نمونه کار های سندخوانی
حبس نامه پنج سرجه از قنات خرم آباد و توتستان بر مسجد محلۀ وشاد مورخ سال 1225 هـ

خوانش: امّا بعد، غرض از ترقيم اين ارقام ميمنت انجام خجسته فرجام آنست كه در اسعد ساعات و اشرف اوقات بالطوع والرغبة والاختيار دون الكلفة والكراهة والاجبار، فى حال صحّة العقل وساير المشاعر حبس شرعى نموده ستوده خصلت، نيكو منقبت، سعادت مآب، عزّت و تقوى شعارى، آقا ايّوب خلف مرحوم آقا بديع عرب ساكن قريه آران من قراى كاشان على النهج الشرعى و القانون الملّى همگى و تمامى مجرى المياه پنج سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قناة خرّم آباد من مزارع قريه آران مع اراضى و صحارى و آبار و جميع ما يتعلّق به بقدر الحصّة از دوازده سرجه، و همگى قطعه ارض مشجّر البعض به اشجار توت كرم در مزرعه مرقومه در دشت بالاى مسجد مزرعه مرقومه محدود : ـ حدى به زمين على فرج ـ حدى به توتستان ابوالحسن قصّاب ـ حدى به توتستان ورثه صيفى ـ و شارع مع اصل اشجار و ساير متعلّقات را بر مسجد محلّه وشاد من محلّات قريه مسطوره در جنب ميدان سليمان غنيه از مسجد و بر حمّام واقعه در قريه مزبوره و محلّه مسطوره مشهور بحمّام كوچك در جنب خوانه حاجى كاظم چاوش بر خاتمين قرآن باين تفصيل كه : منافع دو سرجه آن با قدر الحصّه از اراضى آن صرف خرابى و بوريا و روشنائى و روغن چراغ مسجد مرقوم شود، و منافع دو سرجه آن بقدر الحصّه از اراضى صرف قرائت اطعامى شود كه در حين بروز و ظهور منفعت آنرا قبض كرد جمعى از قاريان قرآن مجيد را جمع كرده و طعامى مهيّا كرده بعد از ختم قرآن مجيد طعام را صرف كرده فاتحه بجهت حابس مرقوم بخواند، و ثواب آن را هديه نمايد. و منافع يكسرجه با قدر الحصّه با اراضى صرف تعمير و خرابى و فاطيل حمّام نمايند از حين ترقيم اين ورقه الى انقضاء مدّت يكصد و ده سال قمرى. و صيغه حبس با ملاحظه كافّه شرايط واقع گرديد و تسليم و تسلّم بعمل آمد، بعد از مراتب فوق جميع عين محبوسه را صلح صحيح شرعى نموده حابس آقا ايّوب مسطور به عاليجناب قدسى انتساب علّامى فهّامى، خير الحاجّ والمعتمرين، حاجى ملّا عبدالله فرزند ارجمند عاليجناب قدسى انتساب نخبة الانجاب حاجى ملّا عبدالرحيم زيد توفيقه با قبول وى از آن بمقدار يكصد درم نمک حومه آران، و بخشش نمود. و در حال عقد مصالحه شرط شرعى نمود بر عاليجناب حاج مرقوم كه در سفر عتبات در بقاع متبرّكه و مشاهد معظّمه او را ياد كند و بزيارت و دعا او را شاد نمايد. و صيغه صلح با كلّ شرايط جارى شد. وعلى ذلک وقع الاشهاد فى يوم الجمعة التاسع والعشرين فى شهر ربيع الثانى من شهور سنه 1225.

مشاهده جزئیات
اجارۀ دوازده سرجه مدار قنات خرم آباد موقوفۀ مسجد قاضی بین ملاحسن خلف آقا نصیر آرانی و اقل الطلبه مهدی بن حاجی حسین

خوانش: هو امّا بعد، باجارۀ شرعيّه گرفت عاليحضرت حاجى ملّا حسن خلف مرحوم آقا نصير آرانى از حقير اقلّ الطلبه مهدى بن حاجى حسين، و حقير نيز باجاره دادم حسبةً للّه حسب التوليتى كه داشتم از باب وقف مسجد قاضى را بر وفق شرع امور، همگى و تمامى مجرى المياه دوازده سرجه من جمله نه صد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران را، مع اراضى و صحارى و آبار و انهار و توابع و لواحق مفروزه معيّنه آن را مع اراضى فاضله معيّنه مشخّصه آن بمدّت پنج سال تمام شمسى. ابتداء از يوم دوازدهم مهر ماه جلالى هذه السنه ايلان ئيل بمال الاجاره هر سالى مقدار نود من بوزن شاه جو بومى خوب كه هر سنگى بيست و پنج علاوه باشد از دو من چون متعارف كشيدن جو چنين است، و هر سالى مقدار دوازده من خربوزه آقانبات خوب كلوچين كه خودم بچينم. و صيغه معتبر مؤاجره مشتمله بر اسقاط دعاوى سيّما دعوى الغبن فاحشاً بل افحش جارى شد. و شرط شد كه ماليات و تحميلات ديوانيّه و اخراجات قنات هرچه بشود الى نوروز سال آخر رجوعى بمن نداشته باشد چنانچه الى نوروز سال اوّل رجوعى بمستأجر ندارد. و شرط شد كه زمين تحت صيفى در سال آخر يكجريب و چهار قفيز باشد كه بيست و چهار قفيز است، چنانچه امسال هم چنين است، و هرگاه علاوه باشد بطريق متعارف دشت رفتار شود و عمل خشك موازى نوزده قروش پول روپيه محمّد شاهى بيست و هشت نخودى است از مال حقير در نزد مستأجر مرقوم برسم مساعده در سال آخر بايد بدهد و منافع اشجار توت سال اوّل نصفه برگ با او است و در سال آخر هكذا نصفه با او است. كان ذلک تحريراً في رجب المرجّب من سنه 1261.

مشاهده جزئیات
مزارعۀ بیست سرجه مدار قنات خرم آباد بین آقامیرزا احمد بن ملا محمدعلی آرانی و آقا علی اکبر آرانی

خوانش: هو وبعد، از بندگان شامخ الاركان مجتهد الزمان عماد الاسلام مولى الممجّد الاوحد آقاى آقا ميرزا احمد نجل جليل بندگان حضرت حجّة الاسلام فردوس مكان آقاى ملّا محمّد على اعلى الله مقامه العالى، بمزارعۀ شرعيّه قبول نمود عزّت مآب آقا على اكبر خلف مرحوم حسين خان آرانى مسبوقاً بالايجاب على وفق الشريعة المقدّسة تمامى و همگى مجرى المياه بيست سرجه از نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه مرقومه، مع اراضى مقطّعۀ مفروزۀ معيّنه و انضمام قطعات اراضى معيّنه كه در دست پسر على اكبر حاجى جمّال بعنوان اجاره بوده، با ساير مشاعات دشتى بقدر الحصّه. در مدّت يكسال شمسى تمام ابتداء از يوم هجدهم مهر ماه جلالى هذه السنه تنگوزئيل باين نحو كه اراضى متعلّقه بمجارى مرقومه را زراعت نمايد و از مجارى مرقومه سقایت نماید و مخارج رعيتى و كاركرد و خاشاك و غيره هرچه باشد بر عهده مزارع له مقرّر شد ما سواى شخم، و ماليات و قنائى كه بالمناصفه مقرّر شد. و آنچه را حضرت واهب العطايا عطا فرمود از شتوى و صيفى بهر اسم و رسم بعد از وضع خرج دشتبانى و مضرابی و چاى بانى كه بايد از ميان برداشته شود بقيه را بالمناصفه تقسيم كنند بمصب درب خانه بندگان معظّم تحويل دهند، و نصف خود ببرند از هر محصول از جو و گندم و کاهه و ماللی؟ و جوزق و تنباكو و شلجم و چغندر و خربوزه و كنجد و كرچك و غيره، هر چه از اين اراضى بردند از هيزم و غيره تنصيف شود. و صيغۀ مزارعۀ شرعيّه با كلّ شرايط جارى شد، و كافّۀ شرائط صحّت بعمل آمد. [صورت قطعات اراضی] و قطعات اراضى كه در دست مير على اكبر حاجى جمال بوده بموجب ذيل است، قلمى شد تا واضح باشد كه چهار قطعه است: قطعه پاى پله گلچين آباد يك جريب تقريباً: ـ حدّى به پلّۀ مرقومه ـ حدّى بعلى اصغر بن حسين احمد. قطعه پاى چاه سعادت آباد كه هشت قفيز است در دشت زیر مبارك: ـ حدّى بزمين املاك؟ سعادت ـ حدّى بزمين حاجى عبّاس على اصغر غلام. دو قطعه لب جوى درّه بزرگ شهره كه چهار قفيز است: ـ اوّلى حدّى بزمين آقاخان حاجى حيدر ـ و قطعه دوّم محدود بزمين حسين حمّال و كافّۀ شرایط صحّت كما هو المقرّر في الشرع الأنور معمول و مرعى گرديد، تحريراً في شهر شعبان المعظّم مطابق شهريور ماه هذه السنة تنگوزئيل من شهور سنه 1329.

مشاهده جزئیات
تنصیف اراضی خرم آباد و غیره بین محمد حسین ابن صدرالدین و خانواده اش

خوانش: مخفى نماند چون بندگان خدايگانى آقاى عمو مدّ ظلّه العالى و خلد مقام والد كه مرحومين والدين خود را از مجارى و املاك بتفصيل ذيل تنصیف نموده بودند در هفت سال قبل از اين: مزرعه معين آباد با اراضى سه ثمن طاق. خرّم آباد با اراضى. (سیاق) شير آباد با اراضى سى و نه سرجه است. اطاق و سرداب اصطبل و كاه دان سردار و زیر ايوان ماه باغ. خانه حاجى هادى. و حقير و همشيرهها تنفيذ نموديم، حرفى نداريم كه حاصل آنكه نصف اين فقرات مال بندگان خدايگانى است و نصف مال ورثه، ما بتفصيل قرارداد خودمان، و داخل در اين نصفۀ ما است مهريه و صداقیۀ مرحومۀ والده، و انتقالى والد. و صيغه جارى شده بود فيما بين معظّم اليه و والد و ما هم امضاء داشتيم. وكان ذا في 8 شهر شعبان سنه 1316.

مشاهده جزئیات
تفصیل اراضی یازده سرجه

خوانش: تفصيل اراضى يازده سرجه اين است: قطعه در لب جاده كبير 4 قفيز در دشت دره بزرگ پاى درخت اوّل 4 قفيز و هشت قصبه است پای ساقه؟ درخت ون است. دشت سر پشته نيم جريب است. ايضاً در درّه بزرگ در پشت جوب دره بزرگ هر دو طرف جوب 3 قفيز و 4 قصبه است: ـ حدّى بر سر قنات ملّا مهدى و حاجى آقا بابا. در دشت دره بزرگ پاى درخت سابق از يكسرجه حسينيه غولان 7 قفيز است. در دشت نو درين زمين يكجريب و يك قفيز و يك قصبه است. زمين گندم زار با زمين جنب حاجى آقا بابا در پاى پله 3 جريب و 2 قفيز و 2 قصبه است. در دشت چاله لب شارع عام در لب جوب آب نه قفيز است: ـ حدّى بزمين ورثه حاج على اصغر ـ و بزمين محمّد على و آقا نظر. در سردار دشت لايه زار زير مباركه هشت قفيز: ـ حدّى بزمين حاجى آقا بابا و حاجى رجبعلى بيدگل. در زمين هشت جريب و 4 قفيز و نیم است. *** [توضیح افزوده] اجارهنامه رجب علی خرم آباد

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یازده سرجه مدار قنات خرم آباد آران که یک سرجه وقف حسینیه و ده سرجه وقف سید الشهداء و وجوه بر است بین آقا رجبعلی ولد غلامرضای آرانی و اهالی شرع مطاع

خوانش: هو امّا بعد، باجاره شرعيّه دادند بعقد مصالحه اهالى شرع مطاع بعزّت و سعادت قرين آقا رجبعلى ولد عزّت شعاری آقا غلامرضاى آرانى، و مومى اليه نيز قبول اجاره نمود از ايشان بر وفق شرع همگى تمامى مجرى المياه يازده سرجه من جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران مع اراضى مفصله ظهر كه يكسرجه آن وقف است بر حسينيّه ميدان غولان شهره آران، و ده سرجه آن وقف است بر جناب سيّدالشهداء(ع) و بر وجوه بر آنچه جناب متولّى خاص كه اهالى شرع باشند مصلحت داند. بمدّت سه سال تمام شمسى ابتداء از يوم هيجدهم مهرماه جلالى هذه السنة سيچقان ئيل بمال الاجاره هر سالى مقدار هفتاد من بوزنشاه جو بومى خوب و هفت من خربوزه آقانبات. و صيغه مؤاجره بعقد مصالحه متعلّق بمنافع مجارى واراضى جارى شد، و عين مستأجره نيز در تصرّف مستأجر مزبور است و ضمن العقد شرط شد كه مال الاجاره را در اوّل تير ماه هر سالى تسليم كسى كه عاليجناب عمدة العلماء ملّا محمّد على كه از اهالى شرع است و متولى است بفرمايد، بدهند و عوارضات و ماليات تا نوروز سال آخر رجوعى بموجر ندارد، و لاروبى نيز رجوعى بموجر ندارد، و موازى شش روپيه ناصر الدين شاهى از بابت عمل خشك تر در نزد مستأجر است سال آخر بايد بدهد. كان ذلک في شهرمن شهور سنه 1281.

مشاهده جزئیات
صورت اراضی متعلقۀ تابعه

خوانش: اراضى متعلّقه به مجارى مرقومه از قرار ذيل است: جلو باغ ميرزا آقا رضا 10 قفيز كه پنج سرجه است: ـ حدّى بجاده ـ حدّى به پشته سردار دوّم 4 قفيز: ـ حدّى بدولت من الطرفين لب جاده وشاد 4 قفيز: ـ حدّى بوقف ـ حدّى بجاده بن زمين پشت جريبه10 قفيز: ـ حدّى بوقف ـ حدّى به ارباب على جمع اراضى مرقومه بيست و هشت (28) قفيز است مع باغچه مسجد.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ بیست و شش سرجه مدار قنات مزرعۀ آران دشت بین آقامهدی نجل آمیرزا احمد آرانی با آقاعلی محمد خلف میرزا حیدر

خوانش: وبعد، قبول اجاره شرعيّه نمود از جناب مستطاب شريعتمدار آقاى آقا مهدى نجل بندگان حجّة الاسلام آقاى آميرزا احمد آرانى، عاليشان آقا على محمّد خلف مرحوم ميرزا حيدر من القرية حسب التولية الشرعيّة همگى و تمامى مجرى المياه بيست و شش سرجه از جمله هزار هشتصد سرجه مدار قنات مزرعه آران دشت من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى تابعه و فاضله، آبار و انهار كه در ظهر ورقه مرقومه شده. ابتداء از يوم بيست و چهارم مهر ماه هذه السنة ئيلان ئيل الى مضى مدّت سه سال شمسى كامل الايّام بمال الاجاره مقدار چهل من سنگ شاه جو پاك كه در اول تيرماه آن سال تسليم نمايد، و مبلغ شش تومان وجه نقد در مهر ماه آن سال تسليم نمايد، ماليات بر عهده مستأجر، قنائى مجارى مرقومه از قرار ساير دشت باید رفتار شود، كم و زياد مال الاجاره باید همه ساله از قرار ساير دشت رفتار شود. و شش سرجه مجارى مرقومه از بيست و چهار سرجه از حوض خانه است كه جزء مال الاجاره نيست، آنچه از اجاره مرقوم شده اجاره هيجده سرجه است. مجارى و اراضى مرقومه به تصرّف مستأجر داده شد و مستأجر هم متصرف به مجارى و اراضى مرقومه شد، عمل تر و خشك از مال مستأجر است ربطى بجناب موجر ندارد. وكان ذلک تحرير وقوعاً في شهر ربيع الثانية من شهور سنه 1348.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان