نمونه کار های سندخوانی
صورت اراضی تابعه پنج سرجه که هفت قطعه است

خوانش: اراضى تابعه پنجسرجه كه هفت قطعه است: قطعه زمين سرپشته پنج قفيز: ـ حدّى زمين حاجى آقا محمّد متوسّلى ـ حدّى اسماعيل على كريم ـ قطعه زمين سردار امير سلخ شش قفيز ـ حدّى حسن على شاه ـ حدّى كاشيها قطعه زمين دم جاده كوير هشت قفيز: ـ حدّى ورثه محمّد ابراهيم ـ حدّى محمود حسن حاجى على ـ قطعه دشت چاله نو گيره؟ 9 قفيز ـ حدّى استاد محمّد باقر صباغ ـ حدّى آقا حسين حسن دلاور قطعه سردار شش سرجه 6 قفيز: ـ حدّى على حسینعلى ـ حدّى ارباب ميرزا قطعه سردار شش يكدنگ 4 قفيز: ـ حدّى على حسينعلى ـ حدّى رحيم حسین حاجى على قطعه زمين سردار شش دانگ 6 قفيز: ـ حدّى ارباب ميرزا ـ حدّى محمود حاجى على جمع پنج قطعه 44 قفيز است .

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ پنج سرجه مدار قنات خرم آباد آران بین میرزا احمد مجتهد آرانی و رمضانعلی ولد حسین آرانی

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود از بندگان شامخ الاركان آقاى آقا ميرزا احمد مجتهد آرانى دام ظلّه، عاليشان رمضانعلى ولد مرحوم حسين حاجى عبدل آرانى، تمامى مجرى المياه پنجسرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد بانضمام هفت قطعه زمين كه چهل و پنجقفيز است تقريباً. ابتداء از هيجدهم مهرماه هذه السنة بيچى ائيل 1311 شمسى الى مدّت سه سال شمسى تمام بمال الاجاره هر سالى اقلام ذيل را در فصول خود بدهد: جو پاك شصت من شاه خربوزه آقانبات ده من شاه كاه جو پانزده من شاه وجه در مهرماه پنجقران و صيغه جاريشد. مقرّر آنكه ماليات با مستأجر، قنائى و مخارجات دشتيّه و كم و زياد مال الاجاره همه ساله قرار سائر دشت است. عمل اشجار از بندگان موجر است. و صيغه بر مراتب مندرجه واقع شد، و مستأجر اقرار بتصرّف مورد اجاره نمود. وكان ذا في دويّم شهر جميدى الاُولى سنه 1351. نقد اندازه پنجقران متن موقوف المطالبه است: [سجع مهر:] محمد حسن صدر آرانی

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ پانزده سرجه مجری المیاه قنات خرم آباد آران بین محمدمهدی بن محمدحسین آرانی و آقاحسین ولد اسماعیل بیک آرانی

خوانش: هو امّا بعد حمد الله سبحانه، اين حقير كثير التقصير، المندرج فى سلک العلماء والفضلاء، محمّد مهدى بن مرحوم مغفور حاجى محمّد حسين آرانى استيجار شرعى نمود عزّت شعارى آقا حسين ولد مرحوم اسماعيل بيك آرانى، و حقير نيز باجاره دادم باو بر وفق شرع مطاع حسبة للّه تعالى، بموجب حكم محكم مطاع حجّة الاسلام والمسلمين، نصير الملّة والدين، سركار شريعت مدار، خير الحاجّ والمعتمرين، آقای حاجی ملا محمدا ادام ظله العالی بر توليت خاصّه و ثبوت آن از نزد ايشان از براى حقير و از غيرهم. همگى و تمامى مجرى المياه پانزده سرجه من جمله نهصد سرجه در روز قد شش شبانه روز آب مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه آران، بانضمام اراضى تابعه و فاضله مشخّصه معيّنه در قطعات معلومه مفروزه، و توابع و لواحق و آبار و انهار و اشجار مغروسه در آن كائناً ما كان كه وقف است بر مسجد جامع قاضى شهره قريه مرقومه. كه همه ساله متولّى آن ضبط منافع آنرا نموده صرف مسجد مرقوم نمايد از تعمير و روشنائى و حصير و مايحتاج آن بمدّت سه سال تمام شمسى. ابتداء از يوم هيجدهم مهر ماه جلالى هذه السنة توشقان ئيل بمال الاجاره مقدار يكصد و سى و شش من بوزنشاه جو بومى خوب، و مقدار پانزده خربوزه آقانبات خوب، در هر سالی همين قدر اجاره را جو را در تير ماه هر سالى و خربوزه را در فصل خود تسليم متولّى نموده يا بقبض متولّى صرف مسجد مزبور نمايد. و ضمن العقد شرط شد كه عوارضات و ماليات بمراسم و رسمى باشد رجوعى بوقف نداشته باشد رفع آن بر عهده مستأجر مرقوم باشد الى نوروز سال آخر، و لايه روبى قنات الى سرجه يكعبّاسى بر عهده مستأجر است بايد صرف نمايد. و صيغه مؤاجره معتبره مشتمله بر شرايط و اركان و قبض و اقباض عين مستأجره باعتراف المستأجر بعقد مصالحه متعلّقه بمنافع مجارى و رقبه اراضى و منافع اشجار جارى شد چون اشجار داخل بود و منافع مجارى و اراضى در مدّت مرقومه ملك مستأجر مرقوم است، و اجاره را بدون عذر بايد تسليم متولّى موجر نمايد. وكان ذلک في شهر شعبان المعظّم من سنة 1296.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ ده سرجه از مدار قنات خرم آباد آران از پانزده سرجه وقفیِ حاجی رمضانعلی بین ملا محمدعلی آرانی و حاجی حسینعلی آرانی

خوانش: استيجار شرعى نمود از بندگان شامخ الاركان، ملاذ الانام، عماد الاسلام، آقاى ملّا محمّدعلى، خلف خلد مقام ملّا محمّد مهدى طاب ثراه؛ خير الحاج حاجى حسينعلى بن مرحوم آقا مؤمن آرانى. همگى و تمامى مجارى المياه ده سرجه منجمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى تابعه وفاضله بقدر الحصّه از پانزده سرجه وقفى حاجى رمضانعلى برادر مستأجر مرقوم. ابتدا از هيجدهم مهرماه هذه السنه يونت ئيل الى مدّت سه سال شمسى، بمال الاجاره هر سالى يكصد و پنج من بسنگ شاه جو بي پوست كه در اوّل تير ماه آنسال بدهد، و موازى ده من بسنگ مزبور خربزه آقانبات خوب مزرعه مرقومه كه در فصل خود بدهد. و رفع ماليات و عوارض و صادريات بعهده مستأجر است، و همچنين لايه روبى الى سرحد يكعباسى بعهده او است، بيشتر بعهده موجر معظّم اليه است. و ضمن العقد مقرّر شد كه اجاره مرقومه را در موعد مرقوم تسليم بعاليشان حاجى عبدالرحيم بن غلامحسين نمايد، صرف مخارج و مصارف معيّنه كه در وقفنامه مسطور است نماید، و با تخلّف خيار فسخ اجاره از تتمّه مدّت با معظّم اليه باشد. و صيغه جارى شد و كان ذا في شهر ربيع المولود سنه 1312. [سجلات]: اعترف بما رقم فيه لديّ في 22 شهر (ر 1) [ربیع الاول] 1312. حرّره: [سجع مهر:] عبده مرتضی بن محمد علی الحسینی اعترف بما فيه لديّ. حررّه: [سجع مهر:] الراجی غلامرضا بن محمد حسن، 1316 اعترف بما رقم فيه لديّ. حرّره الخاطي: [سجع مهر:] عبده محمد حسین ابن احمد، 1281 وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره الاحقر: [سجع مهر:] محمد حسین ابن صدر الدین هو. أقرّ المستأجر بما نمي اليه فيه. حرّره:[سجع مهر:] عبده محمود

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یازده سرجه مدار قنات مزرعۀ خرم آباد آران بین آقاحسین آرانی و ملا محمدعلی بن ملا مهدی آرانی

خوانش: باجاره شرعيّه گرفت عزّت آثار آقا حسين بن مرحوم حاجى على ابن حاجى حسين آرانى، از عاليجناب قدسى القاب علّامى آقا ملّا محمّد على، خلف مرحمت و غفران پناه آخوند ملّا مهدى من القرية. و ايشان نيز باجاره دادند بوى همگى مجرى المياه يازده سرجه مفروزه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع آران مع اراضى تابعه و فاضله آن. ابتدا از يوم هجدهم مهرماه هذه السنة بارسئيل الى انقضاء مدّت سه سال شمسى بمال الاجاره هر سالى مقدار هشتاد من بوزن شاه جو، و مقدار يازده من خربذه آقانبات كه جو را در تير ماه هر سال و خربذه را در موعد متعارف تسليم نمايد. و عوارض ديوانى بر عهده مستأجر مزبور است، و لاروبى هم از قرار هر سرجه يك عباسی رايج المعامله نيز بعهده مستأجر مىباشد. و صيغه مؤاجره صحيحه شرعيّه بينهما جارى گرديد. وكان ذلک في شهر ربيع الثاني من شهور سنه 1308.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ ده سرجه آب وقفی حاجی رمضانعلی در خرم آباد آران بین میرزا احمد و محمد رضا ابن حاجی حسنعلی مؤمنی

خوانش: قبول اجاره صحیحه شرعيّه نمود از بندگان شريعتمدار، ملجأ الأنام، عماد الإسلام، آقاى آقا ميرزا احمد دام ظلّه العالى، عاليحضرت محمّد رضا ابن مرحوم حاجى حسنعلى حسين آقا مؤمنى. همگى و تمامى مجارى ده سرجه آب وقفى حاجى رمضانعلى مؤمن را منجمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد با اراضى تابعه و فاضله كه در تصرّف مستأجر مرقوم هست. ابتداء از 16 مهرماه هذه السنة يونتئيل الى مدّت سه (3) سال كامل الايّام. بمال الاجاره هر سال از قرار تفصیل ذیل: جو در اوّل مهرماه هر سال مقدار يكصد و پنج من بوزن شاه و خربوزه آقانبات در موعد خود مقدار بيست من. مقرّر آنكه رفع ماليات بعهده مستأجر است و أيضاً قنائى هم بعهده مستأجر است. و صيغه اجاره على نهج الشرع الانور جارى و واقع گرديد، محرّراً فى سادس عشر من شهر شعبان المعظّم سنه 1324 يكهزار و سيصد و بيست و چهار.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ یازده سرجه وقفی حسین خان، از مزرعۀ خرم آباد آران بین ملا محمد علی آرانی و پهلوان علی عصّار

خوانش: هو امّا بعد، از جناب شريعت انتساب عمدة العلماء الأنجاب ونخبة الفقهاء الأطياب، مجتهد الزمان، وحيد الدوران، فريد بين الأمثال والأقران، سركار آقاى ملّا محمّد على آرانى سلّمه الله تعالى. باجاره شرعيّه فرعيّه قبول نمود عزّت آثار ستوده اطوار، پهلوان على عصّار خلف مرحوم پهلوان نقى (تقی؟) من القرية. و جناب معظّم اليه نيز باجاره دادند بوى حسب الولاية الخاصّة همگى و تمامى مجرى المياه يازده سرجه وقفى مرحوم حسين خان از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد من مزارع قريه مرقومه، بانضمام اراضى مشخّصه معيّنه مفروزه و صحارى و آبار و انهار و اشجار و توابع و لواحق و مرابع و مرابض بقدر الحصّه از تمام مزرعه. ابتدا از يوم هجدهم مهر ماه جلالى سنه ماضيه يونتئيل الى مدّت سه سال تمام شمسى. بمال الاجاره هر سالى مقدار هشتاد من بوزن شاه جو بى پوست پاك دوره آران، و مقدار يازده من بوزن مرقوم خربوزه آقانبات كلوچين كه هر سال از يوم اوّل تيرماه الى مرداد ماه تسليم نمايد. و عقد اجاره معتبره شرعيّه فرعيّه بالفارسيّة والعربيّه با جميع شرائط صحّت و اركان، خاليه از كلّ نواقص و مفاسد و بطلان، محتوى بر قبض و اقباض و تسليم و تسلّم عين مستأجره فى المجلس لا برسم القباله. و اقرار و اعتراف مستأجر مشار اليه بر قبض و تصرّف عين مستأجره و اسقاط كافّه خيارات متصوّره و دعاوى محتمله سيّما دعوى الغبن ولو كان فاحشاً بل افحش جارى و واقع گرديد. حسب الشرط خرج قنات لايه روب و ماليات و تحميلات ديوانى از نوروز سال اوّل به الى نوروز سال آخر با مستأجر است، و كار نو رجوعى به مستأجر ندارد. بر حسب شرط هر سال از اوّل مرداد الى يكماه تا رسانيدن مال الاجاره كلّاً أم بعضاً خيار فسخ اجاره با جناب مومى اليه بوده باشد. و از متعلّقات مجارى مرقومه دو اصله درخت يكى ون و ديگرى توت است كه در عرض مدّت حسب شرط منافع آنها مال مستأجر است. تحريراً في 7 شهر محرّم الحرام من شهور سنه 1288.

مشاهده جزئیات
اجاره نامۀ پنج سرجه مدار قنات خرم آباد آران بین همسر ملامحمد علی مجتهد آرانی وحسین خان

خوانش: قبول اجاره شرعيّه نمود از عليا جناب، قمر احتجاب، حليله مكرّمه بندگان شامخ الأركان علّامة العلماء، عمدة الفقهاء، عماد الإسلام آقاى ملّا محمّد على مجتهد آرانى. عزّت مآب حسين خان بن مرحوم آقا مؤمن شهره من القرية حسینقلی؟ ... على وفق الشرع المستطاب مجارى پنج سرجه از جمله نهصد سرجه مدار قنات مزرعه خرّم آباد آران با قطعات اراضى تابعه موافق شرح ذيل: بن درّه بزرگ 9 قفيز جنب باغ حاجى على اكبر 6 قفيز دم سیارکه؟ شهره 6 قفيز دم چاه فتح آباد 3 قفيز درّه كوچك 11 قفيز دشت نو 4 قفيز ایضا دشت نو 6 قفيز ابتدا از يوم نصفه مهر ماه جلالى هذه السنة تنگوزئيل الى انقضاء بيست سه سال شمسى تمام بمال الاجاره سالى جو مقدار چهل من بوزن شاه كه در نصفه تيرماه آنسال بدهد و سالى مقدار پنجمن بوزن مرقوم خربزه آقانبات در فصل آن بدهد، عوارضات ديوانى رفع شده بر عهده مستأجر است، و قنائى از قرار معمولى دشت مقرّر شد. و مستأجر اعتراف نمود بتصرّف نمودن عين مستأجره في شهر صفر المظفّر سنه 1295.

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان