نمونه کار های مهرخوانی
حرّره في 12 شهر ربيع المولود من شهور سنه 1309 (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی عبدالغفور بن ابی القاسم

مشاهده جزئیات
حرّره الخاطي في جمادى الأُولى من سنة 1297

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
از اسلاف اين طبقات نقل شده، في رجب المرجّب من شهور سنة 1301

خوانش: عبده الراجی محمدعلی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
حرّره في 5 شهر ربيع الثاني من شهور سنه 1314

خوانش: عبده الراجی عبد الغفور بن ابی القاسم 

مشاهده جزئیات
او معيّن است مادامى كه بوظيفه خود رفتار نمايد. حرّره الخاطى

خوانش: الراجی عبده فخرالدین ابن محمد، 1282

مشاهده جزئیات
منافع آن املاك و مجارى را بمصارفى كه واقفين تعيين نمودهاند برسانند. حرّره الخاطى

خوانش: الراجی عبده فخرالدین ابن محمد، 1282

مشاهده جزئیات
السواد متناً وحكماً مطابق لأصله حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
السواد مطابق للأصل حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: العبد المذنب مهدی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان