نمونه کار های مهرخوانی
هو. وقع المسطور فيه بحضوري. حرّره العاصي

خوانش: عبده محمد ابن محمد حسین، 1326

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره

خوانش: حسین منی و انا من حسین

مشاهده جزئیات
هو. لقد وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: الراجی محمد بن محمد حسین؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: محمد حسن

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره بحضوري

خوانش: عبده.. بن محمد علی

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه بحضوري. حرّره

خوانش: الراجی حسن بن محمد؟

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: به جان و دل غلامرضا هستم

مشاهده جزئیات
وقع ما فيه لديّ. حرّره

خوانش: عبده احمد بن محمد علی

مشاهده جزئیات
نظرات مشتریان