نمونه کار های مهرخوانی
هو. قد اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن بن غلام رضا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: العبد المذنب مهدی

مشاهده جزئیات
اعترفتا بما فيه لديّ. حرّره محمّد على ابن مرحوم ملّا ابوالقاسم اعترفا بجميع ما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: یا صادق الوعد

مشاهده جزئیات
أقرّا بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی ..

مشاهده جزئیات
أقرّتا بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: المتوکل علی الله عبده ...

مشاهده جزئیات
أقرّتا بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: پیرو دین محمد، رضا

مشاهده جزئیات
أقرّتا بما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: لا اله الا الله الملك الحق المبین عبده محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترفتا بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: زین العابدین عبدالهادی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان