نمونه کار های مهرخوانی
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: من غلامرضا هستم؟

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: الراجی حسن بن محمد

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی ابن سعید؟

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فیه لدیّ. حرّره

خوانش: عبده محمد بن جعفر بن محمد

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم  

مشاهده جزئیات
أوقعت بما فيه كما رقم. حرّره دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبد الله ابن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
أقرّ سلّمه الله بما فيه لديّ، حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان