نمونه کار های مهرخوانی
وقع بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: عبدالله ابن عبد الرحیم

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: بنده آل محمد؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: عبده آقا بابا

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: ابوطالب ابن حسن (طغری)

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار)

خوانش: حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
هو، اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: محمد علی ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: مهدی ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان