نمونه کار های مهرخوانی
من الشاهدين ابن خير الحاجّ حاجی عبدالباقى

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
اعترف بما رقم فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: المتوکل علی الله عبده علی اصغر

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده حسن؟

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد باقر بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسن؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
هو بعرض مقدّس بندگان عالی مىرساند 1301

خوانش: عبده الراجی محمد جعفر ابن محمد

مشاهده جزئیات
سواد مطابق اصل است (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد علی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان