نمونه کار های مهرخوانی
صورت عايدات مسجد ميدان سنه 1350

خوانش: حبیب ابن غلامعلی، 1341

مشاهده جزئیات
كدخدا حسين حاجى ميرزا...

خوانش: میر ابراهیم

مشاهده جزئیات
كدخدا حسين حاجى ميرزا...

خوانش: حسین (ناخوانا)

مشاهده جزئیات
كدخدا حسين حاجى ميرزا...

خوانش: حبیب ابن غلامعلی 1341

مشاهده جزئیات
كدخدا حسين حاجى ميرزا...

خوانش: محمد حسن

مشاهده جزئیات
هو، أقرّ بمافيه لديّ. حرّره

خوانش: :] حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
وقع بما فيه بحضوري الأقلّ

خوانش: حسین ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان