نمونه کار های مهرخوانی
ملّا محمّد جعفر: وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: دارد امید شفاعت ز محمد طاهر

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
اعترف ووقع ما فيه لديّ. حرّره الأحقر الأقل

خوانش: یا حسین ابن علی

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده حسین ابن محمد مهدی (محمد مهدی ابن حسین)

مشاهده جزئیات
هو اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسین ابن محمد باقر

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار)

خوانش: حسن بن غلامرضا

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان