نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم  

مشاهده جزئیات
أوقعت بما فيه كما رقم. حرّره دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبد الله ابن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
أقرّ سلّمه الله بما فيه لديّ، حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: حسن ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: أنا من عبید آل محمد؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده محمد مهدی ابن حسین

مشاهده جزئیات
هو، اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: حسین ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: مهدی ابن غلامرضا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: أنا من عبید آل محمد؟

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان