نمونه کار های سندخوانی
اجاره نامۀ مزرعۀ طلق آباد در دشت ابراهیم آبادبین آقامحمد بن حاجی حسین آرانی و آقا میرزا احمد آرانی مورّخ سال 1329 هجری

خوانش: و بعد، قبول اجاره شرعيّه نمود آقا محمّد بن مرحوم حاجى حسين بن حاجى عبدالله آرانى از بندگان حضرت مستطاب شريعتمدار عماد الاسلام ملجأ الانام مجتهد العصر والزمان آقای آقا ميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، تمامى يكقطعه مقطّعه زمين واقعه در: مزرعه طلق آباد در دشت ابراهيم آباد كه يك جريب دهقانى است محدوده بزمين جناب ناظم الشريعه، و بزمين حاجى حبيب، و بزمين كاشانيها، ابتداء از 20 مهرماه ايتائيل الى مدّت پنج سال شمسى تمام بمال الاجاره هر سال مقدار ده من بوزن شاه جو كه در تيرماه هر سال بدهد و عقد اجاره جارى شد و شرايط صحّت با قبض و اقباض عين مستأجره معمول شد، تحريراً في شهر ربيع الاوّل سنه مطابق 1329 .

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ حق العبور از خانۀ واقع در محلۀ میدان برای آورد و بردِ خاشاک مستراح مورّخ سال 1330 هجری

خوانش: و بعد، صلح صحيح شرعى قطعى نمود بر بندگان حجّة الاسلام آقا ميرزا احمد مدّ ظلّه العالى، عاليشان محمّد على، خلف مرحوم حاجى على بن حاجى حسين آرانى مقروناً بتصالحه دام ظلّه منه على النهج الشرعي، حقّ العبور از خانه خود را كه واقع است در محلّه ميدان حاج امين شهره من محلّات آران المعروفة بخانه حاجى على، از جهت آوردن خاك براى خاشاك مستراح و بردن خاشاك، هر قدر عمّال بندگان معظّم اليه خواهند عبور نمايند كسى حقّ مزاحمت و ممانعت نداشته باشد، بانضمام مبلغ بيست و پنج قران پول سفيد نقد سلطان احمد شاهى. در عوض مال الصلح تمامى نيم دنگ از مبناى بيت الخلاء واقعه در خانه مرقومه كه خاشاك آن را براى مصالح املاك زرع خود ببرد. فعلى هذا بأيّ نحو شاء بندگان معظّم اليه حقّ العبور دارند از خانه مرقومه به هر نوع از انواع كه خواهند. بتاريخ پانزدهم شهر رجب الاصبّ 1330.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ دو باب اصطبل جنب حوض خانۀ موقوفه بر مسجد وشاد و وقف مورد مصالحه بر مسجد ] [ مورّخ سال 1288 هجری

خوانش: هو وبعد غرض از تحرير اين سطور خاليه از ريب و قصور آنكه بالطوع والرغبة و الاختيار و الإخبار دون الكلفة والكراهة و الإجبار صلح صحيح صريح شرعى لازم جازم نمود عزّت آثار آقا عبدالله ولد مرحوم آقا صفر على آرانى، به اهالى شرع مطاع لازم الاطاعة و الاتّباع، و ايشان هم حسب الولاية الشرعيّه قبول نمودند بجهت مسجد محلّه وشاد واقعه در جنب زيارت ببركت حضرت اسحاق و سليمان. همگى و تمامى دو باب اصطبل جنب يكديگر جنوبيّتين جنب حوض خانه موقوفه بر مسجد مرقومه واقعتان در بستان سراى خانه مشهوره به خانه خدابخش خوافى كه الحال ملك مصالح است، احدهما مسقّف و ديگرى غير مسقّف، با جميع توابع و لواحق و منضمّات و متفرّعات و حقّ الممرّ و المدخل. بمال المصالحه مبلغ دو تومان پنجهزار دينار قران ناصرالدين شاهى 26 نخودى از قرار عددى در يك هزار دينار. و عقد مصالحه معتبره شرعيّه بالفارسيّة والعربيّه جامعه جميع شرايط صحّـت و اركان، خاليه از كلّ نواقض و مفاسد و بطلان، محتويه بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم عوضين فى المجلس لا برسم القباله، مشتمله بر اسقاط كافّه دعاوى محتمله سيّما دعوى الغبن ولو كان فاحشاً بل افحش، و بر ضمان الدرک يوم بروزه و خروجه مستحقّاً للغير ضماناً دركاً شرعيّاً، و بر تخليه و تصرّف و بر اسقاط دعاوى غبن مصالح در مورد مصالحه الى مبلغ پنج تومان موصوف بعقد مصالحه جداگانه، فعلى هذا مورد مصالحه وقف است بر مسجد مرقومه. تحريراً في 19 شهر جمادى الثانيه من شهور سنه 1288.

مشاهده جزئیات
صلح نامۀ دکان ندّافی درِ مسجد قاضی مورّخ سال 1265 هجری

خوانش: باعث بر تحرير و ترقيم اين رقيمه خاليه از شبهه و ريب آن است كه بالطوع والرغبة دون الكلفة والكراهیة والاجبار، صلح صحيح صريح شرعى نمود آقا ابوالقاسم ولد مرحوم حاجى حسن آقا زمان آرانى، به برادر خود آقا عبدالهادى، و مومى اليه نيز قبول مصالحه نمود از وى على النهج الشرعى والقانون الملّى. همگى و تمامى سه (شش؟) بابه از يك باب دكّان ندّافى واقع در درِ مسجد قاضى من محلّات قريه آران كه محدود است بحدود اربعه: ـ حدّى بدست دان دكّان بقّالى، ـ و حدّى بدكّان خبّازى، ـ و حدّى بحوض خانه، ـ و حدّى بشارع بمال المصالحه مبلغ سى هشت روپيه نيم محمّد شاهى بيست هشت نخدى عدد و يك هزار دينار، مصالحه صحيحه شرعيّه مقرونه بصيغه عربيّه و فارسيّه اسلاميّه جامع جمیع شرايط صحّت و اركان، خاليه از كلّ نواقص و مفاسد و بطلان، محتويه بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم فى المجلس لا برسم القباله، و مدّعى خلاف قولش باطل و از درجه اعتبار ساقط و هابط خواهد بود. وكان ذلک تحريراً في شهر جمادى الثاني من شهور سنه 1265.

مشاهده جزئیات
عریضه در خصوص تولیتِ موقوفات آب انبار میدان مورّخ سال 1336 هجری

خوانش: حجّة الاسلاما، ملجأ الاناما! اقلّ العلماء ملّا غلام رضا، خلف خلد مقام ملّا محمّد حسن آرانى بشرفعرض اقدس بندگان عالى مى‌رساند در باب چند فقره موقوفات مسجد ميدان بزرگ آران كه عبارت از هجده سرجه و چهار دنگ و نيم دنگ آب مزرعه آران دشت با اراضى آن، و يكسرجه و نيم سرجه آب مزرعه مسعود آباد با اراضى آن و حوض خانه و محلّ خاك روبه و دكّان حلّاجى در پشت آب انبار كه وقف بر آب انبار ميدان است سه سال قبل مرحوم ملّا على اكبر ولد مرحوم ملّا محمّد حسين كه توليت رقبات از جانب حكّام با آن مرحوم بود به اين جانب ملّا غلام رضا تفويض و واگذار نمود، و در حيات او و حاليّه در تصرّف حقير است، و ملّا على اكبر فوت شده. من باب اذن جديد مستدعى آنكه دو كلمه توليت حقير را موافق نوشته‌اى که بنظر مبارك رسيده است در صدر عريضه مرقوم، و بخاتم شريف مختوم فرمايند من باب احتياط تا ديگرى مزاحم نشود، و صورت شرع داشته باشد، ايّام افادت و افاضت مستدام باد، إنّ الله لا يضيع أجر المحسنين. [پاسخ] هو (1) جناب مستطاب شريعت مآب آقاى سائل را مأذون نمودم كه .. بوظائف توليت مجارى و رقبات مرقومه با نبودن متولى خاص از قِبَل واقف، و البته موافق قرارداد واقف عمل خواهند نمود، و تخلّف نخواهند نمود. تحريراً في 27 شوّال 1336. [سجع مهر:] محمد رضا ابن اسمعیل الحسینی (2) هو. از قرارى كه مرقوم فرموده‌اند صحيح و معمول است: [سجع مهر:] یا حبیب قلوب العارفین؟

مشاهده جزئیات
صورت عایدات و مخارجِ مسجد میدانِ آران مورّخ سال 1351 هجری

خوانش: ... يدان سنه 1350 صورت عايدات مسجد ميدان سنه 1351 • 700 دینار ـ اجاره خرجی خانه 10 تومان جو: 50 من 6 تومان و 600دینار [6 قران] نقداً 5 تومان و 700 دینار [7 قران] اجاره خرجی خانه: 10 تومان جمعاً 99 تومان و 1550 دینار مخارجات 1351 و پنجاه خاك جو (فی:) صد و ده خروار 3 تومان و 3000 دینار [3قران] كاه گندم 4 تومان و 5 قران عمله (5 عدد) 1 تومان بناء و سقاء 5 عدد 2 تومان و 1000 دینار [1قران] گچ 40 من 1 تومان و 2 قران ناب دان 7 عدد 2 قران قند چائی یک طوج و 10 نار 5 قران ذغال 6 من گوشت یک سیر 2500 دینار [2 قران و نیم] گلابی [40 مثقال یا] یک طوج 900 دینار پنير 1 طوج [40 مثقال] و 12 درم [برابر با 24 مثقال] 1 تومان نان 3 من 7 قران برف روبی 1 تومان و 3000 دینار [3 قران] چائى 1 تومان • براى حصار باغچه ميدان: خرج عمل و بناء 1 تومان و 1500 دینار آجر و گچ استاد محمد حجّار 10 تومان بنائی 2 تومان آنچه خرج شده است: گچ 5 خروار 1 تومان باب یراق عدد 1500 دینار عمله چهارده نفر 3 تومان و 5 قران بناء و شاگرد 5 روز 6 تومان برف روبی 2 تومان و 4300 دینار باغچه دو روز 1 تومان و 2 قران عمله 6 عدد 1 تومان و 2 قران بناء 3 قران حمالی 3 تومان ناودان چوبی 6 عدد 6 قران کد خدا حسین خانی... جمعاً 52 تومان و 6500 دینار [سجلات] اثر انگشت كدخدا حسين حاجى ميرزا... [سجع مهر:]محمد حسن [سجع مهر:]حبیب ابن غلامعلی 1341 [سجع مهر:]حسین (ناخوانا) [سجع مهر:]میر ابراهیم صورت عايدات مسجد ميدان سنه 1350: ... 50 من 6 تومان و 2500 دینار نقداً 5 تومان و 7 قران ... 10 تومان ... 10 من 6 تومان و 4 قران نقداً 5 تومان و 7 قران اجاره خرجی خانه 10 تومان جمعاً 44 تومان و 2 قران صورت مخارجات: خاك جو (فی:) صد و ده خروار 3 تومان و 3 قران كاه گندم 4 تومان و 5 قران عمله 5 عدد 1 تومان بناء و سقاء 5 عدد 1 تومان و 1000 دینار [قران] گچ حمل شده 1 تومان و 2 قران ناو دان 2 عدد 2 قران قند چائی 5 قران ذغال 6 من رو... 1500 دینار کلا.. 900 دینار پنير 1 قران نان 7200 دینار برف روبی 2 تومان و 3 قران چائی 2 تومان و 3 قران • براى حصار باغچه ميدان آنچه خرج شده است : بناء دو روز 1 تومان و 2 قران عمله ... 1 تومان و 2 قران خرج عمله 1 تومان و 1500 دینار گچ خریدار ناب دان 1500 دینار بناء 6 قران چائی 3 تومان آجر و گچ استاد احمد 10 تومان عمله [چـ]هارده نفر ...؟ بناء و شاگرد 5 روز 6 تومان ناب دان چوبی 6 عدد 6 قران قبائی..؟ 2 تومان برف روبی 2 تومان و 4800 دینار جمعاً 52 تومان و 6500 دینار

مشاهده جزئیات
رونوشت ظَهرِ سند پیشین؛ انتقال جمیع حقوق وصیت نامه به داماد برادر وصی مورّخ سال 1250 هجری

خوانش: فبعد، بتاريخ ذيل الشرع العقد انتقال شرعى منتقل نمود جناب ملّا مؤمن موصى له جميع حقوق خود را در مورد وصيّت ظهر بداماد برادر خود جناب شريعت مآب آخوند ملّا محمّد مهدى زيد توفيقه، بمقدار يك من بوزن شاه نمك سفيد حومه آران كه آن را بخشيد. بصيغه شرعيّه با شرايط آن را واقع ساخت. فى شهر ذى حجّة الحرام يكهزار و دويست و پنجاه سنه (1250).

مشاهده جزئیات
رونوشت سند پیشین؛ وصیت تبدیل زمینی که دکان عطّاری و خرّاتی بوده به بیت الخلا و کود انداز و حوض و دستک آب برای تطهیر نمازگزاران مورّخ سال 1241 هجری

خوانش: مخفى نماناد حسب الوصيّت شرعيّه قرار داد عزّت قرين آقا عبدالله ولد مرحوم آقا عبدالرزّاق آرانى كه يك قطعه زمين كه سابقاً دكّان عطّارى و خرّاتى بوده خراب شده، جنب مسجد ميدان بزرگ آران كه جناب شريعتمدارى آخوند ملّا مؤمن فرزند سعادتمند آقاى حاجى ملّا عبدالرحيم آرانى قطعه زمين مرقوم را خود چشمه بيت الخلا و كودانداز و حوض خانه و دستك آب بجهت تطهير نمازگذارندگان در اين مسجد و غيرهم بنا كند، و عائدات آن چشمه‌هاى بيت الخلا و كودانداز آن را صرف مخارج اين محل كند، و هرچه فاضل آيد از خود مخارج آن صرف كند در مقاصد خود يا در مسجد، هريك ازين دو راه كه صلاح داند يا در بنّائى مسجد مرقوم، اختيار با خود آخوند ملّا مؤمن مى‌باشد. و كان هذا الوصيّت في يوم الجمعه عاشر من شهر رمضان المبارک از شهور يكهزار و دويست و چهل و يك هجرى نبوى صلّى الله عليه وآله سنة 1241.

مشاهده جزئیات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
نظرات مشتریان