نمونه کار های مهرخوانی
أقرّ استاد حسن الواقف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده محمد حسین

مشاهده جزئیات
أَقَرَّ وأُنْفِذَتْ بینهما وشَهِدَا بما فيه حتّى بالوقف حاجى رجبعلى و استاد حسن، حرّره الخاطى

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار)

خوانش: عبده میرزا حسین ابن آقا محمد، 1327؟]

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره

خوانش: من غلامرضا هستم؟

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: الراجی حسن بن محمد

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده احمد ابن محمد علی ابن سعید؟

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده محمد جعفر بن محمد حسین

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فیه لدیّ. حرّره

خوانش: عبده محمد بن جعفر بن محمد

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان