نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار)

خوانش: حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
هو، اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: محمد علی ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: مهدی ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: عبدالله بن عبد الرحیم

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: نجات خواه ز قائم محمد متوسل

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: علی من حسن حسین؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: نجات خواه ز قائم محمد متوسل

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: نجات خواه ز قائم محمد متوسل

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان