نمونه کار های مهرخوانی
اعترفت بما رقم فيه. حرّره

خوانش: گل بوستان محمد، حسن

مشاهده جزئیات
قد وقعت عندي. حرّره

خوانش: المتوکل علی اللّه عبده ابوالقاسم

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن؟

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه متناً وهامشاً لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد باقر بن محمد حسین، 1306

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: یا عباسعلی ادرکنی

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابوتراب بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسین؟

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان