نمونه کار های مهرخوانی
اعترفت بما فيه لديّ .حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر ابن محمد حسن

مشاهده جزئیات
قد وقعت المصالحه مع اخذ مال المصالحه في المحلّ لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
هو. اعترفت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ وقد تمّ:

خوانش: الراجی جلال الدین، 1321

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
هو. وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی محمود بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده .. حسین [ناخوانا]

مشاهده جزئیات
أقرّ ميرزا ابوطالب بحرينى بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن ابن محمد علی نوری آرانی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان