نمونه کار های مهرخوانی
سيادت پناه

خوانش: عبده باقر الحسینی ره

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابن محمد علی الهدی

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی حسن ابن محمد علی؟

مشاهده جزئیات
لقد وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی محمود بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
أوقعت ما فيه كما رقم. حرّره

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی سعید، 1340

مشاهده جزئیات
و لقد وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه باستصواب منّى. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان