نمونه کار های مهرخوانی
من وراء ؟ اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: صدرالدین؛ عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی ابوتراب ابن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: المتوکل علی اللّه الغنی عبده محمد بن محمد علی

مشاهده جزئیات
اعترف بما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: از جان و دل غلامرضا هستم

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
هو. قد اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن بن غلام رضا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: العبد المذنب مهدی

مشاهده جزئیات
اعترفتا بما فيه لديّ. حرّره محمّد على ابن مرحوم ملّا ابوالقاسم اعترفا بجميع ما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: یا صادق الوعد

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان