نمونه کار های مهرخوانی
والله العالم بحقائق الأُمور (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد رضا بن عبد الله

مشاهده جزئیات
مطابق لأصله شرعاً وحكماً حرّره الأحقر في شهر ذي قعده 1328 (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده حسن بن نصرالله الموسوی

مشاهده جزئیات
هو ذا مطابق لأصله الأصيل حرّره الخاطي (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: شهاب الدین بن فخرالدین

مشاهده جزئیات
هو ما رقّم في الموضعين مطابق لأصلهما الشريفين حرّره في 13 ذيقعدة الحرام 1328 (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: محمدرضا بن اسمعیل الحسینی

مشاهده جزئیات
هو. هذان المكتوبان الشريفان مطابقان لأصلهما الأصيل حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: یا حبیب قلوب العارفین

مشاهده جزئیات
، فى 28 جمادى الأُولى من شهور سنة 1316 (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
هذا مطابق للأصل حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
ذا مطابق للأصل حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: العبد المذنب مهدی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان