نمونه کار های مهرخوانی
الامر كما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده غلام حسین بن محمد رضا؟

مشاهده جزئیات
وقع الامر كما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
هو. وقع ما وقع بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن بن غلام رضا

مشاهده جزئیات
قد وقعت المصالحة لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد مهدی بن حسین

مشاهده جزئیات
اعترفت بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
وقد وقعت المصالحة لدیالخاطي. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
آنكه تمام دين اصلاً و فرعاً مبلغ هفده هزار دينار در رأس موعد خواهد بود في التاريخ

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان