نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
هو بعرض مقدّس بندگان عالی مىرساند 1301

خوانش: عبده الراجی محمد جعفر ابن محمد

مشاهده جزئیات
سواد مطابق اصل است (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد علی

مشاهده جزئیات
ذا وأصله سيّان (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: الراجی محمد

مشاهده جزئیات
الأحقر في 14 شهر شوّال المكرّم سنه 1341 (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: المتوکل علی الله عبده محمد

مشاهده جزئیات
اعترف كما رقم فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده الراجی محمد طاهر

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: عبده محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (روستاهای توابع کاشان)

خوانش: حسین منی وانا من حسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان