نمونه کار های مهرخوانی
اجاره نامه گلچين آباد

خوانش: عبده محمد حسین ادرکنی یا عباسعلی حسین منی و انا من حسین  

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: محمد صادق بن عبدالهادی 

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره

خوانش: افوض امری الی الله فتح الله

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره

خوانش: الواثق بالله الغنی محمد حسن بن محمد علی

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده علی اکبر بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
هو. وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما سطر فيه لديّ. حرّره

خوانش: ابوتراب بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان