نمونه کار های مهرخوانی
وقع ما فيه بحضوري. حرّره(دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: ابوالقاسم بن عبدالرحیم

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: عبده آقا بابا

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: غلامرضا ابن محمد علی

مشاهده جزئیات
اعترف بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: دارد امید شفاعت زمحمد طاهر

مشاهده جزئیات
أقرّ بما فيه لديّ. حرّره (دکانهای بازار، موقوفۀ مسجد قاضی)

خوانش: الراجی طاهر؟

مشاهده جزئیات
. مضمون مرقوم مطابق است با نوشته جناب مرحمت مآب و رضوان اياب جدى‌ام

خوانش: عبده محمدرضا ابن عبدالله

مشاهده جزئیات
مضمون مرقوم مطابق است با نوشته جناب مرحمت مآب رضوان اياب ابوى‌ام

خوانش: عبده الراجى محمد جعفر

مشاهده جزئیات
مضمون مرقوم مطابق است با نوشته جناب مرحمت مآب رضوان اياب ابوى‌ام

خوانش: عبده على بن ابوالقاسم

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان