نمونه کار های مهرخوانی
ذا وأصله سيّان (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: الراجی محمد

مشاهده جزئیات
الأحقر في 14 شهر شوّال المكرّم سنه 1341 (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: المتوکل علی الله عبده محمد

مشاهده جزئیات
اعترف كما رقم فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده الراجی محمد طاهر

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: حسین منی وانا من حسین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما سطر فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: ابوتراب بن محمد حسن، 1309

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن، 1329

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ في 7 رجب (غشل) حرّره الجاني

خوانش: جلال الدین ابن محمد، 1316

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان