نمونه کار های مهرخوانی
أوقعه الأمر کما رقم. حرّره (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: عبده محمد مهدی بن محمد علی

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره الأقل (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: محمد حسین ابن صدرالدین

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما فيه لديّ (مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: الله محمد علی

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد آباد)

خوانش: یا مهدی ادرکنی

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: الراجی غلامرضا بن محمد حسن

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما فيه لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: عبده محمد حسين

مشاهده جزئیات
وقع ما سطر فيه لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد آباد آران)

خوانش: الله المحمود کافی کل فعال

مشاهده جزئیات
اعترفوا بما رقم لديّ. حرّره (مزرعۀ احمد اباد)

خوانش: عبده الراجی محمود بن احمد

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان