نمونه کار های مهرخوانی
وقعت المصالحة المرقومة لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد بن مهدی بن حسین؟

مشاهده جزئیات
قد اعترفت بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد بن غلامرضا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه متناً وهامشاً بحضوري. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
الامر كما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده غلام حسین بن محمد رضا؟

مشاهده جزئیات
وقع الامر كما رقم فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
هو. وقع ما وقع بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسن بن غلام رضا

مشاهده جزئیات
قد وقعت المصالحة لديّ. حرّره

خوانش: عبده الراجی محمد مهدی بن حسین

مشاهده جزئیات
اعترفت بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان