نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه بحضورى. حرّره

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی، 1340

مشاهده جزئیات
هو. معلوم است حقّ منع عبور و مرور را ندارند، راه اطاق وسط از اينجاست كه بايد از پله اطاق على آباقر بيايند و بروند و در نبوده است در قديم . حرّره الخاطى

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد طاهر

مشاهده جزئیات
سيادت پناه

خوانش: عبده باقر الحسینی ره

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابن محمد علی الهدی

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی حسن ابن محمد علی؟

مشاهده جزئیات
لقد وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی محمود بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان