نمونه کار های مهرخوانی
اعترف محمّد صالح بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابن محمد حسین صدرالدین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی، 1340

مشاهده جزئیات
تمامى وجه در حضور اينجانب رسيد و اقرار به وصول نمود مصالح .

خوانش: عبده محمد ابن محمد علی، 1340

مشاهده جزئیات
وكان ذا في غرّة شهر صفر المظفّر من شهور 1352.

خوانش: عبده محمد حسن ابن محمد علی نوری آرانی

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: محمد حسن صدر آرانی

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضورى. حرّره

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی، 1340

مشاهده جزئیات
هو. معلوم است حقّ منع عبور و مرور را ندارند، راه اطاق وسط از اينجاست كه بايد از پله اطاق على آباقر بيايند و بروند و در نبوده است در قديم . حرّره الخاطى

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد طاهر

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان