نمونه کار های مهرخوانی
اعترف زيد توفيقه بما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی عبدالباقی

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: پیرو دین محمد علی

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابوالقاسم ابن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده آقا بابا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لدی الاقل

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: بنده آل محمد

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لدی الاقل

خوانش: غلامرضا ابن محمد علی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان