نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه بحضوري

خوانش: عبدالله بن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
هو الله. اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده آقا بابا

مشاهده جزئیات
هو الله. اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده آقا بابا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره:

خوانش: ... بنده آل محمد

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره:

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابوطالب بن الحسن

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: حسن ابن غلامرضا؟

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان