نمونه کار های مهرخوانی
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: أنا من عبید آل محمد؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
هو، اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: حسین ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: مهدی ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: أنا من عبید آل محمد؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده آقا بابا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: غلامرضا ابن محمد علی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان