نمونه کار های مهرخوانی
وقد وقعت المصالحة لدیالخاطي. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
آنكه تمام دين اصلاً و فرعاً مبلغ هفده هزار دينار در رأس موعد خواهد بود في التاريخ

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی، (سعید؟)

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: صادق ابن آقاجانی

مشاهده جزئیات
وقع الوقف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: حسین ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان