نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الواثق بالله الغنی محمد حسین بن محمد علی

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
الأمر كما رقم لديّ. حرّره

خوانش: ابوطالب ابن ابو تراب

مشاهده جزئیات
اعترف وأنفذت بینهما وشهدا بما فیه حاجى رجبعلى و استاد حسن بالوقف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: با جان و دل غلام رضا هستم؟

مشاهده جزئیات
وقع الامر كما رقم لديّ. حرّره

خوانش: الراجی محمد حسن بن محمد؟

مشاهده جزئیات
أقرّ استاد حسن الواقف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
أَقَرَّ وأُنْفِذَتْ بینهما وشَهِدَا بما فيه حتّى بالوقف حاجى رجبعلى و استاد حسن، حرّره الخاطى

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: عبده میرزا حسین ابن آقا محمد، 1327؟]

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان