نمونه کار های مهرخوانی
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابوتراب بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسین؟

مشاهده جزئیات
من وراء ؟ اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: صدرالدین؛ عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی ابوتراب ابن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: المتوکل علی اللّه الغنی عبده محمد بن محمد علی

مشاهده جزئیات
اعترف بما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: از جان و دل غلامرضا هستم

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان