نمونه کار های مهرخوانی
هذا السواد مطابق للأصل سؤالاً وحكماً حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: العبد المذنب مهدی

مشاهده جزئیات
السواد مطابق لالصله حرّره (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
سواد مطابق اصل است حرّره (مزرعه خرم اباد)

خوانش: یا صادق الوعد

مشاهده جزئیات
ذا مع أصله سيّان (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد علی ابن مهدی

مشاهده جزئیات
از مجموعه سجع استشهادیۀ مورخ 1296 هجری (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
ذا وأصله سيّان متناً وهامشاً حرّره

خوانش: عبده حسین

مشاهده جزئیات
ذا مع أصله سيّان (مزرعۀ خرم آباد)

خوانش: عبده الراجی محمد حسین بن عبدالهادی

مشاهده جزئیات
ذلک السواد مطابق لأصله متناً وهامشاً حرّره

خوانش: اللهم ارزقنی شفاعة الحسین

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان