نمونه کار های مهرخوانی
أقرّت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترفت كما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد طاهر

مشاهده جزئیات
قد اعترفت بما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: جلال الدین ابن محمد، 1316

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره الاحقر

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
هو، اعترفت معترفة بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
هو، اعترفت معترفة بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی محمد ابن محمد حسین؟

مشاهده جزئیات
وقعت المؤاجرة لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
تفصيل چنين است كه مرقوم شده و خلافى و شبهه در آن نمى‌باشد، حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن محمد حسن

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان