسطه انگيخت كه مجارى مسطوره را تصاحب نمايد چون مرا در این باب عرض نمود الّا اينكه منافع موقوفه صرف مصالح مسجد مزبور بود اذن دادم كه شيخ محمّد تصرّف نمايد چند سال است كه تصرّف كرده استیفاء اجاره مجارى مرقومه را كرده و بمصرف مقرّر خود نرساند چنانچه اينفقره اظهر من الشمس است به این جهت او را از تصاحب و تصرّف منع كردم باز خدمت بندگان عالى مدّعى توليت خاص نمود اوّلاً اينفقره محقّق است موافق احكام شرعيّه علماى اعلام طاب ثراهم كه توليت مجارى مزبوره با ارشد اولاد حاجی ابوطالب است و حقير و شيخ محمّد در يكطبقه هستيم بيان فرماييد كه ارشد حقير هستم یا شيخ محمّد. و ثانياً بر فرض اينكه متولّى خاص باشد و حال اينكه نيست در صورتيكه خيانت او بر جنابعالى ثابت شد كه حقّ مداخله دارد یا حقیر مستدعى اينكه آنچه در اين باب بر بندگان عالى محقّق و ثابت شده است در صدر سؤال مرقوم و بخاتم گرامى مزيّن و مختوم فرمايند که سند شرعی باشد برفع شيخ محمّد از تصرف در مجارى مسطوره بلكه ان شاء الله از اين به بعد منافع مجارى مسطوره صرف تعمير مسجد مرقوم شود، زياده عرضى نيست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكان ذا في 3 شهر صفر المظفّر مطابق سنه توشقان ئيل سنه 1309. (پاسخ): بسم الله خير الأسماء. موافق حكمى كه از بندگان عليا مكان حجّة الاسلام اعلى الله مقامه حقير ملاحظه نمودم توليت مجارى و اراضى مزبوره با مرحوم مغفور والد جناب مستطاب شما بوده و بمقتضاى آن بعد از وفات ايشان بايد مجارى و اراضى موقوفه در تصرّف آن جناب باشد و بلوازم توليت عمل نمايند، حرّره الخاطى فى ثالث شهر صفر سنه 1309: [سجع مهرٍ:] عبده الراجی فخر الدین بن محمد (یا ابن فخر الدین محمد)

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان