نمونه کار های مهرخوانی
هو. وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: اسماعیل شریف الساداتالواثق بالله المجید محمد حسن بن محمد

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الواثق بالله الغنی محمد حسن ابن محمد علی

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: اسماعیل شریف السادات

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن؟

مشاهده جزئیات
عقد مصالحه جارى شد في التاريخ ، وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عباس ابن حسین، 1332

مشاهده جزئیات
اعترفت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: از جان و دل غلامرضا هستم

مشاهده جزئیات
وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره الخاطي

خوانش: الراجی محمد رضا

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان