نمونه کار های مهرخوانی
تفصيل چنين است كه مرقوم شده و خلافى و شبهه در آن نمى‌باشد، حرّره.

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
حرّره الخاطى

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
قد وقعت عندي. حرّرها

خوانش: بسم الله الرحمن الرحیم

مشاهده جزئیات
اعترفت بما رقم فيه. حرّره

خوانش: گل بوستان محمد، حسن

مشاهده جزئیات
قد وقعت عندي. حرّره

خوانش: المتوکل علی اللّه عبده ابوالقاسم

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن؟

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه متناً وهامشاً لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد باقر بن محمد حسین، 1306

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: یا عباسعلی ادرکنی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان